Ochrana osobních údajů


 
V zásadě je možné použít web 17 Minute Languages bez poskytnutí jakýchkoli osobních údajů. Pokud si subjekt údajů přeje využít speciální služby naší společnosti prostřednictvím našeho webu, může být nezbytné zpracování osobních údajů. Je-li vyžadováno zpracování osobních údajů a neexistuje-li pro takové zpracování žádný právní základ, obvykle získáváme souhlas dotyčné osoby.
 
Zpracování osobních údajů, například jména, adresy, e-mailové adresy nebo telefonního čísla dotyčné osoby, se vždy provádí v souladu s obecným nařízením o ochraně údajů a v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů pro konkrétní zemi použitelnými na 17 Minute Languages. Prostřednictvím tohoto prohlášení o ochraně údajů by naše společnost chtěla informovat veřejnost o druhu, rozsahu a účelu dotyčné osoby, které shromažďujeme, používáme a zpracováváme. Prostřednictvím tohoto prohlášení o ochraně údajů jsou dále dotyčné osoby informovány o svých právech.
 
17 Minute Languages jako správce zavedlo řadu technických a organizačních opatření k zajištění co nejúplnější ochrany osobních údajů zpracovávaných prostřednictvím této webové stránky. Internetové přenosy dat však mohou obecně mít bezpečnostní mezery, takže absolutní ochranu nelze zaručit. Z tohoto důvodu může každá dotyčná osoba volně předávat osobní údaje jiným způsobem, například telefonicky.
 
1. Definice
 
Prohlášení o ochraně údajů 17 Minute Languages je založeno na terminologii používané evropskou směrnicí a poskytovatelem nařízení při vydávání obecného nařízení o ochraně údajů (GDPR). Prohlášení o ochraně údajů by mělo být snadno čitelné a srozumitelné jak pro veřejnost, tak pro naše zákazníky a obchodní partnery. Abychom to zajistili, rádi bychom vysvětlili použité termíny předem.
 
V tomto prohlášení o ochraně údajů používáme následující výrazy:
 
a) Osobní údaje
 
Osobní údaje jsou všechny informace, které se týkají identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby (dále jen „dotyčná osoba“). Identifikovatelná osoba je fyzická osoba, která přímo nebo nepřímo, zejména přiřazením identifikátoru, jako je jméno, identifikační číslo, údaje o poloze, online identifikátor nebo jedna nebo více zvláštních charakteristik, vyjadřuje fyzickou, fyziologickou, genetickou, psychologickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu této fyzické osoby.
 
b) Dotyčná osoba
 
Dotyčnou osobou je každá identifikovaná nebo identifikovatelná fyzická osoba, jejíž osobní údaje zpracovává správce.
 
c) Zpracování dat
 
Zpracováním se rozumí jakákoli operace nebo série operací prováděna s pomocí automatizovaných procesů nebo bez jejich pomoci v souvislosti s osobními údaji, jako je sběr, organizace, ukládání, přizpůsobení nebo úprava, čtení, dotazování, použití, zveřejnění přenosem, distribucí nebo jakoukoli jinou formou poskytování, srovnání nebo propojení, omezení, smazání nebo zničení.
 
d) Omezení zpracování
 
Omezení zpracování je označování uložených osobních údajů s cílem omezit jejich budoucí zpracování.
 
e) Profilování
 
Profilování je jakýkoli typ automatizovaného zpracování osobních údajů, který spočívá ve skutečnosti, že se tyto osobní údaje používají k hodnocení určitých osobních aspektů, které se vztahují k fyzické osobě. Zejména k aspektům souvisejícím s výkonem práce, ekonomickou situací, zdravím, osobními údaji analyzujte nebo předpovídejte preference, zájmy, spolehlivost, chování, umístění nebo změnu umístění této fyzické osoby.
 
f) Pseudonymizace
 
Pseudonymizace je zpracování osobních údajů takovým způsobem, že osobní údaje již nemohou být přiděleny konkrétní dotyčné osobě bez použití dodatečných informací, pokud jsou tyto doplňkové informace uchovávány samostatně a podléhají technickým a organizačním opatřením, která zajistí, že osobní údaje nemohou být přiřazeny k identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě.
 
g) Řadič nebo ovladač
 
Osobou odpovědnou za zpracování je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s ostatními rozhoduje o účelech a prostředcích zpracování osobních údajů. Jsou-li účely a prostředky tohoto zpracování stanoveny právem Unie nebo právem členských států, může být podle práva Unie nebo práva členských států stanovena odpovědná osoba nebo konkrétní kritéria pro jejich pojmenování.
 
h) Procesor
 
Zpracovatelem je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje jménem odpovědné osoby.
 
i) Příjemce
 
Příjemcem je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, kterému jsou osobní údaje sděleny, bez ohledu na to, zda jde o třetí stranu nebo ne. Úřady, které mohou přijímat osobní údaje v rámci zvláštního vyšetřovacího mandátu podle práva Unie nebo práva členských států, se však za příjemce nepovažují.
 
j) Třetí strana
 
Třetí osoba je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, než je dotyčná osoba, správce, zpracovatel a osoby oprávněné ke zpracování osobních údajů, za něž přímo odpovídá správce nebo zpracovatel.
 
k) Souhlas
 
Souhlas je jakékoli vyjádření vůle dobrovolně poskytnuté dotyčnou osobou v konkrétním případě informovaným způsobem a jednoznačně ve formě prohlášení nebo jiného jasného potvrzujícího aktu, kterým dotyčná osoba prokáže, že souhlasí se zpracováním svých osobních údajů.
 
