Tietosuojakäytäntö


 
Olemme erittäin iloisia siitä, että olette osoittaneet kiinnostusta yritystämme kohtaan. Tietosuoja on 17 Minute Languagesin johdolle erityisen tärkeää. 17 Minute Languagesin Internet-sivujen käyttö on mahdollista ilman henkilötietojen ilmoittamista; jos rekisteröity kuitenkin haluaa käyttää erityisiä yrityspalveluja verkkosivujemme kautta, henkilötietojen käsittely voi tulla tarpeelliseksi. Jos henkilötietojen käsittely on välttämätöntä eikä käsittelylle ole lakisääteistä perustetta, saamme yleensä rekisteröidyn suostumuksen.
 
Henkilötietojen, kuten rekisteröidyn nimen, osoitteen, sähköpostiosoitteen tai puhelinnumeron, käsittelyn on aina oltava yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaista ja 17 Minute Languages sovellettavien maakohtaisten tietosuojasäännösten mukaista. Tällä tietosuojaselosteella yrityksemme haluaa tiedottaa yleisölle keräämiemme, käyttämiemme ja käsittelemiemme henkilötietojen luonteesta, laajuudesta ja tarkoituksesta. Lisäksi rekisteröidyille tiedotetaan tämän tietosuojaselosteen avulla oikeuksista, joihin heillä on oikeus.
 
Rekisterinpitäjänä 17 Minute Languages on toteuttanut lukuisia teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä varmistaakseen tämän verkkosivuston kautta käsiteltävien henkilötietojen mahdollisimman täydellisen suojan. Internet-pohjaisessa tiedonsiirrossa voi kuitenkin periaatteessa olla tietoturva-aukkoja, joten ehdotonta suojaa ei voida taata. Tästä syystä jokainen rekisteröity voi vapaasti siirtää meille henkilötietoja vaihtoehtoisella tavalla, esimerkiksi puhelimitse.
 
Määritelmät
 
17 Minute Languagesin tietosuojaseloste perustuu Euroopan lainsäätäjän yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) hyväksymisessä käyttämiin termeihin. Tietosuojaselosteemme on oltava luettavissa ja ymmärrettävissä suurelle yleisölle sekä asiakkaillemme ja liikekumppaneillemme. Tämän varmistamiseksi haluamme ensin selittää käytetyn terminologian.
 
Tässä tietosuojaselosteessa käytämme muun muassa seuraavia termejä:
 
a) Henkilötiedot
 
Henkilötiedoilla tarkoitetaan kaikkia tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön ("rekisteröity") liittyviä tietoja. Tunnistettavissa olevalla luonnollisella henkilöllä tarkoitetaan luonnollista henkilöä, joka voidaan suoraan tai välillisesti tunnistaa erityisesti tunnistetiedon, kuten nimen, tunnistenumeron, sijaintitiedon, verkkotunnisteen tai yhden tai useamman kyseisen luonnollisen henkilön fyysiseen, fysiologiseen, geneettiseen, psyykkiseen, taloudelliseen, kulttuuriseen tai sosiaaliseen identiteettiin liittyvän tekijän perusteella.
 
b) Rekisteröityminen
 
Subjekti on kuka tahansa tunnistettu tai tunnistettavissa oleva luonnollinen henkilö, jonka henkilötietoja käsittelystä vastaava rekisterinpitäjä käsittelee.
 
c) Käsittelyn suorittaminen
 
Käsittely on mikä tahansa henkilötietoihin tai henkilötietoryhmiin kohdistuva toimenpide tai toimenpidekokonaisuus, joka suoritetaan automatisoidusti tai automatisoimatta, kuten kerääminen, tallentaminen, järjestäminen, jäsentäminen, tallentaminen, muokkaaminen tai muuttaminen, haku, kysely, käyttö, luovuttaminen välittämällä, levittämällä tai asettamalla muulla tavoin saataville, yhteensovittaminen tai yhdisteleminen, rajoittaminen, poistaminen tai tuhoaminen.
 
d) Käsittelyn rajoittaminen
 
Käsittelyn rajoittaminen on tallennettujen henkilötietojen merkitsemistä, jonka tarkoituksena on rajoittaa niiden käsittelyä tulevaisuudessa.
 
e) Profilointi
 
Profiloinnilla tarkoitetaan kaikenlaista henkilötietojen automaattista käsittelyä, joka koostuu henkilötietojen käyttämisestä tiettyjen luonnolliseen henkilöön liittyvien henkilökohtaisten näkökohtien arvioimiseksi, erityisesti analysoimiseksi tai ennustamiseksi kyseisen luonnollisen henkilön työsuoritukseen, taloudelliseen tilanteeseen, terveyteen, henkilökohtaisiin mieltymyksiin, kiinnostuksenkohteisiin, luotettavuuteen, käyttäytymiseen, sijaintiin tai liikkeisiin liittyviä näkökohtia.
 
f) Pseudonymisointi
 
Pseudonymisoinnilla tarkoitetaan henkilötietojen käsittelyä siten, että henkilötietoja ei voida enää yhdistää tiettyyn rekisteröityyn ilman lisätietoja, edellyttäen, että tällaiset lisätiedot säilytetään erillään ja että niihin sovelletaan teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että henkilötietoja ei voida yhdistää tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön.
 
g) Rekisterinpitäjä tai käsittelystä vastaava rekisterinpitäjä.
 
Valvoja tai käsittelystä vastaava rekisterinpitäjä on luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, viranomainen, virasto tai muu elin, joka yksin tai yhdessä muiden kanssa määrittelee henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja keinot; jos tällaisen käsittelyn tarkoitukset ja keinot määritellään unionin tai jäsenvaltion lainsäädännössä, rekisterinpitäjästä tai sen nimeämistä koskevista erityisistä perusteista voidaan säätää unionin tai jäsenvaltion lainsäädännössä.
 
h) Prosessori
 
Käsittelijä on luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, viranomainen, virasto tai muu elin, joka käsittelee henkilötietoja rekisterinpitäjän puolesta.
 
i) Vastaanottaja
 
Vastaanottaja on luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, viranomainen, virasto tai muu elin, jolle henkilötietoja luovutetaan, riippumatta siitä, onko kyseessä kolmas osapuoli vai ei. Vastaanottajina ei kuitenkaan pidetä viranomaisia, jotka voivat vastaanottaa henkilötietoja tietyn tutkimuksen yhteydessä unionin tai jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti; kyseisten viranomaisten suorittamassa kyseisten tietojen käsittelyssä on noudatettava sovellettavia tietosuojasääntöjä käsittelyn tarkoituksen mukaisesti.
 
j) Kolmas osapuoli
 
Kolmas osapuoli on luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, viranomainen, virasto tai muu elin kuin rekisteröity, rekisterinpitäjä, henkilötietojen käsittelijä ja henkilöt, joilla on rekisterinpitäjän tai henkilötietojen käsittelijän välittömän määräysvallan alaisuudessa oikeus käsitellä henkilötietoja.
 
k) Suostumus
 
Subjektin suostumuksella tarkoitetaan rekisteröidyn vapaaehtoista, täsmällistä, tietoista ja yksiselitteistä tahdonilmaisua, jolla hän lausumalla tai selkeällä myöntävällä toiminnalla ilmaisee suostumuksensa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyyn.
 
2. Rekisterinpitäjän nimi ja osoite.
 
Yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR), muiden Euroopan unionin jäsenvaltioissa sovellettavien tietosuojalakien ja muiden tietosuojaan liittyvien säännösten mukainen rekisterinpitäjä on: 17 Minute Languages, Udo Gollub, Kühbachstr. 9, 81543 München, Saksa, puh: +49-89-52033479, Sähköposti: https://www.17-minute-languages.com/en/faq, Verkkosivusto: www.17-minute-languages.com.
 
3. Evästeet
 
17 Minute Languagesin Internet-sivuilla käytetään evästeitä. Evästeet ovat tekstitiedostoja, jotka tallennetaan tietokonejärjestelmään Internet-selaimen kautta.
 
Monet Internet-sivustot ja palvelimet käyttävät evästeitä. Monet evästeet sisältävät niin sanotun evästetunnuksen. Evästetunniste on evästeen yksilöllinen tunniste. Se koostuu merkkijonosta, jonka avulla Internet-sivut ja palvelimet voidaan määrittää tiettyyn Internet-selaimeen, johon eväste on tallennettu. Näin Internet-sivut ja palvelimet, joilla vieraillaan, voivat erottaa rekisteröidyn yksittäisen selaimen muista Internet-selaimista, jotka sisältävät muita evästeitä. Yksilöllisen evästetunnuksen avulla voidaan tunnistaa ja tunnistaa tietty Internet-selain.
 
