Privacyverklaring


 
Wij verheugt ons dat u interesse heeft getoond in onze onderneming. Gegevensbescherming heeft bijzonder hoge prioriteit bij het management van 17 Minute Languages. Het gebruik van de internetpagina's van 17 Minute Languages is mogelijk zonder enige vermelding van persoonsgegevens; echter, indien een betrokkene van speciale dienstverleningen via onze website gebruik wil maken, kan verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk zijn. Indien het verwerken van persoonsgegevens noodzakelijk is en er geen wettelijke basis is voor een dergelijke verwerking, vragen wij in het algemeen toestemming van de betrokkene.
 
Het verwerken van persoonsgegevens, zoals naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer van een betrokkene, moet altijd in overeenstemming zijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en met de landspecifieke regelgevingen inzake gegevensbescherming die van toepassing zijn op 17 Minute Languages. Met deze privacyverklaring wil onze onderneming het grote publiek informeren over de aard, de omvang en het doel van de persoonsgegevens die wij verzamelen, gebruiken en verwerken. Bovendien worden betrokkenen door middel van deze privacyverklaring op de hoogte gesteld van de rechten waarop zij aanspraak kunnen maken.
 
Als verantwoordelijke voor de verwerking heeft 17 Minute Languages tal van technische en organisatorische maatregelen genomen om de meest volledige bescherming te garanderen van de persoonsgegevens die via deze website worden verwerkt. Op internet gebaseerde gegevensoverdrachten kunnen echter in beginsel beveiligingslacunes vertonen, zodat absolute bescherming niet kan worden gegarandeerd. Derhalve staat het iedere betrokkene vrij om persoonsgegevens op een andere manier, bijvoorbeeld telefonisch, aan ons door te geven.
 
Definities
 
De privacyverklaring van 17 Minute Languages is gebaseerd op de, door de Europese wetgever gebruikte, voorwaarden voor de vaststelling van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Onze privacyverklaring moet leesbaar en begrijpelijk zijn voor het grote publiek, maar ook voor onze klanten en zakenpartners. Om dit te garanderen, willen we eerst de gebruikte terminologie uitleggen.
 
In deze privacyverklaring gebruiken we onder andere de volgende termen:
 
a) Persoonsgegevens
 
Onder "persoonsgegevens" wordt verstaan iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon ("betrokkene"). Als identificeerbaar natuurlijke persoon wordt beschouwd een persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, in het bijzonder aan de hand van een identificatiemiddel, zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online-identificatiemiddel, of van een of meer specifieke elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.
 
b) Betrokkene
 
De betrokkene is iedere geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, van wie de persoonsgegevens door de voor de verwerking verantwoordelijke worden verwerkt.
 
c) Verwerking
 
Verwerking is iedere bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of met betrekking tot een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procedures, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op enigerlei andere wijze ter beschikking stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het beperken, wissen of vernietigen van gegevens.
 
d) Beperking van de verwerking
 
Beperking van de verwerking is het markeren van opgeslagen persoonsgegevens met het doel de verwerking ervan in de toekomst te beperken.
 
e) Profilering
 
Onder "profilering" wordt verstaan elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens, bestaande uit het gebruik van persoonsgegevens voor de evaluatie van bepaalde aspecten van de persoonlijkheid van een natuurlijke persoon, met name voor de analyse of voorspelling van aspecten in verband met diens prestaties op het werk, economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of bewegingen.
 
f) Pseudonimisering
 
Pseudonimisering is de verwerking van persoonsgegevens op een zodanige wijze dat de persoonsgegevens niet langer zonder het gebruik van aanvullende informatie aan een specifieke betrokkene kunnen worden toegekend, mits die aanvullende informatie afzonderlijk wordt bewaard en onderworpen is aan technische en organisatorische maatregelen om te waarborgen dat de persoonsgegevens niet aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon worden toegekend.
 
g) Verantwoordelijke of voor de verwerking verantwoordelijke
 
De verantwoordelijke persoon of de voor de verwerking verantwoordelijke persoon is de natuurlijke persoon of rechtspersoon, de overheidsinstantie, de dienst of enig ander lichaam die, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt; wanneer het doel van en de middelen voor een dergelijke verwerking in de wetgeving van de Europese Unie of van de lidstaat worden vastgesteld, kan de voor de verwerking verantwoordelijke respectievelijk de specifieke criteria voor zijn benoeming worden vastgesteld naar de wetgeving van de Europese Unie of de lidstaat.
 
h) Bewerker
 
Bewerker: de natuurlijke of rechtspersoon, de overheidsinstantie, de dienst of enig ander lichaam, die in opdracht van de verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt.
 
i) Ontvanger
 
De ontvanger is een natuurlijke of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of enig ander lichaam, al dan niet een derde, aan wie de persoonsgegevens worden verstrekt. Overheidsdiensten die in het kader van een bijzonder onderzoek overeenkomstig het recht van de Europese Unie of de lidstaat persoonsgegevens kunnen ontvangen, worden evenwel niet als ontvangers beschouwd; de verwerking van die gegevens door die overheidsdiensten geschiedt met inachtneming van de toepasselijke gegevensbeschermingsregels voor de doeleinden van de verwerking.
 
j) Derde
 
Een derde is een natuurlijke of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of enig ander lichaam dan de betrokkene, de voor de verwerking verantwoordelijke, de verwerker en de personen die onder rechtstreeks gezag van de voor de verwerking verantwoordelijke of de verwerker gemachtigd zijn om persoonsgegevens te verwerken.
 
k) Toestemming
 
Toestemming van de betrokkene is elke vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige aanduiding van zijn/haar wensen waarmee de betrokkene, door middel van een verklaring of een duidelijk bevestigend optreden, instemt met de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens.
 
2. Naam en adres van de verantwoordelijke voor de verwerking
 
Voor de toepassing van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), andere in de lidstaten van de Europese Unie geldende wetten inzake gegevensbescherming en andere bepalingen in verband met gegevensbescherming is de verantwoordelijke: 17 Minute Languages, Udo Gollub, Kühbachstr. 9, 81543 München, Duitsland, Telefoon: +49-89-52033479, E-mail: https://www.17-minute-languages.com/nl/faq, Website: www.17-minute-languages.com
 
3. Cookies
 
Op de internetpagina's van 17 Minute Languages worden cookies gebruikt. Cookies zijn tekstbestanden die via een internetbrowser in een computersysteem worden opgeslagen.
 
Veel internetsites en servers maken gebruik van cookies. Veel cookies bevatten een zogenaamde cookie-ID. Een cookie-ID is een unieke identificatie van de cookie. Het bestaat uit een tekenreeks waarmee internetpagina's en servers kunnen worden toegewezen aan de specifieke internetbrowser waarin de cookie is opgeslagen. Hierdoor kunnen bezochte internetsites en servers de individuele browser van het gegevenssubject onderscheiden van andere internetbrowsers die andere cookies bevatten. Een specifieke internetbrowser kan worden herkend en geïdentificeerd met behulp van de unieke cookie-ID.
 
Door het gebruik van cookies kan 17 Minute Languages de gebruikers van deze website gebruiksvriendelijkere diensten aanbieden die zonder de cookie-instelling niet mogelijk zouden zijn.
 
