Algemene Voorwaarden


 1. Gegevensbescherming en Privacy
   
  Uw adresgegevens, uw e-mailadres, alsmede uw bank- en creditcardgegevens worden door ons niet aan derden verstrekt.
  U kunt, voor zover mogelijk, ook anoniem van onze diensten gebruik maken.
   
  Bestellingen kunnen te allen tijde geannuleerd worden, hetzij door te klikken op een door ons ter beschikking gestelde annulerings-link, per e-mail of door ons een brief te sturen.
   
  Na een annulering worden uw gegevens als vanzelfsprekend door ons verwijderd.
   
  Bestelgegevens kunnen te allen tijde door u worden ingezien, hetzij door te klikken op een door ons ter beschikking gestelde link of door deze per e-mail of per post aan te vragen.
   
  Wij plaatsen bij uw bezoek een cookie, deze wordt op de door uw browser vastgestelde plaats op uw computer opgeslagen voor de duur van maximaal 3 dagen.
  Het gebruik van onze website beschouwen wij als dat u toestemming geeft tot het plaatsen van een cookie.
  Onze cookies bevatten geen persoonsspecifieke informatie:
  Uw privacy blijft gewaarborgd.
  Normaal accepteert uw browser automatisch cookies, maar u kunt de instellingen van uw browser ook wijzigen, om dit tegen te gaan.
  Indien u ons uw gegevens niet via internet wilt verstrekken, dan kunt u dat ook per post doen.
  Wij zijn bevoegd, onze klantgegevens door betrouwbare derde partijen te laten analyseren.

 2.  
 3. Na uw bestelling
   
  Na een bestelling uwerzijds zijn wij gerechtigd om, indien uw betaling achterwege blijft, u per e-mail aan uw betalingsverplichting te herinneren, alsmede deze herinneringen te herhalen, indien uw betaling niet binnen een bepaalde periode door u is voldaan.
  Na een bestelling zijn wij gerechtigd u per e-mail een vragenlijst m.b.t. uw bestelling te sturen.
  U heeft natuurlijk de mogelijkheid van volgende e-mails af te zien.
   
  Bestelde producten worden pas na ontvangst van uw betaling door ons verzonden.
  U kunt na uw betaling de tijd nemen en uw bestelling te allen tijde retourneren.

 4.  
 5. Vrijwaring en Aansprakelijkheid
   
  De vrijwaringsperiode voor al onze geleverde producten geldt voor de duur van 24 maanden, voor zover er hierna geen afwijkende regeling getroffen is.
  In geval van vrijwaring vergoeden wij u de verzendkosten.
  Kiest u alstublieft voor de goedkoopste wijze van verzenden.
  In geval van gebreken aan de geleverde goederen, waaronder ook het ontbreken van de toegezegde functionaliteit valt, zijn wij gerechtigd, de ontbrekende functionaliteit te verbeteren of opnieuw te leveren.
  Wij zijn niet aansprakelijk voor schade, welke niet aan het geleverde product zelf ontstaan is.
  In het bijzonder zijn wij niet aansprakelijk voor niet gederfde inkomsten of vermogenverlies door de besteller.
  17 Minute Languages is aansprakelijk bij grove nalatigheid en indien er sprake is van opzet.
  De verantwoordelijkheid bij lichte nalatigheid geldt alleen bij het overtreden van de plichten, welke voortvloeien vanuit de overeenkomst.
   
  17 Minute Languages is aansprakelijk tot maximaal de hoogte van het factuurbedrag.
  Indien een bepaald product niet meer leverbaar is, dan ontvangt u de reeds betaalde bedragen per check of middels een overschrijving terug.
  17 Minute Languages kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade, alsmede enigerlei vervolgschade en voor uitval, welke door grof geweld of door internet, in het bijzonder door overbelasting overeenkomstig de gebruiksvoorwaarden zijn ontstaan.
  De klant is zelf volledig verantwoordelijk, dat bij het gebruik van onze diensten alle wettelijke voorschriften en voorwaarden nageleefd worden.
  De klant stelt 17 Minute Languages vrij van aansprakelijk door derden.
  17 Minute Languages is uitsluitend tot schadevergoeding verplicht, indien er sprake is van opzet of grove nalatigheid jegens de klant.