Västeevästeiden avulla 17 Minute Languages voi tarjota tämän verkkosivuston käyttäjille käyttäjäystävällisempiä palveluja, jotka eivät olisi mahdollisia ilman evästeiden asettamista.
 
Evästeiden avulla verkkosivustomme tiedot ja tarjoukset voidaan optimoida käyttäjää ajatellen. Evästeiden avulla voimme, kuten aiemmin mainittiin, tunnistaa verkkosivustomme käyttäjät. Tämän tunnistamisen tarkoituksena on helpottaa käyttäjien verkkosivujemme käyttöä. Verkkosivuston käyttäjän, joka käyttää evästeitä, ei esimerkiksi tarvitse syöttää käyttötietoja joka kerta, kun verkkosivustoa käytetään, koska verkkosivusto ottaa ne haltuunsa, ja eväste tallennetaan siten käyttäjän tietokonejärjestelmään. Toinen esimerkki on verkkokaupan ostoskorin eväste. Verkkokauppa muistaa evästeen avulla ne tuotteet, jotka asiakas on laittanut virtuaaliseen ostoskoriin.
 
Subjekti voi milloin tahansa estää evästeiden asettamisen verkkosivujemme kautta käytetyn Internet-selaimen vastaavalla asetuksella ja voi siten pysyvästi kieltää evästeiden asettamisen. Lisäksi jo asetetut evästeet voidaan milloin tahansa poistaa Internet-selaimen tai muiden ohjelmistojen avulla. Tämä on mahdollista kaikissa suosituissa Internet-selaimissa. Jos rekisteröity poistaa evästeiden asettamisen käytöstä käytetyssä Internet-selaimessa, kaikkia verkkosivujemme toimintoja ei välttämättä voi käyttää täysin.
 
4. Yleisten tietojen ja informaation kerääminen
 
17 Minute Languages -verkkosivusto kerää useita yleisiä tietoja ja informaatiota, kun rekisteröity tai automaattinen järjestelmä kutsuu verkkosivustoa. Nämä yleiset tiedot ja informaatiot tallennetaan palvelimen lokitiedostoihin. Kerättäviä tietoja voivat olla (1) käytetyt selaintyypit ja -versiot, (2) käyttöjärjestelmä, jota käyttävä järjestelmä käyttää, (3) verkkosivusto, josta käyttävä järjestelmä pääsee verkkosivustollemme (ns. referrerit), (4) aliverkkosivustot, (5) Internet-sivuston käytön päivämäärä ja kellonaika, (6) Internet-protokollaosoite (IP-osoite), (7) käyttävän järjestelmän Internet-palveluntarjoaja ja (8) kaikki muut vastaavat tiedot ja informaatioita, joita voidaan käyttää tietoteknisiin järjestelmiimme kohdistuvien hyökkäysten yhteydessä.
 
Käyttäessään näitä yleisiä tietoja 17 Minute Languages ei tee mitään johtopäätöksiä rekisteröidystä. Näitä tietoja tarvitaan pikemminkin, jotta voimme (1) toimittaa verkkosivustomme sisällön oikein, (2) optimoida verkkosivustomme sisällön sekä mainonnan, (3) varmistaa tietojärjestelmiemme ja verkkosivustotekniikkamme pitkäaikaisen elinkelpoisuuden ja (4) antaa lainvalvontaviranomaisille tarvittavat tiedot rikosoikeudellisia seuraamuksia varten verkkohyökkäyksen yhteydessä. Siksi 17 Minute Languages analysoi tilastollisesti nimettömänä kerättyjä tietoja ja informaatiota, jotta yrityksemme tietosuojaa ja tietoturvaa voitaisiin parantaa ja jotta käsittelemiemme henkilötietojen optimaalinen suojaustaso voitaisiin varmistaa. Palvelimen lokitiedostojen anonyymit tiedot tallennetaan erillään kaikista rekisteröidyn antamista henkilötiedoista.
 
5. Rekisteröityminen verkkosivustollamme
 
Subjektilla on mahdollisuus rekisteröityä rekisterinpitäjän verkkosivustolla henkilötietojen ilmoittamisen yhteydessä. Se, mitä henkilötietoja rekisterinpitäjälle välitetään, määräytyy rekisteröinnissä käytetyn syöttömaskin perusteella. Rekisteröidyn syöttämät henkilötiedot kerätään ja tallennetaan yksinomaan rekisterinpitäjän sisäiseen käyttöön ja sen omiin tarkoituksiin. Rekisterinpitäjä voi pyytää siirtoa yhdelle tai useammalle henkilötietojen käsittelijälle (esim. pakettipalvelu), joka myös käyttää henkilötietoja rekisterinpitäjän sisäiseen tarkoitukseen.
 
Rekisteröitymisen yhteydessä rekisterinpitäjän verkkosivustolle tallennetaan myös Internet-palveluntarjoajan (ISP) antama ja rekisteröidyn käyttämä IP-osoite, rekisteröinnin päivämäärä ja kellonaika. Näiden tietojen tallentaminen tapahtuu sillä perusteella, että se on ainoa tapa estää palveluidemme väärinkäyttö ja tarvittaessa mahdollistaa tehtyjen rikosten tutkiminen. Sikäli näiden tietojen tallentaminen on tarpeen rekisterinpitäjän turvaamiseksi. Näitä tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, ellei tietojen luovuttamiseen ole lakisääteistä velvoitetta tai ellei luovuttaminen palvele rikosoikeudellisia syytetoimia.
 
Subjektin rekisteröitymisen ja henkilötietojen vapaaehtoisen ilmoittamisen tarkoituksena on antaa rekisterinpitäjälle mahdollisuus tarjota rekisteröidylle sisältöjä tai palveluita, joita asian luonteen vuoksi voidaan tarjota vain rekisteröityneille käyttäjille. Rekisteröityneet henkilöt voivat milloin tahansa muuttaa rekisteröinnin yhteydessä ilmoitettuja henkilötietoja tai poistaa ne kokonaan rekisterinpitäjän tietovarannosta.
 
Rekisterinpitäjän on milloin tahansa pyynnöstä annettava kullekin rekisteröidylle tiedot siitä, mitä henkilötietoja hänestä on tallennettu. Lisäksi rekisterinpitäjän on korjattava tai poistettava henkilötiedot rekisteröidyn pyynnöstä tai hänen ilmoituksestaan, sikäli kuin lakisääteisiä säilytysvelvoitteita ei ole. Rekisterinpitäjän kaikki työntekijät ovat tässä yhteydessä rekisteröidyn käytettävissä yhteyshenkilöinä.
 
6. Uutiskirjeiden tilaukset
 
Käyttäjille annetaan 17 Minute Languages -verkkosivustolla mahdollisuus tilata yrityksemme uutiskirje. Tätä tarkoitusta varten käytetty syöttömaski määrittää, mitä henkilötietoja siirretään, sekä milloin uutiskirje tilataan rekisterinpitäjältä.
 
17 Minute Languages tiedottaa asiakkailleen ja liikekumppaneilleen säännöllisesti uutiskirjeellä yrityksen tarjouksista. Rekisteröity voi saada yrityksen uutiskirjeen vain, jos (1) rekisteröidyllä on voimassa oleva sähköpostiosoite ja (2) rekisteröityy uutiskirjeen lähettämiseen. Vahvistussähköposti lähetetään sähköpostiosoitteeseen, jonka rekisteröity on rekisteröinyt ensimmäistä kertaa uutiskirjeen lähettämistä varten, oikeudellisista syistä kaksinkertaisen suostumuksen menettelyssä. Tätä vahvistussähköpostia käytetään todisteena siitä, onko sähköpostiosoitteen omistaja rekisteröitynä oikeutettu vastaanottamaan uutiskirjeen.
 
Uutiskirjeeseen rekisteröitymisen yhteydessä tallennamme myös Internet-palveluntarjoajan (ISP) osoittaman tietokonejärjestelmän IP-osoitteen, jota rekisteröity käytti rekisteröinnin aikana, sekä rekisteröinnin päivämäärän ja kellonajan. Näiden tietojen kerääminen on tarpeen, jotta voidaan ymmärtää rekisteröidyn sähköpostiosoitteen (mahdollinen) väärinkäyttö myöhemmin, ja se palvelee näin ollen rekisterinpitäjän oikeussuojan tavoitetta.
 