Door middel van een cookie kunnen de informatie en aanbiedingen op onze website worden geoptimaliseerd met het oog op de gebruiker. Cookies stellen ons, zoals eerder vermeld, in staat om onze websitegebruikers te herkennen. Het doel van deze herkenning is om het gebruikers gemakkelijker te maken onze website te gebruiken. De gebruiker van de website die cookies gebruikt, hoeft bijvoorbeeld niet bij elke toegang tot de website toegangsgegevens in te voeren, omdat deze door de website worden overgenomen en in de cookie op het computersysteem van de gebruiker worden opgeslagen. Een ander voorbeeld is de cookie van een winkelwagentje in een online winkel. De webwinkel onthoudt de artikelen die een klant via een cookie in het virtuele winkelwagentje heeft geplaatst.
 
De betrokkene kan te allen tijde door een overeenkomstige instelling van de gebruikte internetbrowser het instellen van cookies via onze website verhinderen en daarmee het instellen van cookies permanent weigeren. Bovendien kunnen reeds ingestelde cookies te allen tijde via een internetbrowser of andere softwareprogramma's worden verwijderd. Dit is mogelijk in alle populaire internetbrowsers. Als de betrokkene de instelling van cookies in de gebruikte internetbrowser deactiveert, kunnen in bepaalde gevallen niet alle functies op onze website volledig gebruikt worden.
 
4. Verzameling van algemene gegevens en informatie
 
De website van 17 Minute Languages verzamelt een reeks algemene gegevens en informatie wanneer een betrokkene of een geautomatiseerd systeem de website oproept. Deze algemene gegevens en informatie worden opgeslagen in de server logbestanden. Verzameld kunnen zijn: (1) de gebruikte browsertypes en -versies, (2) het besturingssysteem dat door het toegangssysteem wordt gebruikt, (3) de website vanwaaruit een toegangssysteem onze website bereikt (zogenaamde referrers), (4) de subwebsites, (5) de datum en het tijdstip van toegang tot de website, (6) een internetprotocoladres (IP-adres), (7) de internetprovider van het toegangssysteem, en (8) alle andere vergelijkbare gegevens en informatie die kunnen worden gebruikt bij aanvallen op onze informatietechnologiesystemen.
 
Bij het gebruik van deze algemene gegevens en informatie worden in 17 Minute Languages geen conclusies getrokken over de betrokkene. Deze informatie is veeleer nodig om (1) de inhoud van onze website correct te kunnen leveren, (2) de inhoud van onze website en de reclame ervoor te optimaliseren, (3) de levensvatbaarheid op lange termijn van onze IT-systemen en websitetechnologie te waarborgen, en (4) rechtshandhavingsinstanties te voorzien van de informatie die nodig is voor strafvervolging in het geval van een cyberaanval. Daarom analyseert 17 Minute Languages anoniem verzamelde gegevens en informatie statistisch, met als doel de gegevensbescherming en -beveiliging van onze onderneming te verbeteren en een optimaal niveau van bescherming te garanderen voor de persoonlijke gegevens die wij verwerken. De anonieme gegevens van de server-logbestanden worden gescheiden van alle persoonlijke gegevens van de betrokkene opgeslagen.
 
5. Inschrijven op onze website
 
De betrokkene heeft de mogelijkheid zich op de website van de voor de verwerking verantwoordelijke te laten registreren met vermelding van persoonsgegevens. Welke persoonsgegevens aan de verantwoordelijke voor de verwerking worden doorgegeven, wordt bepaald door het invoermasker dat voor de registratie wordt gebruikt. De door de betrokkene ingevoerde persoonsgegevens worden uitsluitend verzameld en opgeslagen voor intern gebruik door de voor de verwerking verantwoordelijke en voor zijn eigen doeleinden. De voor de verwerking verantwoordelijke kan verzoeken om doorgifte aan een of meer verwerkers (bv. een pakketdienst) die ook persoonsgegevens gebruiken voor een intern doel dat aan de voor de verwerking verantwoordelijke is toe te rekenen.
 
Door zich te registreren op de website van de verantwoordelijke voor de verwerking worden ook het IP-adres dat door de internetprovider (ISP) is toegewezen en door de datum van de betrokkene wordt gebruikt, en het tijdstip van registratie opgeslagen. De opslag van deze gegevens vindt plaats tegen de achtergrond dat dit de enige manier is om misbruik van onze diensten te voorkomen en, indien nodig, het mogelijk te maken om gepleegde strafbare feiten te onderzoeken. Voor zover de opslag van deze gegevens noodzakelijk is voor de beveiliging van de besturing. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derden, tenzij er een wettelijke verplichting bestaat om de gegevens door te geven, of als de doorgifte dient met het oog op strafvervolging.
 
De registratie van de betrokkene, met de vrijwillige vermelding van persoonsgegevens, is bedoeld om de voor de verwerking verantwoordelijke in staat te stellen de inhoud of diensten van de betrokkene aan te bieden die wegens de aard van de zaak in kwestie alleen aan geregistreerde gebruikers mogen worden aangeboden. Het staat de geregistreerde personen te allen tijde vrij de bij de registratie gespecificeerde persoonsgegevens te wijzigen of volledig uit de gegevensbestanden van de verantwoordelijke voor de verwerking te laten verwijderen.
 
De verantwoordelijke voor de verwerking verstrekt de betrokkene op diens verzoek te allen tijde informatie over de persoonsgegevens die over hem worden opgeslagen. Bovendien corrigeert of wist de voor de verwerking verantwoordelijke persoonsgegevens op verzoek of ter indicatie van de betrokkene, voor zover er geen wettelijke opslagverplichtingen bestaan. Alle werknemers van de voor de verwerking verantwoordelijke staan in dit verband als contactpersonen ter beschikking van de betrokkene.
 
6. Abonneren op onze nieuwsbrieven
 
Op de website van 17 Minute Languages kunnen gebruikers zich abonneren op de nieuwsbrief van ons bedrijf. Het invoermasker dat hiervoor wordt gebruikt, bepaalt welke persoonsgegevens worden verzonden en wanneer de nieuwsbrief naar de verantwoordelijke voor de verwerking wordt verstuurd.
 
17 Minute Languages informeert haar klanten en zakenpartners regelmatig door middel van een nieuwsbrief over het ondernemingsaanbod. De bedrijfsnieuwsbrief mag alleen door de betrokkene worden ontvangen als (1) de betrokkene een geldig e-mailadres heeft en (2) de betrokkene zich registreert voor het verzenden van de nieuwsbrief. In het kader van de dubbele opt-in-procedure wordt om juridische redenen eerst een bevestigingsmail gestuurd naar het e-mailadres dat door de betrokkene is geregistreerd voor de verzending van nieuwsbrieven. Deze bevestigingsmail wordt gebruikt om aan te tonen of de eigenaar van het e-mailadres als betrokkene bevoegd is om de nieuwsbrief te ontvangen.
 
Bij de aanmelding voor de nieuwsbrief slaan wij ook het IP-adres van het door de internetprovider (ISP) aan de betrokkene toegewezen en ten tijde van de aanmelding gebruikte computersysteem op, alsmede de datum en het tijdstip van aanmelding. Het verzamelen van deze gegevens is noodzakelijk om inzicht te krijgen in het (mogelijke) misbruik van het e-mailadres van een betrokkene op een later tijdstip, en dient derhalve voor de rechtsbescherming van de voor de verwerking verantwoordelijke.
 
