Cum îți protejăm datele personale


 
Politica de confidențialitate
 
Suntem foarte încântați de interesul tău față de întreprinderea noastră. Protecția datelor personale are o prioritate deosebit de mare pentru conducerea 17 Minute Languages. Utilizarea paginilor web de la 17 Minute Languages este posibilă fără indicarea datelor cu caracter personal; cu toate acestea, în cazul în care o persoană vizată dorește să utilizeze serviciile speciale ale întreprinderii prin intermediul site-ului nostru, prelucrarea datelor cu caracter personal ar putea deveni necesară. În cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară și nu există un temei legal pentru o astfel de prelucrare, în general obținem consimțământul persoanei vizate.
 
Prelucrarea datelor cu caracter personal, cum ar fi numele, domiciliul, adresa de e-mail sau numărul de telefon al unei persoane vizate va fi întotdeauna în conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR) și în conformitate cu reglementările privind protecția datelor specifice fiecărei țări, aplicabile pentru 17 Minute Languages. Prin intermediul acestei declarații de protecție a datelor, dorim să informăm publicul larg cu privire la natura, amploarea aplicării și scopul datelor cu caracter personal pe care le colectăm, utilizăm și prelucrăm. În plus, persoanele vizate sunt informate, prin intermediul acestei declarații de protecție a datelor, cu privire la drepturile care le revin.
 
În calitate de operator, 17 Minute Languages a implementat numeroase măsuri tehnice și organizatorice pentru a asigura o protecție cât mai completă a datelor cu caracter personal prelucrate prin intermediul acestei pagine web. Cu toate acestea, transmisiunile de date pe internet pot avea, în principiu, lacune de securitate, astfel încât protecția absolută nu poate fi garantată. Din acest motiv, fiecare persoană vizată este liberă să ne transmită datele cu caracter personal prin mijloace alternative, de exemplu, prin telefon.
 
Definiții
 
Declarația de protecția datelor al 17 Minute Languages se bazează pe prevederile intoduse de Regulamentul (UE) al Parlamentului European privind prelucrarea datelor cu caracter personal (GDPR). Declarația noastră de protecție a datelor trebuie să fie lizibilă și inteligibilă pentru publicul larg, precum și pentru clienții și partenerii noștri de afaceri. Pentru a asigura acest lucru, am dori să explicăm mai întâi terminologia utilizată.
 
În această declarație de protecție a datelor, folosim, printre altele, următorii termeni:
 
a) Date cu caracter personal
 
Datele cu caracter personal înseamnă orice informații referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă ("persoana vizată"). O persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un identificator, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online sau la unul sau mai mulți factori specifici identității fizice, fiziologice, genetice, mentale, economice, culturale sau sociale a persoanei fizice respective.
 
b) Persoana vizată
 
O persoană vizată este orice persoană fizică identificată sau identificabilă ale cărei date cu caracter personal sunt prelucrate de către operatorul responsabil de prelucrare.
 
c) Prelucrare
 
Prelucrarea este orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra unor seturi de date cu caracter personal, indiferent dacă se realizează sau nu prin mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea datelor.
 
d) Resticționarea prelucrării datelor
 
Restricționarea prelucrării datelor este marcarea datelor cu caracter personal stocate în scopul limitării prelucrării acestora în viitor.
 
e) Profilarea
 
Profilarea înseamnă orice formă de prelucrare automatizată a datelor cu caracter personal care constă în utilizarea datelor cu caracter personal pentru a evalua anumite aspecte personale referitoare la o persoană fizică, în special pentru a analiza sau a prezice aspecte privind performanța la locul de muncă, situația economică, sănătatea, preferințele personale, interesele, fiabilitatea, comportamentul, localizarea sau deplasările persoanei fizice respective.
 
f) Pseudonimizarea
 
Pseudonimizarea este prelucrarea datelor cu caracter personal astfel încât datele cu caracter personal să nu mai poată fi atribuite unei anumite persoane vizate fără utilizarea de informații suplimentare, cu condiția ca aceste informații suplimentare să fie păstrate separat și să fie supuse unor măsuri tehnice și organizatorice care să garanteze că datele cu caracter personal nu sunt atribuite unei persoane fizice identificate sau identificabile.
 
g) Operatorul sau responsabilul de prelucrarea datelor
 
Operatorul sau operatorul responsabil de prelucrarea datelor este persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu alte persoane, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; în cazul în care, scopurile și mijloacele unei astfel de prelucrări sunt stabilite de dreptul Uniunii Europene sau de dreptul statelor membre, responsabilul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute de dreptul Uniunii Europene sau de dreptul statelor membre.
 
h) Persoana împuternicită de operator
 
Persoana împuternicită de operator este o persoană fizică sau juridică, o autoritate publică, o agenție sau alt un organism care prelucrează date cu caracter personal în numele operatorului.
 
i) Destinatarul
 
Destinatarul este o persoană fizică sau juridică, o autoritate publică, o agenție sau un alt organism căruia îi sunt dezvăluite datele cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu o terță parte. Cu toate acestea, autoritățile publice care pot primi date cu caracter personal în cadrul unei anumite anchete în conformitate cu dreptul Uniunii Europene sau al unui stat membru nu sunt considerate destinatari; prelucrarea acestor date de către autoritățile publice respective trebuie să respecte normele aplicabile privind protecția datelor în funcție de scopurile prelucrării.
 
j) Terța parte
 
Terța parte este o persoană fizică sau juridică, o autoritate publică, o agenție sau un alt organism, alta decât persoana vizată, operatorul, persoana împuternicită de către operator și persoanele care, sub autoritatea directă a operatorului sau a persoanei împuternicite de către operator, sunt autorizate să prelucreze date cu caracter personal.
 
k) Consimțământ
 
Consimțământul persoanei vizate este orice manifestare liberă, specifică, informată și neechivocă a dorințelor persoanei vizate prin care aceasta, printr-o declarație sau printr-o acțiune afirmativă clară, își exprimă acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal care o privesc.
 
2. Numele și adresa operatorului
 
Operatorul în sensul Regulamentului general privind protecția datelor (GDPR), al altor legi privind protecția datelor aplicabile în statele membre ale Uniunii Europene și al altor dispoziții referitoare la protecția datelor este: 17 Minute Languages, Udo Gollub, Kühbachstr. 9, 81543 München, Germania, Telefon: +49-89-52033479, E-mail: https://www.17-minute-languages.com/en/faq, Website: www.17-minute-languages.com
 
3. Cookie-uri
 
Paginile web ale 17 Minute Languages folosesc cookie-uri. Cookie-urile sunt fișiere-text care sunt stocate într-un sistem informatic prin intermediul unui browser de Internet.
 
Mai multe site-uri și servere de Internet folosesc cookie-uri. Multe cookie-uri conțin un așa-numit cookie-ID. Un cookie-ID este un identificator unic al cookie-ului. Acesta constă într-un șir de caractere prin care paginile web și serverele pot fi atribuite browser-ului de internet specific în care a fost stocat cookie-ul. Acest lucru permite paginilor web și serverelor vizitate să diferențieze browserul individual al persoanei vizate de alte browsere de internet care conțin alte cookie-uri. Un browser de internet specific poate fi recunoscut și identificat cu ajutorul ID-ului unic al cookie-ului.
 
Prin utilizarea cookie-urilor, 17 Minute Languages poate oferi utilizatorilor acestei pagine web servicii care sunt mai ușor de utilizat, și care nu ar fi posibile fără folosirea de cookie-urilor.
 