Uutiskirjeeseen rekisteröitymisen yhteydessä kerättyjä henkilötietoja käytetään ainoastaan uutiskirjeemme lähettämiseen. Lisäksi uutiskirjeen tilaajille voidaan ilmoittaa asiasta sähköpostitse, mikäli se on tarpeen uutiskirjepalvelun toiminnan tai kyseisen rekisteröinnin kannalta, kuten esimerkiksi uutiskirjetarjouksen muutosten tai teknisten olosuhteiden muuttuessa. Uutiskirjepalvelun keräämiä henkilötietoja ei siirretä kolmansille osapuolille. Rekisteröity voi lopettaa uutiskirjeen tilauksen milloin tahansa. Henkilötietojen tallentamista koskevan suostumuksen, jonka rekisteröity on antanut uutiskirjeen lähettämistä varten, voi peruuttaa milloin tahansa. Suostumuksen peruuttamista varten jokaisessa uutiskirjeessä on vastaava linkki. Uutiskirjeen tilauksen voi myös peruuttaa milloin tahansa suoraan rekisterinpitäjän verkkosivustolla tai ilmoittaa siitä rekisterinpitäjälle muulla tavoin.
 
7. Uutiskirje-seuranta
 
17 Minute Languagesin uutiskirje sisältää niin sanottuja seurantapikseleitä. Seurantapikseli on tällaisiin sähköpostiviesteihin upotettu minigrafiikka, joka lähetetään HTML-muodossa lokitiedostojen tallentamisen ja analysoinnin mahdollistamiseksi. Tämä mahdollistaa tilastollisen analyysin verkkomarkkinointikampanjoiden onnistumisesta tai epäonnistumisesta. Sisäänrakennetun seurantapikselin perusteella 17 Minute Languages voi nähdä, onko rekisteröity avannut sähköpostin ja milloin rekisteröity on avannut sen ja mitä linkkejä rekisteröity on käyttänyt sähköpostissa.
 
Tällaiset uutiskirjeisiin sisältyvillä seurantapikseleillä kerätyt henkilötiedot rekisterinpitäjä tallentaa ja analysoi, jotta uutiskirjeen lähetys voidaan optimoida ja jotta tulevien uutiskirjeiden sisältö voidaan mukauttaa vielä paremmin rekisteröidyn kiinnostuksen kohteisiin. Näitä henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Rekisteröidyllä on milloin tahansa oikeus peruuttaa erillinen suostumus, joka on annettu kaksinkertaisen suostumuksen menettelyn avulla. Peruuttamisen jälkeen rekisterinpitäjä poistaa kyseiset henkilötiedot. 17 Minute Languages pitää uutiskirjeen vastaanottamisesta luopumista automaattisesti peruutuksena.
 
8. Yhteydenottomahdollisuus verkkosivuston kautta.
 
17 Minute Languagesin verkkosivusto sisältää tietoja, jotka mahdollistavat nopean sähköisen yhteydenoton yritykseemme sekä suoran viestinnän kanssamme, mikä sisältää myös ns. sähköisen postin yleisen osoitteen (sähköpostiosoitteen). Jos rekisteröity ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään sähköpostitse tai yhteydenottolomakkeen kautta, rekisteröidyn lähettämät henkilötiedot tallennetaan automaattisesti. Tällaiset rekisteröidyn vapaaehtoisesti rekisterinpitäjälle toimittamat henkilötiedot tallennetaan rekisteröidyn käsittelyä tai yhteydenottoa varten. Näitä henkilötietoja ei siirretä kolmansille osapuolille.
 
9. Henkilötietojen rutiininomainen poistaminen ja suojaaminen
 
Rekisterinpitäjä käsittelee ja säilyttää rekisteröidyn henkilötietoja vain sen ajan, joka on tarpeen tallennuksen tarkoituksen saavuttamiseksi, tai sikäli kuin eurooppalainen lainsäätäjä tai muut lainsäätäjät ovat myöntäneet sen laeissa tai asetuksissa, joita rekisterinpitäjään sovelletaan.
 
Jos säilytystarkoitusta ei voida soveltaa tai jos eurooppalaisen lainsäätäjän tai muun toimivaltaisen lainsäätäjän määräämä säilytysaika päättyy, henkilötiedot estetään tai poistetaan rutiininomaisesti lakisääteisten vaatimusten mukaisesti.
 
10. Rekisteröidyn oikeudet
 
a) Vahvistusoikeus
 
Kullakin rekisteröidyllä on Euroopan unionin lainsäätäjän myöntämä oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja vai ei. Jos rekisteröity haluaa käyttää tätä vahvistusoikeuttaan, hän voi milloin tahansa ottaa yhteyttä mihin tahansa rekisterinpitäjän työntekijään.
 
b) Oikeus saada tietoja
 
Kullakin rekisteröidyllä on Euroopan unionin lainsäätäjän myöntämä oikeus saada rekisterinpitäjältä milloin tahansa maksutta tiedot tallennetuista henkilötiedoistaan sekä jäljennös näistä tiedoista. Lisäksi eurooppalaiset direktiivit ja asetukset myöntävät rekisteröidylle oikeuden saada seuraavat tiedot:
käsittelyn tarkoitukset;
kyseessä olevat henkilötietoryhmät;
vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät, joille henkilötietoja on luovutettu tai tullaan luovuttamaan, erityisesti kolmansissa maissa olevat vastaanottajat tai kansainväliset järjestöt;
mahdollisuuksien mukaan suunniteltu säilytysaika tai, jos se ei ole mahdollista, kyseisen ajan määrittämisessä käytetyt perusteet;
oikeus pyytää rekisterinpitäjältä henkilötietojen oikaisua tai poistamista tai rekisteröityä koskevien henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai vastustaa tällaista käsittelyä;
oikeudesta tehdä valitus valvontaviranomaiselle;
jos henkilötietoja ei ole kerätty rekisteröidyltä itseltään, kaikki saatavilla olevat tiedot niiden lähteestä;
tieto yleisen tietosuoja-asetuksen 22 artiklan 1 ja 4 kohdassa tarkoitetun automaattisen päätöksenteon, mukaan lukien profilointi, olemassaolosta ja ainakin näissä tapauksissa merkitykselliset tiedot siihen liittyvästä logiikasta sekä tällaisen käsittelyn merkityksestä ja suunnitelluista seurauksista rekisteröidylle.
 
Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus saada tietoa siitä, siirretäänkö henkilötietoja kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle. Jos näin on, rekisteröidyllä on oikeus saada tietoa siirtoon liittyvistä asianmukaisista suojatoimista.
 
Jos rekisteröity haluaa käyttää tätä tiedonsaantioikeutta, hän voi milloin tahansa ottaa yhteyttä mihin tahansa rekisterinpitäjän työntekijään.
 
c) Oikaisuoikeus
 
Kullakin rekisteröidyllä on Euroopan unionin lainsäätäjän myöntämä oikeus saada rekisterinpitäjältä ilman aiheetonta viivytystä oikaisu häntä koskeviin virheellisiin henkilötietoihin. Rekisteröidyllä on käsittelyn tarkoitukset huomioon ottaen oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä, myös antamalla täydentävä selvitys.
 
Jos rekisteröity haluaa käyttää tätä oikaisuoikeuttaan, hän voi milloin tahansa ottaa yhteyttä mihin tahansa rekisterinpitäjän työntekijään.
 
d) Oikeus tietojen poistamiseen (oikeus tulla unohdetuksi).
 
Kullakin rekisteröidyllä on Euroopan unionin lainsäätäjän myöntämä oikeus saada rekisterinpitäjä poistamaan häntä koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä, ja rekisterinpitäjällä on velvollisuus poistaa henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä, jos jokin seuraavista perusteista pätee, niin kauan kuin käsittely ei ole tarpeen:
Henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne on kerätty tai muuten käsitelty.
Subjekti peruuttaa suostumuksen, johon käsittely perustuu yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan tai yleisen tietosuoja-asetuksen 9 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisesti, ja jos käsittelylle ei ole muuta oikeudellista perustetta.
Subjekti vastustaa käsittelyä yleisen tietosuoja-asetuksen 21 artiklan 1 kohdan mukaisesti, eikä käsittelylle ole ylivoimaisia laillisia perusteita, tai rekisteröity vastustaa käsittelyä yleisen tietosuoja-asetuksen 21 artiklan 2 kohdan mukaisesti.
Henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.
Henkilötiedot on poistettava rekisterinpitäjään kohdistuvan unionin tai jäsenvaltion lainsäädäntöön perustuvan oikeudellisen velvoitteen noudattamiseksi.
Henkilötiedot on kerätty yleisen tietosuoja-asetuksen 8 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamisen yhteydessä.
 
Jos jokin edellä mainituista syistä pätee ja rekisteröity haluaa pyytää 17 Minute Languagesin tallentamien henkilötietojen poistamista, hän voi milloin tahansa ottaa yhteyttä mihin tahansa rekisterinpitäjän työntekijään. 17 Minute Languagesin työntekijä huolehtii viipymättä siitä, että poistopyyntöä noudatetaan välittömästi.
 
