“400 bilingual stories for Armenian learners:
The perfect texts to learn Armenian”

bilingual stories in Armenian and English
 • By reading the multitude of texts, you will gain a deep understanding of the Armenian language.
  It is the perfect practice material to understand Armenian like your own native language and to be able to speak it with absolute fluency.
 • You will be able to understand common phrases and everyday language, which is essential for fluency.
 • The 400+ texts have been created by linguists who have a deep understanding of the needs of Armenian learners.
 • The stories contain more than 5,000 sentences in Armenian, which would fill six books of 200 pages each if printed out.
 • You can read the texts in any browser.
  You can also choose whether you want to read the sentences in Armenian and English one after the other.
  You also have the option of hiding the sentences in Armenian or English: you will only see the translation when you tap or click on it.

Wide variety of texts:

These 400 texts combine a variety of topics and styles to present you the full spectrum of the Armenian language:
150 short stories in Armenian and English
Want to expand your vocabulary?
This collection offers more than 150 short stories on all kinds of interesting topics.
practise Armenian grammar with texts in Armenian
Want to practise your grammar?
In more than 100 collections of sentences, you can delve deeper into one topic from Armenian grammar.
everyday dialogue texts in Armenian and English
Do you want to understand everyday Armenian?
Immerse yourself in 150 real-life conversations that will give you the practical help you need in these situations.
Learn the subtleties and nuances of Armenian with all of these texts.
 

Master Armenian with texts for beginners, advanced learners and professionals:

The 400 bilingual texts are a well thought-out learning tool specially designed to improve your language skills.
 
The texts are organised according to 6 language levels (A1, A2, B1, B2, C1 and C2).
You have the option of displaying all sentences or hiding the translations in English so that you only see them when you tap or click on them.
 
This gives you control over your learning workload and allows you to progress continuously.
Armenian texts on all learning levels
 

Targeted learning made easy:

An interactive, clickable table of contents makes navigation easier and allows you to jump directly to the topics that interest you most.
 
Whether you want to concentrate on a specific subject area or simply browse through the variety of texts – this book adapts to your individual learning style.
interactive e-book Armenian-English
 

Learning in small bites:

The best thing about it?
You don't have to read and learn for hours at a time.
The texts are designed so that one text can be read in just three minutes.
 
So you can learn in small steps every day – perfect for a busy schedule or for those who want to learn in between.
Armenian texts in clearly organised learning units
 

Adapt the texts perfectly to your learning level:

Have you just started learning Armenian?
Then we recommend that you first read a sentence in Armenian and then look at its English equivalent.
The English translation can be hidden so that you can think about the meaning of the sentence without being disturbed.
 
Have you already reached a more advanced level?
In this case, it's best to start with the sentence in English and hide the Armenian version.
This will give you time to think about how you would translate this sentence into Armenian.
Armenian texts for beginners and advanced readers
 

Unlimited reading on any device:

You won't run out of reading material any time soon – if printed out, the texts would fill six books of 200 pages each.
 
You can read the texts on any browser – on your PC, tablet and smartphone.
reading texts Armenian for PC, tablet, smartphone
 

So you progress quickly:

 • If you have learnt more than 600 Armenian vocabulary words, keep reading the A1 level texts until you understand everything.
 • If you have learnt more than 1,300 Armenian words, read the A2 level texts until you understand everything.
 • If you have learnt more than 2,100 Armenian words, read the B1 level texts until you understand everything.
 • If you have learnt more than 3,000 Armenian words, read the level B2 texts until you understand everything.
 • If you have learnt more than 4,000 Armenian words, read the C1 level texts until you understand everything.
 • If you have learnt more than 5,000 Armenian words, read the level C2 texts until you understand everything.
With over 1,000 sentences per learning level, you won't run out of learning materials anytime soon.
how many Armenian words for different learning levels
 

Test the texts

If you want a taste of this unique learning experience, read the free trial version of the texts (with a sample 20 of the 400 texts):
This will give you an insight into the structure and quality of the texts provided.
 
 
free trial version bilingual texts Armenian/English read texts A1 in Armenian texts in Armenian and English text Armenian A2 read texts Armenian B1/B2 free of charge
 
Bilingual stories (free trial)
Order All 400 Stories »
 
           
 
       
 
 
  1.   
Գետնել պաղպաղակ
Buying ice cream
   
Այսուհետև ամառային տապանական օր է։
   
It's a hot summer day.
   
Աղջիկը գնում է սառուցվածքատան։
   
A boy goes to the ice cream shop.
   
Նա ուզում է գնել սառուցվածք։
   
He wants to buy an ice cream.
   
Նա տեսնում է շատ տարբեր տեսակներ։
   
He sees many different flavors.
   
Շոկոլադ, վանիլ, սենյակ և ավելին։
   
Chocolate, vanilla, strawberry, and more.
   
Նա չի կարողանում որոշվել։
   
He can't decide.
   
Նա խնդրում է վաճառողուհին խորհրդան։
   
He asks the saleswoman for advice.
   