2. Jméno a adresa správce
 
Ve smyslu obecného nařízení o ochraně údajů jsou za ostatní členské státy Evropské unie a další ustanovení s charakterem ochrany údajů odpovědné:
17 Minute Languages
Udo Gollub
Kühbachstr. 9
81543 Mnichov
Německo Tel .: +49/89-52033479
E-mail: https://www.17-minute-languages.com/cz/faq
Web: www.17-minute-languages.com
 
3. Soubory cookie
 
17 Minute Languages používá cookies. Cookies jsou textové soubory, které jsou uloženy v počítačovém systému prostřednictvím internetového prohlížeče.
 
Četné weby a servery používají soubory cookie. Mnoho souborů cookie obsahuje tzv. ID souborů cookie. ID souboru cookie je jedinečný identifikátor souboru cookie. Skládá se z řetězce znaků, prostřednictvím kterého lze webové stránky a servery přiřadit ke konkrétnímu internetovému prohlížeči, ve kterém byl soubor cookie uložen. To umožňuje navštíveným webům a serverům odlišit jednotlivé prohlížeče dotyčné osoby od jiných internetových prohlížečů, které obsahují jiné soubory cookie. Konkrétní internetový prohlížeč lze rozpoznat a identifikovat pomocí jedinečného ID souboru cookie.
 
Prostřednictvím používání cookies může 17 Minute Languages uživatelům tohoto webu poskytnout uživatelsky přívětivější služby, které by nebyly možné bez nastavení cookies.
 
Soubor cookie lze použít k optimalizaci informací a nabídek na našem webu v zájmu uživatele. Jak již bylo zmíněno, soubory cookie nám umožňují rozpoznat uživatele našich webových stránek. Účelem tohoto uznání je usnadnit uživatelům používání našich webových stránek. Uživatel webu, který například používá soubory cookie, nemusí při každé návštěvě webu zadávat své přístupové údaje, protože to je převzato webem a souborem cookie uloženým v počítačovém systému uživatele. Dalším příkladem je soubor cookie nákupního košíku v internetovém obchodě. Internetový obchod si pamatuje položky, které zákazník vložil do virtuálního nákupního košíku pomocí cookie.
 
Dotyčná osoba může kdykoli zabránit nastavením cookies na našem webu pomocí vhodného nastavení použitého internetového prohlížeče a tak trvale proti nastavení cookies. Kromě toho mohou být již nastavené cookies smazány kdykoli pomocí internetového prohlížeče nebo jiných softwarových programů. To je možné ve všech běžných internetových prohlížečích. Pokud dotyčná osoba deaktivuje nastavení cookies v používaném internetovém prohlížeči, za určitých okolností nemusí být všechny funkce našeho webu využity v plném rozsahu.
 
4. Shromažďování obecných údajů a informací
 
Webová stránka 17 Minute Languages shromažďuje řadu obecných dat a informací pokaždé, když subjekt údajů nebo automatizovaný systém vyvolá web. Tato obecná data a informace jsou uloženy v souborech protokolu serveru. Lze zaznamenat: (1) použité typy prohlížečů a verze, (2) operační systém používaný přístupovým systémem, (3) webovou stránku, z níž přístupový systém přistupuje k naší webové stránce (tzv. Referrer), (4) dílčí webové stránky, které používají přístupový systém na naší webové stránce může být řízen, (5) datum a čas přístupu na web, (6) adresa internetového protokolu (IP adresa), (7) poskytovatel internetových služeb přístupového systému a (8) další podobná data a informace, které slouží k odvrácení rizik v případě útoků na naše systémy informačních technologií.
 
Při použití těchto obecných údajů a informací nedává 17 Minute Languages žádné závěry o dotyčné osobě. Tyto informace jsou spíše nezbytné k (1) správnému doručování obsahu našich webových stránek, (2) optimalizaci obsahu našich webových stránek a jejich reklamy, (3) zajištění dlouhodobé funkčnosti našich systémů informačních technologií a technologie našich webových stránek a ( 4) poskytovat orgánům činným v trestním řízení informace nezbytné pro vymáhání práva v případě kybernetického útoku. Tyto anonymně shromážděné údaje a informace jsou proto statisticky vyhodnocovány 17 Minute Languages na jedné straně a také s cílem zvýšit ochranu údajů a bezpečnost dat v naší společnosti, aby v konečném důsledku zajistila optimální úroveň ochrany osobních údajů, které zpracováváme. Anonymní data souborů protokolu serveru jsou ukládána odděleně od všech osobních údajů poskytnutých subjektem údajů.
 
5. Registrace na našem webu
 
Subjekt údajů má možnost registrace na webové stránce správce údajů poskytnutím osobních údajů. Které osobní údaje jsou předávány osobě odpovědné za zpracování, vyplývají z příslušné vstupní masky použité k registraci. Osobní údaje zadané subjektem údajů jsou shromažďovány a ukládány výhradně pro interní použití kontrolérem a pro jejich vlastní účely. Řadič může zajistit přenos do jednoho nebo více procesorů, například poskytovateli balíkových služeb, který také používá osobní údaje výhradně pro interní použití, které lze přičíst kontroléru.
 
