Sekretesspolicy


  17 Minute languages värnar om att din integritet skyddas vid användning och köp av våra produkter.
Du kan besöka 17 Minute Languages webbsidor utan att dina personuppgifter sparas. Men om du väljer att kommunicera med oss eller använder våra företagstjänster, kan det vara nödvändigt att behandla dina personuppgifter. Om detta skulle vara nödvändigt, kommer vi vanligtvis att fråga efter ditt samtycke.
Nedan hittar du information om vilka personuppgifter vi på 17 Minute Languages behandlar, för vilka ändamål, vilken den rättsliga grunden för behandlingen är, hur länge dina uppgifter sparas, samt dina rättigheter.
 
Behandling av personuppgifter, till exempel namn, adress, e-postadress eller telefonnummer skall alltid överensstämma med GDPR General Data Protection Regulation, och i enlighet med landets specifika bestämmelser för dataskydd som gäller för 17 Minute Languages.

 
17 Minute Languages har genomfört talrika tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa det fullständigaste skyddet av personuppgifter som behandlas via denna webbplats. Internetbaserade dataöverföringar kan ha säkerhetsbrister, ett absolut skydd kan inte garanteras. Av denna anledning är varje registrerad fri att överföra personuppgifter till oss via alternativa medel, t.ex. per telefon.
 
Definitioner
 
Dataskyddsförordningen från 17 Minute Languages baseras på de villkor som den europeiska lagstiftaren använder för antagandet av Allmänna dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation, GDPR). Vår dataskyddsdeklaration bör vara läsbar och begriplig för allmänheten, liksom för våra kunder och affärspartners.
 
I denna förklaring för dataskydd använder vi, bland annat, följande uttryck:
 
a) Personuppgifter
 
Personuppgifter betyder all information som rör en identifierad eller identifierbar fysisk person ("registrerad"). En identifierbar fysisk person är en person som kan identifieras, direkt eller indirekt, det kan vara ett namn, ett personnummer, platsdata, ett online-id eller en eller flera faktorer som identifierar en viss person dessa kan vara fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala.
 
b) Uppgiftsperson (den registrerade)
 
Uppgiftspersonen är någon identifierad eller identifierbar fysisk person vars personuppgifter behandlas av den registeransvarige som ansvarar för behandlingen.
 
c) Bearbetning
 
Bearbetning kallas behandlingen av personuppgifter, oavsett om dessa sker via automatiska metoder eller manuellt, till exempel insamling, inspelning, organisation, strukturering, lagring, anpassning eller ändring, hämtning, samråd, användning, offentliggörande genom överföring, spridning eller på annat sätt tillgängliggörande, anpassning eller kombination, begränsning, radering eller förstöring.
 
d) Begränsning av bearbetningen
 
Begränsning av bearbetning, betyder att lagrade personuppgifter får en märkning för att begränsa sin behandling i framtiden.
 
e) Profilering
 
Profilering innebär en automatiserad bearbetning av personlig data för att utvärdera personliga aspekter om en naturlig person, i synnerhet för att analysera eller förutsäga aspekter angående personens kapacitet på arbetet, ekonomiska situationen, hälsa, personliga preferenser, intressen, pålitlighet, uppförande, plats eller rörelser.
 
f) Pseudonymisering
 
Pseudonymisering betyder att personuppgifterna inte kan tillskrivas en registrerad person utan användning av kompletterade uppgifter, förutsatt att sådan ytterligare information hålls separat och är föremål för tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att personuppgifterna inte tillskrivs en identifierad eller identifierbar fysisk person.
 
g) Registeransvarig som ansvarar för bearbetningen
 
Den som ansvarar för bearbetningen är den fysiska eller juridiska personen, myndigheten, institutionen eller annan organ som, ensam eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen för behandlingen av personuppgifter. Ändamålen för denna bearbetning bestäms av unionsrätten eller medlemsstaternas lagstiftning.
 
h) Registerförare
 
Registerförare är en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, agentur eller annan organ som behandlar personuppgifter för den registeransvariges räkning.
 
i) Mottagare
 
Mottagare är en fysisk eller juridisk person, myndighet, institution eller annan organ, som får insyn i personlig data, oavsett om det handlar om en tredje part eller inte. Offentliga myndigheter som får ta emot personlig data för en särskild undersökning enligt unions- eller medlemsstatsrätten betraktas inte som mottagare. Behandlingen av dessa uppgifter av de offentliga myndigheterna ska överensstämma med tillämpliga regler om dataskydd enligt bearbetningens syfte.
 
j) Tredje part
 
Tredje part är en fysisk eller juridisk person, myndighet, institution eller annan organ och som inte är registrerad, registeransvarig eller registerförare, men som har tillstånd att behandla personuppgifter under uppsikt av registeransvarigen eller registerföraren.
 
k) Samtycke
 
Den registrerades samtycke är frivillig, genom en tydlig bekräftande handling som innebär att hen är informerad hur personuppgifterna kommer att behandlas.
 
2. Namn och adress för den registeransvarige
 
Registeransvarig för den Allmänna dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation, GDPR), är: 17 Minute Languages, Udo Gollub, Kühbachstr. 9, 81543 München, Tyskland, Tel: +49-89-52033479, e-post: https://www.17-minute-languages.com/se/faq, hemsida: www.17-minute-languages.com
 
3. Cookies
 
Webbplatsen 17 Minute Languages använder cookies. Cookies är textfiler som lagras i en dator via en webbläsare.
 
Många webbplatser och servrar använder cookies. Många cookies innehåller ett så kallad cookie-ID. Ett cookie-ID är en unik identifierare av cookien. Den består av en teckensträng genom vilken webbplatser och servrar kan hänföras till den specifika webbläsare där cookien lagras. Detta möjliggör att differentiera den registrerades personliga webbläsaren från andra webbläsare som innehåller andra cookies. En specifik webbläsare kan kännas igen och identifieras med hjälp av det unika cookie-ID.
 
Genom användning av cookies kan 17 Minute Languages ge användarna av webbsidan mer användarvänliga tjänster som inte skulle vara möjligt utan cookie-inställningen.
 