 6.  
 7. Terugname
   
  Uw bestelling kan door u herroepen worden, hetzij door te klikken op de aangegeven link, of per e-mail of door ons een brief te sturen.
   
  Gegevensdrager (Software op CD-ROMs):
  U kunt origineel verzegelde gegevensdragers te allen tijde binnen 31 dagen zonder opgave van redenen aan ons retourneren en u ontvangt de aankoopprijs terug.
   
  Bij online verkregen producten (bijv. software om te downloaden) bestaat geen mogelijkheid tot teruggave.
   
  Bij bestellingen vanaf 40 euro worden ook uw verzendkosten geretourneerd.
  Uw portokosten worden in ieder geval gerestitueerd, indien de goederen gebreken vertonen.
   
  Software als download of onlinecursus:
  Volgens §355 BGB Paragraaf 2 resp. §356 BGB Paragraaf 3 is de teruggavetermijn van virtueel aangeschafte goederen beperkt tot een periode van 14 dagen.

 8.  
 9. Uitgesloten aansprakelijkheid
   
  Alle beschrijvingen, tips, websites, programma's, grafieken, materialen enz. zijn te goeder trouw gemaakt en zorgvuldig getest.
  Desalniettemin kunnen we niet volledig uitsluiten dat fouten kunnen voorkomen.
  Derhalve verlenen we geen garantie voor mogelijke fouten of gevolgschade, welke ten gevolge van het gebruik, uitvoering, beschikbaarstelling en prestaties van deze beschrijvingen, tips, websites, programma's, grafieken en materialen op onze websites ontstaan.
  Het verwijderen van een mogelijk van ons uitgaande inbreuk op het eigendomsrecht mag niet zonder onze toestemming plaatsvinden.
  Voor vergissingen, druk- of typfouten kunnen we geen verantwoordelijkheid nemen.
  De afbeeldingen van goederen op onze websites zijn slechts voorbeelden, die van het uiterlijke kenmerk van de geleverde goederen kunnen afwijken.
  Alle product- en merknamen zijn handelsmerken van de respectievelijke producenten.

 10.  
 11. Prijzen
   
  Bij prijswijzigingen in onze online-shop verliezen alle voorafgaande prijslijsten hun geldigheid.
  Alle prijzen zijn inclusief de wettelijk bepaalde omzetbelasting.

 12.  
 13. Geldigheid
   
  De algemene voorwaarden, welke ten tijde van uw bestelling golden, zijn uitsluitend van toepassing.
  Afwijkende voorwaarden worden niet erkend.

 14.  
 15. Wijzigingen van diensten
   
  Voor zover 17 Minute Languages aanvullende diensten zonder vergoeding aanbiedt, maakt zij het voorbehoud wijzigingen aan deze diensten aan te brengen, zonder dat de klant daarop aanspraak kan maken.
  Voorts behoudt 17 Minute Languages zich het recht voor, de diensten uit te breiden, te wijzigen en verdere verbeteringen aan te brengen.

 16.  
 17. Overige bepalingen
   
  Indien u handelaar of een publiekrechtelijk rechtspersoon bent of geen algemeen rechtsgebied in Duitsland hebt, dan geldt uitsluitend het rechtsgebied München/Duitsland.
  Het Duitse recht is van kracht.

  Indien een bepaling van deze overeenkomst ongeldig is respectievelijk wordt, blijven alle overige bepalingen van kracht.
  De betreffende clausule wordt dan vervangen door een andere, welke de oorspronkelijke zo dicht mogelijk benaderd.

 18.  
 19. Handelsnaam en Adressering
   
  Onze volledige handelsnaam en adressering luidt:
  17 Minute Languages
  Udo Gollub
  Kühbachstr. 9
  81543 München, Duitsland
   
  BTW-nummer: DE185758125