Registrací na webové stránce správce se také uloží IP adresa přidělená poskytovatelem internetových služeb subjektu údajů (ISP), datum a čas registrace. Tato data jsou ukládána na pozadí, že zneužití našich služeb lze zabránit pouze tímto způsobem, a v případě potřeby tato data umožňují vyšetřovat spáchané trestné činy. V tomto ohledu je uložení těchto dat nezbytné pro zabezpečení správce dat. V zásadě nebudou tyto údaje předávány třetím stranám, pokud neexistuje zákonná povinnost tyto údaje předat nebo je jejich předání využito k trestnímu stíhání.
 
Registrace subjektu údajů s dobrovolným poskytováním osobních údajů slouží správci údajů k tomu, aby nabídl subjektu údajů obsah nebo služby, které mohou být vzhledem k povaze věci nabízeny pouze registrovaným uživatelům. Registrované osoby mohou kdykoli změnit osobní údaje poskytnuté během registrace nebo je nechat zcela vymazat z databáze správce.
 
Správce údajů poskytne každému subjektu údajů informace o tom, jaké osobní údaje o subjektu údajů jsou kdykoli na požádání uloženy. Osoba odpovědná za zpracování opravuje nebo vymazává osobní údaje na žádost nebo radu subjektu údajů za předpokladu, že neexistují žádné zákonné požadavky na uchovávání. V této souvislosti má subjekt údajů jako kontaktní osoba k dispozici celý personál správce.
 
6. Předplatné našeho zpravodaje
 
Uživatelé webové stránky 17 Minute Languages mají příležitost přihlásit se k odběru novinek naší společnosti. Jaké osobní údaje jsou předávány osobě odpovědné za zpracování při objednání informačního bulletinu, jsou určeny ze vstupní masky použité pro tento účel.
 
17 Minute Languages informuje své zákazníky a obchodní partnery o nabídkách společnosti v pravidelných intervalech prostřednictvím zpravodaje. Dotazník naší společnosti může být obdržen subjektem údajů pouze v případě, že (1) subjekt údajů má platnou e-mailovou adresu a (2) registr subjektu údajů k zasílání zpravodaje. Z právních důvodů bude potvrzovací e-mail zaslán na e-mailovou adresu zadanou subjektem údajů poprvé pro zasílání zpravodaje postupem dvojitého přihlášení. Tento potvrzovací e-mail se používá ke kontrole, zda majitel e-mailové adresy jako dotyčná osoba schválil příjem zpravodaje.
 
Při registraci do informačního bulletinu také ukládáme IP adresu přidělenou poskytovatelem internetových služeb (ISP) počítačového systému používaného dotyčnou osobou v době registrace, jakož i datum a čas registrace. Shromažďování těchto údajů je nezbytné, aby bylo možné porozumět (možnému) zneužití e-mailové adresy subjektu údajů v pozdějším čase, a slouží proto k zajištění právní ochrany správce.
 
Osobní údaje shromážděné při registraci k odběru novinek budou použity pouze k odeslání našeho zpravodaje. Kromě toho by předplatitelé informačního zpravodaje mohli být informováni e-mailem, pokud je to nezbytné pro provoz zpravodajské služby nebo pro registraci v tomto ohledu, jak by tomu mohlo být v případě změn nabídky zpravodaje nebo změn technických okolností. Osobní údaje shromážděné v rámci zpravodajské služby nejsou předávány třetím stranám. Dotyčná osoba může kdykoli zrušit předplatné našeho zpravodaje. Souhlas s uložením osobních údajů, který nám subjekt údajů poskytl pro zasílání zpravodaje, lze kdykoli odvolat. Za účelem odvolání souhlasu je v každém zpravodaji odpovídající odkaz. Odběr zpravodaje můžete také kdykoli zrušit přímo na webových stránkách správce nebo ji upozornit jiným způsobem.
 
7. Sledování zpravodaje
 
Informační bulletiny 17 Minute Languages obsahují tzv. sledovací pixely. Měřicí pixel je miniaturní grafika, která je vložena do e-mailů odesílaných ve formátu HTML, aby bylo možné zaznamenávat soubory protokolu a analyzovat soubory protokolu. To umožňuje provést statistické vyhodnocení úspěchu nebo neúspěchu online marketingových kampaní. Na základě vloženého sledovacího pixelu může 17 Minute Languages rozeznat, zda a kdy byl subjekt údajů otevřen e-mail a které odkazy v e-mailu subjekt údajů vyvolal.
 
Takové osobní údaje shromážděné prostřednictvím sledovacích pixelů obsažených v bulletinech jsou ukládány a vyhodnocovány správcem dat za účelem optimalizace zasílání zpravodaje a přizpůsobení obsahu budoucích zpravodajů zájmům subjektu údajů. Tyto osobní údaje nebudou poskytnuty třetím stranám. Postižené osoby mají právo kdykoli zrušit samostatné prohlášení o souhlasu, které se k tomu vztahuje, a to pomocí postupu dvojitého přihlášení. Po zrušení budou tato osobní data vymazána správcem. Pokud se odhlásíte k odběru novinek, 17 Minute Languages jej interpretuje automaticky jako odvolání.
 