Med hjälp av en cookie kan information och erbjudanden på vår webbsida optimeras med användaren i åtanke. Cookies gör det möjligt för oss, som tidigare nämnts, att känna igen användare på vår webbsida. Syftet med detta igenkännande är att göra det enklare för användarna att använda vår hemsida. Användaren av en webbsida som använder cookies behöver t.ex. inte ange sina inloggningsuppgifter varje gång hen besöker sidan, eftersom detta övertas av webbplatsen samt cookien som har sparats på användarens datorsystem. Ett annat exempel är cookies som används i en webbshop. Webbshoppen kommer ihåg de artiklar som en kund har lagt i den virtuella kundvagnen via en cookie.
 
Användaren kan när som helst förhindra att våra cookies sparas på webbläsaren med hjälp av en motsvarande inställning av den använda webbläsaren. Därmed förnekas permanent sparandet av cookies. Dessutom, som redan angetts kan cookies raderas när som helst via en webbläsare eller i andra program. Detta är möjligt i alla populära webbläsare. Om användaren inaktiverar sparandet av cookies, så är inte alla funktioner på vår webbplats användbara.
 
4. Insamling av data och information
 
17 Minute Languages webbplats samlar in data och information när en användare besöker webbplatsen. Denna generella data och information lagras i serverns loggfiler. Insamlad data kan vara (1) de webbläsartyper och versioner som används, (2) operativsystemet som används av åtkomstsystemet, (3) den webbplats från vilken ett åtkomstsystem når vår webbplats (så kallade referrers), (4) sub-webbplatser, (5) datum och tid för tillgång till internet-webbplatsen, (6) en internet protocol-adress (IP-adress), (7) internet-leverantör för att få tillgång till systemet, (8) andra liknande uppgifter och information som kan användas i händelse av angrepp och försvar av vårt it-system.
 
Den anonyma datan och informationen som sparas gör det inte möjligt för 17 Minute Languages att dra några slutsatser om användaren. Snarare behövs denna information för att (1) leverera innehållet på vår hemsida korrekt, (2) optimera innehållet på vår hemsida samt dess annonsering, (3) säkerställa långsiktig lönsamhet för våra informationsteknologisystem och webbplatsteknik och (4) ge brottsbekämpande myndigheter den information som behövs för brottmål vid en cyberattack. Därför analyserar 17 Minute Languages anonymt uppgifter och informationsstatistisk, i syfte att öka dataskyddet och datasäkerheten hos vårt företag och för att säkerställa en optimal skyddsnivå för de personuppgifter vi behandlar. Alla anonymiserade data i serverns loggfiler lagras separat från alla personuppgifter som tillhandahålls av en användare.
 
5. Registrering på vår hemsida
 
Varje användare har rätt att registrera sig på webbplatsen och att överföra personuppgifter till oss. Vilka personliga uppgifter som överförs bestäms av respektive ingångsmask som används vid registrering. Personlig data som matats in av den registrerade personen samlas uteslutande in och sparas av den registeransvarige och används enbart för internt bruk. Den registeransvarige kan begära överföring till en eller flera processorer (t.ex. en paketservice) som också använder personuppgifterna för interna ändamål och som är hänförliga till den registeransvarige.
 
Genom att registrera dig på webbplatsen, lagras även IP—adressen som tilldelats av internet service provider (ISP) samt datum och tid för registreringen. Lagring av denna data sker mot bakgrund av att detta är det enda sättet att förhindra missbruk av våra tjänster och om nödvändigt, för att göra det möjligt att utreda begångna brott. Dessa uppgifter förs inte vidare till tredje part såvida det inte finns en lagstadgad skyldighet att vidarebefordra uppgifter, eller om överföringen tjänar syftet av åtal.
 
Registrerade personer kan när som helst ändra de personuppgifter som anges vid registrering eller helt låta dem raderas från den registeransvariges databas.
 
Den registeransvarige skall vid varje tidpunkt, på begäran av personen i fråga, tillhandahålla information till den registrerade om vilka personuppgifter som finns lagrade om den registrerade. Dessutom ska den registeransvarige rätta eller radera personuppgifter av den registrerade på begäran av personen i fråga, såvida det inte strider mot lagstadgade lagringsskyldigheter. I detta sammanhang står den registeransvariges anställda till förfogande för den registrerade som kontaktpersoner.
 
6. Prenumeration på våra nyhetsbrev
 
På webbplatsen för 17 minute Languages får användarna möjlighet att prenumerera på vårt företags nyhetsbrev. Vilka personuppgifter som överförs till registeransvarige när nyhetsbrevet beställs beror på inmatningsmasken som används för detta ändamål.
 
17 Minute Languages informerar sina kunder och affärspartners regelbundet genom ett nyhetsbrev om företagserbjudanden. Företagets nyhetsbrev får endast mottagas av den registrerade om (1) den registrerade har en giltig e-postadress och (2) den registrerade registrerar sig för nyhetsbrevet. Ett bekräftelse-e-mail skickas till den e-postadress som registrerats av en registrerad för första gången för nyhetsbrevsförsändelse, av juridiska skäl, i dubbel-opt-in förfarande. Denna bekräftelse e-post används för att pröva om ägaren till e-postadressen som den registrerade är behörig att få nyhetsbrevet.
 
Under registreringen för nyhetsbrevet lagrar vi även IP-adressen för datorsystemet som tilldelats av internetleverantören (ISP) och används av den registrerade vid tidpunkten för registreringen, samt datum och tid för registreringen. Uppsamlingen av dessa uppgifter är nödvändig för att förstå (möjligt) missbruk av en registrerad e-postadress vid ett senare tillfälle och det tjänar därför syftet med det rättsliga skyddet för den registeransvarige.
 
De personuppgifter som samlas in i samband med registrering av nyhetsbrevet kommer endast att användas för att skicka vårt nyhetsbrev. Dessutom kan abonnenter av nyhetsbrevet informeras per e-post, så länge det är nödvändigt för driften av nyhetsbrevstjänsten eller en registrering i fråga, eftersom det kan vara fallet vid ändringar av nyhetsbrevet, eller i händelse av förändring av tekniska omständigheter. Det kommer inte att överföras personuppgifter som samlas in av nyhetsbrevet till tredje part. Prenumerationen på vårt nyhetsbrev kan när som helst avslutas av den registrerade. Samtycket till lagring av personuppgifter, som den registrerade har gett för att skicka nyhetsbrevet, kan återkallas när som helst. I syfte att återkalla samtycke finns en motsvarande länk i varje nyhetsbrev. Det är också möjligt att avbryta prenumerationen från nyhetsbrevet när som helst direkt på registeransvariges hemsida eller att meddela det till registeransvarige på ett annat sätt.
 