Prin intermediul unui cookie, informațiile și ofertele de pe site-ul nostru pot fi optimizate ținând cont de utilizator. Cookie-urile ne permit, așa cum am menționat anterior, să recunoaștem utilizatorii paginii noastre web. Scopul acestei recunoașteri este de a facilita utilizatorilor utilizarea paginii noastre web. Utilizatorul site-ului web care utilizează cookie-uri, de exemplu, nu trebuie să introducă datele de acces de fiecare dată când accesează site-ul web, deoarece acestea sunt preluate de către site-ul web, iar cookie-ul este astfel stocat în sistemul informatic al utilizatorului. Un alt exemplu este cookie-ul unui coș de cumpărături dintr-un magazin online. Magazinul online își amintește articolele pe care un client le-a plasat în coșul de cumpărături virtual prin intermediul unui cookie.
 
Persoana vizată poate, în orice moment, să împiedice folosirea de cookie-uri de către site-ul nostru web prin setarea corespunzătoare a browser-ului utilizat și poate astfel să refuze permanent folosirea de cookie-uri. În plus, cookie-urile deja existente pot fi șterse în orice moment prin intermediul unui browser sau al altor programe software. Acest lucru este posibil în toate browserele comune. În cazul în care, persoana vizată dezactivează folosirea de cookie-uri în browserul utilizat, este posibil ca unele funcții ale paginii noastre web să nu poată fi utilizate în întregime.
 
4. Colectarea de date și informații generale
 
Site-ul web al 17 Minute Languages colectează o serie de date și informații generale atunci când o persoană vizată sau un sistem automatizat accesează site-ul web. Aceste date și informații generale sunt stocate în fișierele jurnal ale serverului. Colectate pot fi (1) tipurile și versiunile de browser utilizate, (2) sistemul de operare utilizat de sistemul de accesare, (3) site-ul web de pe care un sistem de accesare ajunge pe site-ul nostru web (așa-numitele referințe), (4) site-urile web secundare, (5) data și ora de accesare a site-ului web, (6) o adresă de protocol de internet (adresa IP), (7) furnizorul de servicii de internet al sistemului de accesare și (8) orice alte date și informații similare care pot fi utilizate în cazul unor atacuri asupra sistemelor noastre de tehnologie a informației.
 
17 Minute Languages nu trage nicio concluzie cu privire la persoana vizată după utilizarea acestor date și informații generale. De fapt, aceste informații sunt necesare pentru (1) a livra corect conținutul site-ului nostru web, (2) a optimiza conținutul site-ului nostru web, precum și publicitatea acestuia, (3) a asigura viabilitatea pe termen lung a sistemelor noastre de tehnologie informatică și a tehnologiei site-ului web și (4) a furniza autorităților de aplicare a legii informațiile necesare pentru urmărirea penală în cazul unui atac cibernetic. Prin urmare, 17 Minute Languages analizează în mod statistic datele și informațiile colectate în mod anonim, cu scopul de a crește protecția și securitatea datelor întreprinderii noastre și de a asigura un nivel optim de protecție a datelor cu caracter personal pe care le prelucrăm. Datele anonime din fișierele jurnal ale serverului sunt stocate separat de toate datele cu caracter personal furnizate de o persoană vizată.
 
5. Înregistrarea pe site-ul nostru
 
Persoana vizată are posibilitatea de a se înregistra pe site-ul web al operatorului cu indicarea datelor cu caracter personal. Ce date cu caracter personal sunt transmise către operator sunt determinate de masca de intrare respectivă utilizată pentru înregistrare. Datele cu caracter personal introduse de persoana vizată sunt colectate și stocate exclusiv pentru uz intern de către operator și în scopuri proprii. Operatorul poate solicita transferul către una sau mai multe persoane împuternicite (de exemplu, un serviciu de coletărie) care utilizează, de asemenea, datele cu caracter personal într-un scop intern care poate fi atribuit operatorului.
 
Înregistrându-se pe site-ul web al operatorului, sunt stocate, de asemenea, adresa IP, atribuită de furnizorul de servicii de internet (ISP) și utilizată de persoana vizată, data și ora înregistrării. Stocarea acestor date are loc în contextul în care aceasta este singura modalitate de a preveni utilizarea abuzivă a serviciilor noastre și, dacă este necesar, pentru a face posibilă investigarea infracțiunilor comise. În măsura în care stocarea acestor date este necesară pentru a asigura securitatea operatorului. Aceste date nu sunt transmise unor terți, cu excepția cazului în care există o obligație legală de transmitere a datelor sau dacă transferul servește scopului urmăririi penale.
 
Înregistrarea persoanei vizate, cu indicarea voluntară a datelor cu caracter personal, are ca scop să permită operatorului să ofere persoanei vizate conținuturi sau servicii care pot fi oferite numai utilizatorilor înregistrați, datorită naturii problemei în cauză. Persoanele înregistrate au libertatea de a modifica în orice moment datele cu caracter personal indicate în timpul înregistrării sau de a le șterge complet din stocul de date al operatorului.
 
Operatorul de date furnizează oricărei persoane vizate, în orice moment, la cerere, informații cu privire la datele cu caracter personal stocate despre persoana respectivă. În plus, operatorul de date corectează sau șterge datele cu caracter personal la cererea sau la indicația persoanei vizate, în măsura în care nu există obligații legale de stocare. În acest sens, toți angajații operatorului sunt la dispoziția persoanei vizate în calitate de persoane de contact.
 
6. Abonarea la newsletter
 
Pe site-ul web al 17 Minute Languages, utilizatorii au posibilitatea de a se abona la newsletter-ul întreprinderii noastre. Masca de intrare utilizată în acest scop determină ce date cu caracter personal sunt transmise, precum și când este comandat newsletter-ul.
 
17 Minute Languages își informează clienții și partenerii de afaceri în mod regulat prin intermediul unui newsletter despre ofertele întreprinderii. Newsletter-ului al întreprinderii poate fi primit de către persoana vizată numai dacă (1) persoana vizată are o adresă de e-mail validă și (2) persoana vizată se înregistrează pentru expedierea newsletter-ului. Din motivelegale, se trimite mai întâi un e-mail de confirmare la adresa de e-mail înregistrată de către persoana vizată pentru trimiterea newsletter-ului, folosind procedura Double Opt-in. Acest e-mail de confirmare este utilizat pentru a dovedi dacă proprietarul adresei de e-mail, în calitate de persoană vizată, este autorizat să primească newsletter-ul.
 
În timpul abonării la newsletter-ul nostru, stocăm, de asemenea, adresa IP a sistemului informatic atribuită de furnizorul de internet (ISP) și utilizată de persoana vizată în momentul înregistrării, precum și data și ora înregistrării. Colectarea acestor date este necesară pentru a înțelege (posibila) utilizare abuzivă a adresei de e-mail a unei persoane vizate la o dată ulterioară și, prin urmare, servește scopului de protecție juridică a operatorului.
 
Datele cu caracter personal colectate ca parte a unei înregistrări pentru newsletter vor fi utilizate numai pentru a trimite newsletter-ul nostru. În plus, abonații la newsletter pot fi informați prin e-mail, atâta timp cât acest lucru este necesar pentru funcționarea serviciului de oferire a newsletter-ului sau a unei înregistrări în cauză, cum ar putea fi cazul în cazul unor modificări ale ofertei newsletter-ului sau în cazul unei modificări a circumstanțelor tehnice. Nu va exista niciun transfer de date cu caracter personal colectate prin serviciul de oferire de newsletter către terți. Abonarea la newsletter-ul nostru poate fi reziliată de către persoana vizată în orice moment. Consimțământul pentru stocarea datelor cu caracter personal, pe care persoana vizată l-a dat pentru trimiterea newsletter-ului, poate fi revocat în orice moment. În fiecare newsletter se găsește un link corespunzător pentru revocarea consimțământului. De asemenea, este posibil să te dezabonați de la newsletter în orice moment direct de pe pagina web al operatorului sau să comunici acest lucru operatorului într-un alt mod.
 