De persoonlijke gegevens die verzameld worden in het kader van de registratie voor de nieuwsbrief zullen enkel gebruikt worden voor het versturen van onze nieuwsbrief. Daarnaast kunnen abonnees van de nieuwsbrief per e-mail worden geïnformeerd, voor zover dit noodzakelijk is voor het functioneren van de betreffende nieuwsbriefdienst of registratie, zoals dit het geval kan zijn bij wijzigingen in het nieuwsbriefaanbod of bij wijziging van technische omstandigheden. Persoonlijke gegevens die door de nieuwsbriefdienst zijn verzameld, worden niet aan derden doorgegeven. Het abonnement op onze nieuwsbrief kan te allen tijde door de betrokkene worden opgezegd. De toestemming voor het opslaan van persoonsgegevens, die de betrokkene voor het verzenden van de nieuwsbrief heeft gegeven, kan te allen tijde worden herroepen. Voor de herroeping van de toestemming vindt u in elke nieuwsbrief een bijbehorende link. Het is ook mogelijk om op elk moment direct op de website van de controller uit te schrijven voor de nieuwsbrief, of dit op een andere manier aan de controller door te geven.
 
7. Nieuwsbrief ophalen
 
De nieuwsbrief van 17 Minute Languages bevat zogenaamde tracking pixels. Een tracking pixel is een miniatuurgrafiek, dat in dergelijke e-mails wordt ingebed, die worden verzonden in HTML-formaat om logbestand opname en analyse mogelijk te maken. Dit maakt een statistische analyse van het succes of falen van online marketingcampagnes mogelijk. Op basis van de geïntegreerde volgpixel kan 17 Minute Languages zien of en wanneer een e-mail is geopend door een betrokkene en welke koppelingen in de e-mail zijn opgeroepen door betrokkenen.
 
Dergelijke persoonlijke gegevens die worden verzameld in de tracking pixels in de nieuwsbrieven worden opgeslagen en geanalyseerd door de verantwoordelijke voor de verwerking om de verzending van de nieuwsbrief te optimaliseren, evenals om de inhoud van toekomstige nieuwsbrieven nog beter aan te passen aan de belangen van de betrokkene. Deze persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden. Betrokkenen hebben te allen tijde het recht de desbetreffende afzonderlijke verklaring van toestemming in te trekken door middel van de dubbele-opt-in-procedure. Na een herroeping worden deze persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking verwijderd. 17 Minute Languages beschouwt een terugtrekking uit de ontvangst van de nieuwsbrief automatisch als een herroeping.
 
8. Contactmogelijkheid via de website
 
De website van 17 Minute Languages bevat informatie die een snel elektronisch contact met onze onderneming mogelijk maakt, evenals directe communicatie met ons, waaronder ook een algemeen adres van de zogenaamde e-mail (e-mailadres). Wanneer een betrokkene per e-mail of via een contactformulier contact opneemt met de voor de verwerking verantwoordelijke, worden de door de betrokkene verstrekte persoonsgegevens automatisch opgeslagen. Dergelijke persoonsgegevens die op vrijwillige basis door een betrokkene aan de voor de verwerking verantwoordelijke worden doorgegeven, worden opgeslagen met het oog op de verwerking van of het nemen van contact met de betrokkene. Er vindt geen overdracht van deze persoonlijke gegevens aan derden plaats.
 
9. Routinematige verwijdering en afscherming van persoonsgegevens
 
De voor de verwerking verantwoordelijke verwerkt en bewaart de persoonsgegevens van de betrokkene slechts voor de periode die nodig is om het doel van de bewaring te bereiken, of voor zover de Europese wetgever of andere wetgevers dit toestaan in wet- of regelgeving die op de voor de verwerking verantwoordelijke van toepassing is.
 
Als het bewaardoel niet van toepassing is of als een door de Europese wetgever of een andere bevoegde wetgever voorgeschreven bewaartermijn afloopt, worden de persoonsgegevens routinematig afgeschermd of gewist in overeenstemming met de wettelijke vereisten.
 
10. Rechten van de betrokkene
 
a) Recht van bevestiging
 
Elke betrokkene heeft het recht van de Europese wetgever om van de voor de verwerking verantwoordelijke de bevestiging te verkrijgen dat al dan niet hem betreffende persoonsgegevens worden verwerkt. Indien een betrokkene van dit recht op bevestiging gebruik wenst te maken, kan hij te allen tijde contact opnemen met een werknemer van de verantwoordelijke voor de verwerking.
 
b) Recht van toegang
 
Elke betrokkene heeft het recht om te allen tijde van de voor de verwerking verantwoordelijke gratis informatie te krijgen over zijn of haar persoonsgegevens, alsmede een kopie van deze informatie. Bovendien verlenen de Europese richtlijnen en verordeningen de betrokkene toegang tot de volgende informatie:
de doeleinden van de verwerking;
de betrokken categorieën persoonsgegevens;
de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt, met name ontvangers in derde landen of bij internationale organisaties;
indien mogelijk, de beoogde termijn voor de opslag van de persoonsgegevens of, indien dat niet mogelijk is, de criteria aan de hand waarvan die termijn zal worden vastgesteld;
het bestaan van het recht om van de voor de verwerking verantwoordelijke rectificatie of wissing van persoonsgegevens te verlangen of de verwerking van persoonsgegevens betreffende de betrokkene te beperken, dan wel tegen een dergelijke verwerking bezwaar te maken;
het bestaan van het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit;
indien de persoonsgegevens niet bij de betrokkene worden verzameld, alle beschikbare informatie over de bron ervan;
het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering, als bedoeld in artikel 22, lid 1 en 4, van het AVG en, in ieder geval in die gevallen, zinvolle informatie over de betrokken logica, alsmede het belang en de beoogde gevolgen van een dergelijke verwerking voor de betrokkene.
 
Voorts heeft de betrokkene recht op informatie over de vraag of persoonsgegevens worden doorgegeven aan een derde land of een internationale organisatie. In dat geval heeft de betrokkene het recht in kennis te worden gesteld van de passende waarborgen in verband met de doorgifte.
 
Indien een betrokkene van dit recht op toegang gebruik wenst te maken, kan hij te allen tijde contact opnemen met een werknemer van de verantwoordelijke voor de verwerking.
 
c) Recht op correctie
 
Elke betrokkene heeft het recht om van de verantwoordelijke voor de verwerking onverwijld rectificatie van hem betreffende onjuiste persoonsgegevens te verlangen. Rekening houdend met de doeleinden van de verwerking heeft de betrokkene recht op aanvulling van onvolledige persoonsgegevens, onder meer door middel van een aanvullende verklaring.
 
Indien een betrokkene van zijn recht op correctie gebruik wenst te maken, kan hij te allen tijde contact opnemen met een werknemer van de verantwoordelijke voor de verwerking.
 
d) Recht op verwijdering (recht om te worden vergeten)
 
Elke betrokkene heeft het recht van de Europese wetgever om van de voor de verwerking verantwoordelijke te verlangen dat hem betreffende persoonsgegevens onverwijld worden gewist, en de voor de verwerking verantwoordelijke is verplicht persoonsgegevens onverwijld te wissen wanneer een van de volgende redenen van toepassing is, zolang de verwerking niet noodzakelijk is:
De persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld of anderszins verwerkt.
De betrokkene trekt de toestemming in waarop de verwerking is gebaseerd overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), of artikel 9, lid 2, onder a), van het AVG, en wanneer er geen andere rechtsgrondslag voor de verwerking is.
De betrokkene maakt overeenkomstig artikel 21, lid 1, van het AVG bezwaar tegen de verwerking en er zijn geen dwingende legitieme gronden voor de verwerking, of de betrokkene maakt overeenkomstig artikel 21, lid 2, van het AVG bezwaar tegen de verwerking.
De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.
De persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting in het recht van de Europese Unie of de lidstaat waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen.
De persoonsgegevens zijn verzameld in verband met het aanbod van diensten van de informatiemaatschappij als bedoeld in artikel 8, lid 1, van het AVG.
 