7. Nyhetsbrev-spårning
 
17 Minute Languages nyhetsbrev innehåller så kallade tracking pixlar. Tracking pixlar är en miniatyr bild inbäddad i sådan e-post som skickas i HTML-format för att aktivera loggfilen för sparande och analys. Detta gör det möjligt att göra en statistisk analys av framgång eller misslyckande i online marketing kampanjer. Baserat på inbäddade tracking pixlar, kan 17 Minute Languages se om och när en e-post öppnades av den beträffade personen, och om länkar i e-post öppnades upp av den registrerade.
 
Personuppgifter som samlas in i tracking pixlar i nyhetsbrev lagras och analyseras av den registeransvarige eller optimerar utskick av nyhetsbrev, samt hjälper oss att anpassa innehållet i kommande nyhetsbrev ännu bättre utefter den registrerades särskilda intressen. Dessa personuppgifter kommer inte lämnas vidare till tredje part. Den registrerade har rätt att när som helst återkalla detta. Efter en återkallelse, kommer dessa personuppgifter att tas bort av registeransvarige. 17 Minute Languages betraktar automatiskt en avregistrering från nyhetsbrevet som en återkallelse.
 
8. Kontaktmöjlighet via webbplatsen
 
Webbplatsen för 17 Minute languages innehåller information som möjliggör snabb elektronisk kontakt till vårt företag, samt direkt kommunikation med oss, som också innehåller en allmän adress för den så kallade elektroniska posten (e-postadress). Om en person kontaktar den registeransvarige via e-post eller via ett kontaktformulär, lagras data som överförs av den registrerade automatiskt. Sådana personuppgifter som överförs på frivillig basis av den registrerade till den registeransvarige lagras i syfte att behandla eller kontakta den registrerade. Det finns ingen överföring av dessa personuppgifter till tredje part.
 
9. Rutinmässig radering och blockering av personuppgifter
 
Den registeransvarige ska behandla och lagra personuppgifter hos den registrerade endast under den period som är nödvändig för att uppnå syftet med lagring eller i den mån det beviljas av den europeiska lagstiftaren eller andra lagstiftare i lagar eller förordningar som den registeransvarige är föremål för.
 
Om lagringsformen inte är tillämplig eller om en lagringsperiod som föreskrivs av den europeiska lagstiftaren eller annan behörig lagstiftare löper ut, är personuppgifter rutinmässigt blockerade eller raderade i enlighet med rättsliga krav.
 
10. Den registrerades rättigheter
 
a) Rätt till bekräftelse
 
Varje registrerad person har, enligt den europeiska lagstiftaren beviljade, rättighet att få bekräftelsen om huruvida personuppgifter om hen behandlas av den registeransvarige. Om en registrerad vill utnyttja denna rätt kan hen när som helst kontakta 17 Minute Languages.
 
b) Rätt till information
 
Varje registrerad person skall ha rättigheten, som beviljats av Europeiska lagstiftaren, att kräva information om hens personliga data som lagrats på viss tid av den registeransvarige.
 
Dessutom ger EU-direktiv och förordningar den registrerade tillgång till följande information:
  • ändamålen med behandlingen.
  • de kategorier av personuppgifter som är berörda.
  • mottagarna eller de kategorier av mottagare till vilka personuppgifter har registrerats eller kommer att lämnas ut, i synnerhet mottagare i tredje länder eller internationella organisationer.
  • om möjligt, den planerade tiden för vilken den personliga data kommer att lagras, eller, om detta inte är möjligt, de kriterier som används för att bestämma denna period.
  • förekomsten av rättigheten att begära från den registeransvarige, rättelse eller radering av personuppgifter, eller begränsning av behandling av personuppgifter som rör den registrerade, eller att motsätta sig sådan behandling.
  • förekomsten av den rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet.
  • om personuppgifter samlas in inte direkt av den registrerade: tillgänglig information till uppgifternas källa.
  • förekomsten av automatiserat beslutsfattande inklusive profilering enligt artikel 22 avsnitt 1 och avsnitt 4 i Allmänna dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation, GDPR) och - åtminstone i dessa fall - meningsfull information om den aktuella logiken och omfattningen och avsedda effekterna av sådan behandling för den registrerade.
Dessutom ska den registrerade ha rätt att få information om huruvida personuppgifter överförs till tredje land eller en internationell organisation. Där detta är fallet, skall den registrerade har rätt att informeras om lämpliga skyddsåtgärder som avser överlåtelse.
 
Om den registrerade vill utnyttja sig av denna rätt, kan hen när som helst kontakta 17 Minute languages.
 
c) Rätt till rättelse
 
Varje registrerad person ska ha rättighet som beviljats av den europeiska lagstiftaren för att utan dröjsmål få registret från den registeransvarige om felaktiga personuppgifter. Med hänsyn till syftet med behandlingen ska den registrerade ha rätt att ha slutförda ofullständiga personuppgifter, bland annat genom att ge en kompletterande förklaring.
 
Om en registrerad önskar utöva denna rätt till rättelse kan hen när som helst kontakta 17 Minute languages.
 
d) Rätt till radering (Rätten att bli glömd)
 
Varje registrerad ska ha rättighet som beviljats av den europeiska lagstiftaren att från den registeransvarige erhålla radering av personuppgifter som rör hen utan onödigt dröjsmål, och den registeransvarige ska ha skyldighet att radera personuppgifter utan onödigt dröjsmål om ett av följande skäl är tillämpligt, förutsatt att behandlingen inte är nödvändig:
Personuppgifterna är inte längre nödvändiga i förhållande till syftet med vilka de samlades eller på annat sätt behandlades.
Den registrerade återkallar samtycke till vilket behandlingen är baserad enligt artikel 6(1) i Allmänna dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation, GDPR) eller artikel 9(2)a i Allmänna dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation, GDPR), och om det inte finns någon annan rättslig grund för bearbetningen.
Den registrerade motsätter sig behandlingen i enlighet med artikel 21(1) i Allmänna dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation, GDPR) och det finns inga övergripande legitima grunder för behandlingen eller den registrerade motsätter sig behandlingen i enlighet med artikel 21(2) i Allmänna dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation, GDPR).
Personuppgifterna behandlades olagligt.
Personuppgifterna måste raderas för att följa en lagstadgad skyldighet i unionens eller medlemsstaternas lagstiftning som den registeransvarige är föremål för.
Personuppgifterna har samlats i samband med erbjudandet om informationssamhällstjänster som avses i artikel 8(1) i Allmänna dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation, GDPR).
 