Jos rekisterinpitäjä on julkistanut henkilötietoja ja on 17 artiklan 1 kohdan nojalla velvollinen poistamaan henkilötiedot, rekisterinpitäjän on käytettävissä oleva tekniikka ja toteutuskustannukset huomioon ottaen toteutettava kohtuulliset toimenpiteet, tekniset toimenpiteet mukaan lukien, ilmoittaakseen muille henkilötietoja käsitteleville rekisterinpitäjille, että rekisteröity on pyytänyt, että nämä rekisterinpitäjät poistavat kaikki näihin henkilötietoihin liittyvät linkit tai näiden henkilötietojen kopiot tai jäljennökset, sikäli kuin käsittelyä ei tarvita. 17 Minute Languagesin työntekijät järjestävät tarvittavat toimenpiteet yksittäisissä tapauksissa.
 
e) Oikeus käsittelyn rajoittamiseen.
 
Kullakin rekisteröidyllä on Euroopan unionin lainsäätäjän myöntämä oikeus saada rekisterinpitäjältä käsittelyn rajoittaminen, jos jokin seuraavista on voimassa:
Subjekti kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden sellaisen ajanjakson ajan, jonka aikana rekisterinpitäjä voi tarkistaa henkilötietojen paikkansapitävyyden.
Käsittely on lainvastaista ja rekisteröity vastustaa henkilötietojen poistamista ja pyytää sen sijaan niiden käytön rajoittamista.
Rekisterinpitäjä ei enää tarvitse henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisten vaatimusten laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.
Subjekti on vastustanut käsittelyä yleisen tietosuoja-asetuksen 21 artiklan 1 kohdan mukaisesti odotettaessa sen tarkistamista, syrjäyttävätkö rekisterinpitäjän oikeutetut perusteet rekisteröidyn perusteet.
 
Jos jokin edellä mainituista edellytyksistä täyttyy ja rekisteröity haluaa pyytää 17 Minute Languagesin tallentamien henkilötietojen käsittelyn rajoittamista, hän voi milloin tahansa ottaa yhteyttä mihin tahansa rekisterinpitäjän työntekijään. 17 Minute Languagesin työntekijä järjestää käsittelyn rajoittamisen.
 
f) Oikeus tietojen siirrettävyyteen.
 
Kullakin rekisteröidyllä on Euroopan lainsäätäjän myöntämä oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka on toimitettu rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa. Hänellä on oikeus siirtää nämä tiedot toiselle rekisterinpitäjälle ilman, että rekisterinpitäjä, jolle henkilötiedot on toimitettu, estää häntä, kunhan käsittely perustuu tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan tai 9 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaiseen suostumukseen, tai tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaiseen sopimukseen, ja käsittely suoritetaan automatisoidusti, kunhan käsittely ei ole tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi.
 
Lisäksi rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen 20 artiklan 1 kohdan mukaista oikeuttaan tietojen siirrettävyyteen käyttäessään oikeus saada henkilötiedot siirrettyä suoraan rekisterinpitäjältä toiselle rekisterinpitäjälle, jos se on teknisesti mahdollista ja jos se ei vaikuta haitallisesti muiden oikeuksiin ja vapauksiin.
 
Voidakseen käyttää oikeuttaan tietojen siirtämiseen rekisteröity voi milloin tahansa ottaa yhteyttä keneen tahansa 17 Minute Languagesin työntekijään.
 
g) Vastustamisoikeus
 
Kullakin rekisteröidyllä on Euroopan lainsäätäjän myöntämä oikeus vastustaa milloin tahansa henkilökohtaiseen tilanteeseensa liittyvin perustein häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä, joka perustuu yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan e tai f alakohtaan. Tämä koskee myös näihin säännöksiin perustuvaa profilointia.
 
17 Minute Languages ei enää käsittele henkilötietoja, jos henkilötietojen käsittelyä vastustetaan, paitsi jos pystymme osoittamaan, että käsittelyyn on pakottava oikeutettu syy, joka syrjäyttää rekisteröidyn edut, oikeudet ja vapaudet, tai jos se on tarpeen oikeudellisten vaateiden laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.
 
Jos 17 Minute Languages käsittelee henkilötietoja suoramarkkinointitarkoituksiin, rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä tällaista markkinointia varten. Tämä koskee profilointia siltä osin kuin se liittyy tällaiseen suoramarkkinointiin. Jos rekisteröity vastustaa 17 Minute Languagesille suoramarkkinointitarkoituksiin tapahtuvaa käsittelyä, 17 Minute Languages ei enää käsittele henkilötietoja näihin tarkoituksiin.
 
Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus henkilökohtaiseen tilanteeseensa liittyvin perustein vastustaa 17 Minute Languagesin suorittamaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä tieteellisiin tai historiallisiin tutkimustarkoituksiin tai tilastollisiin tarkoituksiin yleisen tietosuoja-asetuksen 89 artiklan 1 kohdan mukaisesti, paitsi jos käsittely on tarpeen yleisen edun vuoksi suoritettavan tehtävän suorittamiseksi.
 
Voidakseen käyttää vastustamisoikeuttaan rekisteröity voi ottaa yhteyttä keneen tahansa 17 Minute Languagesin työntekijään. Lisäksi rekisteröidyllä on tietoyhteiskunnan palvelujen käytön yhteydessä ja direktiivin 2002/58/EY estämättä oikeus käyttää oikeuttaan vastustaa automaattisin keinoin teknisiä eritelmiä käyttäen.
 
h) Automatisoitu yksilöllinen päätöksenteko, mukaan lukien profilointi.
 
Kullakin rekisteröidyllä on Euroopan lainsäätäjän myöntämä oikeus olla joutumatta sellaisen päätöksen kohteeksi, joka perustuu yksinomaan automaattiseen käsittelyyn, mukaan lukien profilointi, ja jolla on häntä koskevia oikeusvaikutuksia tai joka vaikuttaa häneen vastaavalla tavalla merkittävästi, kunhan päätös (1) ei ole välttämätön, jotta voidaan tehdä, rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välisen sopimuksen tekeminen tai täytäntöönpano, tai (2) sitä ei sallita unionin tai jäsenvaltion lainsäädännössä, jota rekisterinpitäjä noudattaa ja jossa säädetään myös asianmukaisista toimenpiteistä rekisteröidyn oikeuksien ja vapauksien sekä oikeutettujen etujen suojaamiseksi, tai (3) se ei perustu rekisteröidyn nimenomaiseen suostumukseen.
 
Jos päätös (1) on tarpeen rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välisen sopimuksen tekemistä tai täytäntöönpanoa varten tai (2) se perustuu rekisteröidyn nimenomaiseen suostumukseen, 17 Minute Languages toteuttaa asianmukaiset toimenpiteet rekisteröidyn oikeuksien ja vapauksien sekä oikeutettujen etujen turvaamiseksi, ainakin oikeuden saada rekisterinpitäjän puolesta asioihin puuttumista, ilmaista näkemyksensä ja riitauttaa päätös.
 
Jos rekisteröity haluaa käyttää automatisoitua yksilöllistä päätöksentekoa koskevia oikeuksiaan, hän voi milloin tahansa ottaa yhteyttä keneen tahansa 17 Minute Languagesin työntekijään.
 
i) Oikeus peruuttaa tietosuojaa koskeva suostumus.
 
Kullakin rekisteröidyllä on Euroopan lainsäätäjän myöntämä oikeus peruuttaa milloin tahansa suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn.
 
Jos rekisteröity haluaa käyttää oikeuttaan peruuttaa suostumus, hän voi milloin tahansa ottaa yhteyttä keneen tahansa 17 Minute Languagesin työntekijään.
 
11. Tietosuoja kumppaneiden, hakemusten ja hakumenettelyjen osalta
 
Rekisterinpitäjä kerää ja käsittelee tytäryhtiöiden ja hakijoiden henkilötietoja hakumenettelyn käsittelyä varten.
 
Käsittely voi tapahtua myös sähköisesti.
 
Tämä on tilanne erityisesti silloin, kun tytäryhtiö tai hakija toimittaa vastaavat hakemusasiakirjat rekisterinpitäjälle sähköpostitse tai verkkosivustolla olevan verkkolomakkeen avulla.
 
Jos rekisterinpitäjä tekee työsopimuksen tytäryhtiön tai hakijan kanssa, toimitetut tiedot tallennetaan työsuhteen käsittelyä varten oikeudellisten vaatimusten mukaisesti.
 
Jos rekisterinpitäjä ei tee työsopimusta tytäryhtiön tai hakijan kanssa, hakemusasiakirjat poistetaan automaattisesti kahden kuukauden kuluttua kieltäytymispäätöksen tiedoksi antamisesta edellyttäen, että rekisterinpitäjän muut oikeutetut edut eivät ole poistamista vastaan.
 