Indien een van de bovengenoemde redenen van toepassing is en een betrokkene wenst te verzoeken om het wissen van persoonsgegevens die zijn opgeslagen in 17 Minute Languages, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een werknemer van de verantwoordelijke voor de verwerking. Een werknemer van 17 Minute Languages moet er onmiddellijk voor zorgen dat direct aan het verzoek tot verwijdering wordt voldaan.
 
Wanneer de voor de verwerking verantwoordelijke persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en krachtens artikel 17, lid 1, verplicht is de persoonsgegevens te wissen, neemt hij, rekening houdend met de beschikbare technologie en de kosten van uitvoering, redelijke maatregelen, met inbegrip van technische maatregelen, om andere voor de verwerking verantwoordelijken die persoonsgegevens verwerken, ervan in kennis te stellen dat de betrokkene heeft verzocht om verwijdering door die voor de verwerking verantwoordelijken van alle links naar, of kopieën of reproducties van die persoonsgegevens, voor zover verwerking niet vereist is. Een medewerker van 17 Minute Languages zal in individuele gevallen de nodige maatregelen treffen.
 
e) Recht op beperking van de verwerking
 
Elke betrokkene heeft het recht om van de voor de verwerking verantwoordelijke een beperking van de verwerking te verkrijgen wanneer een van de volgende voorwaarden van toepassing is:
De betrokkene betwist de juistheid van de persoonsgegevens gedurende een periode die de voor de verwerking verantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren.
De verwerking is onrechtmatig en de betrokkene verzet zich tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan.
De voor de verwerking verantwoordelijke heeft de persoonsgegevens niet langer nodig voor de verwerking, maar heeft deze nodig voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van een recht in rechte.
De betrokkene heeft overeenkomstig artikel 21, lid 1, van het AVG bezwaar gemaakt tegen verwerking zolang niet is geverifieerd of de legitieme redenen van de voor de verwerking verantwoordelijke zwaarder wegen dan die van de betrokkene.
 
Indien aan een van de bovengenoemde voorwaarden is voldaan en een betrokkene wenst te verzoeken om beperking van de verwerking van persoonsgegevens die in 17 Minute Languages zijn opgeslagen, kan hij te allen tijde contact opnemen met een werknemer van de verantwoordelijke voor de verwerking. De medewerker van 17 Minute Languages regelt de beperking van de verwerking.
 
f) Recht op gegevensportabiliteit
 
Elke betrokkene heeft het recht om de hem of haar betreffende persoonsgegevens die aan een voor de verwerking verantwoordelijke zijn verstrekt, te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat. Hij heeft het recht die gegevens ongehinderd door te geven aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, mits de verwerking is gebaseerd op toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), van het AVG of artikel 9, lid 2, onder a), van het AVG, hetzij op grond van een overeenkomst overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder b), van het AVG, en de verwerking met geautomatiseerde middelen geschiedt, zolang de verwerking niet noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of voor de uitoefening van het openbaar gezag die aan de voor de verwerking verantwoordelijke is opgedragen.
 
Voorts heeft de betrokkene bij de uitoefening van zijn recht op gegevensportabiliteit uit hoofde van artikel 20, lid 1, van het AVG het recht om persoonsgegevens rechtstreeks van de ene voor de verwerking verantwoordelijke aan de andere door te geven, indien dit technisch haalbaar is en de rechten en vrijheden van anderen daardoor niet worden geschaad.
 
Om het recht op gegevensportabiliteit te doen gelden, kan de betrokkene te allen tijde contact opnemen met elke werknemer van 17 Minute Languages.
 
g) Recht om bezwaar te maken
 
Elke betrokkene heeft het recht zich te allen tijde op grond van zijn of haar bijzondere situatie te verzetten tegen de verwerking van hem of haar betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6, lid 1, onder e) of f), van het AVG. Dit geldt ook voor het opstellen van profielen op basis van deze bepalingen.
 
17 Minute Languages zal de persoonsgegevens in geval van bezwaar niet langer verwerken, tenzij wij kunnen aantonen dat er dwingende legitieme redenen zijn voor de verwerking die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, of voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van rechtsvorderingen.
 
Indien 17 Minute Languages persoonsgegevens verwerkt voor directmarketingdoeleinden, heeft de betrokkene het recht te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens voor dergelijke marketing. Dit geldt voor het opstellen van profielen voor zover dit verband houdt met direct marketing. Indien de betrokkene bezwaar maakt tegen 17 Minute Languages voor de verwerking ten behoeve van direct marketing, zal 17 Minute Languages niet langer de persoonsgegevens voor deze doeleinden verwerken.
 
Bovendien heeft de betrokkene het recht om op grond van zijn bijzondere situatie bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens in 17 Minute Languages voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of voor statistische doeleinden overeenkomstig artikel 89, lid 1, van het AVG, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang.
 
Om het recht van bezwaar uit te oefenen, kan de betrokkene contact opnemen met elke werknemer van 17 Minute Languages. Bovendien staat het de betrokkene in het kader van het gebruik van de diensten van de informatiemaatschappij vrij om, onverminderd Richtlijn 2002/58/EG, gebruik te maken van zijn recht om met geautomatiseerde middelen en met gebruikmaking van technische specificaties bezwaar aan te tekenen.
 
h) Geautomatiseerde individuele besluitvorming, met inbegrip van profilering
 
Elke betrokkene heeft het door de Europese wetgever toegekende recht niet te worden onderworpen aan een besluit dat uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking, met inbegrip van profilering, en dat voor hem rechtsgevolgen heeft of hem in aanmerkelijke mate treft, zolang het besluit (1 ) niet noodzakelijk is voor het aangaan ervan, de uitvoering van een overeenkomst tussen de betrokkene en een voor de verwerking verantwoordelijke, dan wel 2) niet is toegestaan op grond van het recht van de Europese Unie of de lidstaat waaronder de voor de verwerking verantwoordelijke valt en dat tevens passende maatregelen bevat ter bescherming van de rechten en vrijheden en de gerechtvaardigde belangen van de betrokkene, of 3) niet is gebaseerd op de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.
 
Indien het besluit (1) noodzakelijk is voor het sluiten of uitvoeren van een overeenkomst tussen de betrokkene en een voor de verwerking verantwoordelijke, of (2) gebaseerd is op de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene, zal 17 Minute Languages passende maatregelen nemen om de rechten en vrijheden en legitieme belangen van de betrokkene te beschermen, ten minste het recht op menselijke tussenkomst van de voor de verwerking verantwoordelijke, het recht om zijn of haar standpunt naar voren te brengen en het besluit te betwisten.
 
Indien de betrokkene de rechten met betrekking tot geautomatiseerde individuele besluitvorming wenst uit te oefenen, kan hij/zij te allen tijde contact opnemen met een werknemer van 17 Minute Languages.
 
i) Recht om toestemming voor gegevensbescherming in te trekken
 
Elke betrokkene heeft het recht om te allen tijde zijn of haar toestemming voor de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens in te trekken.
 
Indien de betrokkene gebruik wenst te maken van zijn recht om de toestemming in te trekken, kan hij/zij te allen tijde contact opnemen met een werknemer van 17 Minute Languages.
 
11. Gegevensbescherming voor affiliates, toepassingen en aanvraagprocedures
 
De verantwoordelijke voor de verwerking verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van de aangeslotenen en aanvragers met het oog op de verwerking van de aanvraagprocedure.
 
De verwerking kan ook elektronisch gebeuren.
 
Dit is met name het geval wanneer een affiliate of aanvrager overeenkomstige aanvraagdocumenten per e-mail of door middel van een webformulier op de website bij de verantwoordelijke voor de verwerking indient.
 