Om en av de ovan nämnda skälen gäller och en registrerad önskar begära radering av personuppgifter som lagras av 17 Minute Languages, kan hen när som helst kontakta någon anställd hos den registeransvariga. Den anställda på 17 Minute Languages ska omedelbart se till att raderingsbegäran omedelbart efterlevs.
 
Om registeransvarig har offentliggjort personuppgifter och enligt artikel 17(1) är skyldig att radera personuppgifterna ska den registeransvarige, med hänsyn till tillgänglig teknik och kostnader för genomförandet, vidta rimliga åtgärder, inklusive tekniska åtgärder, för att informera andra registeransvariga som bearbetar de offentliggjorda personuppgifterna, att den registrerade har begärt radering av sådana kontrollanter av eventuella länkar till eller kopiering eller replikering av dessa personuppgifter, såvitt inte behandling krävs. En anställd på 17 Minute Languages kommer att vidta nödvändiga åtgärder i enskilda fall.
 
e) Rätt till begränsning av bearbetning
 
Varje registrerad person ska ha rättighet som beviljats av den europeiska lagstiftaren för att få från den registeransvarige begränsningen av bearbetningen där något av följande gäller:
Nödvändigheten av personuppgifterna ifrågasätts av den registrerade, under en period som gör det möjligt för kontrollen att verifiera riktigheten av personuppgifterna.
Behandlingen är olaglig och den registrerade motsätter sig radering av personuppgifterna och begär istället begränsningen av användningen i stället. Registeransvariga behöver inte längre personuppgifterna för bearbetningens ändamål, men de krävs av den registrerade för upprättande, utövande eller försvar av rättsliga krav. Den registrerade har gjort invändningar mot bearbetning enligt artikel 21(1) i Allmänna dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation, GDPR) i avvaktan på kontrollen om den registeransvariges legitima skäl överväger den registrerades.
 
Om en av ovan nämnda villkor är uppfyllda och en registrerad önskar begära begränsning av behandlingen av personuppgifter som lagras av 17 Minute Languages, kan hen när som helst kontakta någon anställd hos registeransvariga. Den anställde på 17 Minute Languages kommer att ordna begränsning av behandlingen.
 
f) Rätten att överföra data
 
Varje registrerade skall ha rätt som beviljats av Europeiska lagstiftare att ta emot de personuppgifter som rör hen, som ges till en registeransvariga, i ett strukturerat, gemensamt och maskinläsbart format. Hen ska ha rätt att överföra dessa uppgifter till en annan registeransvarig utan hinder från en annan registeransvarig till vilken personuppgifter har lämnats ut, så länge som behandlingen är baserad på samtycke enligt punkt (a) i artikel 6(1) i Allmänna dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation, GDPR) eller punkt (a) i artikel 9(2) av Allmänna dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation, GDPR), eller ett avtal i enlighet med punkt (b) i artikel 6(1) i Allmänna dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation, GDPR), och bearbetning sker på automatisk väg, så länge behandlingen är inte nödvändigt för fullgörandet av en uppgift som utförs i det allmännas intresse eller vid myndighetsutövning som tillkommer den registeransvarige.
 
För att hävda rätten att överföra data, kan den registrerade när som helst kontakta någon anställd på 17 Minute Languages.
 
g) Rätt att göra invändningar
 
Varje registrerade skall ha rätt som beviljats av Europeiska lagstiftaren objekt, av skäl som härleder sig till hens särskilda situation, att motsätta sig behandling av personuppgifter som rör hen, som är baserat på punkt (e) eller (f) i artikel 6(1) i Allmänna dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation, GDPR). Detta gäller även profilering som härleder till dessa bestämmelser.
 
17 Minute Languages kommer inte längre att behandla personliga data i händelse av invändning, om inte vi kan visa att de avgörande och berättigade skäl för den behandling som har företräde framför de intressen och rättigheter för den registrerade, eller för att fastslå, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.
 
Om 17 Minute Languages behandlar personuppgifter för direkt marknadsföring, ska den registrerade ha rätt att motsätta sig behandling av personuppgifter som rör hen för sådan marknadsföring. Detta gäller profilering som rör direkt marknadsföring. Om den registrerade motsäger 17 Minute Languages behandlingen för detta ändamål som rör direkt marknadsföring, kommer 17 Minute Languages inte längre att behandla personuppgifterna för dessa ändamål.
 
Dessutom har den registrerade rätt att, på skäl som rör hans personliga situation motsätta sig behandling av personuppgifter som rör hen med 17 Minute Languages för vetenskaplig eller historisk forskning, eller för statistiska ändamål i enlighet med artikel 89(1) av Allmänna dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation, GDPR), om behandlingen är nödvändig för utförandet av en uppgift som utförs för skäl av allmänt intresse.
 
För att utöva rätten att göra invändningar, kan den registrerade kontakta någon anställd hos 17 Minute Languages. Den registrerade är också fri att i samband med användningen av informationssamhällets tjänster, trots direktiv 2002/58/EG, utöva sin rätt till invändning genom automatiserade förfaranden som använder tekniska specifikationer.
 
h) Automatiserat individuellt beslutsfattande, inklusive profilering
 
Varje registrerad person ska ha rättighet som beviljats av den europeiska lagstiftaren för att inte vara föremål för ett beslut som enbart grundar sig på automatisk behandling, inklusive profilering, som har rättsverkningar för hen eller på liknande sätt påverkar hen, så länge beslutet (1) inte är nödvändigt för att ingå eller utföra ett kontrakt mellan den registrerade och en datakontrollant eller (2) inte är auktoriserad enligt unions eller medlemsstatslag som den registeransvarige är föremål för och som också åligger lämpliga åtgärder för att skydda den registrerades rättigheter och friheter och berättigade intressen, eller (3) inte bygger på den registrerades uttryckliga samtycke.
 