Այն խորհուրդանում է նրան մանգո սառուցվածքը։
   
She recommends the mango flavor.
   
Նա փորձում է այն և դուրս է գալիս։
   
He tries it and he likes it.
   
Նա գնում է մանգո սառուցվածքը։
   
He buys the mango ice cream.
   
Նա ուրախ է իր ընտրությամբ։
   
He is happy with his choice.
   
Նա գնում է տուն և վայելում է իր սառուցվածքը։
   
He goes home and enjoys his ice cream.
   
Այսուհետև գեղեցիկ օր է։
   
It's a beautiful day.
  2.   
A1 մակարդակի նախադասությունները ներկայիս ժամանակում բառերի կիրառման համար:
A1 level sentences demonstrating the use of verbs in the present tense
   
Ես ուտում եմ խնձոր։
   
I am eating an apple.
   
Դու գնում ես դպրոց։
   
You are going to school.
   
Նա խմում է ջուր։
   
He is drinking water.
   
Այն միասին է։
   
She is sleeping.
   
Մենք խաղում ենք ֆուտբոլ։
   
We are playing football.
   
Դուք կարդում եք գիրք։
   
You are reading a book.
   
Դրանք պարում են։
   
They are dancing.
   
Ես դիտում եմ կինո։
   
I am watching a movie.
   
Դու երգում ես երգ։
   
You are singing a song.
   
Նա կերակուր է եկամտում։
   
He is cooking the meal.
   
Այնտեղ է լողում։
   
She swims.
   
Մենք էլիմք։
   
We laugh.
   
Դուք վազում եք։
   
You (plural) run.
   
Դրանք ուսումնասիրում են։
   
They study.
   
Ես նկարում եմ։
   
I draw.
   
Դու խոսում ես։
   
You speak.
   
Նա գրում է։
   
He writes.
   
Նա երաժշտություն է լսում։
   
She listens to music.
   
Մենք մեքենադով ենք վազում։
   
We drive a car.
   
Դուք պարում եք։
   
You are dancing.
  3.   
Ուղարկեք մեկին, որը դուք ճանաչում եք։
Conversation: Greet someone you know
   
Բարև, Պետեր, ի՞՞՞նչպես ես։
   
Hello Peter, how are you?
   
Ես դուք եմ տեսնել երկար ժամանակ։
   
I haven't seen you for a long time.
   
Դուք բարև ունե՞ք։
   
Are you having a good day?
   
Ի՞՞՞նչպես էր ձեր շաբաթականը։
   
How was your weekend?
   
Ի՞՞՞նչ ես արել։
   
What did you do?
   
Լավ էր՞։
   
Was it nice?
   
Շատ հաճելի է տեսնել ձեզ։
   
It's nice to see you.
   
Ես սպասում եմ մեր հաջորդ հանդիպմանը։
   
I look forward to our next meeting.
   
Տեսնում եմք ավելի ուշ։
   
See you later!
  1.   
Ստանալ առողջական կերպարվեստ:
Adopt a healthier lifestyle
   
Մեհմեթը միշտ ուտել է պիցցա եւ արագ սնունդ։
   
Mehmet has always eaten pizza and fast food.
   
Բայց այժմ նա ուզում է ավելի առողջական ուտել։
   
But now he wants to eat healthier.
   
Նա գնում է շուկա եւ գնում է բանջարեղեն եւ միրգ։
   
He goes to the market and buys vegetables and fruit.
   
Նա առանձնականում է տունում եւ չի ուտում արագ սնունդ ավելի։
   
He cooks at home and doesn't eat fast food anymore.
   
Մեհմեթը նաեւ սկսում է սպորտով զբաղվել։
   
Mehmet also starts exercising.
   
Նա գնում է մարզահալում։
   
He goes to the gym.
   
Նա վազում է յուղակընդյան մեկ ժամ։
   
He runs for an hour every day.
   
Նա զգում է իրեն լավագույն եւ ունի ավելի շատ էներգիա։
   
He feels better and has more energy.
   
Նրա ընկերները նկատում են փոփոխությունը։
   
His friends notice the change.
   
Դրանք ասում են՝ "Mehmet, դու լավ հայտնվում ես":
   
They say: "Mehmet, you look good!"
   
Մեհմեթը ուրախ է իր նոր կյանքառությամբ։
   
Mehmet is happy with his new lifestyle.
   
Նա ասում է՝ "Ես զգում եմ ինձ առողջացած եւ հզոր։"
   
He says: "I feel healthier and stronger."
   
Մեհմետը ընդունել է առողջացած կենսաբարձություն եւ ուրախ է։
   
Mehmet has adopted a healthier lifestyle and is happy.
  2.   
A2 նախադասություններ անձնական համակարգչականների կիրառման տարբեր պատճառներում։
A2 sentences illustrating the use of personal pronouns in various contexts
   
Նա հաճախ է պաստա է պատրաստում, որովհետեւ սիրում է Իտալիան։
   
She often cooks pasta because she loves Italy.
   