Indien de verantwoordelijke voor de verwerking een arbeidsovereenkomst sluit met een aangeslotene of sollicitant, worden de verstrekte gegevens opgeslagen met het oog op de verwerking van de arbeidsverhouding in overeenstemming met de wettelijke vereisten.
 
Indien de voor de verwerking verantwoordelijke met de verbonden onderneming of de aanvrager geen arbeidsovereenkomst heeft gesloten, worden de sollicitatiedocumenten twee maanden na kennisgeving van het afwijzingsbesluit automatisch gewist, mits geen andere gerechtvaardigde belangen van de voor de verwerking verantwoordelijke zich tegen de wissing verzetten.
 
Een ander rechtmatig belang in dit verband is bijvoorbeeld de bewijslast in een procedure op grond van de Algemene Wet Gelijke Behandeling (AWGB).
 
12. Gegevensbeschermingsbepalingen over de toepassing en het gebruik van Facebook
 
Op deze website heeft de controller componenten van Facebook geïntegreerd. Facebook is een sociaal netwerk.
 
Een sociaal netwerk is een sociale ontmoetingsplaats op het internet, een online gemeenschap, die meestal gebruikers in staat stelt om met elkaar te communiceren en interactie te hebben in een virtuele ruimte. Een sociaal netwerk kan dienen als platform voor de uitwisseling van meningen en ervaringen, of om de internetgemeenschap in staat te stellen persoonlijke of zakelijke informatie te verstrekken. Facebook biedt sociale netwerkgebruikers de mogelijkheid om privéprofielen aan te maken, foto's te uploaden en te netwerken via vriendschapsverzoeken.
 
De werkmaatschappij van Facebook is Meta Platforms, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Verenigde Staten. Als iemand buiten de Verenigde Staten of Canada woont, is de controller Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland.
 
Bij elk bezoek aan een van de afzonderlijke pagina's van deze door de Controller beheerde internetpagina's, waarin een Facebook-component (Facebook-plug-ins) is geïntegreerd, wordt de webbrowser van het IT-systeem van de betrokkene automatisch gevraagd de weergave van het betreffende Facebook-component via het Facebook-component van Facebook te downloaden. Een overzicht van alle Facebook Plug-ins vindt u onder https://developers.facebook.com/docs/plugins/. In de loop van deze technische procedure wordt Facebook op de hoogte gebracht van de specifieke subsite van onze website die door de betrokkene is bezocht.
 
Indien de betrokkene gelijktijdig op Facebook is ingelogd, detecteert Facebook bij elk bezoek aan onze website door de betrokkene - en voor de gehele duur van zijn verblijf op onze internetsite - welke specifieke subsite van onze internetsite door de betrokkene is bezocht. Deze informatie wordt verzameld via de Facebook-component en gekoppeld aan de respectievelijke Facebook-account van de betrokkene. Wanneer de betrokkene op een van de in onze website geïntegreerde Facebook-knoppen klikt, bijv. de "Vind ik leuk"-knop, of wanneer de betrokkene een opmerking maakt, dan koppelt Facebook deze informatie aan het persoonlijke Facebook-gebruikersaccount van de betrokkene en slaat de persoonlijke gegevens op.
 
Facebook ontvangt via de Facebookcomponent altijd informatie over een bezoek van de betrokkene aan onze website, wanneer de betrokkene bij het oproepen naar onze website tegelijkertijd op Facebook is ingelogd. Dit gebeurt ongeacht of de betrokkene al dan niet op het Facebookcomponent klikt. Indien een dergelijke overdracht van informatie naar Facebook voor de betrokkene niet wenselijk is, dan kan hij of zij dit voorkomen door zich af te melden bij zijn of haar Facebook-account voordat er een oproep naar onze website wordt gedaan.
 
De richtlijn gegevensbescherming van Facebook, die beschikbaar is op https://facebook.com/about/privacy/, geeft informatie over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens door Facebook. Daarnaast wordt hier uitgelegd welke instellingsmogelijkheden Facebook biedt om de privacy van de betrokkene te beschermen. Bovendien zijn verschillende configuratie-opties beschikbaar om gegevensoverdracht naar Facebook te elimineren. Deze applicaties kunnen door de betrokkene worden gebruikt om een datatransmissie naar Facebook te elimineren.
 
13. Bepalingen inzake gegevensbescherming betreffende de toepassing en het gebruik van Google Analytics (met anoniemmakingsfunctie)
 
Op deze website heeft de controller het onderdeel van Google Analytics geïntegreerd (met de anoniemmakingsfunctie). Google Analytics is een webanalysedienst. Web analytics is het inzichtelijk maken, verzamelen en analyseren van gegevens over het gedrag van bezoekers van websites. Een webanalysedienst verzamelt onder meer gegevens over de website waarvan een persoon afkomstig is (de zogenaamde verwijzer), welke subpagina's zijn bezocht, of hoe vaak en voor welke duur een subpagina is bekeken. Web analytics wordt voornamelijk gebruikt voor de optimalisatie van een website en om een kosten-batenanalyse van internetreclame uit te voeren.
 
De exploitant van de Google Analytics-component is Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Verenigde Staten.
 
Voor de webanalyse via Google Analytics gebruikt de controller de toepassing "_gat. _anonymizeIp". Met deze toepassing wordt het IP-adres van de internetverbinding van de betrokkene door Google ingekort en geanonimiseerd bij de toegang tot onze websites van een lidstaat van de Europese Unie of een andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte.
 
Het doel van het onderdeel Google Analytics is het analyseren van het verkeer op onze website. Google gebruikt de verzamelde gegevens en informatie onder andere om het gebruik van onze website te evalueren en om online rapporten te leveren, waarin de activiteiten op onze websites worden getoond, en om andere diensten met betrekking tot het gebruik van onze website voor ons aan te bieden.
 
Google Analytics plaatst een cookie op het IT-systeem van de betrokkene. De definitie van cookies is hierboven uitgelegd. Met de instelling van de cookie kan Google het gebruik van onze website analyseren. Bij elke oproep tot een van de afzonderlijke pagina's van deze internetsite, die door de beheerder wordt beheerd en waarin een Google Analytics-component is geïntegreerd, zal de internetbrowser van het IT-systeem van de betrokkene automatisch gegevens via de Google Analytics-component voor onlinereclame en de afwikkeling van provisies aan Google doorgeven. In de loop van deze technische procedure verwerft Google kennis van persoonlijke informatie, zoals het IP-adres van de betrokkene, die Google onder meer dient om de herkomst van de bezoekers te begrijpen, te klikken en vervolgens provisieafrekeningen te maken.
 
De cookie wordt gebruikt om persoonlijke informatie op te slaan, zoals de toegangstijd, de locatie van waaruit de toegang werd gemaakt, en de frequentie van het bezoek van de betrokkene aan onze website. Bij elk bezoek aan onze website worden deze persoonsgegevens, met inbegrip van het IP-adres van de door de betrokkene gebruikte internettoegang, aan Google in de Verenigde Staten van Amerika doorgegeven. Deze persoonsgegevens worden door Google opgeslagen in de Verenigde Staten van Amerika. Google kan deze via de technische procedure verzamelde persoonlijke gegevens aan derden doorgeven.
 
De betrokkene kan te allen tijde door een overeenkomstige aanpassing van de gebruikte webbrowser het instellen van cookies via onze website verhinderen en daarmee het instellen van cookies permanent weigeren. Een dergelijke aanpassing van de gebruikte internetbrowser zou ook verhinderen dat Google Analytics een cookie op het IT-systeem van de betrokkene plaatst. Daarnaast kunnen cookies die al in gebruik zijn bij Google Analytics te allen tijde via een webbrowser of andere softwareprogramma's worden verwijderd.
 