Om beslutet (1) är nödvändigt för ingående eller utförande av ett kontrakt mellan den registrerade och en datakontrollant, eller (2) den är baserad på den registrerades uttryckliga samtycke, ska 17 Minute Languages vidta lämpliga åtgärder för att skydda den registrerades rättigheter och friheter och berättigade intressen, åtminstone rätten att erhålla mänsklig intervention hos den registeransvarige, för att uttrycka sin åsikt och bestrida beslutet.
 
Om den registrerade vill utöva sina rättigheter avseende automatiserat individuellt beslutsfattande kan hen när som helst kontakta någon anställd på 17 Minute Languages.
 
i) Rätt att återkalla samtycke om dataskydd
 
Varje registrerade skall ha rätt som beviljats av Europeiska lagstiftare att dra tillbaka sitt samtycke till behandling av hens personliga data när som helst.
 
Om den registrerade vill utnyttja rätten att återkalla samtycket kan hen när som helst kontakta någon anställd på 17 Minute Languages.
 
11. Data skydd för affiliates, ansökningar och ansökningsförfaranden
 
Den registeransvarige samlar in och behandlar personuppgifter och information om affiliates och sökande i syfte att fylla i ansökningsförfarandet.
Behandlingen kan också utföras elektroniskt.
Detta är fallet om en affiliate eller en sökande lämnar in ansökan dokument via e-post eller med hjälp av ett webb-formulär på webbplatsen till den registeransvarige.
 
Om den registeransvarige ingår ett anställningsavtal med en affiliate eller sökande, kommer de inlämnade uppgifterna att lagras för behandling av anställningsförhållande i enlighet med rättsliga krav.
 
Om inget anställningsavtal har ingåtts med affiliate eller sökande ska ansökningshandlingarna automatiskt raderas av den registeransvarige två månader efter det att anmälan och avslag på ansökan, förutsatt att inga andra berättigade intressen hos den registeransvarige är emot radering.
 
Andra berättigat intresse i detta sammanhang är, t.ex. en bevisbördan i ett förfarande enligt den Allmänna likabehandlingslagen (General Equal Treatment Act, AGG).
 
12. Dataskyddsbestämmelser om ansökan och användningen av Facebook
 
Registeransvariga har integrerade komponenter i företaget Facebook på denna webbplats. Facebook är ett socialt nätverk.
 
Ett socialt nätverk är en plats för sociala möten på internet, ett internetgemenskap som vanligtvis tillåter användare att kommunicera med varandra och interagera i virtuellt utrymme. Ett socialt nätverk kan fungera som en plattform för utbyte av åsikter och erfarenheter, eller göra det möjligt för internetgemenskapen att tillhandahålla personlig eller företagsrelaterad information. Facebook tillåter användare av sociala nätverk att inkludera skapandet av privata profiler, ladda upp foton och nätverk genom vänförfrågningar.
 
Operationsföretaget Facebook är Meta Platforms, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Om en person bor utanför Förenta staterna eller Kanada, registeransvariga är Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland.
 
Varje besök på en av de enskilda sidorna på den här webbplatsen, som drivs av registeransvariga och som en Facebook-komponent (Facebook plug-in) har integrerat, webbläsaren på den berörda personens informationsteknologisystem orsakar automatiskt av respektive Facebook komponent en representation av motsvarande Facebook-komponent i Facebook att ladda ner. En översikt över alla Facebook-plugin-program kan nås på https://developers.facebook.com/docs/plugins/. Under det här tekniska förfarandet görs Facebook uppmärksam på vilken specifik underwebbplats på vår webbplats som besökaren besökte.
 
Om den registrerade är inloggad samtidigt på Facebook, upptäcker Facebook varje uppringning till vår hemsida av den registrerade och hela vistelsens längd på vår hemsida - vilken specifik webbplats på vår internet sidan har besökts av den registrerade. Denna information samlas in via Facebook-komponenten och är associerad med den registrerades Facebook-konto. Om den registrerade klickar på en av de Facebook-knappar som är integrerade i vår hemsida, t.ex. "Gilla"-knappen, eller om den registrerade skickar en kommentar, matchar Facebook den här informationen med den personliga Facebook-användarkontot för den registrerade och lagrar personuppgifterna.
 
Facebook mottar alltid via Facebook-komponenten information om ett besök på vår webbplats av den registrerade, när den registrerade är inloggad samtidigt på Facebook under tiden för besöket till vår webbplats. Detta inträffar oavsett om den registrerade klickar på Facebook-komponenten eller inte. Om sådan överföring av information till Facebook inte är önskvärd för den registrerade, kan hen förhindra detta genom att logga ut från sitt Facebook-konto innan en uppringning till vår webbplats görs.
 
Dataskyddsguiden publicerad av Facebook, som finns tillgänglig på https://facebook.com/about/privacy/, ger information om insamling, behandling och användning av personuppgifter via Facebook. Dessutom förklaras det där vilka inställningsalternativ Facebook erbjuder för att skydda den registrerades integritet. Dessutom är olika konfigurationsalternativ tillgängliga för att eliminera dataöverföring till Facebook. Dessa applikationer kan användas av den registrerade för att eliminera en dataöverföring till Facebook.
 
13. Bestämmelser om dataskydd om tillämpning och användning av Google Analytics (med anonymiseringsfunktion)
 
På den här webbplatsen har kontrollanten integrerat komponenten Google Analytics (med anonymiseringsfunktionen). Google Analytics är en webbanalystjänst. Webbanalys är samling och analys av data om besökarnas uppförande på webbplatser. En webbanalystjänst samlar bland annat uppgifter om den webbplats från vilken en person har kommit (den så kallade referrer), vilka undersidor som besöktes, eller hur ofta och under vilken tid en undersida visades. Webbanalys används huvudsakligen för optimering av en webbplats och för att utföra en kostnads-nyttoanalys av internet-reklam.
 
Operatören av Google Analytics-komponenten är Google Inc., 1600 Amphitheater Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.
 
För webbanalys via Google Analytics använder registeransvariga programmet "_gat. _anonymizeIp". Med hjälp av denna ansökan förkortas IP-adressen för den registrerades internetanslutning av Google och anonymiseras när de kommer till våra webbplatser från en medlemsstat i Europeiska unionen eller en annan avtalsslutande stat till avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.
 
Syftet med Google Analytics-komponenten är att analysera trafiken på vår webbplats. Google använder de samlade uppgifterna och informationen bland annat för att utvärdera användningen av vår webbplats och att tillhandahålla onlinerapporter som visar aktiviteterna på våra webbplatser och att tillhandahålla andra tjänster avseende användningen av vår webbplats för oss.
 