7. Monitorizarea prin intermediul newsletter-ului
 
Newsletterul de la 17 Minute Languages conține așa-numiții pixeli de urmărire. Un pixel de urmărire este un grafic în miniatură încorporat în aceste de e-mailuri, care sunt trimise în format HTML pentru a permite înregistrarea și analiza fișierelor de jurnal. Acest lucru permite o analiză statistică a succesului sau eșecului campaniilor de marketing online. Pe baza pixelului de urmărire încorporat, 17 Minute Languages poate vedea dacă a fost deschis un e-mail de către o persoană vizată, și în ce moment, și ce linkuri din e-mail au fost accesate de către persoana vizată.
 
Aceste date cu caracter personal colectate prin pixelii de urmărire conținuți în newsletter sunt stocate și analizate de către operator pentru a optimiza trimiterea newslatter-ului, precum și pentru a adapta și mai bine conținutul newsletter-elor viitoare la preferințele persoanei vizate. Aceste date cu caracter personal nu vor fi transmise unor părți terțe. Persoanele vizate au în orice moment dreptul de a revoca declarația de consimțământ respectivă, emisă prin intermediul procedurii de Double-Opt-In. După revocarea consințământului, aceste date cu caracter personal vor fi șterse de către operator. 17 Minute Languages consideră anularea primirii newsletter-ului în mod automat ca fiind o revocare.
 
8. Posibilitatea de contactare prin intermediul paginii web
 
Pagina web al 17 Minute Languages conține informații care permit un contact electronic rapid cu întreprinderea noastră, precum și o comunicare directă cu noi, care include și o adresă generală a așa-numitei corespondențe electronice (adresa de e-mail). În cazul în care, o persoană vizată contactează operatorul prin e-mail sau printr-un formular de contactare, datele cu caracter personal transmise de persoana vizată sunt stocate automat. Astfel de date cu caracter personal transmise în mod voluntar de către persoana vizată operatorului de date sunt stocate în scopul prelucrării sau al contactării persoanei vizate. Nu există niciun transfer al acestor date cu caracter personal către părți terțe.
 
9. Ștergerea și blocarea de rutină a datelor cu caracter personal
 
Controlorul de date prelucrează și stochează datele cu caracter personal ale persoanei vizate numai pentru perioada necesară de a atinge scopul stocării sau în măsura în care acest lucru este acordat de Regulamentul european sau de alți organ legislator în legile sau regulamentele la care este supus operatorul.
 
În cazul în care scopul stocării nu este aplicabil sau în cazul în care expiră o perioadă de stocare prevăzută de Regulamentul european sau de un alt organ legislativ competent, datele cu caracter personal sunt blocate sau șterse în mod obișnuit, în conformitate cu cerințele legale.
 
10. Drepturile persoanei vizate
 
a) Dreptul de confirmare
 
Fiecare persoană vizată are dreptul acordat de Regulamentul european de a obține de la operator confirmarea faptului că datele cu caracter personal care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate. În cazul în care o persoană vizată dorește să se prevaleze de acest drept de confirmare, aceasta se poate adresa în orice moment oricărui angajat al operatorului.
 
b) Dreptul de acces la informații
 
Fiecare persoană vizată are dreptul acordat de Regulamentul european de a obține de la operator, în mod gratuit, informații cu privire la datele sale cu caracter personal stocate în orice moment, precum și o copie a acestor informații. În plus, Directiva și Regulamentele european acordă persoanei vizate accesul la următoarele informații:
scopurile prelucrării;
categoriile de date cu caracter personal vizate;
destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le-au fost sau le vor fi divulgate datele cu caracter personal, în special destinatarii din țări terțe sau organizații internaționale;
dacă este posibil, perioada preconizată pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă nu este posibil, criteriile utilizate pentru a determina această perioadă;
existența dreptului de a solicita operatorului rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal sau restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal referitoare la persoana vizată sau de a se opune unei astfel de prelucrări;
existența dreptului de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere;
în cazul în care datele cu caracter personal nu sunt colectate de la persoana vizată, orice informații disponibile cu privire la sursa acestora;
existența unui proces decizional automatizat, inclusiv crearea de profiluri, menționat la articolul 22 alineatele (1) și (4) din RGPD și, cel puțin în aceste cazuri, informații semnificative cu privire la logica implicată, precum și la semnificația și consecințele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru persoana vizată.
 
În plus, persoana vizată are dreptul de a obține informații cu privire la faptul că datele cu caracter personal sunt transferate către o țară terță sau către o organizație internațională. În acest caz, persoana vizată are dreptul de a fi informată cu privire la garanțiile corespunzătoare referitoare la transfer.
 
În cazul în care o persoană vizată dorește să se prevaleze de acest drept de acces, aceasta poate, în orice moment, să contacteze orice angajat al operatorului.
 
c) Dreptul la rectificare
 
Fiecare persoană vizată are dreptul acordat prin Regulamentul european de a solicita rectificarea imediată a datelor cu caracter personal inexacte care o privesc. Ținând seama de scopurile prelucrării, persoana vizată are, de asemenea, dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal incomplete, inclusiv prin intermediul unei declarații suplimentare.
 
În cazul în care persoana vizată dorește să își exercite acest drept de rectificare, aceasta poate, în orice moment, să contacteze orice angajat al operatorului.
 
d) Dreptul la ștergere (Dreptul de a fi uitat)
 
Fiecare persoană vizată are dreptul acordat de Regulamentul european de a obține de la operator ștergerea imediată a datelor cu caracter personal care o privesc, iar operatorul are obligația de a șterge datele cu caracter personal fără întârzieri nejustificate atunci când se aplică unul dintre următoarele motive, atât timp cât prelucrarea nu este necesară:
Datele cu caracter personal au fost colectate sau prelucrate în alte scopuri pentru care nu mai sunt necesare.
Persoana vizată își retrage consimțământul de prelucrare în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (a) din RGPD sau cu articolul 9 alineatul (2) litera (a) din RGPD și în cazul în care nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrarea datelor.
Persoana vizată se opune prelucrării în conformitate cu articolul 21 alineatul (1) din GDPR și nu există motive legitime care să prevaleze prelucrarea, sau persoana vizată se opune prelucrării în conformitate cu articolul 21 alineatul (2) din RGPD.
Datele cu caracter personal au fost prelucrate în mod ilegal.
Datele cu caracter personal trebuie șterse pentru a respecta o obligație legală din dreptul Uniunii sau al unui stat membru la care este supus operatorul.
Datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferta de servicii ale societății informaționale menționate în articolul 8 alineatul (1) din RGPD.
 
În cazul în care se aplică unul dintre motivele menționate mai sus și o persoană vizată dorește să solicite ștergerea datelor cu caracter personal stocate de către 17 Minute Languages, aceasta poate, în orice moment, să contacteze orice angajat al operatorului. Un angajat de la 17 Minute Languages se va asigura cu promptitudine că cererea de ștergere este îndeplinită imediat.
 