Daarnaast heeft de betrokkene de mogelijkheid bezwaar te maken tegen een verzameling van door Google Analytics gegenereerde gegevens, die verband houdt met het gebruik van deze website, alsmede tegen de verwerking van deze gegevens door Google en de mogelijkheid deze uit te sluiten. Hiervoor moet de betrokkene onder de link https://tools.google.com/dlpage/gaoptout een browsertoevoeging downloaden en installeren. Deze browser add-on vertelt Google Analytics via een JavaScript dat gegevens en informatie over de bezoeken van internetpagina's niet naar Google Analytics mogen worden verzonden. De installatie van de browser add-ons wordt door Google als een bezwaar beschouwd. Als het IT-systeem van de betrokkene later wordt verwijderd, geformatteerd of nieuw geïnstalleerd, dan moet de betrokkene de browser add-ons opnieuw installeren om Google Analytics uit te schakelen. Als de browser add-on is verwijderd door de betrokkene of een andere persoon die is toe te schrijven aan hun bevoegdheidsgebied, of is uitgeschakeld, is het mogelijk om de herinstallatie of reactivering van de browser add-ons uit te voeren.
 
Meer informatie en de van toepassing zijnde gegevensbeschermingsbepalingen van Google zijn te vinden op https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ en http://www.google.com/analytics/terms/us.html. Google Analytics wordt verder toegelicht onder de link https://www.google.com/analytics/.
 
14. Gegevensbeschermingsbepalingen betreffende de toepassing en het gebruik van Google Remarketing
 
Op deze website heeft de controller Google Remarketing-services geïntegreerd. Google Remarketing is een kenmerk van Google AdWords, waarmee een onderneming reclame kan weergeven aan internetgebruikers die eerder op de internetsite van de onderneming verbleven. De integratie van Google Remarketing stelt een onderneming daarom in staat om gebruikersgerichte advertenties te maken en toont relevante advertenties aan geïnteresseerde internetgebruikers.
 
De exploiterende onderneming van de Google Remarketing-services is Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Verenigde Staten.
 
Het doel van Google Remarketing is het invoegen van interesse-relevante reclame. Google Remarketing stelt ons in staat om advertenties te tonen op het Google-netwerk of op andere websites, die zijn gebaseerd op individuele behoeften en afgestemd op de belangen van internetgebruikers.
 
Google Remarketing plaatst een cookie op het IT-systeem van de betrokkene. De definitie van cookies is hierboven uitgelegd. Met het instellen van de cookie herkent Google de bezoeker van onze website wanneer hij opeenvolgende webpagina's oproept, die ook lid zijn van het advertentienetwerk van Google. Bij elk bezoek aan een internetsite waarop de dienst door Google Remarketing is geïntegreerd, identificeert de webbrowser van de betrokkene zich automatisch met Google. In de loop van deze technische procedure ontvangt Google persoonlijke informatie, zoals het IP-adres of het surfgedrag van de gebruiker, die Google onder meer gebruikt voor het invoegen van interessante reclame.
 
De cookie wordt gebruikt om persoonlijke informatie op te slaan, bijvoorbeeld de internetpagina's die door de betrokkene worden bezocht. Telkens wanneer wij onze internetpagina's bezoeken, worden persoonsgegevens, met inbegrip van het IP-adres van de internettoegang die door de betrokkene wordt gebruikt, aan Google in de Verenigde Staten van Amerika doorgegeven. Deze persoonsgegevens worden door Google opgeslagen in de Verenigde Staten van Amerika. Google kan deze via de technische procedure verzamelde persoonlijke gegevens aan derden doorgeven.
 
De betrokkene kan te allen tijde door een overeenkomstige aanpassing van de gebruikte webbrowser het instellen van cookies via onze website verhinderen en daarmee het instellen van cookies permanent weigeren. Een dergelijke aanpassing van de gebruikte internetbrowser zou ook verhinderen dat Google een cookie op het IT-systeem van de betrokkene plaatst. Bovendien kunnen cookies die al door Google worden gebruikt te allen tijde via een webbrowser of andere softwareprogramma's worden verwijderd.
 
Daarnaast heeft de betrokkene de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de op interesse gebaseerde reclame van Google. Daartoe moet de betrokkene de link naar www.google.de/settings/ads oproepen en in elke door hem gebruikte internetbrowser de gewenste instellingen aanbrengen.
 
Meer informatie en de actuele gegevensbeschermingsbepalingen van Google zijn te vinden op https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.
 
15. Bepalingen inzake gegevensbescherming met betrekking tot de toepassing en het gebruik van Google+
 
Op deze website heeft de controller de Google+-knop als component geïntegreerd. Google+ is een zogenaamd sociaal netwerk. Een sociaal netwerk is een sociale ontmoetingsplaats op het internet, een online gemeenschap, die meestal gebruikers in staat stelt om met elkaar te communiceren en interactie te hebben in een virtuele ruimte. Een sociaal netwerk kan dienen als platform voor de uitwisseling van meningen en ervaringen, of om de internetgemeenschap in staat te stellen persoonlijke of zakelijke informatie te verstrekken. Google+ biedt gebruikers van het sociale netwerk de mogelijkheid om privéprofielen aan te maken, foto's te uploaden en via vriendschapsverzoeken een netwerk op te zetten.
 
De werkmaatschappij van Google+ is Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Verenigde Staten.
 
Bij elk bezoek aan een van de afzonderlijke pagina's van deze website, die door de beheerder wordt bediend en waarop een Google+-knop is geïntegreerd, downloadt de internetbrowser van het IT-systeem van de betrokkene automatisch een weergave van de betreffende Google+-knop van Google via het betreffende Google+-knopelement. In de loop van deze technische procedure wordt Google geïnformeerd over de specifieke subpagina van onze website die door de betrokkene is bezocht. Meer gedetailleerde informatie over Google+ is te vinden op https://developers.google.com/+/.
 
Wanneer de betrokkene gelijktijdig met Google+ is ingelogd, herkent Google bij elk bezoek aan onze website door de betrokkene en voor de gehele duur van zijn verblijf op onze internetsite, welke specifieke subpagina's van onze internetsite door de betrokkene zijn bezocht. Deze informatie wordt verzameld via de Google+-knop en Google koppelt deze aan de betreffende Google+-account die aan de betrokkene is gekoppeld.
 
Als de betrokkene op de op onze website geïntegreerde Google+-knop klikt en daarmee een Google+ 1-aanbeveling geeft, wijst Google deze informatie toe aan het persoonlijke Google+-gebruikersaccount van de betrokkene en slaat het de persoonsgegevens op. Google slaat de Google+ 1-aanbeveling van de betrokkene op en maakt deze openbaar overeenkomstig de voorwaarden die de betrokkene in dit verband aanvaardt. Vervolgens wordt een Google+ 1-aanbeveling van de betrokkene op deze website samen met andere persoonsgegevens, zoals de door de betrokkene gebruikte Google+-accountnaam en de opgeslagen foto, opgeslagen en verwerkt in andere Google-services, zoals zoekmachineresultaten van de Google-zoekmachine, het Google-account van de betrokkene of op andere plaatsen, bijvoorbeeld op internetpagina's of in relatie tot advertenties. Google kan het bezoek aan deze website ook met andere persoonlijke gegevens van Google verbinden. Google registreert deze persoonlijke informatie verder met het doel de verschillende Google-services te verbeteren of te optimaliseren.
 