Google Analytics placerar en cookie på den registrerade informationsteknologisystemet. Definitionen av cookies förklaras ovan. Med inställningen av cookien kan Google analysera användningen av vår webbplats. Vid varje uppringning till en av de enskilda sidorna på den här webbplatsen, som drivs av registeransvariga och i vilken en Google Analytics-komponent integrerades, kommer webbläsaren på datateknologins system automatiskt att skicka data via Google Analytics-komponent i syfte att annonsera online och avveckla provisioner till Google. Under det här tekniska förfarandet får företaget Google kunskap om personlig information, till exempel den registrerades IP-adress, som bland annat tjänar Google för att förstå besökarnas och klickens ursprung och därefter skapa uppgörelser för kommissionen.
 
Cookies används för att lagra personlig information, till exempel åtkomsttid, platsen från vilken åtkomst gjordes och hur ofta besöket på vår webbplats gjorts av den registrerade. Vid varje besök på vår webbplats kommer sådana personuppgifter, inklusive IP-adressen för den Internetanslutning som används av den registrerade, att överföras till Google i USA. Dessa personuppgifter lagras av Google i USA. Google kan överföra dessa personuppgifter samlade genom det tekniska förfarandet till tredje part.
 
Den registrerade kan, som sagt ovan, förhindra att cookies ställs in via vår hemsida när som helst genom en motsvarande justering av den webbläsare som används och därmed permanent neka inställningen av cookies. En sådan anpassning till den använda webbläsaren skulle också hindra Google Analytics från att ställa in en cookie på datasystemets datatekniska system. Dessutom kan cookies som redan används av Google Analytics, när som helst raderas via en webbläsare eller andra program.
 
Dessutom har den registrerade möjligheten att invända mot en samling av data som genereras av Google Analytics, vilket är relaterat till användningen av denna webbplats, liksom behandlingen av dessa uppgifter av Google och chansen att utesluta sådana. För detta ändamål måste den registrerade hämta en webbläsaretillägg under länken https://tools.google.com/dlpage/gaoptout och installera den. Det här webbläsartillägget berättar Google Analytics via en JavaScript, att eventuella data och information om besök på internetsidor kanske inte överförs till Google Analytics. Installationen av webbläsartillägg betraktas som en invändning av Google. Om datatekniska datasystem senare raderas, formateras eller installeras, måste den registrerade ominstallera webbläsartillägg för att inaktivera Google Analytics. Om webbläsartillägget avinstalleras eller inaktiveras av den registrerade eller någon annan person inom deras kontrollområde, är det möjligt att installera om eller återaktivera webbläsartillägget.
 
Ytterligare information och gällande bestämmelser om dataskydd i Google kan hämtas på https://www.google.com/intl/sv/policies/privacy/ och under http://www.google.com/analytics/terms/us. html. Google Analytics förklaras vidare under följande länk https://www.google.com/analytics/.
 
14. Bestämmelser om dataskydd om tillämpning och användning av Google Remarketing
 
På denna webbplats har registeransvariga integrerat Googles remarketingtjänster. Google Remarketing är en funktion i Google AdWords som gör att ett företag kan visa annonser till sådana internetanvändare som tidigare varit på företagets hemsida. Integreringen av Googles Remarketing tillåter därför att ett företag skapar användarbaserad annonsering och därmed visar relevanta annonser till intresserade internetanvändare.
 
Verksamhetsbolaget för Google Remarketing-tjänster är Google Inc., 1600 Amphitheater Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.
 
Syftet med Googles Remarketing är införandet av intressentrelaterad annonsering. Med Google Remarketing kan vi visa annonser i Googles nätverk eller på andra webbplatser, som är baserade på individuella behov och anpassade till internetanvändarnas intressen.
 
Google Remarketing ställer in en cookie på den registrerade informationsteknologisystemet. Definitionen av cookies förklaras ovan. Med inställningen av cookien tillåter Google ett erkännande av besökaren på vår webbplats om han ringer upp på varandra följande webbsidor, som också är medlem i Googles annonsnätverk. Vid varje uppringning till en webbplats där tjänsten har integrerats av Googles Remarketing identifieras den registrerade webbläsaren automatiskt med Google. Under det här tekniska förfarandet mottar Google personlig information, t.ex. användarens IP-adress eller surfningsbeteende, som Google bland annat använder för att införa intresse relevant annonsering.
 
Cookies används för att lagra personlig information, t.ex. de internet-sidor som besökaren besökte. Varje gång vi besöker våra webbsidor skickas personuppgifter, inklusive IP-adressen för den Internetanslutning som används av den registrerade, till Google i USA. Dessa personuppgifter lagras av Google i USA. Google kan överföra dessa personuppgifter samlade genom det tekniska förfarandet till tredje part.
 
Den registrerade kan, som sagt ovan, förhindra att cookies ställs in via vår hemsida när som helst genom en motsvarande justering av den webbläsare som används och därmed permanent neka inställningen av cookies. En sådan anpassning till den använda webbläsaren skulle också hindra Google från att ställa in en cookie på den registrerades datatekniska system. Dessutom kan cookies som redan används av Google raderas när som helst via en webbläsare eller andra program.
 
Dessutom har den registrerade möjligheten att invända mot den intressebaserade annonseringen av Google. För detta ändamål måste den registrerade ringa upp länken till www.google.de/settings/ads och göra önskade inställningar på varje webbläsare som används av den registrerade.
 
Ytterligare information och de faktiska bestämmelserna om databeskydd i Google kan hämtas på https://www.google.com/intl/sv/policies/privacy/.
 
15. Bestämmelser om dataskydd om tillämpning och användning av Google-AdWords
 
På denna webbplats har registeransvariga integrerat Google AdWords. Google AdWords är en tjänst för internet-annonsering som gör det möjligt för annonsören att placera annonser i Google-sökmotorresultat och Googles annonseringsnätverk. Google AdWords tillåter en annonsör att fördefiniera specifika sökord med hjälp av vilken annons på Googles sökresultat först visas då användaren använder sökmotorn för att hämta ett sökordssökande sökresultat. I Googles annonseringsnät distribueras annonserna på relevanta webbsidor med hjälp av en automatisk algoritm, med hänsyn till de tidigare definierade sökorden.
 