Մենք հանդիպել ենք նրան զբոսայգինում եւ հաճելի ժամանակ է անցել։
   
We met him in the park and had a great time.
   
Դուք կարող եք մեզ այցելել, եթե ցանկացաք։
   
You are welcome to visit us.
   
Կարող եմ օգնել ձեզ գտնել գիրքը։
   
Can I help you find the book?
   
Նրանք դիտում են ֆիլմ կինոյում։
   
They are watching a movie in the cinema.
   
Նա սիրում է նրա գլխարկը, որովհետեւ այն բազմագույն է։
   
He likes her hat because it is colorful.
   
Նա քայլում է իր շունի հետ։
   
She is walking with her dog.
   
Մենք պլանավորել ենք ճանապարհ Հունաստան։
   
We have planned a trip to Greece.
   
Կարո՞ղ եք տալ ինձ աղը, խնդրում եմ։
   
Could you please pass me the salt?
   
Նա վերանորոգում է նրա ավտոմեքենան, որովհետեւ նա չի կարողանում դա անել։
   
He is fixing her car because she can't.
   
Նրանք սիրում են իրենց աշխատանքը, որովհետեւ այն ստեղծարարական է։
   
They love their job because it is creative.
   
Կարո՞ղ եմ բերել ձեզ ջուրի բաժակ։
   
Can I bring you (formal) a glass of water?
   
Նա նրան ամեն օր վարդ է տալիս։
   
He gives her a rose every day.
   
Նրանք վաղը մեզ մոտ են գալիս։
   
They are coming to us tomorrow.
   
Կարո՞ղ ես նրան լրագրությունը անցնել։
   
Can you deliver the message to him?
   
Նա մեզ համար հետաքրքիր պատմություն է պատմում։
   
She tells us a funny story.
   
Դուք միշտ ուշադրությունի երթուղակի եք։
   
You are always welcome.
   
Կարո՞ղ եմ քեզ գիրքը տալ։
   
Can I give you the book?
   
Նա նրանցին նամակ է գրում։
   
He writes them a letter.
   
Նա իսկական պարգև է տվել ինձ։
   
She gave me a gift.
  3.   
Քննարարություն: Քննարարությունը ձեր ամենօրյա ռոութինի վերաբերյալ եւ թե ի՞՞նչ եք անում օրվա ընթացքում:
Conversation: Discussion about your daily routine and what you do during the day
   
Ես ամեն առավոտ յոթ ժամը եմ լիովելում։
   
I wake up every morning at seven o'clock.
   
Ապականդ եմ լվամանում իմ ատամները ու հոլովում։
   
Then, I brush my teeth and take a shower.
   
Ես նախաճաշում եմ և խմում սուրճը սկսելու համար։
   
I have breakfast and drink coffee to start the day.
   
Ապականդ եմ գնում աշխատանք և աշխատում եմ մինչեւ հինգ ժամ։
   
Then I go to work and work until five o'clock.
   
Աշխատանքից հետո ես գնում եմ մարզասրահ։
   
After work, I go to the gym.
   
Ես սովորաբար պատրաստում եմ իմ երեխականը ու դիտում եմ հեռուստատեսություն։
   
I usually cook my dinner and then watch TV.
   
Քնանելուց առաջ ես կարդում եմ գիրք։
   
Before going to bed, I read a book.
   
Ես սովորաբար համարվում եմ մեկտեղ տասը ժամ։
   
I usually go to bed around ten o'clock.
   
Դա իմ ամենօրյա ռութինան է։
   
This is my daily routine.
  1.   
Տան վերանորոգման ծրագրի պլանավորում և իրականացում:
Planning and implementing a home renovation project
   
Իմ անունը Սարահ է և ես Ասեատլում եմ բնակվում։
   
My name is Sarah and I live in Seattle.
   
Իմ կրակը՝ հին տները վերակառուցելն է։
   
My passion is renovating old houses.
   
Վերջերս ես գնել եմ հին վիկտորիական տուն։
   
I recently bought an old Victorian house.
   
Այն վատ վիճակում էր, բայց ես տեսամ համարարություն։
   
It was in a bad condition, but I saw potential.
   
Ես սկսեցի վերակառուցումը պլանավորել։
   
I started planning the renovation.
   
Նախ ես ստեղծեցի անհրաժեշտ աշխատանքների ցուց
   
First, I made a list of necessary works.
   
Ապա ես սկսեցի փնտրել արվեստագետներ:
   
Then, I started looking for craftsmen.
   
Այն չէր հեշտ ճիշտ մարդկանց գտնելուն:
   
It wasn't easy to find the right people.
   
Բայց ես չնայեցի ու այնտեղ էի գտնում հրաշալի թիմը:
   
But I didn't give up and finally found a great team.
   
Մենք սկսեցինք տունը վերանորոգել:
   
We began to renovate the house.
   