Via de knop Google+ ontvangt Google informatie dat de betrokkene onze website heeft bezocht, als de betrokkene bij het oproepen naar onze website op Google+ is ingelogd. Dit gebeurt ongeacht of de betrokkene wel of niet op de Google+-knop klikt.
 
Indien de betrokkene geen persoonsgegevens aan Google wenst door te geven, kan hij deze doorgifte verhinderen door uit te loggen uit zijn Google+-account alvorens onze website op te roepen.
 
Meer informatie en de gegevensbeschermingsbepalingen van Google zijn te vinden op https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/. Meer verwijzingen van Google over de knop Google+ 1 zijn te vinden op https://developers.google.com/+/web/buttons-policy.
 
16. Bepalingen inzake gegevensbescherming met betrekking tot de toepassing en het gebruik van Google-AdWords
 
Op deze website heeft de controller Google AdWords geïntegreerd. Google AdWords is een dienst voor internetreclame waarmee de adverteerder advertenties kan plaatsen in de zoekmachineresultaten van Google en het advertentienetwerk van Google. Google AdWords stelt een adverteerder in staat om specifieke zoekwoorden vooraf te definiëren met behulp waarvan een advertentie op Google's zoekresultaten pas dan wordt weergegeven, wanneer de gebruiker de zoekmachine gebruikt om een zoekresultaat op te halen dat relevant is voor het zoekwoord. In het Google Advertising Network worden de advertenties met behulp van een automatisch algoritme verspreid over relevante webpagina's, rekening houdend met de vooraf gedefinieerde trefwoorden.
 
De werkmaatschappij van Google AdWords is Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Verenigde Staten.
 
Het doel van Google AdWords is het promoten van onze website door het opnemen van relevante reclame op de websites van derden en in de zoekmachineresultaten van de zoekmachine Google en het invoegen van reclame van derden op onze website.
 
Als een betrokkene via een Google-advertentie op onze website terechtkomt, wordt via Google een conversiecookie op het IT-systeem van de betrokkene opgeslagen. De definitie van cookies is hierboven uitgelegd. Een conversiecookie verliest haar geldigheid na 30 dagen en wordt niet gebruikt om de betrokkene te identificeren. Als de cookie niet verlopen is, wordt de conversiecookie gebruikt om te controleren of bepaalde subpagina's, zoals het winkelwagentje van een online shopsysteem, op onze website zijn opgeroepen. Met de conversiecookie kunnen zowel Google als de controller begrijpen of een persoon die een AdWords-advertentie op onze website heeft bereikt, een verkoop heeft gegenereerd, uitgevoerd of geannuleerd.
 
De gegevens en informatie die door het gebruik van de conversiecookie worden verzameld, worden door Google gebruikt om bezoekcijfers voor onze website te maken. Deze bezoekcijfers worden gebruikt om het totaal aantal gebruikers te bepalen dat via AdWords advertenties is bediend om het succes of falen van elke AdWords advertentie vast te stellen en om onze AdWords advertenties in de toekomst te optimaliseren. Noch ons bedrijf, noch andere adverteerders van Google AdWords ontvangen informatie van Google die de betrokkene kan identificeren.
 
De conversiecookie slaat persoonlijke informatie op, bijvoorbeeld de internetpagina's die door de betrokkene worden bezocht. Telkens wanneer wij onze internetpagina's bezoeken, worden persoonsgegevens, met inbegrip van het IP-adres van de internettoegang die door de betrokkene wordt gebruikt, aan Google in de Verenigde Staten van Amerika doorgegeven. Deze persoonsgegevens worden door Google opgeslagen in de Verenigde Staten van Amerika. Google kan deze via de technische procedure verzamelde persoonlijke gegevens aan derden doorgeven.
 
De betrokkene kan te allen tijde door een overeenkomstige instelling van de gebruikte internetbrowser het instellen van cookies door onze website, zoals hierboven aangegeven, verhinderen en daarmee het instellen van cookies permanent weigeren. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser zou ook voorkomen dat Google een conversiecookie op het IT-systeem van de betrokkene plaatst. Bovendien kan een door Google AdWords ingestelde cookie te allen tijde via de internetbrowser of andere softwareprogramma's worden verwijderd.
 
De betrokkene heeft de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de interesse gerelateerde advertentie van Google. Daarom moet de betrokkene vanuit elk van de browsers die gebruik maken van de link www.google.de/settings/ads toegang hebben tot de gewenste instellingen.
 
Meer informatie en de van toepassing zijnde gegevensbeschermingsbepalingen van Google zijn te vinden op https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.
 
17. Gegevensbeschermingsbepalingen betreffende de toepassing en het gebruik van YouTube
 
Op deze website heeft de controller componenten van YouTube geïntegreerd. YouTube is een internet-videoportal waar videospubliceerders gratis videoclips en andere gebruikers kunnen instellen, waar ze ook gratis kunnen worden bekeken, beoordeeld en becommentarieerd. Met YouTube kunt u allerlei soorten video's publiceren, zodat u zowel volledige films en tv-uitzendingen als muziekvideo's, trailers en video's van gebruikers via het internetportaal kunt bekijken.
 
De werkmaatschappij van YouTube is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, Verenigde Staten. YouTube, LLC is een dochteronderneming van Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Verenigde Staten.
 
Bij elk bezoek aan een van de afzonderlijke pagina's van deze internetsite, die door de controller wordt beheerd en waarop een YouTube-onderdeel (YouTube-video) is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het IT-systeem van de betrokkene automatisch gevraagd om een weergave van het desbetreffende YouTube-onderdeel te downloaden. Meer informatie over YouTube is te vinden op https://www.youtube.com/yt/about/en/. In de loop van deze technische procedure krijgen YouTube en Google inzicht in welke specifieke subpagina van onze website de betrokkene heeft bezocht.
 
Als het gegevenssubject op YouTube is ingelogd, herkent YouTube bij elke oproep een subpagina met een YouTube-video, welke specifieke subpagina van onze internetsite door het gegevenssubject is bezocht. Deze informatie wordt door YouTube en Google verzameld en aan de respectieve YouTube-account van de betrokkene toegewezen.
 
YouTube en Google ontvangen via het YouTube-onderdeel informatie dat de betrokkene onze website heeft bezocht, indien de betrokkene ten tijde van het bezoek aan onze website op YouTube is ingelogd; dit gebeurt ongeacht of de betrokkene op een YouTube-video klikt of niet. Indien een dergelijke overdracht van deze informatie aan YouTube en Google niet wenselijk is voor de betrokkene, kan de overdracht worden voorkomen als de betrokkene zich afmeldt bij zijn eigen YouTube-account voordat er een oproep naar onze website wordt gedaan.
 
De gegevensbeschermingsbepalingen van YouTube, beschikbaar op https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/, geven informatie over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens door YouTube en Google.
 
18.1 Betaalwijze: Gegevensbeschermingsbepalingen betreffende het gebruik van PayPal als betalingsverwerker
 
Op deze website heeft de controller componenten van PayPal geïntegreerd. PayPal is een online betalingsdienstaanbieder. Betalingen worden verwerkt via zogenaamde PayPal-rekeningen, die virtuele particuliere of zakelijke rekeningen vertegenwoordigen. PayPal kan ook virtuele betalingen verwerken via creditcards wanneer een gebruiker geen PayPal-rekening heeft. Een PayPal-account wordt beheerd via een e-mailadres, daarom zijn er geen klassieke rekeningnummers. PayPal maakt het mogelijk om online betalingen aan derden te activeren of betalingen te ontvangen. PayPal accepteert ook trustee functies en biedt de koper bescherming diensten.
 