Verksamhetsbolaget för Google AdWords är Google Inc., 1600 Amphitheater Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.
 
Syftet med Google AdWords är att marknadsföra vår webbplats genom att visa intressebaserad annonsering på tredje parts webbplatser och i sökmotorns resultat från Googles sökmotor och genom att visa annonser på vår webbplats.
 
Om en registrerad når vår webbplats via en Google-annons, läggs en konvertering cookie in på datatekniken för den registrerade via Google. Definitionen av cookies förklaras ovan. En konvertering cookie förlorar sin giltighet efter 30 dagar och används inte för att identifiera den registrerade. Om cookien inte har löpt ut används en konvertering cookie för att kontrollera om vissa undersidor, till exempel kundvagnen från ett onlinebutikssystem, hämtades på vår hemsida. Genom en konvertering cookie kan både Google och registeransvariga förstå om en person som nått en AdWords-annons på vår webbplats genererade försäljning, det vill säga genomförd eller avbruten en försäljning av varor.
 
Data och information som samlas in genom användningen av en konvertering cookie används av Google för att skapa besöksstatistik för vår webbplats. Besöksstatistiken används av oss för att bestämma det totala antalet användare som har blivit förmedlade till oss via AdWords-annonser för att fastställa framgången eller misslyckandet för varje AdWords-annons och att optimera våra AdWords-annonser i framtiden. Varken 17 Minute languages eller andra Google AdWords-annonsörer får information från Google som kan identifiera den registrerade.
 
En konvertering cookie lagrar personlig information, t.ex. de internet-sidor som besökaren besökte. Varje gång våra webbsidor besöks skickas personuppgifter, inklusive IP-adressen för den Internetanslutning som används av den registrerade, till Google i USA. Dessa personuppgifter lagras av Google i USA. Google kan överföra dessa personuppgifter samlade genom det tekniska förfarandet till tredje part.
 
Den registrerade kan när som helst förhindra att cookies ställs in på vår webbplats, enligt ovan, med hjälp av en motsvarande inställning av den använda webbläsaren och därmed permanent neka inställningen av cookies. En sådan inställning av den använda webbläsaren skulle också hindra Google från att placera en konvertering cookie på datasystemets datatekniska system. Dessutom kan en cookieuppsättning av Google AdWords raderas när som helst via webbläsaren eller andra program.
 
Den registrerade har möjlighet att invända mot den intressebaserade annonsen från Google. Därför måste den registrerade få åtkomst från var och en av webbläsarna som använder länken www.google.de/settings/ads och ange önskade inställningar.
 
Ytterligare information och gällande bestämmelser om dataskydd i Google kan hämtas på https://www.google.com/intl/sv/policies/privacy/.
 
16. Dataskyddsbestämmelser om ansökan och användningen av YouTube
 
På denna webbplats har registeransvariga inbyggda komponenter på YouTube. YouTube är en internet videoportal som gör att videoutgivare och andra användare kan ladda upp videoklipp kostnadsfritt, vilket också möjliggör gratis visning, granskning och kommentarer till dem. YouTube tillåter dig att publicera alla typer av videoklipp, så att du kan få tillgång till både fullfilmer och tv-sändningar, liksom musikvideor, trailer och videor som användarna gör via internetportalen.
 
Verksamhetsbolaget till YouTube är YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. YouTube, LLC är ett dotterbolag till Google Inc., 1600 Amphitheater Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.
 
Vid varje uppringning till en av de enskilda sidorna på den här webbplatsen, som drivs av registeransvariga och på vilken en YouTube-komponent (YouTube-video) integrerades, uppmanas webbläsaren på datatekniska informationsteknologisystem automatiskt för att ladda ner en visning av motsvarande YouTube-komponent. Ytterligare information om YouTube kan erhållas på https://www.youtube.com/yt/about/en/. Under det här tekniska förfarandet får YouTube och Google kunskap om vilken specifik undersida på vår webbplats som besökaren besökte.
 
Om den registrerade är inloggad på YouTube samtidigt, märker YouTube genom ett besök av en undersida som innehåller en YouTube-video, vilken specifik undersida på vår webbplats den berörda personen besöker. Denna information samlas in av YouTube och Google och tilldelas respektive registrerade YouTube-konto.
 
YouTube och Google kommer att få information via den YouTube-komponent som den registrerade har besökt vår webbplats om den registrerade vid inloggningen till vår webbplats loggar in på YouTube. Detta sker oberoende av om personen klickar på en YouTube-video eller inte. Om en sådan överföring av denna information till YouTube och Google inte är önskvärd för den registrerade kan leveransen förebyggas om den registrerade loggar ut från sitt eget YouTube-konto innan en uppringning till vår webbplats görs.
 
YouTubes bestämmelser om dataskydd finns på https://www.google.com/intl/sv/policies/privacy/, ger information om insamling, behandling och användning av personuppgifter av YouTube och Google.
 
17.1 Betalningsmetod: Dataskyddsbestämmelser om användningen av PayPal som betalningsverksamhet
 
På denna webbplats har registeransvariga inbyggda komponenter i PayPal. PayPal är en online betalningstjänstleverantör. Betalningar behandlas via så kallade PayPal-konton, som representerar virtuella privata eller företagskonton. PayPal kan också bearbeta virtuella betalningar via kreditkort när en användare inte har ett PayPal-konto. Ett PayPal-konto hanteras via en e-postadress, varför det inte finns några klassiska kontonummer. PayPal gör det möjligt att utlösa betalningar online till tredje part eller att få betalningar. PayPal accepterar också förvaltarfunktioner och erbjuder köparskyddstjänster.
 
Det europeiska operativa bolaget i PayPal är PayPal (Europe) S.à.r.l. & Cie S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxemburg, Luxemburg.
 
Om den registrerade väljer "PayPal" som betalningsalternativ i webbshoppen under beställningsprocessen skickar vi automatiskt data från den registrerade till PayPal. Genom att välja detta betalningsalternativ accepterar den registrerade överföringen av personuppgifter som krävs för betalningsbehandling.
 
Personuppgifterna som skickas till PayPal är vanligtvis förnamn, efternamn, adress, e-postadress, IP-adress, telefonnummer, mobilnummer eller annan information som krävs för betalningsbehandling. Vid bearbetning av inköpsavtalet krävs också sådana personuppgifter, som är i samband med respektive order.
 