Muuta oikeutettua etua tässä suhteessa on esimerkiksi todistustaakka yleisen tasa-arvolain (AGG) mukaisessa menettelyssä.
 
12. Facebookin soveltamista ja käyttöä koskevat tietosuojasäännökset
 
Tälle verkkosivustolle rekisterinpitäjä on integroinut yrityksen Facebookin osia. Facebook on sosiaalinen verkosto.
 
Sosiaalinen verkosto on internetissä toimiva sosiaalisten tapaamisten paikka, verkkoyhteisö, jonka avulla käyttäjät voivat yleensä kommunikoida keskenään ja olla vuorovaikutuksessa virtuaalisessa tilassa. Sosiaalinen verkosto voi toimia foorumina mielipiteiden ja kokemusten vaihdolle tai mahdollistaa internet-yhteisön henkilökohtaisten tai liiketoimintaan liittyvien tietojen antamisen. Facebook mahdollistaa sosiaalisen verkoston käyttäjille muun muassa yksityisten profiilien luomisen, valokuvien lataamisen ja verkostoitumisen kaveripyyntöjen kautta.
 
Facebookin hallinnoiva yhtiö on Meta Platforms, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Yhdysvallat. Jos henkilö asuu Yhdysvaltojen tai Kanadan ulkopuolella, rekisterinpitäjä on Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlanti.
 
Jokaista kertaa, kun tämän internet-sivuston, jota rekisterinpitäjä ylläpitää ja johon on integroitu Facebook-komponentti (Facebook-liitännäiset), yksittäisiä sivuja kutsutaan, rekisteröidyn tietoteknisen järjestelmän verkkoselainta pyydetään automaattisesti lataamaan Facebook-komponentin kautta Facebookin vastaavan Facebook-komponentin näyttö Facebookista. Yleiskatsaus kaikkiin Facebook-lisäosiin on saatavilla osoitteessa https://developers.facebook.com/docs/plugins/. Tämän teknisen menettelyn aikana Facebook saa tiedon siitä, millä verkkosivustomme alasivustolla rekisteröity on vieraillut.
 
Jos rekisteröity on samanaikaisesti kirjautuneena Facebookiin, Facebook havaitsee jokaisen rekisteröidyn verkkosivustollemme suuntautuvan kutsun yhteydessä - ja koko internetsivustollamme oleskelun ajan - millä internetsivumme tietyllä alasivustolla rekisteröity on vieraillut. Nämä tiedot kerätään Facebook-komponentin kautta ja liitetään rekisteröidyn Facebook-tiliin. Jos rekisteröity napsauttaa jotakin verkkosivuillemme integroitua Facebook-painiketta, esimerkiksi "Tykkää"-painiketta, tai jos rekisteröity lähettää kommentin, Facebook yhdistää nämä tiedot rekisteröidyn henkilökohtaiseen Facebook-käyttäjätiliin ja tallentaa henkilötiedot.
 
Facebook saa aina Facebook-komponentin kautta tiedot rekisteröidyn vierailusta verkkosivustollamme, kun rekisteröity on kirjautunut samaan aikaan Facebookiin verkkosivustollamme käynnin aikana. Tämä tapahtuu riippumatta siitä, napsauttaako rekisteröity Facebook-komponenttia vai ei. Jos tietojen siirtäminen Facebookiin ei ole rekisteröidyn kannalta toivottavaa, hän voi estää tämän kirjautumalla ulos Facebook-tililtään ennen verkkosivustolle saapumista.
 
Facebookin julkaisemissa tietosuojaohjeissa, jotka ovat saatavilla osoitteessa https://facebook.com/about/privacy/, annetaan tietoa Facebookin suorittamasta henkilötietojen keräämisestä, käsittelystä ja käytöstä. Lisäksi siellä kerrotaan, mitä asetusvaihtoehtoja Facebook tarjoaa rekisteröidyn yksityisyyden suojaamiseksi. Lisäksi tarjolla on erilaisia asetusvaihtoehtoja, joiden avulla tietojen siirto Facebookille voidaan estää. Rekisteröity voi käyttää näitä sovelluksia poistaakseen tiedonsiirron Facebookiin.
 
13. Google Analyticsin (anonymisointitoiminnolla) soveltamista ja käyttöä koskevat tietosuojasäännökset
 
Tälle verkkosivustolle rekisterinpitäjä on integroinut Google Analyticsin komponentin (anonymisointitoiminnolla). Google Analytics on web-analyysipalvelu. Web-analytiikka on verkkosivustojen kävijöiden käyttäytymistä koskevien tietojen keräämistä, kokoamista ja analysointia. Verkkosanalyysipalvelu kerää muun muassa tietoja siitä, miltä verkkosivustolta henkilö on tullut (ns. lähettäjä), millä alasivuilla on käyty tai kuinka usein ja kuinka kauan alasivua on katsottu. Verkkosanalyysia käytetään pääasiassa verkkosivuston optimointiin ja Internet-mainonnan kustannus-hyötyanalyysin tekemiseen.
 
Google Analytics -komponentin operaattori on Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Yhdysvallat.
 
Google Analyticsin kautta tapahtuvaan web-analytiikkaan rekisterinpitäjä käyttää sovellusta "_gat. _anonymizeIp". Tämän sovelluksen avulla Google lyhentää ja anonymisoi rekisteröidyn Internet-yhteyden IP-osoitteen, kun hän käyttää verkkosivustoamme Euroopan unionin jäsenvaltiosta tai muusta Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen sopimusvaltiosta.
 
Google Analytics -komponentin tarkoituksena on analysoida verkkosivustomme liikennettä. Google käyttää kerättyjä tietoja ja informaatiota muun muassa arvioidakseen verkkosivustomme käyttöä ja tarjotakseen verkkoraportteja, joista käy ilmi verkkosivustoillamme tapahtuva toiminta, sekä tarjotakseen meille muita verkkosivustomme käyttöön liittyviä palveluja.
 
Google Analytics asettaa evästeen rekisteröidyn tietotekniseen järjestelmään. Evästeiden määritelmä on selitetty edellä. Evästeen asettamisen avulla Google voi analysoida verkkosivustomme käyttöä. Jokaisen käynnin yhteydessä tällä rekisterinpitäjän ylläpitämällä internetsivustolla, johon on integroitu Google Analytics -komponentti, rekisteröidyn tietoteknisen järjestelmän internetselain lähettää automaattisesti tietoja Google Analytics -komponentin kautta verkkomainontaa ja palkkioiden maksamista varten Googlelle. Tämän teknisen menettelyn aikana yritys Google saa tietoonsa henkilökohtaisia tietoja, kuten rekisteröidyn IP-osoitteen, jonka avulla Google voi muun muassa ymmärtää kävijöiden ja klikkausten alkuperän ja myöhemmin luoda provisiotilityksiä.
 
Västeevästeen avulla tallennetaan henkilökohtaisia tietoja, kuten käyttöaika, sijainti, josta pääsy tapahtui, ja rekisteröidyn verkkosivustollamme tekemien käyntien tiheys. Jokaisen Internet-sivustollamme käynnin yhteydessä tällaiset henkilötiedot, mukaan lukien rekisteröidyn käyttämän Internet-yhteyden IP-osoite, välitetään Googlelle Yhdysvaltoihin. Google tallentaa nämä henkilötiedot Amerikan yhdysvaltoihin. Google voi välittää nämä teknisen menettelyn avulla kerätyt henkilötiedot kolmansille osapuolille.
 
Subjekti voi, kuten edellä on todettu, estää evästeiden asettamisen verkkosivujemme kautta milloin tahansa käyttämällä vastaavaa säätöä käytettävässä verkkoselaimessa ja siten pysyvästi kieltää evästeiden asettamisen. Tällainen käytetyn internetselaimen säätö estäisi myös Google Analyticsia asettamasta evästettä rekisteröidyn tietotekniseen järjestelmään. Lisäksi Google Analyticsin jo käyttämät evästeet voidaan poistaa milloin tahansa verkkoselaimen tai muiden ohjelmistojen avulla.
 
Subjektilla on lisäksi mahdollisuus vastustaa Google Analyticsin tuottamien tietojen keräämistä, joka liittyy tämän verkkosivuston käyttöön, sekä näiden tietojen käsittelyä Googlen toimesta ja mahdollisuus estää se. Tätä varten rekisteröidyn on ladattava selaimen lisäosa linkistä https://tools.google.com/dlpage/gaoptout ja asennettava se. Tämä selaimen lisäosa ilmoittaa Google Analyticsille JavaScriptin avulla, että Internet-sivujen käyntejä koskevia tietoja ei saa siirtää Google Analyticsille. Selaimen lisäosan asentaminen katsotaan Googlen vastustukseksi. Jos rekisteröidyn tietotekninen järjestelmä myöhemmin poistetaan, alustetaan tai asennetaan uudelleen, rekisteröidyn on asennettava selaimen lisäosat uudelleen Google Analyticsin poistamiseksi käytöstä. Jos rekisteröity tai joku muu henkilö, jonka voidaan katsoa kuuluvan hänen toimivaltaansa, on poistanut selaimen lisäosan asennuksen tai se on poistettu käytöstä, on mahdollista asentaa selaimen lisäosat uudelleen tai aktivoida ne uudelleen.
 