Էլ շատ աշխատանք էր, բայց մենք ընդունեցինք այդ համակարգումը։
   
It was a lot of work, but we took up the challenge.
   
Ամեն օր ես տեսնում էի բարեփոխություններ ու դա շատ հաճելի էր։
   
Every day, I saw improvements and it was very fulfilling.
   
Վերջապես տունը պատրաստ էր ու ես պահպանում էի այն, ի՞նչ ենք ձեռադրել։
   
Finally, the house was finished, and I was proud of what we had accomplished.
   
Հին վիկտորիանական տունը այժմ էր գեղեցիկ տանը։
   
The old Victorian house was now a beautiful home.
   
Դա երկար ու դժվար գործընթաց էր, բայց այն արժեքավոր էր։
   
It was a long and exhausting process, but it was worth it.
   
Ուշադրությունս վրայով եմ սկսելու իմ հաջորդ վերանորոգման պրոյեկտը։
   
I am looking forward to starting my next renovation project.
  2.   
B1 հայերենում շրջանակաձևեր, որոնք ցույց են տալիս սեփականական համականգությունների ճիշտ օգտագործումը։
B1 sentences demonstrating the correct use of possessive pronouns
   
Կյանքիքը այնն է, իսկականում ի՞նչը եմ ամենաշատ հաճախում քեզից։
   
Your kindness is what I appreciate most about you.
   
Նրանց հին տունը ունի յուրահատկական ճարմը։
   
Your old house has a special charm.
   
Նրա գրելաձևը շատ եզակի է։
   
His way of writing is very unique.
   
Մեր տատիկը մեզ թողել է այս շղթան։
   
Our grandmother left us this necklace.
   
Նրա արվեստին համար ենթադրականությունը վարանմանական է։
   
His enthusiasm for art is infectious.
   
Սա նրա սիրելի ռեստորանն է քաղաքում։
   
This is her favorite restaurant in the city.
   
Քո ազնվությունը հավաքածույլ է։
   
Your honesty is admirable.
   
Մեր տունը ունի հրաշալի տեսանկյուն ծովին։
   
Our house has a beautiful view of the sea.
   
Իր ստեղծարարությունը իրականում շատ համալիրվածելի է։
   
Her creativity is really impressive.
   
Իրանց հայրը ունի մեծ գրադարան։
   
Her father has a large library.
   
Իմ ընկերը կորցրել է իր բանալիները։
   
My friend lost his keys.
   
Իրանց ուսուցչուհին շատ խիստ է։
   
Her teacher is very strict.
   
Քո եղբայրը ունի հիանալի համալիրվածություն հումորի համար։
   
Your brother has a great sense of humor.
   
Այսպիսին է մեր նոր ավտոմեքենան։
   
This is our new car.
   
Իրանց շապիկները շատ ոճյունական են։
   
Her shoes are very stylish.
   
Իմ հայրը այս սեղանը ինքն է կառուցրել։
   
My father built this table himself.
   
Իրանց կատուն շատ սիրելի է։
   
Her cat is very cute.
   
Քո մայրիկը հիանալի է խոհամարում։
   
Your mother cooks excellently.
   
Նրա քույրերը և եղբայրները շատ սպորտական են։
   
His siblings are very athletic.
   
Այսպիսին է իր սիրելի կինո։
   
This is her favorite movie.
  3.   
Քննարարություն: Ձեր սիրելի կինոռադարձների եւ հեռուստաշարերի մասին քննարարում, ներառված ժանրերը եւ դերասանները:
Conversation: Discussion about your favorite movies and TV series, including genres and actors
   
Որի տեսակի կինոների եւ հեռուստասերիալների եք նախընտրում դիտել։
   
What kind of movies and TV series do you prefer to watch?
   
Ես շատ սիրում եմ գիտափառական և արկածավալության կինոները։
   
I really like science fiction and adventure movies.
   
Ունեք լսավորած դերասան կամ դերասանուհի։
   
Do you have a favorite actor or actress?
   
Այո, ես շատ եմ սիրում Լեոնարդո ԴիԿապրիոն։
   
Yes, I am a big fan of Leonardo DiCaprio.
   
Որի հեռուստասերիալները դուք ամենաշատը խորհուրդ եք տալիս։
   
Which TV series do you recommend the most?
   
Ես խորհուրդ եմ տալիս "Stranger Things", սերիալը շատ հետաքրքրալի է։
   
I recommend 'Stranger Things', the series is very exciting.
   
Ի՞նչ է ձեր սիրելիստ ֆիլմը բոլոր ժամանակներում։
   
What is your all-time favorite movie?
   
Իմ սիրելի կինոռադարձներից՝ "Պատրիարքը":
   
My favorite movie is 'The Godfather'.
   
Ես նաև սիրում եմ վարկածաղիկները, հատկապես այնները, որոնք վերաբերվում են բնությանը և էկոլոգիային։
   
I also like documentaries, especially those that deal with nature and environment.
  1.   
Գլխավոր աշխատանք նորացման էներգետիկական տեխնոլոգիաներում:
Pioneering work for the breakthrough in renewable energy technologies
   
Ես Zainab եմ, հնարավորական գիտնական Կուալա Լումպուրից, Մալայզիա։
   
I am Zainab, an inventive scientist from Kuala Lumpur, Malaysia.
   