8. Kontaktujte možnost prostřednictvím webové stránky
 
Vzhledem k právním předpisům obsahuje web 17 Minute Languages informace, které umožňují rychlý elektronický kontakt s naší společností, jakož i přímou komunikaci s námi, která zahrnuje i obecnou adresu pro tzv. elektronickou poštu (e-mailovou adresu). Pokud subjekt údajů kontaktuje správce údajů e-mailem nebo prostřednictvím kontaktního formuláře, osobní údaje přenášené subjektem údajů se automaticky uloží. Takové osobní údaje dobrovolně přenášené subjektem údajů do správce jsou ukládány za účelem zpracování nebo kontaktování subjektu údajů. Tyto osobní údaje nejsou předávány třetím stranám.
 
9. Rutinní mazání a blokování osobních údajů
 
Správce údajů zpracovává a ukládá osobní údaje subjektu údajů pouze po dobu nezbytnou k dosažení účelu uchovávání, nebo pokud tak učiní evropský zákonodárce nebo jiný zákonodárce v zákonech nebo nařízeních, který z provozovatelů údajů je předmětem, byl poskytnut.
 
Pokud účel uchovávání přestane platit nebo pokud doba uchovávání stanovená evropskou směrnicí a poskytovatelem nařízení nebo jiným odpovědným zákonodárcem vyprší, budou osobní údaje běžně blokovány nebo vymazány v souladu se zákonnými ustanoveními.
 
10. Práva subjektu údajů
 
a) Právo na potvrzení
 
Každý subjekt údajů má právo udělené evropskou směrnicí a poskytovatelem předpisů požádat správce údajů o potvrzení, zda se zpracovávají osobní údaje, které se jich týkají. Pokud si subjekt údajů přeje uplatnit toto potvrzovací právo, může kdykoli kontaktovat zaměstnance správce.
 
b) Právo na informace
 
Každá osoba dotčená zpracováním osobních údajů má právo udělené evropskou směrnicí a poskytovatelem právních předpisů na bezplatné obdržení informací o osobních údajích o nich uložených a jejich kopii od správce kdykoli. Evropský poskytovatel směrnice a nařízení dále poskytl subjektu údajů informace o těchto informacích:
účely zpracování
kategorie zpracovávaných osobních údajů
příjemci nebo kategorie příjemců, kterým byly nebo budou osobní údaje zpřístupněny, zejména pro příjemce ve třetích zemích nebo u mezinárodních organizací
pokud je to možné, plánovanou dobu, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo, pokud to není možné, kritéria pro stanovení této doby
existence práva na opravu nebo vymazání osobních údajů, které se jich týkají, nebo na omezení zpracování odpovědnou osobou nebo právo na námitku proti tomuto zpracování
právo podat stížnost orgánu dozoru
pokud osobní údaje nejsou získány od subjektu údajů: všechny dostupné informace o původu údajů
existence automatizovaného rozhodování, včetně profilování, v souladu s čl. 22 odst. 1 a 4 GDPR a - přinejmenším v těchto případech - smysluplných informací o logice a rozsahu a zamýšlených účincích takového zpracování na subjekt údajů
 
Subjekt údajů má rovněž právo na informace o tom, zda byly osobní údaje přeneseny do třetí země nebo do mezinárodní organizace. V takovém případě má subjekt údajů také právo na informace o příslušných zárukách v souvislosti s převodem.
 
Pokud si subjekt údajů přeje toto právo na informace uplatnit, může kdykoli kontaktovat zaměstnance správce.
 
c) Právo na opravu
 
Každá osoba dotčená zpracováním osobních údajů má právo udělené evropskou směrnicí a poskytovatelem nařízení požadovat okamžitou opravu nesprávných osobních údajů, které se jich týkají. Subjekt údajů má dále, s přihlédnutím k účelům zpracování, právo požádat o doplnění neúplných osobních údajů - také prostřednictvím dodatečného prohlášení.
 
Pokud si subjekt údajů přeje uplatnit toto právo na opravu, může kdykoli kontaktovat zaměstnance správce.
 
d) Právo na výmaz (právo být zapomenut)
 
Každá osoba dotčená zpracováním osobních údajů má právo udělené evropskou směrnicí a poskytovatelem nařízení požadovat od odpovědné osoby, aby osobní údaje, které se jich týkají, byly okamžitě vymazány, pokud nastane jeden z následujících důvodů a není-li zpracování nezbytné:
Osobní údaje byly pro tyto účely shromažďovány nebo zpracovávány jiným způsobem, pro který již nejsou nezbytné.
Subjekt údajů odebere svůj souhlas, na kterém bylo zpracování založeno v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. A) GDPR nebo čl. 9 odst. 2 písm. A) GDPR, a pro zpracování neexistuje žádný jiný právní základ.
Subjekt údajů zpochybňuje zpracování v souladu s čl. 21 odst. 1 GDPR a neexistují žádné naléhavé legitimní důvody ke zpracování, nebo subjekt údajů namítá zpracování podle čl. 21 odst. 2 GDPR. Zpracování a.
Osobní údaje byly zpracovány nelegálně.
Vymazání osobních údajů je nezbytné pro splnění zákonné povinnosti podle práva Unie nebo práva členských států, kterým podléhá správce.
Osobní údaje byly shromažďovány v souvislosti se službami informační společnosti nabízenými v souladu s čl. 8 odst. 1 GDPR.
 