În cazul în care operatorul a făcut publice datele cu caracter personal și este obligat, în conformitate cu articolul 17 alineatul (1), să șteargă datele cu caracter personal, operatorul, ținând cont de tehnologia disponibilă și de costul implementării, ia măsuri rezonabile, inclusiv măsuri tehnice, pentru a informa ceilalți operatori care prelucrează datele cu caracter personal că persoana vizată a solicitat ștergerea de către acești operatori a oricăror legături către aceste date cu caracter personal sau a oricărei copii sau reproduceri a acestor date cu caracter personal, în măsura în care prelucrarea nu este necesară. Un angajat al 17 Minute Languages va lua măsurile necesare în anumite cazuri.
 
e) Dreptul de restricționare a prelucrării
 
Fiecare persoană vizată de prelucrarea datelor are dreptul acordat de Regulamentul european de a obține din partea operatorului restricționarea prelucrării în cazul în care se îndeplinește una dintre următoarele condiții:
Exactitatea datelor cu caracter personal este contestată de persoana vizată, pentru o perioadă care să permită operatorului să verifice exactitatea datelor cu caracter personal.
Prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal și solicită în schimb restricționarea utilizării acestora.
Operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar acestea sunt solicitate de persoana vizată pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unor drepturi legale.
Persoana vizată s-a opus prelucrării în conformitate cu articolul 21 alineatul (1) din RGPD, și nu este încă clar dacă motivele legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.
 
În cazul în care una dintre condițiile menționate mai sus este îndeplinită și o persoană vizată dorește să solicite restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal stocate de către 17 Minute Languages, aceasta poate contacta în orice moment orice angajat al operatorului. Angajatul de la 17 Minute Languages va lua măsuri în legătură restricționarea prelucrării.
 
f) Dreptul la portabilitatea datelor
 
Fiecare persoană vizată are dreptul, acordat de Directiva și Regulamentul european, de a primi datele cu caracter personal care o privesc și care au fost furnizate unui operator, într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit automat. Persoana în cauză are dreptul de a transmite aceste date unui alt operator, fără a fi împiedicată de operatorul căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal, cu condiția ca prelucrarea să se bazeze pe consimțământul acordat în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (a) din RGPD sau al articolului 9 alineatul (2) litera (a) din RGPD, sau pe un contract în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (b) din GDPR, iar prelucrarea să fie efectuată prin mijloace automatizate, cu excepția cazului în care prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini de interes public sau în exercitarea autorității publice cu care este învestit operatorul.
 
În plus, în exercitarea dreptului său la portabilitatea datelor în conformitate cu articolul 20 alineatul (1) din RGPD, persoana vizată are dreptul la transmiterea datelor cu caracter personal direct de la un operator la altul, în măsura în care acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic și cu condiția ca acest lucru să nu afecteze în mod negativ drepturile și libertățile altor persoane.
 
Pentru a-și exercita dreptul la portabilitatea datelor, persoana vizată poate contacta în orice moment orice angajat al 17 Minute Languages.
 
g) Dreptul la opoziție
 
Fiecare persoană vizată are dreptul acordat de Directiva și Regulamentul european de a se opune, din motive legate de situația sa particulară, în orice moment, prelucrării datelor cu caracter personal care o privesc, care se bazează pe articolul 6 alineatul (1) litera (e) sau (f) din RGPD. Acest lucru se aplică, de asemenea, profilării bazate pe aceste dispoziții.
 
17 Minute Languages nu va mai prelucra datele cu caracter personal în cazul obiecției, cu excepția cazului în care putem demonstra motive legitime și convingătoare pentru prelucrare, care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanei vizate sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.
 
În cazul în care 17 Minute Languages prelucrează date cu caracter personal în scopuri de marketing direct, persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment prelucrării datelor cu caracter personal prelucrate pentru un astfel de marketing. Acest lucru se aplică profilării în măsura în care aceasta este legată de un astfel de marketingul direct. În cazul în care persoana vizată se opune la prelucrarea în scopuri de marketing direct realizată de către 17 Minute Languages, 17 Minute Languages nu va mai prelucra datele cu caracter personal în aceste scopuri.
 
În plus, persoana vizată are dreptul, din motive legate de situația sa particulară, de a se opune prelucrării datelor cu caracter personal de către 17 Minute Languages în scopuri de cercetare științifică sau istorică sau în scopuri statistice în conformitate cu articolul 89 alineatul (1) din RGPD, cu excepția cazului în care prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini efectuate din motive de interes public.
 
Pentru a-și exercita dreptul de opoziție, persoana vizată poate contacta direct orice angajat al 17 Minute Languages. În plus, persoana vizată are libertatea, în contextul utilizării serviciilor societății informaționale și fără a aduce atingere Directivei 2002/58/CE, de a exercita dreptul său de opoziție prin mijloace automatizate care utilizează specificații tehnice.
 
h) Procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri
 
Fiecare persoană vizată are dreptul acordat de Directiva și Regulamentul european de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automatizată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice în ceea ce o privește sau care o afectează în mod similar și semnificativ, cu condiția ca decizia (1) să nu fie necesară pentru a încheierea sau executarea unui contract între persoana vizată și un operator de date, sau (2) să fie autorizată de dreptul Uniunii sau al unui stat membru care i se aplică operatorului și care prevede, de asemenea, măsuri adecvate pentru a proteja drepturile, libertățile și interesele legitime ale persoanei vizate, sau (3) să se bazeze pe consimțământul explicit al persoanei vizate.
 
În cazul în care decizia (1) este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între persoana vizată și un operator de date sau (2) se bazează pe consimțământul explicit al persoanei vizate, 17 Minute Languages pune în aplicare măsuri adecvate pentru a proteja drepturile, libertățile și interesele legitime ale persoanei vizate, care includ cel puțin dreptul de a obține o intervenție umană din partea operatorului, de a-și exprima punctul de vedere și de a contesta decizia.
 
În cazul în care persoana vizată dorește să își exercite drepturile privind procesul decizional individual automatizat, aceasta poate, în orice moment, să contacteze orice angajat al 17 Minute Languages.
 
i) Dreptul de a retrage consimțământul conform legii privind protecția datelor
 
Fiecare persoană vizată are dreptul acordat de Directiva și Regulamentul european de a-și retrage în orice moment consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.
 
În cazul în care persoana vizată dorește să își exercite dreptul de retragere a consimțământului, aceasta poate, în orice moment, să contacteze orice angajat al 17 Minute Languages.
 
11. Protecția datelor pentru afiliați, cererile și procesul de depunere a cererilor
 
Operatorul de date colectează și prelucrează datele cu caracter personal ale afiliaților și ale solicitanților în scopul prelucrării procedurii de candidatură.
 
Prelucrarea poate fi efectuată, de asemenea, pe cale electronică.
 
Acest lucru se întâmplă, în special, în cazul în care un afiliat sau un solicitant transmite operatorului documentele de candidatură corespunzătoare prin e-mail sau prin intermediul unui formular web de pe pagina web.
 
În cazul în care operatorul de date încheie un contract de muncă cu un afiliat sau un solicitant, datele transmise vor fi stocate în scopul prelucrării raportului de muncă în conformitate cu cerințele legale.
 
În cazul în care operatorul nu încheie niciun contract de muncă cu afiliatul sau solicitantul, documentele de candidatură vor fi șterse automat la două luni de la notificarea deciziei de refuz, cu condiția ca niciun alt interes legitim al operatorului să nu se opună ștergerii.
 
Un alt interes legitim în această relație este, de exemplu, o sarcină a probei într-o procedură în temeiul Legii generale privind egalitatea șanse și de tratament (nr. 202/2002).
 
12. Politica de confidențialitate privind implemenatarea și utilizarea aplicației Facebook
 
Operatorul a integrat componente ale companiei Facebook pe această pagină web. Facebook este o rețea socială.
 