De Europese werkmaatschappij van PayPal is PayPal (Europe) S.à.r.l. & Cie. S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxemburg, Luxemburg.
 
Indien de betrokkene tijdens het bestelproces "PayPal" als betaaloptie in de onlineshop kiest, sturen wij de gegevens van de betrokkene automatisch door naar PayPal. Door deze betalingsmogelijkheid te kiezen, stemt de betrokkene in met de overdracht van persoonsgegevens die nodig zijn voor de verwerking van betalingen.
 
De persoonlijke gegevens die naar PayPal worden verzonden, zijn meestal voornaam, achternaam, adres, e-mailadres, IP-adres, telefoonnummer, mobiel telefoonnummer of andere gegevens die nodig zijn voor de verwerking van betalingen. De verwerking van de koopovereenkomst vereist ook dergelijke persoonlijke gegevens, die in verband staan met de respectieve bestelling.
 
De overdracht van de gegevens is gericht op betalingsverwerking en fraudepreventie. De voor de verwerking verantwoordelijke geeft persoonsgegevens door aan PayPal, met name wanneer een rechtmatig belang bij de doorgifte is ingebracht. De persoonsgegevens die voor de verwerking van de gegevens tussen PayPal en de verantwoordelijke voor de verwerking worden uitgewisseld, worden door PayPal aan de economische kredietagentschappen doorgegeven. Deze doorgifte is bedoeld voor identiteits- en kredietwaardigheidscontroles.
 
PayPal zal, indien nodig, persoonlijke gegevens doorgeven aan affiliate en dienstverleners of onderaannemers voor zover dit noodzakelijk is om contractuele verplichtingen na te komen of om gegevens te verwerken in de bestelling.
 
De betrokkene heeft de mogelijkheid om toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens te allen tijde in te trekken van PayPal. Een herroeping heeft geen gevolgen voor persoonsgegevens die in overeenstemming met (contractuele) betalingsverwerking moeten worden verwerkt, gebruikt of verzonden.
 
De van toepassing zijnde gegevensbeschermingsbepalingen van PayPal zijn te vinden op https://www.paypal.com/us/webapps/mpp/ua/privacy-full.
 
18.2 Betaalwijze: Gegevensbeschermingsbepalingen betreffende het gebruik van Stripe als betalingsverwerker
 
Op deze website heeft de controller componenten van Stripe geïntegreerd. Als u Stripe als betaalmethode kiest, wordt de betaling verwerkt met behulp van de Payment Service Provider Stripe Payments Europe Ltd., Block 4, Harcourt Centre, Harcourt Road, Dublin 2, Ierland, waarnaar wij uw gegevens willen verzenden als onderdeel van de informatie die tijdens het bestelproces wordt verstrekt samen met informatie over uw bestelling (naam, adres, rekeningnummer, bankcode, indien van toepassing: creditcardnummer, factuurbedrag, valuta en transactienummer).
 
Uw gegevens worden alleen doorgegeven ten behoeve van de verwerking van betalingen met de betalingsdienstaanbieder Stripe Payments Europe Ltd.
 
De van toepassing zijnde gegevensbeschermingsbepalingen van Stripe Payments Europe Ltd. zijn terug te vinden op https://stripe.com/de/terms
 
19. Rechtsgrondslag voor de verwerking
 
Artikel 6, lid 1, onder a) van het AVG dient als rechtsgrondslag voor verwerkingen waarvoor wij toestemming hebben verkregen voor een specifiek verwerkingsdoel. Indien de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, zoals bijvoorbeeld het geval is wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de levering van goederen of het verrichten van enige andere dienst, is de verwerking gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder b), van het AVG. Hetzelfde geldt voor dergelijke verwerkingen die nodig zijn voor het uitvoeren van precontractuele maatregelen, bijvoorbeeld in het geval van onderzoeken met betrekking tot onze producten of diensten. Is ons bedrijf onderworpen aan een wettelijke verplichting tot verwerking van persoonsgegevens, zoals voor de nakoming van fiscale verplichtingen, dan is de verwerking gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder c) van het AVG. In uitzonderlijke gevallen kan de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk zijn om de vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon te beschermen. Dit is bijvoorbeeld het geval als een bezoeker in ons bedrijf gewond raakt en zijn naam, leeftijd, gegevens van de ziektekostenverzekering of andere belangrijke informatie aan een arts, ziekenhuis of andere derde partij moet worden doorgegeven. Dan zou de verwerking gebaseerd zijn op artikel 6, lid 1, van het AVG. Ten slotte zouden verwerkingen kunnen worden gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder f), van het AVG. Deze rechtsgrondslag wordt gebruikt voor verwerkingen die niet onder een van de bovengenoemde rechtsgronden vallen, indien de verwerkingen noodzakelijk zijn voor de legitieme belangen die door ons bedrijf of door een derde worden behartigd, behalve wanneer dergelijke belangen worden overheerst door de belangen of fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene die bescherming van persoonsgegevens vereisen. Dergelijke verwerkingen zijn met name toegestaan omdat ze specifiek zijn genoemd door de Europese wetgever. Hij was van mening dat een rechtmatig belang kan worden verondersteld indien de betrokkene cliënt is van de voor de verwerking verantwoordelijke (overweging artikel 47, lid 2 van het AVG).
 
20. De gerechtvaardigde belangen van de voor de verwerking verantwoordelijke of van een derde
 
Voor zover de verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder f), is ons rechtmatige belang om onze onderneming uit te voeren ten behoeve van het welzijn van al onze werknemers en aandeelhouders.
 
21. Periode gedurende welke de persoonsgegevens worden opgeslagen
 
De criteria die worden gebruikt om de bewaartermijn van persoonsgegevens te bepalen, zijn de respectieve wettelijke bewaartermijnen. Na het verstrijken van deze termijn worden de desbetreffende gegevens routinematig gewist, zolang ze niet langer nodig zijn voor de uitvoering van het contract of het initiëren van een contract.
 
22. Verstrekking van persoonsgegevens als wettelijk of contractueel voorschrift; verplichting tot het sluiten van een overeenkomst; verplichting voor de betrokkene om de persoonsgegevens te verstrekken; mogelijke gevolgen van het niet-verstrekken van dergelijke gegevens
 
Wij verduidelijken dat de verstrekking van persoonsgegevens gedeeltelijk wettelijk verplicht is (bv. fiscale voorschriften) of ook kan voortvloeien uit contractuele bepalingen (bv. informatie over de contractpartner). Soms kan het nodig zijn om een overeenkomst te sluiten die de betrokkene ons voorziet van persoonsgegevens, die vervolgens door ons moeten worden verwerkt. De betrokkene is bijvoorbeeld verplicht ons persoonsgegevens te verstrekken wanneer ons bedrijf met hem of haar een overeenkomst sluit. Het niet verstrekken van de persoonsgegevens zou tot gevolg hebben dat het contract met de betrokkene niet kan worden gesloten. Voordat de betrokkene persoonsgegevens verstrekt, moet hij contact opnemen met een van de werknemers. De werknemer verduidelijkt de betrokkene of de verstrekking van de persoonsgegevens wettelijk of contractueel verplicht is of noodzakelijk is voor het sluiten van de overeenkomst, of er een verplichting bestaat om de persoonsgegevens te verstrekken en wat de gevolgen zijn van het niet verstrekken van de persoonsgegevens.
 
23. Bestaan van geautomatiseerde besluitvorming
 
Als verantwoordelijk bedrijf maken we geen gebruik van automatische besluitvorming of profilering.