Pokud existuje jeden z výše uvedených důvodů a subjekt údajů si přeje, aby byly osobní údaje uloženy na 17 Minute Languages vymazány, mohou se kdykoli obrátit na zaměstnance správce. Zaměstnanci 17 Minute Languages zajistí, aby žádost o vymazání byla okamžitě splněna.
 
Pokud byly osobní údaje 17 Minute Languages zveřejněny a naše společnost jako odpovědná osoba je povinna vymazat osobní údaje v souladu s čl. 17 odst. 1 GDPR, 17 Minute Languages přijme vhodná opatření, přičemž vezme v úvahu dostupnou technologii a náklady na implementaci technické povahy, s cílem informovat ostatní správce údajů, kteří zpracovávají zveřejněné osobní údaje, že subjekt údajů od nich vymazal všechny ostatní správce údajů, vymazání všech odkazů na tyto osobní údaje nebo kopie nebo replikace těchto osobních údajů požaduje, pokud zpracování není nutné. Zaměstnanec 17 Minute Languages zařídí potřebné v jednotlivých případech.
 
e) Právo na omezení zpracování
 
Každá osoba dotčená zpracováním osobních údajů má právo udělené evropskou směrnicí a poskytovatelem předpisů požádat správce, aby omezil zpracování, pokud je splněna jedna z následujících podmínek:
Subjekt údajů zpochybňuje přesnost osobních údajů po dobu, která umožňuje odpovědné osobě zkontrolovat přesnost osobních údajů.
Zpracování je nezákonné, subjekt údajů odmítne osobní údaje smazat a místo toho požaduje, aby bylo použití osobních údajů omezeno.
Správce již nepotřebuje osobní údaje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je potřebuje, aby uplatňoval, uplatňoval nebo bránil právní nároky.
Subjekt údajů vznesl proti zpracování námitky v souladu s Čl. 21 odst. 1 GDPR a dosud není jasné, zda legitimní důvody odpovědné osoby převažují nad důvody subjektu údajů.
 
Pokud je splněna některá z výše uvedených podmínek a subjekt údajů si přeje požádat o omezení osobních údajů uložených na 17 Minute Languages, může se kdykoli obrátit na zaměstnance správce. Zaměstnanci 17 Minute Languages zajistí omezení zpracování.
 
f) Právo na přenositelnost dat
 
Každá osoba dotčená zpracováním osobních údajů má právo udělené evropskou směrnicí a poskytovatelem právních předpisů právo přijímat osobní údaje, které se jich týkají, které byly subjektem údajů poskytnuty odpovědné osobě, ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu. Máte také právo předat tyto údaje jinému správci bez překážek od správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, za předpokladu, že zpracování je založeno na souhlasu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. A GDPR nebo čl. 9 odst. 1 písm. .2 písmeno GDPR nebo na zakázku podle čl. 6 odst. 1 písm. B GDPR a zpracování se provádí pomocí automatizovaných procesů, pokud není zpracování nezbytné pro plnění úkolu, který je ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, která byla převedena na odpovědnou osobu.
 
Kromě toho má subjekt údajů při výkonu svého práva na přenositelnost údajů v souladu s čl. 20 odst. 1 GDPR právo na předávání osobních údajů přímo od jedné odpovědné osoby druhé, pokud je to technicky proveditelné a pokud ano tím nejsou dotčena práva a svobody ostatních lidí.
 
Za účelem uplatnění práva na přenositelnost dat může dotyčná osoba kdykoli kontaktovat zaměstnance ze 17 Minute Languages.
 
g) Právo vznést námitku
 
Každá osoba dotčená zpracováním osobních údajů má právo udělené evropskou směrnicí a poskytovatelem právních předpisů z důvodů vyplývajících z jejich konkrétní situace kdykoli proti zpracování osobních údajů, které se jich týkají, které je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. E). nebo f DS-GVO dochází k objektu. To platí také pro profilování založené na těchto ustanoveních.
 
17 Minute Languages již nezpracovává osobní údaje v případě námitky, ledaže dokážeme prokázat přesvědčivé legitimní důvody ke zpracování, které převáží zájmy, práva a svobody subjektu údajů nebo že zpracování slouží k uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků .
 
Pokud 17 Minute Languages zpracovává osobní údaje za účelem provozování přímé pošty, má subjekt údajů právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů za účelem takové reklamy. To platí také pro profilování, pokud je spojeno s takovou přímou reklamou. Pokud subjekt údajů namítá proti zpracování 17 Minute Languages pro účely přímého marketingu, nebude 17 Minute Languages zpracovávat osobní údaje pro tyto účely.
 
Kromě toho má dotyčná osoba z důvodů vyplývajících z jejich konkrétní situace právo na zpracování osobních údajů, které se jich týkají, které se provádí na 17 Minute Languages pro účely vědeckého nebo historického výzkumu nebo pro statistické účely v souladu s čl. 89 odst. 1 DS- GMO k vznesení námitky, ledaže je takové zpracování nezbytné pro splnění úkolu ve veřejném zájmu.
 