Իմ տեսակետը՝ տրամադրել աշխարհին պահանջական էներգիայով՝ զարգացնելով նոր տեխնոլոգիաներ։
   
My vision is to power the world with sustainable energy by developing new technologies.
   
Մեկ օր համակարգեցի արևային բաժակները արդյունավետ եւ տանջատար ստեղծելու հնարավորություն։
   
One day, I discovered a way to manufacture solar cells more efficiently and cost-effectively.
   
Դա կհեշտացնի մաքր էներգիային հասանելիությունը շատերի համար աշխարհում։
   
This would make access to clean energy easier for many people around the world.
   
Բայց աշխատանքը դժվար էր եւ պահանջեց շատ տարիներ լավագույն հետազոտությունների եւ զարգացման։
   
However, the work was challenging and required many years of intense research and development.
   
Անվերջ փորձարկումների եւ բարեփոխումների հետո հաջողվեցինք տեխնոլոգիան բազարավետել։
   
After countless experiments and improvements, we were able to bring the technology to market maturity.
   
Թափանքը եկավ, երբ մեծ էներգետիկ ընկերությունը ցուցադրեց հետաքրքիրություն մեր տեխնոլոգիային։
   
The breakthrough came when a major energy company showed interest in our technology.
   
Նրանք ներդրում ենթադրեցին մեր ընկերությունում և աջակցեցին մեզ արտադրության ավելացմանում։
   
They invested in our company and helped us increase production.
   
Մեր վերականգնող էներգիայի աղբյուրները կիրառվել են ամբողջ աշխարհում և նպաստել են ծածկագազերի արտադրության նվազեցմա
   
Our renewable energy sources were used worldwide and contributed to reducing carbon emissions.
   
Այսօր ես հպարտ եմ, որ նվաճել եմ աշխարհը դարձնելու ավելի լավ վայր։
   
Today, I am proud to have contributed to making the world a better place.
   
Բայց ճանապարհը այստեղ չի վերջանում։
   
But the journey doesn't end here.
   
Ես որոշակի եմ շարունակել արտադրել նորագույն տեխնոլոգիաներ, որոնք կ
   
I am determined to continue developing innovative technologies that improve our lives and protect our planet.
  2.   
B2 նախադասությունները նկարագրելու համար նշանականությունը սահմանորոշված ասականական բառերի համար:
B2 sentences on the role of demonstrative pronouns
   
Այն ծառերը, որոնք դուք տեսնում եք հետին պլանում, մաթսված են մատչելի դարեկամեր:
   
Those trees that you see in the background are several centuries old.
   
Այս նկարը, որը անկյունում կախված է, Ռենեսանսից է։
   
This painting hanging in the corner originates from the Renaissance.
   
Այս գրքերը այստեղ են իմ հետազոտության հիմքը։
   
These books here form the foundation for my research.
   
Այն թռչունները այնտեղ կագումը լավագույն են։
   
Those birds over there in the cage are rare species.
   
Այս ծաղիկները, որոնք դու տառապել ես, հրաշալիորեն ծաղիկել են։
   
These flowers that you planted bloomed wonderfully.
   
Այն սկուլպտուրաները այնտեղ 18-րդ դարից են։
   
Those sculptures over there are from the 18th century.
   
Այս քաղաքը, որտեղ ես բնակվում եմ, համարվում է պատմականորեն հասարակական։
   
This city where I live has a rich history.
   
Այդ մարդը այնտեղ հայտնի գրող է։
   
That man over there is a famous writer.
   
Այս լեռը, որը դու տեսնում ես, ամենաբարձրանում է տարածաշրջանում։
   
This mountain you see is the highest in the region.
   
Այս պատմությունը, որը դու պատմում ես, հրաշալիորեն է։
   
This story you are telling is fascinating.
   
Այն ամպերը այնտեղ կապավորում են մրրմտում։
   
Those clouds there announce a storm.
   
Այս կամուրջը, որը մենք անցնում ենք, կառուցվել է վերջին դարում։
   
This bridge we are crossing was built last century.
   
Այս բանաստեղծությունը, որը դուք չվերթում եք, շատ համակեցրել է ինձ։
   
This poem you recited has deeply touched me.
   
Այն գետը, որը մենք երեկ տեսանք, շատ հայտնի է։
   
That river we saw yesterday is very famous.
   
Այս բառերը, որոնք դուք ասել եք, մնալու են ինձ հետ։
   
These words you said stay with me.
   
Այն նավը այնտեղ շատ հին է։
   
That ship out there is very old.
   
Այս խնձորեղենը այստեղ տարածվել է իմ պապի կողմից։
   
This apple tree here was planted by my grandfather.
   