Lisätietoja ja Googlen sovellettavat tietosuojasäännökset ovat saatavilla osoitteissa https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ ja http://www.google.com/analytics/terms/us.html. Google Analyticsista kerrotaan tarkemmin seuraavan linkin alla https://www.google.com/analytics/.
 
14. Googlen uudelleenmarkkinoinnin soveltamista ja käyttöä koskevat tietosuojasäännökset.
 
Tälle verkkosivustolle rekisterinpitäjä on integroinut Google Remarketing -palvelut. Google Remarketing on Google AdWordsin ominaisuus, jonka avulla yritys voi näyttää mainontaa Internetin käyttäjille, jotka ovat aiemmin vierailleet yrityksen Internet-sivustolla. Google Remarketing -palvelun integroinnin ansiosta yritys voi siis luoda käyttäjälähtöistä mainontaa ja näyttää näin relevantteja mainoksia kiinnostuneille internetin käyttäjille.
 
Google Remarketing -palveluiden ylläpitäjä on Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Yhdysvallat.
 
Googlen Remarketing-palvelun tarkoituksena on lisätä kiinnostuksen kohteena olevaa mainontaa. Googlen uudelleenmarkkinoinnin avulla voimme näyttää Googlen verkostossa tai muilla verkkosivustoilla mainoksia, jotka perustuvat yksilöllisiin tarpeisiin ja jotka on sovitettu Internetin käyttäjien kiinnostuksen kohteisiin.
 
Google Remarketing asettaa evästeen rekisteröidyn tietotekniikkajärjestelmään. Evästeiden määritelmä on selitetty edellä. Evästeen asettamisella Google mahdollistaa verkkosivustomme kävijän tunnistamisen, jos hän kutsuu peräkkäisiä verkkosivuja, jotka ovat myös Googlen mainosverkoston jäseniä. Jokaisen sellaisen Internet-sivuston, johon Google Remarketing -palvelu on integroitu, kohdalla rekisteröidyn verkkoselain tunnistaa automaattisesti Googlen kanssa. Tämän teknisen menettelyn aikana Google saa henkilökohtaisia tietoja, kuten IP-osoitteen tai käyttäjän selaamiskäyttäytymisen, joita Google käyttää muun muassa kiinnostuksen kohteena olevan mainonnan lisäämiseen.
 
Evästeen avulla tallennetaan henkilökohtaisia tietoja, esimerkiksi rekisteröidyn käymät Internet-sivut. Joka kerta, kun käydään Internet-sivuillamme, henkilötiedot, mukaan lukien rekisteröidyn käyttämän Internet-yhteyden IP-osoite, välitetään Googlelle Yhdysvaltoihin. Google tallentaa nämä henkilötiedot Amerikan yhdysvaltoihin. Google voi välittää nämä teknisen menettelyn kautta kerätyt henkilötiedot kolmansille osapuolille.
 
Subjekti voi, kuten edellä on todettu, estää evästeiden asettamisen verkkosivujemme kautta milloin tahansa käyttämällä vastaavaa säätöä käytettävässä verkkoselaimessa ja siten pysyvästi kieltää evästeiden asettamisen. Tällainen käytetyn internetselaimen säätö estää myös Googlea asettamasta evästettä rekisteröidyn tietotekniseen järjestelmään. Lisäksi Googlen jo käyttämät evästeet voidaan milloin tahansa poistaa verkkoselaimen tai muiden ohjelmistojen avulla.
 
Subjektilla on lisäksi mahdollisuus vastustaa Googlen kiinnostukseen perustuvaa mainontaa. Tätä varten rekisteröidyn on kutsuttava linkki osoitteeseen www.google.de/settings/ads ja tehtävä haluamansa asetukset kussakin rekisteröidyn käyttämässä Internet-selaimessa.
 
Lisätietoa ja Googlen varsinaiset tietosuojasäännökset voi hakea osoitteesta https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.
 
15. Google+:n soveltamista ja käyttöä koskevat tietosuojasäännökset
 
Tälle verkkosivustolle rekisterinpitäjä on integroinut Google+-painikkeen osana. Google+ on niin sanottu sosiaalinen verkosto. Sosiaalinen verkosto on sosiaalinen kohtaamispaikka Internetissä, verkkoyhteisö, jonka avulla käyttäjät voivat yleensä kommunikoida keskenään ja olla vuorovaikutuksessa virtuaalisessa tilassa. Sosiaalinen verkosto voi toimia foorumina mielipiteiden ja kokemusten vaihdolle tai mahdollistaa Internet-yhteisön henkilökohtaisten tai liiketoimintaan liittyvien tietojen antamisen. Google+ mahdollistaa sosiaalisen verkoston käyttäjille muun muassa yksityisten profiilien luomisen, valokuvien lataamisen ja verkostoitumisen kaveripyyntöjen kautta.
 
Google+:n ylläpitäjä on Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, UNITED STATES.
 
Jokaista kertaa, kun kutsutaan jokin tämän verkkosivuston yksittäisistä sivuista, jota rekisterinpitäjä ylläpitää ja johon on integroitu Google+-painike, rekisteröidyn tietoteknisen järjestelmän Internet-selain lataa automaattisesti Googlen vastaavan Google+-painikkeen näytön vastaavan Google+-painikkeen komponentin kautta. Tämän teknisen menettelyn aikana Google saa tiedon siitä, millä verkkosivustomme tietyllä alasivulla rekisteröity on vieraillut. Tarkempia tietoja Google+:sta on saatavilla osoitteessa https://developers.google.com/+/.
 
Jos rekisteröity on samanaikaisesti kirjautunut sisään Google+:aan, Google tunnistaa jokaisen rekisteröidyn verkkosivuillemme tekemän kutsun yhteydessä ja koko internetsivustollamme oleskelun ajan, millä tietyillä internetsivumme alasivuilla rekisteröity on vieraillut. Nämä tiedot kerätään Google+-painikkeen kautta, ja Google yhdistää ne rekisteröidyn Google+-tiliin.
 
Jos rekisteröity napsauttaa verkkosivuillemme integroitua Google+-painiketta ja antaa näin Google+ 1 -suosituksen, Google yhdistää nämä tiedot rekisteröidyn henkilökohtaiseen Google+-käyttäjätiliin ja tallentaa henkilötiedot. Google tallentaa rekisteröidyn Google+ 1 -suosituksen ja asettaa sen julkisesti saataville rekisteröidyn tässä yhteydessä hyväksymien ehtojen mukaisesti. Tämän jälkeen rekisteröidyn tällä verkkosivustolla antama Google+ 1 -suositus yhdessä muiden henkilötietojen, kuten rekisteröidyn käyttämän Google+-tilin nimen ja tallennetun valokuvan, kanssa tallennetaan ja käsitellään muissa Googlen palveluissa, kuten Googlen hakukoneen hakutuloksissa, rekisteröidyn Google-tilillä tai muissa paikoissa, esimerkiksi Internet-sivuilla, tai mainosten yhteydessä. Google voi myös yhdistää vierailun tällä verkkosivustolla muihin Googlen tallentamiin henkilötietoihin. Google tallentaa nämä henkilötiedot edelleen parantaakseen tai optimoidakseen Googlen eri palveluita.
 
Google saa Google+-painikkeen kautta tiedon siitä, että rekisteröity on vieraillut verkkosivustollamme, jos rekisteröity on kirjautunut Google+-palveluun, kun hän kutsuu verkkosivustomme. Tämä tapahtuu riippumatta siitä, napsauttaako rekisteröity Google+-painiketta vai ei.
 
Jos rekisteröity ei halua välittää henkilötietoja Googlelle, hän voi estää tällaisen välittämisen kirjautumalla ulos Google+-tililtään ennen verkkosivustomme kutsumista.
 
Lisätietoa ja Googlen tietosuojasäännökset löytyvät osoitteesta https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/. Lisätietoja Googlen viitteistä Google+ 1 -painikkeesta löytyy osoitteesta https://developers.google.com/+/web/buttons-policy.
 