Za účelem uplatnění práva na vznesení námitky se může dotyčná osoba obrátit přímo na kterýkoli ze zaměstnanců 17 Minute Languages nebo na jiného zaměstnance. Subjekt údajů má rovněž možnost uplatnit své právo vznést námitky v souvislosti s využíváním služeb informační společnosti, bez ohledu na směrnici 2002/58 / ES, za použití automatizovaných postupů, které využívají technické specifikace.
 
h) Automatizovaná rozhodnutí v jednotlivých případech včetně profilování
 
Každá osoba dotčená zpracováním osobních údajů má právo udělené evropskou směrnicí a regulačním orgánem na to, aby nepodléhalo rozhodnutí založenému pouze na automatizovaném zpracování - včetně profilování -, které má na ně právní účinek nebo je podobně významně ovlivňuje, pokud rozhodnutí (1) není nezbytné pro uzavření nebo provedení smlouvy mezi subjektem údajů a správcem nebo (2) je přípustné z důvodu práva Unie nebo členského státu, kterému se správce vztahuje, a tato právní předpisy přijmou vhodná opatření chránit práva a svobody a legitimní zájmy subjektu údajů nebo (3) s výslovným souhlasem subjektu údajů.
 
Je-li rozhodnutí (1) nezbytné pro uzavření nebo plnění smlouvy mezi subjektem údajů a odpovědnou osobou nebo (2) je učiněno s výslovným souhlasem subjektu údajů, podnik 17 Minute Languages přijme vhodná opatření k ochraně práv a svobod, jakož i oprávněných zájmů. chránit subjekt údajů, který zahrnuje alespoň právo na zásah osoby na straně odpovědné osoby, vyjádřit své vlastní postavení a napadnout rozhodnutí.
 
Pokud si subjekt údajů přeje uplatnit práva s ohledem na automatizovaná rozhodnutí, může se kdykoli obrátit na zaměstnance správce.
 
i) Právo odvolat souhlas podle zákona o ochraně údajů
 
Každá osoba dotčená zpracováním osobních údajů má právo udělené evropskou směrnicí a poskytovatelem právních předpisů kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů.
 
Pokud si subjekt údajů přeje uplatnit své právo odvolat souhlas, může kdykoli kontaktovat zaměstnance správce.
 
11. Ochrana dat pro aplikace a v procesu žádosti
 
Správce shromažďuje a zpracovává osobní údaje žadatelů za účelem zpracování žádosti. Zpracování lze také provádět elektronicky. To je zejména případ, kdy žadatel zašle příslušné dokumenty žádosti osobě odpovědné za zpracování elektronickými prostředky, například e-mailem nebo prostřednictvím webového formuláře na webové stránce. Pokud správce uzavře s uchazečem pracovní smlouvu, budou předaná data uložena za účelem zpracování pracovního poměru v souladu se zákonnými ustanoveními. Pokud správce údajů s žadatelem neuzavře pracovní smlouvu, budou dokumenty žádosti automaticky vymazány dva měsíce po oznámení rozhodnutí o odmítnutí, pokud neexistují žádné jiné legitimní zájmy správce údajů, které by byly v rozporu s vymazáním. Dalším oprávněným zájmem v tomto smyslu je například povinnost poskytnout důkaz v řízení podle zákona o rovném zacházení (AGG).
 
12. Předpisy o ochraně údajů pro aplikaci a používání Facebooku
 
Řadič má na této webové stránce integrované komponenty společnosti Facebook. Facebook je sociální síť.
 
Sociální síť je společenským místem setkávání provozovaným na internetu, komunitou online, která obvykle uživatelům umožňuje vzájemnou komunikaci a interakci ve virtuálním prostoru. Sociální síť může sloužit jako platforma pro výměnu názorů a zkušeností nebo umožňuje internetové komunitě poskytovat osobní nebo firemní informace. Facebook umožňuje uživatelům sociální sítě mimo jiné vytvářet soukromé profily, nahrávat fotografie a síť prostřednictvím žádostí o přátelství.
 
Facebook provozuje společnost Meta Platforms, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Osoba odpovědná za zpracování osobních údajů, pokud subjekt údajů žije mimo USA nebo Kanadu, je Facebook Ireland Ltd., 4 náměstí Grand Canal, přístav Grand Canal, Dublin 2, Irsko.
 
Pokaždé, když je přístupná jedna z jednotlivých stránek této webové stránky, která je ovládána řadičem a na které je integrována komponenta Facebook (zásuvný modul Facebook), příslušný internetový prohlížeč automaticky aktivuje internetový prohlížeč v informačním systému dotyčné osoby. Komponenta způsobí, že reprezentace odpovídající komponenty Facebook bude stažena z Facebooku. Úplný přehled všech plug-inů na Facebooku naleznete na adrese https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=cz_Cs. V rámci tohoto technického procesu Facebook získá znalosti o tom, na které konkrétní podstránce našeho webu dotyčná osoba navštěvuje.
 
Pokud je subjekt údajů přihlášen na Facebook současně, Facebook uznává pokaždé, když subjekt údajů přistupuje na náš web, a po celou dobu jejich pobytu na našem webu, kterou konkrétní podstránku našeho webu navštíví subjekt údajů. Tyto informace jsou shromažďovány komponentou Facebook a přiřazeny k příslušnému účtu Facebook dotyčné osoby Facebookem. Pokud dotyčná osoba stiskne jedno z tlačítek Facebook integrovaných na našem webu, například tlačítko „Líbí se“, nebo pokud dotyčná osoba učiní komentář, Facebook přiřadí tyto informace k osobnímu uživatelskému účtu Facebooku a tyto osobní údaje uloží.
 