Այն երգը, որը նա երգում է, շատ գեղեցիկ է։
   
That song she sings is very beautiful.
   
Այս փորձը, որը դուք արել եք, շատ արժեքավոր է։
   
This experience you had is very valuable.
   
Այն լեռը, որը հեռուստավորում են, հաճախված է առքելության համար։
   
That mountain seen in the distance is a popular hiking destination.
  3.   
Քննարարում: Տարածեք Ձեր ճանապարհության արկածավարժությունները եւ խոսեք մշակութային հանդիպումների մասին։
Conversation: Share your travel adventures and discuss cultural encounters
   
Իմ ճանապարհության ընթացքում Թայլանդում ես հանդիպել եմ ակումբ վառելիքի ավանդության եւ արդիաւորությանը։
   
During my trip to Thailand, I encountered a fascinating mix of tradition and modernity.
   
Դուք եք երբևիցե այցելել Անկորի հեղինակավոր տաճարերը Կամբոջականում։
   
Have you ever visited the fascinating temples of Angkor in Cambodia?
   
Ճապոնականների հյութըմբությունը խորը տպավորվել է ինձ։
   
The hospitality of the people in Japan deeply impressed me.
   
Ի՞նչ բացառիկ մշակութային արկածավարժություններ եք ունենում Ձեր ճանապարհությունների ժամանակ։
   
What extraordinary cultural experiences have you had on your travels?
   
Դուբայի հրաշալի ճարտարապետությունը ամբողջական արվեստ է աչքերի համար։
   
The breathtaking architecture in Dubai is a feast for the eyes.
   
Դուք արդյոք կատարել եք Հնդկաստանի բացահայտված խոհարարական
   
Have you experienced the unique culinary traditions of India?
   
Որ երկրներն եք այցելել, որոնք կարեւոր ազդել են ձեզին։
   
Which countries have you visited that had a profound impact on you?
   
Մասաներին հանդեպ հանդիպումը Քենիայում կյանքն ալլակեցնող փորձն էր։
   
Meeting the Maasai in Kenya was a life-changing experience.
   
Ուղղորդությունները մեզ առաջացնում են ոչ միայն աչքերին, այլ սրտին նոր մշակույթներին։
   
Traveling not only opens our eyes but also our hearts to new cultures.
  1.   
Գենետիկական ճարտարապետության առաջադեմ հետազոտական ծրագրի ղեկավարում։
Leading a groundbreaking research project in genetic engineering
   
Մարտան, որը սահմանափակ գենետիկոս էտա արյամ սան Ֆրանցիսկոյում, առջեւ էր մասնակցության մասին։
   
Marta, an outstanding geneticist in the vibrant city of San Francisco, was faced with a challenge.
   
Այն ղեկավարում էր գիտնականների թիմը բույսերի գենետիկական փոփոխման առաջադեմ հետազոտական ծրագրում։
   
She led a team of scientists in conducting a cutting-edge research project on genetic modification of plants.
   
Դառնալությամբ փորձում էին ձմերոտել համար այն որպեսզի կարողանա աճելու գերադասական պայմաններում։
   
They were trying to modify wheat so that it could grow in extreme climate conditions.
   
Մարտան անվերջ ժամեր էր աշխատում լաբորատորիայում, վերլուծում էր գենետիկական շարքերը եւ փոփոխում էր գեները։
   
Marta spent countless hours in the lab, analyzing genetic sequences and modifying genes.
   
Առաջադեմության եւ անհամոզության դեմադարձ, նա միշտ պահպանում էր իր հոգելիությունը եւ որոշահամարությունը։
   
Despite the challenges and uncertainty, she always kept her optimism and determination.
   
Այն հավատարիմ էր, որ իր աշխատանքը ուներ ուժեղությունը փոխել աշխարհը եւ պարապել բարկությամբ եւ աղքատությամբ։
   
She firmly believed that her work had the potential to change the world and combat hunger and poverty.
   
Մարտա եւ իր թիմը անվերջ աշխատում էին, միշտ որոնում էին հաջորդ լավագույնը։
   
Marta and her team worked tirelessly, always in search of the next breakthrough.
   
Նրանք աշխատում էին հետադարձությունները, տոնում եղան փոքրիկ հաղթանակները և անլռելապես ուսումնասիրում էին։
   
They overcame setbacks, celebrated small victories, and constantly learned.
   
Տարիներից հետո, հետաքրքիրություններից և անհազար փորձերից հետո, նրանք վերջապես հասան կարևոր թրամադրությանը։
   
After years of research and countless experiments, they finally achieved a significant breakthrough.
   
Նրանք ստեղծել էին գենետիկականորեն փոփոխված գանդամազատի տեսակ, որը կարող էր զարգանալ խիստ պայմաններում։
   
They had created a genetically modified wheat variety that could thrive in extreme conditions.
   
Մարտան զգաց ուժեղ պարտադիրության և բազմազանության ալիք՝ տեսնելով իր աշխատանքի հաղթանակը։
   
Marta felt a wave of pride and fulfillment as she saw the success of her work.
   