16. Google-AdWordsin soveltamista ja käyttöä koskevat tietosuojasäännökset.
 
Tälle verkkosivustolle rekisterinpitäjä on integroinut Google AdWordsin. Google AdWords on Internet-mainonnan palvelu, jonka avulla mainostaja voi sijoittaa mainoksia Googlen hakukoneen tuloksiin ja Googlen mainosverkkoon. Google AdWordsin avulla mainostaja voi ennalta määritellä tiettyjä avainsanoja, joiden avulla mainos Googlen hakutuloksissa näytetään vasta sitten, kun käyttäjä hakee hakukoneella avainsanan mukaisen hakutuloksen. Googlen mainosverkostossa mainokset jaetaan relevanteille verkkosivuille automaattisen algoritmin avulla ottaen huomioon ennalta määritellyt avainsanat.
 
Google AdWordsin ylläpitäjä on Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, UNITED STATES.
 
Google AdWordsin tarkoituksena on edistää verkkosivustomme mainontaa sisällyttämällä asiaankuuluvaa mainontaa kolmansien osapuolten verkkosivustoille ja hakukone Googlen hakutuloksiin sekä lisäämällä kolmannen osapuolen mainontaa verkkosivustollamme.
 
Jos rekisteröity pääsee verkkosivustollemme Googlen mainoksen kautta, Googlen kautta rekisteröidyn tietotekniseen järjestelmään tallennetaan muunnoseväste. Evästeiden määritelmä on selitetty edellä. Konversioeväste menettää voimassaolonsa 30 päivän kuluttua, eikä sitä käytetä rekisteröidyn tunnistamiseen. Jos evästeen voimassaolo ei ole päättynyt, muunnosevästeen avulla voidaan tarkistaa, onko verkkosivustollamme kutsuttu tiettyjä alasivuja, esimerkiksi verkkokauppa-järjestelmän ostoskoria. Konversioevästeen avulla sekä Google että rekisterinpitäjä voivat ymmärtää, onko AdWords-mainokseen verkkosivuillamme tutustunut henkilö tuottanut myyntiä, eli suorittanut tai peruuttanut tavaran myynnin.
 
Muunnosevästeen avulla kerättyjä tietoja ja informaatiota Google käyttää verkkosivustomme vierailutilastojen luomiseen. Näitä käyntitilastoja käytetään AdWords-mainosten kautta palveltujen käyttäjien kokonaismäärän määrittämiseksi kunkin AdWords-mainoksen onnistumisen tai epäonnistumisen toteamiseksi ja AdWords-mainostemme optimoimiseksi tulevaisuudessa. Yrityksemme tai muut Google AdWords -mainostajat eivät saa Googlelta tietoja, joista rekisteröity voitaisiin tunnistaa.
 
Muunnoseväste tallentaa henkilökohtaisia tietoja, esimerkiksi rekisteröidyn käymät Internet-sivut. Joka kerta, kun käydään Internet-sivuillamme, henkilötiedot, mukaan lukien rekisteröidyn käyttämän Internet-yhteyden IP-osoite, välitetään Googlelle Yhdysvaltoihin. Google tallentaa nämä henkilötiedot Amerikan yhdysvaltoihin. Google voi välittää nämä teknisen menettelyn kautta kerätyt henkilötiedot kolmansille osapuolille.
 
Subjekti voi milloin tahansa estää evästeiden asettamisen verkkosivuillamme, kuten edellä on mainittu, käyttämällä käytetyn Internet-selaimen vastaavaa asetusta ja siten pysyvästi kieltää evästeiden asettamisen. Tällainen käytetyn Internet-selaimen asetus estäisi myös Googlea asettamasta muunnosevästeen rekisteröidyn tietotekniseen järjestelmään. Lisäksi Google AdWordsin asettama eväste voidaan poistaa milloin tahansa Internet-selaimen tai muiden ohjelmistojen avulla.
 
Subjektilla on mahdollisuus vastustaa Googlen kiinnostukseen perustuvaa mainontaa. Sen vuoksi rekisteröidyn on mentävä jokaisesta käytössä olevasta selaimesta linkille www.google.de/settings/ads ja asetettava haluamansa asetukset.
 
Lisätietoa ja Googlen sovellettavat tietosuojasäännökset löytyvät osoitteesta https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.
 
16.2 Hotjarin soveltamista ja käyttöä koskevat tietosuojamääräykset.
 
Käytämme Hotjaria ymmärtäaksemme paremmin käyttäjien tarpeita ja optimoidaksemme tämän palvelun ja käyttökokemuksen. Hotjar on teknologiapalvelu, joka auttaa meitä ymmärtämään paremmin käyttäjäkokemustamme (esim. kuinka paljon aikaa he viettävät millä sivuilla, mitä linkkejä he valitsevat klikata, mistä käyttäjät pitävät ja mistä eivät pidä jne.), ja tämän ansiosta voimme rakentaa ja ylläpitää palveluitamme käyttäjäpalautteen avulla. Hotjar käyttää evästeitä ja muita tekniikoita kerätäkseen tietoja käyttäjien käyttäytymisestä ja heidän laitteistaan (erityisesti laitteen IP-osoite (joka tallennetaan ja säilytetään vain anonymisoidussa muodossa), laitteen näytön koko, laitetyyppi (yksilölliset laitetunnisteet), selaimen tiedot, maantieteellinen sijainti (vain maa), verkkosivumme näyttämiseen käytetty kieli). Hotjar tallentaa nämä tiedot pseudonymisoituun käyttäjäprofiiliin. Hotjar tai me emme koskaan käytä näitä tietoja yksittäisten käyttäjien tunnistamiseen tai niiden yhdistämiseen yksittäistä käyttäjää koskeviin muihin tietoihin. Lisätietoja on Hotjarin tietosuojakäytännössä osoitteessa https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy. Voit kieltäytyä käyttäjäprofiilin luomisesta, siitä, että Hotjar tallentaa tietoja sivustomme käytöstäsi, ja siitä, että Hotjar käyttää seurantaevästejä muilla verkkosivustoilla, seuraamalla osoitteessa https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out.
 
17. YouTuben soveltamista ja käyttöä koskevat tietosuojasäännökset
 
Tälle verkkosivustolle rekisterinpitäjä on integroinut YouTuben komponentteja. YouTube on internetin videoportaali, joka mahdollistaa videon julkaisijoiden ja muiden käyttäjien videoleikkeiden asettamisen maksutta, mikä mahdollistaa myös niiden maksuttoman katselun, tarkastelun ja kommentoinnin. YouTuben avulla voit julkaista kaikenlaisia videoita, joten voit käyttää sekä kokonaisia elokuvia ja televisiolähetyksiä että musiikkivideoita, trailereita ja käyttäjien tekemiä videoita Internet-portaalin kautta.
 
YouTubea hallinnoiva yritys on YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, UNITED STATES. YouTube, LLC on Google Inc:n tytäryhtiö, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, UNITED STATES.
 
Jokaista kertaa, kun siirrytään jollekin rekisterinpitäjän ylläpitämälle tämän Internet-sivuston yksittäiselle sivulle, johon on integroitu YouTube-komponentti (YouTube-video), rekisteröidyn tietoteknisen järjestelmän Internet-selainta kehotetaan automaattisesti lataamaan vastaavan YouTube-komponentin näyttö. Lisätietoja YouTubesta saa osoitteesta https://www.youtube.com/yt/about/en/. Tämän teknisen menettelyn aikana YouTube ja Google saavat tiedon siitä, millä verkkosivustomme alasivulla rekisteröity on vieraillut.
 
Jos rekisteröity on kirjautunut YouTubeen, YouTube tunnistaa jokaisen YouTube-videon sisältävän alasivun kutsun yhteydessä, millä tietyllä Internet-sivustomme alasivulla rekisteröity on vieraillut. YouTube ja Google keräävät nämä tiedot ja ne liitetään rekisteröidyn YouTube-tiliin.
 
YouTube ja Google saavat YouTube-komponentin kautta tiedon siitä, että rekisteröity on vieraillut verkkosivustollamme, jos rekisteröity on kirjautunut YouTubeen verkkosivustolle suuntautuvan kutsun aikana; tämä tapahtuu riippumatta siitä, napsauttaako henkilö YouTube-videota vai ei. Jos näiden tietojen lähettäminen YouTubelle ja Googlelle ei ole rekisteröidyn kannalta toivottavaa, tietojen lähettäminen voidaan estää, jos rekisteröity kirjautuu ulos omalta YouTube-tililtään ennen verkkosivustollemme soittamista.
 
YouTuben tietosuojasäännökset, jotka ovat saatavilla osoitteessa https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/, antavat tietoa henkilötietojen keräämisestä, käsittelystä ja käytöstä YouTuben ja Googlen toimesta.
 