Facebook vždy dostává prostřednictvím komponenty Facebook informaci, že subjekt údajů navštívil náš web, pokud je subjekt údajů přihlášen na Facebook současně s přístupem na náš web; k tomu dochází bez ohledu na to, zda dotyčná osoba klikne na komponentu Facebook nebo ne. Pokud subjekt údajů nechce, aby byly tyto informace předávány na Facebook, může zabránit přenosu odhlášením ze svého účtu Facebook před přístupem na naše webové stránky.
 
Zásady týkající se údajů zveřejňované společností Facebook, které jsou k dispozici na adrese https://de-de.facebook.com/about/privacy/, poskytují informace o shromažďování, zpracování a používání osobních údajů společností Facebook. Vysvětluje také, jaké možnosti nastavení Facebook nabízí k ochraně soukromí subjektu údajů. Kromě toho jsou k dispozici různé aplikace, které umožňují potlačit přenos dat na Facebook. Tyto aplikace může subjekt údajů použít k potlačení přenosu dat na Facebook.
 
13. Ustanovení o ochraně údajů o aplikaci a používání Google Analytics (s funkcí anonymizace)
 
Řadič integroval komponentu Google Analytics (s funkcí anonymizace) na tento web. Google Analytics je služba webové analýzy. Webová analýza je sběr, sběr a hodnocení údajů o chování návštěvníků webových stránek. Služba pro analýzu webu shromažďuje mimo jiné data, ze kterých webových stránek subjekt údajů přišel na web (tzv. Referrer), na které podstránky webu byl přístup nebo jak často a jak dlouho byla podstránka prohlížena. Analýza webu se používá hlavně k optimalizaci webových stránek a analýze nákladů a přínosů internetové reklamy.
 
Provozující společností komponenty Google Analytics je Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.
 
Řadič dat používá pro webovou analýzu pomocí Google Analytics doplněk „_gat._anonymizeIp“. Tímto přidáním bude společnost Google zkrácena a anonymizována IP adresa internetového připojení subjektu údajů, pokud přístup na naši webovou stránku pochází z členského státu Evropské unie nebo z jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru.
 
Účelem komponenty Google Analytics je analyzovat toky návštěvníků na našem webu. Google používá získané údaje a informace, mimo jiné, k vyhodnocení používání našeho webu, k sestavování online zpráv pro nás, které ukazují aktivity na našem webu, a k poskytování dalších služeb souvisejících s používáním našeho webu.
 
Google Analytics umístí soubor cookie do informačního systému subjektu údajů. Jaké soubory cookie jsou již vysvětleny výše. Nastavením cookie může Google analyzovat použití našich webových stránek. Při každém přístupu na jednu z jednotlivých stránek tohoto webu, která je provozována správcem a do které byla integrována součást Google Analytics, se příslušný prohlížeč Google Analytics automaticky spustí internetový prohlížeč v systému informačních technologií subjektu údajů. Přenos dat do Googlu za účelem online analýzy. V rámci tohoto technického procesu získává Google znalosti o osobních údajích, jako je IP adresa subjektu údajů, který Google mimo jiné používá ke sledování původu návštěvníků a kliknutí a následně k povolení prohlášení o provizi.
 
Cookies se používají k ukládání osobních údajů, jako je doba přístupu, místo, ze kterého byl přístup proveden, a frekvence návštěv na našem webu dotyčnou osobou. Pokaždé, když navštívíte naši webovou stránku, jsou tyto osobní údaje, včetně IP adresy internetového připojení, které používá subjekt údajů, předány společnosti Google ve Spojených státech amerických. Tyto osobní údaje jsou společností Google ukládány ve Spojených státech amerických. Google může sdílet tyto osobní údaje shromážděné v rámci technického procesu s třetími stranami.
 
Dotčená osoba může kdykoli zabránit nastavením cookies na naší webové stránce, jak již bylo popsáno výše, prostřednictvím odpovídajícího nastavení použitého internetového prohlížeče, a tak trvale proti nastavení cookies cookies. Takové nastavení použitého internetového prohlížeče by také bránilo Googlu v umístění cookies do informačního systému dotyčné osoby. Soubor cookie, který již Google Analytics nastavil, může být navíc kdykoli smazán prostřednictvím internetového prohlížeče nebo jiných softwarových programů.
 
Subjekt údajů má dále možnost vznést námitku a zabránit shromažďování údajů generovaných Google Analytics, které se týkají používání tohoto webu a zpracování těchto údajů společností Google. Za tímto účelem musí dotyčná osoba stáhnout a nainstalovat doplněk prohlížeče pod odkazem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Tento doplněk prohlížeče říká Google Analytics prostřednictvím JavaScriptu, že do Google Analytics nelze přenášet žádná data ani informace o návštěvách webových stránek. Google považuje instalaci doplňku prohlížeče za námitku. Pokud bude systém informačních technologií subjektu údajů později smazán, naformátován nebo znovu nainstalován, musí subjekt údajů přeinstalovat prohlížeč, aby deaktivoval Google Analytics. Pokud je doplněk prohlížeče odinstalován nebo deaktivován dotyčnou osobou nebo jinou osobou, která je v oblasti jejich působnosti, existuje možnost přeinstalovat nebo znovu aktivovat doplněk prohlížeče.
 