O rețea socială este un loc de întâlniri sociale care au loc pe internet, o comunitate online, care, de obicei, permite utilizatorilor să comunice și să interacționeze unii cu alții într-un spațiu virtual. O rețea socială poate servi drept platformă pentru schimbul de opinii și experiențe sau permite comunității de pe internet să furnizeze informații personale sau legate de afaceri. Facebook permite utilizatorilor rețelei sociale să creeze profiluri private, să încarce fotografii și să creeze conecții prin intermediul cererilor de prietenie.
 
Compania de operare a Facebook este Meta Platforms, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Statele Unite ale Americii. În cazul în care o persoană locuiește în afara Statelor Unite sau a Canadei, operatorul este Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlanda.
 
La fiecare accesare a uneia dintre paginile individuale ale acestui site, care este gestionat de către operatorul de date și în care a fost integrată o componentă Facebook (plug-in Facebook), browserul web de pe sistemul informatic al persoanei vizate este invitat automat să descarce afișarea componentei Facebook corespunzătoare de la Facebook prin intermediul componentei Facebook. O prezentare generală a tuturor plug-in-urilor Facebook poate fi accesată la https://developers.facebook.com/docs/plugins/. În cursul acestei proceduri tehnice, Facebook este informat despre ce sub-site specific al site-ului nostru web a fost vizitat de persoana vizată.
 
Dacă persoana vizată este conectată în același timp pe Facebook, Facebook detectează la fiecare accesare a paginii noastre de internet de către persoana vizată - și pe toată durata șederii acesteia pe pagina noastră de internet - ce sub-site specific al paginii noastre de internet a fost vizitat de persoana vizată. Aceste informații sunt colectate prin intermediul componentei Facebook și sunt asociate cu contul de Facebook respectiv al persoanei vizate. În cazul în care persoana vizată activează unul dintre butoanele Facebook integrate pe pagina noastră web, de exemplu butonul de "Like", sau dacă persoana vizată trimite un comentariu, atunci Facebook asociază aceste informații cu contul personal de utilizator Facebook al persoanei vizate și stochează datele cu caracter personal.
 
Facebook primește întotdeauna, prin intermediul componentei Facebook, informații despre o vizită a persoanei vizate pe pagina noastră web, ori de câte ori persoana vizată este conectată în același timp pe Facebook în momentul accesării paginii noastre web. Acest lucru se întâmplă indiferent dacă persoana vizată dă click pe componenta Facebook sau nu. În cazul în care o astfel de transmitere de informații către Facebook nu este dorită de către persoana vizată, atunci aceasta poate împiedica acest lucru prin deconectarea de pe contul său de Facebook înainte de a accesa pagina noastră web.
 
Direcția privind protecția datelor publicată de Facebook, care este disponibilă pe https://facebook.com/about/privacy/, oferă informații despre colectarea, prelucrarea și utilizarea datelor cu caracter personal de către Facebook. În plus, acolo se explică ce opțiuni de setare oferă Facebook pentru a proteja confidențialitatea persoanei vizate. În plus, sunt puse la dispoziție diferite opțiuni de configurare pentru a permite eliminarea transmiterii datelor către Facebook. Aceste aplicații pot fi utilizate de persoana vizată pentru a elimina transmiterea de date către Facebook.
 
13. Politica de confidențialitate privind implementarea și utilizarea Google Analytics (cu funcție de anonimizare)
 
Pe această pagină web, operatorul a integrat componenta Google Analytics (cu funcția de anonimizare). Google Analytics este un serviciu de analiză web. Analiza web reprezintă colectarea și analizarea datelor despre comportamentul vizitatorilor paginilor web. Un serviciu de analiză web colectează, printre altele, date despre site-ul web de care a venit o altă persoană (așa-numitul referrer), ce subpagini au fost vizitate sau cât de des și pentru ce durată a fost vizualizată o subpagină. Analizele web sunt utilizate în principal pentru optimizarea unei pagine web și pentru a efectua o analiză cost-beneficiu a publicității pe internet.
 
Operatorul componentei Google Analytics este Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Statele Unite.
 
Pentru analiza web prin intermediul Google Analytics, operatorul utilizează aplicația "_gat. _anonymizeIp". Prin intermediul acestei aplicații, adresa IP a conexiunii la internet a persoanei vizate este prescurtată de Google și anonimizată atunci când accesează paginile noastre web dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau dintr-un alt stat contractant la Acordul privind Spațiul Economic European.
 
Scopul componentei Google Analytics este de a analiza traficul de pe pagina noastră web. Google utilizează datele și informațiile colectate, printre altele, pentru a evalua utilizarea paginii noastre web și pentru a furniza rapoarte online, care arată activitățile de pe site-urile noastre, precum și pentru a furniza pentru noi alte servicii privind utilizarea paginii noastre web.
 
Google Analytics plasează cookie-uri în sistemul informatic al persoanei vizate. Definiția cookie-urilor este explicată mai sus. Prin setarea cookie-ului, Google are posibilitatea de a analiza utilizarea paginii noastre web. La fiecare accesare a uneia dintre paginile individuale ale acestui site de internet, care este gestionat de către operator și în care a fost integrată o componentă Google Analytics, browserul de internet de pe sistemul de tehnologie a informației al persoanei vizate va transmite automat date prin intermediul componentei Google Analytics în scopul publicității online și al decontării comisioanelor către Google. În cursul acestei proceduri tehnice, compania Google ia la cunoștință informații personale, cum ar fi adresa IP a persoanei vizate, care servește Google, printre altele, pentru a înțelege originea vizitatorilor și a clicurilor și pentru a crea ulterior decontări de comisioane.
 
Cookie-ul este utilizat pentru a stoca informații personale, cum ar fi ora de acces, locația din care a fost efectuată accesarea și frecvența vizitelor pe site-ul nostru de către persoana vizată. La fiecare vizită pe site-ul nostru de internet, aceste date cu caracter personal, inclusiv adresa IP a accesului la internet utilizat de persoana vizată, vor fi stocate de Google în Statele Unite ale Americii. Google poate transmite aceste date cu caracter personal colectate prin intermediul procedurii tehnice unor terțe părți.
 
Persoana vizată poate, așa cum s-a menționat mai sus, să împiedice în orice moment setarea de cookie-uri de către pagina noastră web prin intermediul unei ajustări corespunzătoare a browserului web utilizat și, astfel, să refuze definitiv setarea de cookie-uri. O astfel de ajustare a browserului de internet utilizat ar împiedica, de asemenea, Google Analytics să seteze un cookie pe sistemul informatic al persoanei vizate. În plus, cookie-urile deja utilizate de Google Analytics pot fi șterse în orice moment prin intermediul unui browser de internet sau al altor programe software.
 
În plus, persoana vizată are posibilitatea de a se opune colectării de date generate de Google Analytics, care este legată de utilizarea acestei pagine web, precum și prelucrării acestor date de către Google și posibilitatea de a exclude acest lucru. În acest scop, persoana vizată trebuie să descarce un add-on pentru browser de la link-ul https://tools.google.com/dlpage/gaoptout și să îl instaleze. Acest add-on pentru browser va transmite către Google Analytics, prin intermediul unui JavaScript, că orice date și informații despre vizitele paginilor de internet nu pot fi transmise. Instalarea add-on-urilor de browser este considerată o obiecție din partea Google. În cazul în care sistemul informatic al persoanei vizate este ulterior șters, formatat sau instalat din nou, atunci persoana vizată trebuie să reinstaleze add-on-urile pentru browser pentru a dezactiva Google Analytics. În cazul în care add-on-urile browser-ului au fost dezinstalate de către persoana vizată sau de către orice altă persoană care poate fi atribuită sferei sale de competență, este posibil să se execute reinstalarea sau reactivarea add-on-urilor de browser.
 