18.1 Maksutapa: PayPalin käyttöä maksuprosessorina koskevat tietosuojasäännökset.
 
Tälle verkkosivustolle rekisterinpitäjä on integroinut PayPalin komponentteja. PayPal on verkkomaksupalvelujen tarjoaja. Maksut käsitellään niin sanottujen PayPal-tilien kautta, jotka edustavat virtuaalisia yksityis- tai yritystilejä. PayPal pystyy käsittelemään virtuaalisia maksuja myös luottokorttien kautta, kun käyttäjällä ei ole PayPal-tiliä. PayPal-tiliä hallinnoidaan sähköpostiosoitteella, minkä vuoksi siinä ei ole perinteisiä tilinumeroita. PayPal mahdollistaa verkkomaksujen käynnistämisen kolmansille osapuolille tai maksujen vastaanottamisen. PayPal hyväksyy myös edunvalvontatoiminnot ja tarjoaa ostajan suojauspalveluja.
 
Palipalin eurooppalainen toimintayhtiö on PayPal (Europe) S.à.r.l. & Cie. S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxemburg, Luxemburg.
 
Jos rekisteröity valitsee verkkokaupassa tilausprosessin aikana maksuvaihtoehdoksi "PayPal", välitämme automaattisesti rekisteröidyn tiedot PayPalille. Valitsemalla tämän maksuvaihtoehdon rekisteröity hyväksyy maksujen käsittelyä varten tarvittavien henkilötietojen siirtämisen.
 
P PayPalille siirrettävät henkilötiedot ovat yleensä etunimi, sukunimi, osoite, sähköpostiosoite, IP-osoite, puhelinnumero, matkapuhelinnumero tai muut maksujen käsittelyssä tarvittavat tiedot. Myös ostosopimuksen käsittely edellyttää tällaisia henkilötietoja, jotka liittyvät kyseiseen tilaukseen.
 
Tietojen välittämisen tarkoituksena on maksujen käsittely ja petosten estäminen. Rekisterinpitäjä siirtää henkilötietoja PayPalille erityisesti, jos siirtoon on oikeutettu etu. PayPal ja rekisterinpitäjän välillä tietojen käsittelyä varten vaihdetut henkilötiedot PayPal välittää talousluottolaitoksille. Tämä siirto on tarkoitettu henkilöllisyyden ja luottokelpoisuuden tarkistamiseen.
 
PayPal välittää tarvittaessa henkilötietoja tytäryhtiöille ja palveluntarjoajille tai alihankkijoille siltä osin kuin se on tarpeen sopimusvelvoitteiden täyttämiseksi tai tilauksessa käsiteltävien tietojen käsittelemiseksi.
 
Subjektilla on mahdollisuus milloin tahansa peruuttaa PayPalilta suostumus henkilötietojen käsittelyyn. Peruuttamisella ei ole vaikutusta henkilötietoihin, joita on käsiteltävä, käytettävä tai välitettävä (sopimusperusteisen) maksujen käsittelyn mukaisesti.
 
PayPalin sovellettavat tietosuojamääräykset ovat saatavilla osoitteessa https://www.paypal.com/us/webapps/mpp/ua/privacy-full.
 
18.2 Maksutapa: Tietosuojamääräykset, jotka koskevat Stripen käyttöä maksuprosessorina.
 
Tälle verkkosivustolle rekisterinpitäjä on integroinut Stripen komponentteja. Jos valitset Stripen maksutavaksi, maksu käsitellään käyttämällä maksupalveluntarjoajaa Stripe Payments Europe Ltd., Block 4, Harcourt Centre, Harcourt Road, Dublin 2, Irlanti, jolle haluamme lähettää tietosi osana tilausprosessin aikana annettuja tietoja yhdessä tilausta koskevien tietojen kanssa (nimi, osoite, tilinumero, pankkitunnus, tarvittaessa: luottokortin numero, laskun summa, valuutta ja tapahtuman numero).
 
Tietosi välitetään ainoastaan maksujen käsittelyä varten maksupalveluntarjoajan Stripe Payments Europe Ltd. kanssa.
 
Stripe Payments Europe Ltd.:n sovellettavat tietosuojasäännökset voi hakea osoitteesta https://stripe.com/de/terms.
 
19. Käsittelyn oikeusperusta
 
Art. 6(1) lit. a GDPR toimii oikeusperustana käsittelytoimille, joita varten saamme suostumuksen tiettyä käsittelytarkoitusta varten. Jos henkilötietojen käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen täyttämiseksi, jossa rekisteröity on osapuolena, kuten esimerkiksi silloin, kun käsittelytoimet ovat tarpeen tavaroiden toimittamiseksi tai muun palvelun tarjoamiseksi, käsittely perustuu GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan b alakohtaan. Sama koskee sellaisia käsittelytoimia, jotka ovat välttämättömiä sopimusta edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi, esimerkiksi kun kyseessä ovat tuotteitamme tai palveluitamme koskevat kyselyt. Jos yritykseemme kohdistuu lakisääteinen velvoite, joka edellyttää henkilötietojen käsittelyä, esimerkiksi verovelvoitteiden täyttämiseksi, käsittely perustuu GDPR:n art. 6(1) lit. c GDPR. Harvinaisissa tapauksissa henkilötietojen käsittely voi olla tarpeen rekisteröidyn tai toisen luonnollisen henkilön elintärkeiden etujen suojaamiseksi. Näin olisi esimerkiksi silloin, jos kävijä loukkaantuisi yrityksessämme ja hänen nimensä, ikänsä, sairausvakuutustietonsa tai muut elintärkeät tiedot olisi välitettävä lääkärille, sairaalalle tai muulle kolmannelle osapuolelle. Tällöin käsittely perustuisi art. 6(1) lit. d GDPR:ään. Lopuksi käsittelytoimet voisivat perustua yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohtaan. Tätä oikeusperustaa käytetään käsittelytoimiin, jotka eivät kuulu minkään edellä mainitun oikeusperusteen piiriin, jos käsittely on tarpeen yrityksemme tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi, paitsi jos rekisteröidyn edut tai perusoikeudet ja -vapaudet, jotka edellyttävät henkilötietojen suojaa, syrjäyttävät nämä edut. Tällaiset käsittelytoimet ovat erityisen sallittuja, koska eurooppalainen lainsäätäjä on nimenomaisesti maininnut ne. Hän katsoi, että oikeutettua etua voidaan olettaa olevan, jos rekisteröity on rekisterinpitäjän asiakas (yleinen tietosuoja-asetuksen johdanto-osan 47 kappaleen 2 virke).
 
20. Rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen ajamat oikeutetut edut.
 
Jos henkilötietojen käsittely perustuu yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohtaan, oikeutettu etumme on harjoittaa liiketoimintaamme kaikkien työntekijöidemme ja osakkeenomistajien hyvinvoinnin hyväksi.
 
21. Henkilötietojen säilytysaika
 
Henkilötietojen säilytysajan määrittämisperusteena käytetään vastaavaa lakisääteistä säilytysaikaa. Kyseisen ajanjakson päätyttyä vastaavat tiedot poistetaan rutiininomaisesti, kunhan ne eivät enää ole tarpeen sopimuksen täyttämiseksi tai sopimuksen aloittamiseksi.
 
22. Henkilötietojen toimittaminen lakisääteisenä tai sopimusperusteisena vaatimuksena; Sopimuksen tekemisen edellyttämä vaatimus; Rekisteröidyn velvollisuus toimittaa henkilötiedot; tietojen toimittamatta jättämisen mahdolliset seuraukset.
 
Korostamme, että henkilötietojen toimittamista vaaditaan osittain laissa (esim. verosäännökset) tai se voi johtua myös sopimusmääräyksistä (esim. tiedot sopimuskumppanista). Joskus sopimuksen tekeminen voi edellyttää, että rekisteröity antaa meille henkilötietoja, joita meidän on myöhemmin käsiteltävä. Rekisteröity on esimerkiksi velvollinen toimittamaan meille henkilötietoja, kun yrityksemme tekee sopimuksen hänen kanssaan. Henkilötietojen toimittamatta jättäminen johtaisi siihen, että sopimusta rekisteröidyn kanssa ei voitaisi tehdä. Ennen kuin rekisteröity toimittaa henkilötietoja, rekisteröidyn on otettava yhteyttä mihin tahansa työntekijään. Työntekijä selvittää rekisteröidylle, vaaditaanko henkilötietojen toimittamista laissa tai sopimuksessa tai onko se tarpeen sopimuksen tekemistä varten, onko henkilötietojen toimittaminen pakollista ja mitä seurauksia henkilötietojen toimittamatta jättämisellä on.
 
23. Automaattisen päätöksenteon olemassaolo
 
Vastuullisena yrityksenä emme käytä automaattista päätöksentekoa tai profilointia.
 
17 Minute Languages
Log in
Asiakastuki & FAQ
Yleiset sopimusehdot
Tekijätiedot
 
© 2024 – 17 Minute Languages