Նրա հետաքրքիրությունը ունեց միլիոնավոր մարդկանց աջակցելու և աշխարհի սնմամբ պատերազմելու հավասարականություն։
   
Her research had the potential to help millions of people and combat world hunger.
   
Այն պարտադիր էր հպարտ եղալու նման առաջատար աշխատանքի մասին, որը խաղացել էր հնարավորության սահմանները։
   
She was proud to be part of such groundbreaking work that pushed the boundaries of the possible.
   
Հույսերով եւ օպտիմիզմով զգացող, Մարտա նայում էր ապագային, պատրաստ եղած հետույցներին, որոնք կհանդիպեն իրեն։
   
With a sense of hope and optimism, Marta looked to the future, ready for the next challenges that would come her way.
  2.   
Զրույց: Պատմել ձեր փորձերին առաջնահերթության դերերում և թիմի կառավարման մասին։
Conversation: Discussing your experiences in leadership roles and team management
   
Թիմի ղեկավարի դերում եղած, ես արագ հասկացած եմ, որ արդյունավետ հաղորդակցությունը կարևոր է։
   
In my role as team leader, I quickly realized that effective communication is crucial.
   
Գաղափարականում անհրաժեշտ է որոշ բարդ որոշումներ կատարել, որոնք ազդում են թիմի բոլորին։
   
Sometimes it is necessary to make difficult decisions that affect the entire team.
   
Իմ պարտականությունը էր թիմը խրախուսել եւ միաժամանակ ապահովել, որ աշխատանքը կատարվում է արդյունավետորեն։
   
It was my job to motivate the team while ensuring that the work gets done effectively.
   
Ես սովորել եմ, որ թիմի ամեն անդամի անհատական ուժերի եւ անակնկալների հասկացումը շատ կարևոր է։
   
I learned that understanding the individual strengths and weaknesses of each team member is of great importance.
   
Երբեմն պետք էր լուծել թիմի ներսում հակասությունները և գտնել արդար համաձայնություն։
   
Sometimes I had to resolve conflicts within the team and find a fair compromise.
   
Բաց ու աջակցողական մշակության զարգացումը կարևոր բաժին էր իմ ղեկավարման փիլիսոփայական մտքի։
   
Developing an open and supportive culture was an important part of my leadership philosophy.
   
Ամեն մարդու
   
Appreciating each individual's contribution and fostering cohesion were keys to our success.
   
Ես նաև ճանաչել եմ անվերջ եղանակում եկամտասնակելու և ստացնելու անհրաժեշտությունը, որպեսզի խրախուսենք աճը և բարեկամուտը։
   
I also recognized the need to give and receive continuous feedback to promote growth and improvement.
   
Իմ փորձը ցուցադրել է, որ ղեկավարությունը նշանակում է այլեքին համարանցնել ամենալավը, իսկ ինքներին։
   
My experience has shown me that leadership means inspiring others to give their best.
  1.   
Համաշխարհային կարգավորման պատասխան ամենամեծ սաբեր հարվածին առանցական կառուցվածքների վրա։
Coordination of a global response to a massive cyber attack on critical infrastructures
   
Դա լռակյալ եւ աստղերով լապապան գիշեր էր, երբ ողջ աշխարհի անվտանգության կենտրոնների էկրաններում հանգույցային ծանուցումներ ելան։
   
It was a quiet and starlit night when ominous warning messages began to appear on the screens of security centers around the world.
   
Ես Jin-ho եմ, բարձրակարգ ցանցի անվտանգության վերլուծաբերեհանեցողը, որը բազմացել է Սեուլում, և ես հենց դնել էի իմ սուրճի բաժակը, երբ առաջին ծանուցման սիգնալը սահմանափակվեց իմ էկրանում։
   
I am Jin-ho, a high-ranking network security analyst based in Seoul, and I had just set down my coffee cup when the first warning signal started flashing on my monitor.
   
Մեկ քանի վայրկյաններում հասանելի դարձավ ինձ, որ մենք այստեղ չենք խոսում սովորական անվտանգության դեպքի մասին։
   
Within a few seconds, it became clear to me that we were not dealing with an everyday security incident here.
   
Անհայտացած գործիչը իրականացրեց բարձրահամալիրված հարված աշխարհասարակական կարևոր ենթակառուցվածքներում։
   
An unidentified actor was conducting a highly coordinated attack on critical infrastructures worldwide.
   
Հարվածի չափիները ամենավետ պարզաբերվելիս, ես զանգեցի Թոկիո, Վաշինգթոն եւ Լոնդոնում գտնվող գործընկերներիս, որպեսզի համակարգելու համաշխարհային պատասխանատվության պլան։
   
As the scope of the attack became more and more clear, I called my colleagues in Tokyo, Washington, and London to coordinate a global response plan.
   
Երաշխավորությունը առանց համեմատության էր, բայց մենք պետք էր համակենտրվելու վարչականությունը այս համաշխարհային խորհրդայինում։
   
The challenge was unprecedented, but we had to focus on taking the helm in this global crisis.
   