Informații suplimentare și dispozițiile aplicabile privind protecția datelor de la Google pot fi consultate la https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ și la http://www.google.com/analytics/terms/us.html. Google Analytics este explicat mai detaliat aici https://www.google.com/analytics/.
 
14. Politica de confidențialitate privind implementarea și utilizarea Google Remarketing
 
Pe acest site web, operatorul a integrat serviciile Google Remarketing. Google Remarketing este o funcție a Google AdWords, care permite unei întreprinderi să afișeze publicitate utilizatorilor de internet care au vizitat anterior pagina web a întreprinderii. Prin urmare, integrarea serviciului Google Remarketing permite unei întreprinderi să creeze publicitate bazată pe interesele utilizatorului și, astfel, să afișeze reclame relevante pentru utilizatorii de internet interesați.
 
Compania de operare a serviciilor Google Remarketing este Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Statele Unite.
 
Scopul serviciului Google Remarketing este inserarea de publicitate relevantă pentru interesul utilizatorilor. Google Remarketing ne permite să afișăm anunțuri în rețeaua Google sau pe alte pagini web, care se bazează pe nevoile individuale și sunt adaptate la interesele utilizatorilor de internet.
 
Google Remarketing setează un cookie în sistemul informatic al persoanei vizate. Definiția cookie-urilor este explicată mai sus. Prin setarea cookie-ului, Google permite o recunoaștere a vizitatorului paginii noastre web, dacă acesta accesează pagini web consecutive, care sunt, de asemenea, membre ale rețelei de publicitate Google. La fiecare accesare a unui site web pe care serviciul a fost integrat de Google Remarketing, browserul web al persoanei vizate va fi identificat automat prin Google. În cursul acestei proceduri tehnice, Google primește informații personale, cum ar fi adresa IP sau comportamentul de navigare al utilizatorului, pe care Google le utilizează, printre altele, pentru inserarea de publicitate relevantă pentru interesul utilizatorilor.
 
Cookie-ul este utilizat pentru a stoca informații personale, de exemplu paginile de internet accesate de persoana vizată. De fiecare dată când se accesează paginile de internet, datele cu caracter personal, inclusiv adresa IP a accesului la internet utilizat de persoana vizată, sunt transmise către Google în Statele Unite ale Americii. Aceste date cu caracter personal sunt stocate de Google în Statele Unite ale Americii. Google poate transmite aceste date cu caracter personal colectate prin intermediul procedurii tehnice unor terțe părți.
 
Persoana vizată poate, așa cum s-a menționat mai sus, să împiedice în orice moment setarea cookie-uri prin intermediul de către pagina noastră web prin intermediul unei ajustări corespunzătoare a browserului web utilizat și, astfel, să refuze definitiv setarea de cookie-uri. O astfel de ajustare a browserului utilizat ar împiedica, de asemenea, ca Google să seteze un cookie pe sistemul informatic al persoanei vizate. În plus, cookie-urile deja utilizate de Google pot fi șterse în orice moment prin intermediul unui browser de internet sau al altor programe software.
 
În plus, persoana vizată are posibilitatea de a se opune publicității bazate pe interese utilizatorului de către Google. Pentru a efectua acest lucru, persoana vizată trebuie să acceseze linkul www.google.de/settings/ads și să efectueze setările dorite pe fiecare browser de internet utilizat.
 
Informații suplimentare și dispozițiile actuale de protecție a datelor de la Google pot fi consultate accesând adresa https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.
 
15. Politica de confidențialitate privind implementarea și utilizarea Google+
 
Pe această pagină web, operatorul a integrat butonul Google+ ca o componentă. Google+ este o așa-numită rețea socială. O rețea socială este un loc de întâlnire socială pe internet, o comunitate online, care, de obicei, permite utilizatorilor să comunice și să interacționeze unul cu altul într-un spațiu virtual. O rețea socială poate servi drept platformă pentru schimbul de opinii și experiențe sau poate permite comunității de pe internet să furnizeze informații personale sau legate de afaceri. Google+ le permite utilizatorilor rețelei sociale să creeze de profiluri private, să încarce fotografii și să creeze conecțiuni prin intermediul cererilor de prietenie.
 
Compania de operare a Google+ este Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Statele Unite ale Americii.
 
La fiecare accesare a uneia dintre paginile individuale ale acestei pagini web, care este gestionat de către operator și în care a fost integrat un buton Google+, browserul de internet de pe sistemul de tehnologie a informației al persoanei vizate descarcă automat o afișare a butonului Google+ corespunzător de la Google prin intermediul componentei butonului Google+ respectiv. Pe parcursul acestei proceduri tehnice, Google este informat cu privire la ce subpagină specifică a paginii noastre web a fost accesată de persoana vizată. Informații mai detaliate despre Google+ sunt disponibile aici https://developers.google.com/+/.
 
În cazul în care persoana vizată este conectată în același timp la Google+, Google recunoaște la fiecare accesare a paginii noastre web de către persoana vizată și pe întreaga durată a șederii acesteia pe pagina noastră web, ce subpagini specifice ale paginii noastre web au fost vizitate. Aceste informații sunt colectate prin intermediul butonului Google+, iar Google le potrivește cu respectivul cont Google+ asociat persoanei vizate.
 
În cazul în care persoana vizată dă click pe butonul Google+ integrat pe pagina noastră de internet și oferă astfel o recomandare Google+ 1, atunci Google atribuie aceste informații contului personal de utilizator Google+ al persoanei vizate și stochează datele cu caracter personal. Google stochează recomandarea Google+ 1 a persoanei vizate, punând-o la dispoziția publicului în conformitate cu termenii și condițiile acceptate de persoana vizată în acest sens. Ulterior, o recomandare Google+ 1 dată de persoana vizată pe această pagină web, împreună cu alte date cu caracter personal, cum ar fi numele contului Google+ utilizat de persoana vizată și fotografia utilizată, este stocată și prelucrată în alte servicii Google, cum ar fi rezultatele motorului de căutare Google, în contul Google al persoanei vizate sau în alte locuri, de exemplu, pe paginile web care au legătură cu reclamele. De asemenea, Google poate face legătura între vizitarea acestei pagine web și alte date cu caracter personal stocate pe Google. Google înregistrează în continuare aceste date cu caracter personal în scopul îmbunătățirii sau optimizării diferitelor servicii Google.
 
Prin intermediul butonului Google+, Google primește informații dacă persoana vizată a vizitat pagina noastră web, dacă persoana vizată în momentul accesării paginii noastre web este conectată la Google+. Acest lucru se întâmplă indiferent dacă persoana vizată dă click sau nu pe butonul Google+.
 
În cazul în care persoana vizată nu dorește să transmită date cu caracter personal către Google, aceasta poate împiedica o astfel de transmitere prin deconectarea de la contul Google+ înainte de a accesa pagina noastră web.
 
Informații suplimentare și politica privind protecția datelor de la Google pot fi consultate aici https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/. Mai multe referințe de la Google despre butonul Google+ 1 pot fi obținute la https://developers.google.com/+/web/buttons-policy.
 
16. Politica de confidențialitate privind implementarea și utilizarea de Google-AdWords
 
Pe acest site web, operatorul a integrat Google AdWords. Google AdWords este un serviciu de publicitate pe internet care permite advertiserului să plaseze anunțuri în rezultatele motorului de căutare Google și în rețeaua de publicitate Google. Google AdWords permite unui agent de publicitate să predefinească anumite cuvinte-cheie cu ajutorul cărora un anunț este afișat în rezultatele de căutare Google numai doar în cazul în care utilizatorul folosește motorul de căutare pentru a prelua un rezultat de căutare relevant pentru un cuvânt-cheie. În rețeaua de publicitate Google, anunțurile sunt distribuite pe paginile web relevante cu ajutorul unui algoritm automat, ținând cont de cuvintele-cheie definite anterior.
 