Dataöverföringen riktar sig till betalningsbehandling och bedrägeribekämpning. Registeransvariga överför personuppgifter till PayPal, särskilt om ett legitimt intresse för överföringen ges. De personuppgifter som utväxlas mellan PayPal och den registeransvarige för behandling av data kommer att sändas via PayPal till ekonomiska kreditbyråer. Denna överföring är avsedd för identitets- och kreditvärdighetskontroller.
 
PayPal kommer vid behov att vidarebefordra personuppgifter till medlemsförbund och tjänsteleverantörer eller underleverantörer i den utsträckning detta är nödvändigt för att uppfylla avtalsförpliktelser eller för att uppgifter ska behandlas i ordern.
 
Den registrerade har möjlighet att när som helst återkalla samtycke för hantering av personuppgifter från PayPal. En återkallelse får inte påverka personuppgifter som måste behandlas, användas eller överföras i enlighet med (kontraktsmässig) betalningsbehandling.
 
PayPals tillämpliga sekretesspolicy finns på https://www.paypal.com/webapps/mpp/ua/privacy-full.
 
17.2 Betalningsmetod: Dataskyddsbestämmelser om användningen av Stripe som betalning verksamhet
 
På denna webbplats har registeransvariga integrerade komponenter i Stripe. Om du väljer en betalningsmetod från betalningsleverantören Stripe, kommer betalningen att behandlas via betalningsleverantören Stripe Payments Europe Ltd, Block 4, Harcourt Center, Harcourt Road, Dublin 2, Irland, till vilken vi kommer att vidarebefordra din information som kommunicerats under beställningsprocessen och informationen om din order (namn, adress, kontonummer, bankkod, eventuellt kreditkortsnummer, fakturabelopp, valuta och transaktionsnummer) skickas.
 
Överföringen av dina uppgifter är enbart för betalningsbehandling med betalningsleverantören Stripe Payments Europe Ltd.
 
För mer information om Stripes sekretesspolicy, besök https://stripe.com/terms
 
18. Rättslig grund för behandlingen
 
Artikel 6(1)a i Allmänna dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation, GDPR) fungerar som den rättsliga grunden för bearbetningsoperationer för vilka vi erhåller samtycke för ett specifikt ändamål. Om behandlingen av personuppgifter är nödvändig för utförandet av ett kontrakt till vilket den registrerade är part, vilket exempelvis är fallet när bearbetningsoperationer är nödvändiga för leverans av varor eller att tillhandahålla någon annan tjänst, är behandlingen baserat på artikel 6(1)b Allmänna dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation, GDPR). Detsamma gäller för bearbetningsverksamhet som är nödvändiga för att genomföra före kontraktsåtgärder, till exempel vid förfrågningar angående våra produkter eller tjänster.
 
Är vårt företag föremål för en laglig skyldighet enligt vilken behandling av personuppgifter krävs, t.ex. för att skatteförpliktelser uppfylls, är behandlingen baserad på artikel 6(1)c Allmänna dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation, GDPR). I sällsynta fall kan behandling av personuppgifter vara nödvändigt för att skydda den registrerades livsintressen eller en annan fysisk person. Detta skulle exempelvis vara fallet om en besökare skadades i vårt företag och hans namn, ålder, sjukförsäkring eller annan viktig information skulle behöva vidarebefordras till en läkare, sjukhus eller annan tredje part. Då skulle behandlingen vara baserad på artikel 6(1)d Allmänna dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation, GDPR).
 
Slutligen kan bearbetande operationer baseras på artikel 6(1)f Allmänna dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation, GDPR). Denna rättsliga grund används för bearbetning som inte omfattas av någon av ovan nämnda rättsliga grunder, om bearbetning är nödvändig för de legitima intressen som bolaget eller tredje part förfogar över, utom om sådana intressen bryts mot intressena eller grundläggande rättigheter och friheter hos den registrerade som kräver skydd av personuppgifter. Sådana bearbetningsoperationer är särskilt tillåtna eftersom de specifikt har nämnts av den europeiska lagstiftaren. Denne ansåg att ett berättigat intresse skulle kunna antas om den registrerade är en kund hos den registeransvarige (skäl 47, mening 2 Allmänna dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation, GDPR)).
 
19. De legitima intressen angående bearbetning som registeransvariga eller en tredje part åtar
 
Om behandlingen av personuppgifter baseras på artikel 6(1)f Allmänna dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation, GDPR) är vårt legitima intresse att utföra vår verksamhet till förmån för alla våra anställdas och aktieägares välbefinnande.
 
20. Period för vilken personuppgifterna ska lagras
 
Kriterierna för att bestämma lagringsperioden för personuppgifter är den lagstadgade lagringsperioden. Efter utgången av denna period raderas motsvarande data rutinmässigt, så länge det inte längre är nödvändigt för att kontraktet fullgörs eller kontraktet inleds.
 
21. Tillhandahållande av personuppgifter som lagstadgade eller avtalsenliga krav / Krav som är nödvändiga för att ingå kontrakt / Den registrerades skyldighet att tillhandahålla personuppgifter / Eventuella följder av att uppgifterna inte lämnats
 
Vi förtydligar att tillhandahållandet av personuppgifter delvis krävs enligt lag (t.ex. skattebestämmelser) eller kan också härröra från avtalsbestämmelser (t. ex. information om avtalspartnern). Ibland kan det vara nödvändigt att ingå ett avtal om att den registrerade ger oss personuppgifter, vilka därefter måste behandlas av oss. Den registrerade är till exempel skyldig att ge oss personuppgifter när vårt företag tecknar avtal med hen. Icke-tillhandahållande av personuppgifter skulle få till följd att kontraktet med den registrerade inte kan ingås. Innan personuppgifter lämnas av den berörda personen måste den berörda personen kontakta en av våra anställda. Vår medarbetare kommer i enskilda fall att informera individen om huruvida tillhandahållandet av personuppgifterna krävs enligt lag eller kontrakt eller krävs för kontraktets ingående, oavsett om det finns en skyldighet att tillhandahålla personuppgifter och konsekvenserna av att personuppgifter inte lämnats.
 
22. Förekomst av automatiserat beslutsfattande
 
Som ansvarigt företag använder vi inte automatiskt beslutsfattande eller profilering.