Ամպաղջության մեջտեղ, մենք կապվեցինք աշխարհատափիների մասնագետների եւ կառավարությունների հետ, որպեսզի զրույցել հաջորդ քայլերը եւ համակարգելու արդյունավետ հակամարմիններ։
   
Amid the chaos, we connected with experts and governments around the world to discuss the next steps and coordinate an effective countermeasure.
   
Այս մեծածախ հարձակումը բացահայտում է այն կարիքը, որ երկրները պետք է համագործակցեն, որպեսզի կիբեռատարածքը դառնա ավելի ապահով։
   
This massive attack underscores the need for countries to work together to make cyberspace safer.
  2.   
Խոսք: Ամբողջական դիվանագիտության և երկրագիտության մասին մասնագիտական գիտելիքների տարածում։
Conversation: Exchange of expert insights on international diplomacy and geopolitics
   
Երկրագիտությունը բարդ ու դինամիկ գիտական ոլորտ է, որը հետազոտում է զորության, տարածության եւ ժամանակի միջազգային փոխազդեցությունը։
   
Geopolitics is a complex and dynamic discipline that examines the interaction of power, space, and time on a global scale.
   
Ի՞նչպես կգնահատեք այս պահի երկրագիտական լանդշաֆը։
   
How would you assess the current geopolitical landscape?
   
Հաշվի առնելով վերջին ստասանգույունները եւ երկրագիտական փոփոխությունները, աշխարհը կախված է անդադար փոփոխությանը։
   
Considering recent tensions and geopolitical changes, the world seems to be subject to constant change.
   
Որի՞ն է վերաբերում դիվանագիտությունը այս անդադար փոփոխվող պատասխանատվության մեջ։
   
What role does diplomacy play in this constantly changing context?
   
Դիվանագիտությունը գործում է որպես հիմնական գործիք հաղորդակցության, հակամարտության լուծման եւ միջազգային հարաբերությունների պահպանման համար։
   
Diplomacy serves as a fundamental tool for promoting dialogue, resolving conflicts, and maintaining international relations.
   
Կարո՞ղ եք վերլուծել ընթացիկ երկարամարտվածական հակամարտություն եւ ձեր գնահատականը տալ։
   
Could you analyze a current geopolitical conflict and give your assessment?
   
Մեծ զորերի միջեւ անդադարձվող թազազերը ունեն հնարավորությունը կողմնակից խաղաղականությունը անվտանգությունից դուրս բերելու։
   
The ongoing tensions between the major powers have the potential to seriously disrupt the geopolitical balance.
   
Ի՞՞նչպես կարող են դիվանագիտական մեթոդները օգնել այդպիսի թազազերը թույլ չտալ։
   
How could diplomatic measures contribute to easing such tensions?
   
Կառուցվածքավոր երկխոսություններով և համագործակցության կամքով, դիվանագիտները կարող են առաջարկել ավելի խաղաղական ապագան։
   
Through constructive negotiations and a willingness to cooperate, diplomats can lay the foundation for a more peaceful future.

Frequently asked questions
... about the bilingual stories


Frequently asked questions
... about content and navigation


Frequently asked questions
... on using and customising the texts


Frequently asked questions
... about learning progress


Frequently asked questions
... about ordering and access


  I have further questions


  We will be happy to answer any further questions you may have in our customer support portal.
   
  order Armenian-English stories
   

Order your Armenian-English stories here:


 
money-back guarantee
 
You are protected by our money-back guarantee:
 
Test the language course without any risk.
If you are not completely satisfied, we will refund 100% of the purchase price.
No questions asked.

 

Select your course here:

   Secure Order:

 
 
Money-back guarantee:
You can cancel your purchase at any time during the first 31 days and get a full refund of your money.
 
 
You will receive the software as an online course:
 • Start your learning instantly!
 • You don't have to install anything, you learn online.
 • The online course works with Windows, Mac OS and Linux, on iPhone and Android smartphones, on iPad and Android tablets.
 • Access to the online course is valid for 10 years.
 • You can cancel your purchase at any time during the first 31 days and get your money back.
 • More than 540,000 individuals have successfully acquired a new language through 17 Minute Languages.
 • All prices include VAT.

How is this language course different from the others?


rapid progress

Rapid progress:

This software program will make learning Armenian fun and easy in breathtaking time.
software

Sophisticated software:

We first released this software in 2002.
Annually, our developers thoroughly revise it, paying close attention to every detail.
daily tasks

A variety of tasks each day:

Varied daily tasks and a huge selection of learning methods will motivate you to continue learning every day.
unique learning methods

Unique learning methods:

With the long-term memory learning method and daily tasks tailored to you, you will learn Armenian in record time.
no subscription

No subscription model:

Your access is valid for 10 years, you only pay once.
exclusive learning community

Exclusive learning community:

Establish ties with like-minded individuals within our learning community.