Compania de operare a Google AdWords este Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Statele Unite ale Americii.
 
Scopul Google AdWords este promovarea paginii noastre web prin includerea de publicitate relevantă pe paginile web ale unor terțe părți în rezultatele motorului de căutare Google și o inserție de publicitate a unor terțe părți pe pagina noastră web.
 
În cazul în care o persoană vizată ajunge pe pagina noastră web prin intermediul unui anunț Google, un cookie de conversie este depus în sistemul informatic al persoanei vizate prin intermediul Google. Definiția cookie-urilor este explicată mai sus. Un cookie de conversie își pierde valabilitatea după 30 de zile și nu este utilizat pentru a identifica persoana vizată. În cazul în care cookie-ul nu a expirat, cookie-ul de conversie este utilizat pentru a verifica dacă anumite subpagini, de exemplu, coșul de cumpărături dintr-un magazin online, au fost accesate de pe pagina nosatră web. Prin intermediul cookie-ului de conversie, atât Google, cât și operatorul pot înțelege dacă o persoană care a ajuns la un anunț AdWords pe pagina noastră web a generat vânzări, adică a executat sau a anulat o cumpărare de bunuri.
 
Datele și informațiile colectate prin utilizarea cookie-ului de conversie sunt utilizate de Google pentru a crea statistici de vizitare a paginii nosatre web. Aceste statistici de vizită sunt utilizate pentru a determina numărul total de utilizatori care au fost deserviți prin intermediul anunțurilor AdWords pentru a stabili succesul sau eșecul fiecărui anunț AdWords și pentru a optimiza anunțurile noastre AdWords în viitor. Nici compania noastră și nici alți agenți de publicitate Google AdWords nu primesc de la Google informații care ar putea identifica persoana vizată.
 
Cookie-ul de conversie stochează informații personale, de exemplu, paginile web vizitate de persoana vizată. De fiecare dată când sunt vizitate paginile noastre web, datele cu caracter personal, inclusiv adresa IP a accesului la internet utilizat de persoana vizată, sunt transmise către Google în Statele Unite ale Americii. Aceste date cu caracter personal sunt stocate de Google în Statele Unite ale Americii. Google poate transmite aceste date cu caracter personal colectate prin intermediul procedurii tehnice unor terțe părți.
 
Persoana vizată poate, în orice moment, să împiedice setarea de cookie-uri de către site-ul nostru web, așa cum se menționează mai sus, prin intermediul unei setări corespunzătoare a browserului de internet utilizat și, astfel, să refuze definitiv setarea de cookie-uri. O astfel de setare a browserului de internet utilizat ar împiedica, de asemenea, ca Google să plaseze un cookie de conversie în sistemul informatic al persoanei vizate. În plus, un cookie setat de Google AdWords poate fi șters în orice moment prin intermediul browserului de internet sau al altor programe software.
 
Persoana vizată are posibilitatea de a se opune publicității bazate pe interese a Google. Prin urmare, persoana vizată trebuie să acceseze din fiecare dintre browserele utilizate accesând link-ul www.google.de/settings/ads și să efectuând setările dorite.
 
Informații suplimentare și politica privind protecția datelor de la Google pot fi accesate aici https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.
 
16.2 Politica de confidențialitate privind implementarea și utilizarea de Hotjar
 
Utilizăm Hotjar pentru a înțelege mai bine nevoile utilizatorilor noștri și pentru a optimiza acest serviciu și această experiență. Hotjar este un serviciu tehnologic care ne ajută să înțelegem mai bine experiența utilizatorilor noștri (de exemplu, cât timp petrec pe anumite pagini web, pe ce linkuri aleg să dea click, ce le place și ce nu le place utilizatorilor etc.), iar acest lucru ne permite să ne construim și să ne menținem serviciul cu ajutorul feedback-ului utilizatorilor. Hotjar utilizează cookie-uri și alte tehnologii pentru a colecta date despre comportamentul utilizatorilor noștri și despre dispozitivele acestora (în special adresa IP a dispozitivului (capturată și stocată doar în formă anonimă), dimensiunea ecranului dispozitivului, tipul de dispozitiv (identificatori unici de dispozitiv), informații despre browser, locația geografică (doar a țării), limba preferată utilizată pentru afișarea site-ului nostru). Hotjar stochează aceste informații într-un profil de utilizator pseudonimizat. Nici Hotjar și nici noi nu vom folosi vreodată aceste informații pentru a identifica utilizatorii individuali sau pentru a le corela cu alte date despre un utilizator individual. Pentru mai multe detalii, poți consulta politica de confidențialitate de la Hotjar accesând https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy. Poți renunța la crearea unui profil de utilizator, la stocarea de către Hotjar a datelor personale privind utilizarea realizată de tine a paginii noastre web și utilizarea de către Hotjar a cookie-urilor de urmărire pe alte pagini web, accesând https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out.
 
17. Politica de confidențialitate privind implementarea și utilizarea YouTube-ului
 
Pe acest site, operatorul a integrat componente YouTube. YouTube este un portal video pe internet care permite editorilor de videoclipuri să stabilească clipuri video și altor utilizatori în mod gratuit, care oferă, de asemenea, vizionarea, revizuirea și comentarea gratuită a acestora. YouTube permite publicarea tuturor tipurilor de videoclipuri, astfel încât poți accesa atât filme complete și emisiuni TV, cât și videoclipuri muzicale, trailere și videoclipuri realizate de alți utilizatori prin intermediul portalului de internet.
 
Compania de operare a YouTube este YouTube, LLC, 901 Cherry Ave. 901, San Bruno, CA 94066, Statele Unite ale Americii. YouTube, LLC este o filială a Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Statele Unite ale Americii.
 
La fiecare accesare a uneia dintre paginile individuale ale acestui site web, care este gestionat de către operator și pe care a fost integrată o componentă YouTube, browserul de internet de pe sistemul de tehnologie pentru informație al persoanei vizate este invitat automat să descarce o afișare a componentei YouTube corespunzătoare. Informații suplimentare despre YouTube pot fi obținute accesând https://www.youtube.com/yt/about/en/. Pe parcursul acestei proceduri tehnice, YouTube și Google ia la cunoștință care subpagină specifică a paginii noastre web a fost vizitată de persoana vizată.
 
În cazul în care persoana vizată este conectată la YouTube, YouTube recunoaște la fiecare accesare a unei subpagini care conține un videoclip de pe YouTube, ce subpagină specifică a paginii noastre web a fost vizitată de persoana vizată. Aceste informații sunt colectate de YouTube și Google și atribuite contului YouTube respectiv al persoanei vizate.
 
YouTube și Google vor primi informații prin intermediul componentei YouTube că persoana vizată a vizitat pagina noastră web, în cazul în care persoana vizată, la momentul accesării paginii noastre web, este conectată la YouTube; acest lucru se întâmplă indiferent dacă persoana respectivă dă click pe un videoclip de pe YouTube sau nu. În cazul în care o astfel de transmitere a acestor informații către YouTube și Google nu este dorită de către persoana vizată, transmiterea poate fi împiedicată dacă persoana vizată se deconectează de la contul YouTube înainte de accesa pagina noastră web.
 
Politica privind protecția datelor de la YouTube, disponibile la https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/, oferă informații despre colectarea, prelucrarea și utilizarea datelor cu caracter personal de către YouTube și Google.
 
18.1 Metoda de plată: Politica de confidențialitate privind utilizarea PayPal ca metodă de plată
 
Pe această pagină web, operatorul a integrat componente de la PayPal. PayPal este un furnizor de servicii de plată online. Plățile sunt procesate prin intermediul așa-numitelor conturi de PayPal, care reprezintă conturi virtuale private sau de afaceri. PayPal este, de asemenea, capabil să proceseze plăți virtuale prin intermediul cardurilor de credit atunci când un utilizator nu are un cont de PayPal. Un cont de PayPal este gestionat prin intermediul unei adrese de e-mail, motiv pentru care nu există numerele de cont clasice. PayPal face posibilă efectuarea de plăți online către terți sau primirea de plăți. PayPal își asumă, de asemenea, funcții de administrator și oferă servicii de protecție a cumpărătorilor.
 
Societatea europeană de operare a PayPal este PayPal (Europe) S.à.r.l. & Cie. S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxemburg, Luxemburg.
 
Dacă persoana vizată alege "PayPal" ca opțiune de plată în magazinul online în timpul procesului de comandă, transmitem automat datele persoanei vizate către PayPal. Prin selectarea acestei opțiuni de plată, persoana vizată este de acord cu transferul de date cu caracter personal necesare pentru procesarea plății.
 
Datele cu caracter personal transmise către PayPal sunt, de obicei, numele, prenumele, domiciliul, adresa de e-mail, adresa IP, numărul de telefon, numărul de telefon mobil sau alte date necesare pentru procesarea plății. Prelucrarea contractului de achiziție necesită, de asemenea, astfel de date cu caracter personal, care sunt au legătură cu comanda respectivă.
 
Transmiterea datelor are ca scop procesarea plăților și prevenirea fraudelor. Operatorul va transfera datele cu caracter personal către PayPal, în special, dacă este există un interes legitim în transmiterea acestora. Datele cu caracter personal schimbate între PayPal și operator în vederea prelucrării datelor vor fi transmise de PayPal către agențiile de credit economic. Această transmitere este destinată verificărilor de identitate și de solvabilitate.
 
PayPal va transmite, dacă este necesar, datele cu caracter personal afiliaților și furnizorilor de servicii sau subcontractanților, în măsura în care acest lucru este necesar pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale sau pentru ca datele să fie prelucrate în cadrul comenzii.
 
Persoana vizată are posibilitatea de a revoca consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în orice moment de la PayPal. O revocare nu va avea niciun efect asupra datelor cu caracter personal care trebuie prelucrate, utilizate sau transmise în conformitate cu prelucrarea (contractuală) a plăților.
 
Dispozițiile aplicabile privind protecția datelor de la PayPal pot fi consultate accesănd https://www.paypal.com/us/webapps/mpp/ua/privacy-full.
 
18.2 Metoda de plată: Politica de confidențialitate privind utilizarea Stripe ca metodă de plată
 
Pe acest site web, operatorul a integrat componente de la Stripe. Dacă alegeți Stripe ca metodă de plată, plata este procesată cu ajutorul furnizorului de servicii de plată Stripe Payments Europe Ltd., Block 4, Harcourt Centre, Harcourt Road, Dublin 2, Irlanda, căruia dorim să trimitem datele tale ca parte a informațiilor furnizate în timpul procesului de comandă, împreună cu informații despre comanda ta (nume, adresă, număr de cont, cod bancar, dacă este cazul: numărul cardului de credit, suma facturată, moneda și numărul tranzacției).
 
Datele tale vor fi transmise doar în scopul procesării plăților cu furnizorul de servicii de plată Stripe Payments Europe Ltd..
 
Mai multe informații privind protecția datelor de la Stripe Payments Europe Ltd. pot fi consultate accesând https://stripe.com/de/terms.
 
19. Temeiul juridic al prelucrării
 
Art. 6(1) lit. a GDPR servește drept temei juridic pentru operațiunile de prelucrare pentru care obținem consimțământul pentru un scop specific de prelucrare. În cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte, așa cum este cazul, de exemplu, atunci când operațiunile de prelucrare sunt necesare pentru furnizarea de bunuri sau pentru furnizarea oricărui alt serviciu, prelucrarea se bazează pe art. 6(1) lit. b GDPR. Același lucru este valabil și pentru astfel de operațiuni de prelucrare care sunt necesare pentru realizarea unor măsuri precontractuale, de exemplu, în cazul unor cereri de informații privind produsele sau serviciile noastre. Este compania noastră supusă unei obligații legale prin care este necesară prelucrarea datelor cu caracter personal, cum ar fi pentru îndeplinirea obligațiilor fiscale, prelucrarea se bazează pe art. 6 alin. 6(1) lit. c GDPR. În cazuri rare, prelucrarea datelor cu caracter personal poate fi necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale unei alte persoane fizice. Acesta ar fi cazul, de exemplu, dacă un vizitator ar fi rănit în cadrul companiei noastre și numele, vârsta, datele privind asigurarea de sănătate sau alte informații vitale ar trebui transmise unui medic, spital sau altei părți terțe. În acest caz, prelucrarea s-ar baza pe art. 6(1) lit. d GDPR. În cele din urmă, operațiunile de prelucrare ar putea fi bazate pe art. 6(1) lit. f GDPR. Acest temei juridic este utilizat pentru operațiunile de prelucrare care nu sunt acoperite de niciunul dintre temeiurile juridice menționate mai sus, în cazul în care prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de compania noastră sau de o terță parte, cu excepția cazului în care interesele sau drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate, care necesită protecția datelor cu caracter personal, prevalează asupra acestor interese. Astfel de operațiuni de prelucrare sunt permise în special pentru că au fost menționate în mod specific de către Regulamentul european. Acesta a considerat că un interes legitim ar putea fi presupus dacă persoana vizată este un client al operatorului (considerentul 47 teza 2 din RGPD).
 
20. Interesele legitime urmărite de operator sau de o parte terță
 
În cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal se bazează pe articolul 6 alineatul (1) lit. f din RGPD, interesul nostru legitim este acela de a ne desfășura activitatea în favoarea bunăstării tuturor angajaților noștri și a acționarilor.
 
21. Perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal
 
Criteriul utilizat pentru a determina perioada de stocare a datelor cu caracter personal este perioada de păstrare legală respectivă. După expirarea acestei perioade, datele corespunzătoare sunt șterse în mod curent, atât timp cât nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea contractului sau inițierea unui contract.
 
22. Cerințele legale sau contractuale de a furniza datele cu caracter personal; necesitatea încheierii unui contract; obligația persoanei vizate de a furniza datele cu caracter personal; posibile consecințe ale nefurnizării acestor date
 
Clarificăm că furnizarea de date cu caracter personal este parțial impusă de lege (de exemplu, reglementările fiscale) sau poate rezulta și din dispozițiile contractuale (de exemplu, informații privind partenerul contractual). Uneori, pentru încheierea unui contract, poate fi necesar ca persoana vizată să ne furnizeze date cu caracter personal, care trebuie să fie prelucrate ulterior de către noi. Persoana vizată este, de exemplu, obligată să ne furnizeze date cu caracter personal atunci când compania noastră încheie un contract cu aceasta. Nefurnizarea datelor cu caracter personal ar avea drept consecință faptul că contractul cu persoana vizată nu ar putea fi încheiat. Înainte ca datele cu caracter personal să fie furnizate de către persoana vizată, aceasta trebuie să contacteze un angajat. Angajatul clarifică persoanei vizate dacă furnizarea datelor cu caracter personal este impusă de lege sau de contract sau dacă este necesară pentru încheierea contractului, dacă există o obligație de a furniza datele cu caracter personal și care sunt consecințele nefurnizării datelor cu caracter personal.
 
23. Existența procesului decizional automatizat
 
În calitate de companie responsabilă, nu utilizăm luarea automată a deciziilor sau crearea de profiluri.