Další informace a příslušná ustanovení o ochraně údajů společnosti Google naleznete na adrese https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ a na adrese http://www.google.com/analytics/terms/de.html. Google Analytics je podrobněji vysvětlen pod tímto odkazem https://www.google.com/intl/de_de/analytics/.
 
14. Předpisy o ochraně dat pro aplikaci a použití remarketingu Google
 
Správce dat na tomto webu integroval remarketingové služby Google. Remarketing Google je funkce Google AdWords, která společnosti umožňuje zobrazovat reklamy uživatelům internetu, kteří již dříve navštívili web společnosti. Integrace remarketingu Google tedy umožňuje společnosti vytvářet reklamu související s uživatelem a následně zobrazovat uživatelům relevantní reklamy související s zájmem.
 
Google Remarketing provozuje společnost Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.
 
Účelem remarketingu Google je zobrazovat reklamu související se zájmem. Remarketing Google nám umožňuje zobrazovat reklamy prostřednictvím reklamní sítě Google nebo je zobrazovat na jiných webech přizpůsobených individuálním potřebám a zájmům uživatelů internetu.
 
Remarketing Google umístí soubor cookie do systému informačních technologií subjektu údajů. Jaké soubory cookie jsou již vysvětleny výše. Nastavením cookie může Google rozpoznat návštěvníka našeho webu, pokud následně vyvolá weby, které jsou také členy reklamní sítě Google. Při každé návštěvě webu, na kterém byla integrována remarketingová služba Google, se internetový prohlížeč subjektu údajů automaticky identifikuje s Googlem. V rámci tohoto technického procesu získává Google znalosti o osobních údajích, jako je IP adresa nebo chování uživatele při surfování, které Google používá mimo jiné k zobrazování zájmově relevantní reklamy.
 
Cookies se používají k ukládání osobních údajů, jako jsou webové stránky navštívené subjektem údajů. Pokaždé, když navštívíte náš web, jsou osobní údaje, včetně IP adresy internetového připojení použitého dotyčným subjektem, převedeny do Googlu ve Spojených státech amerických. Tyto osobní údaje jsou společností Google ukládány ve Spojených státech amerických. Google může sdílet tyto osobní údaje shromážděné v rámci technického procesu s třetími stranami.
 
Dotčená osoba může kdykoli zabránit nastavením cookies na naší webové stránce, jak již bylo popsáno výše, prostřednictvím odpovídajícího nastavení použitého internetového prohlížeče, a tak trvale proti nastavení cookies cookies. Takové nastavení použitého internetového prohlížeče by také bránilo Googlu v umístění cookies do informačního systému dotyčné osoby. Soubor cookie, který již Google Analytics nastavil, může být navíc kdykoli smazán prostřednictvím internetového prohlížeče nebo jiných softwarových programů.
 
Subjekt údajů má dále možnost vznést námitky proti zájmově orientované reklamě Google. Za tímto účelem musí subjekt údajů přistoupit na odkaz www.google.de/settings/ads z každého internetového prohlížeče, který používá, a provést tam požadovaná nastavení.
 
Další informace a příslušné předpisy společnosti Google o ochraně údajů naleznete na adrese https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.
 
15. Předpisy o ochraně údajů při používání a používání Google+
 
Řadič integroval tlačítko Google+ jako součást tohoto webu. Google+ je tzv. Sociální síť. Sociální síť je společenským místem setkávání provozovaným na internetu, komunitou online, která obecně uživatelům umožňuje vzájemnou komunikaci a interakci ve virtuálním prostoru. Sociální síť může sloužit jako platforma pro výměnu názorů a zkušeností nebo umožňuje internetové komunitě poskytovat osobní nebo firemní informace. Google+ umožňuje uživatelům sociální sítě mimo jiné vytvářet soukromé profily, nahrávat fotografie a síť prostřednictvím žádostí o přátelství.
 
Google+ provozuje společnost Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.
 
Pokaždé, když je přístupná jedna z jednotlivých stránek této webové stránky, která je provozována správcem a na které je tlačítko Google+ integrováno, je internetový prohlížeč v informačním systému příslušné osoby automaticky spuštěn příslušným tlačítkem Google+, což je reprezentace odpovídajícího Google+ Tlačítko od Google. V rámci tohoto technického procesu Google získává informace o tom, kterou konkrétní podstránku našeho webu navštívil subjekt údajů. Podrobnější informace o Google+ jsou k dispozici na adrese https://developers.google.com/+/.
 
Pokud je subjekt údajů přihlášen do Google+ současně, Google uznává pokaždé, když subjekt údajů přistupuje na náš web, a po celou dobu jejich pobytu na našem webu, kterou konkrétní podstránku našeho webu navštíví subjekt údajů. Tyto informace jsou shromažďovány pomocí tlačítka Google+ a Google je přiřazuje k příslušnému účtu Google+ dotyčné osoby.
 
Pokud dotyčná osoba stiskne jedno z tlačítek Google+ integrovaných na našem webu a vydá tak doporučení Google +1, Google přiřadí tyto informace osobnímu uživatelskému účtu Google+ dotyčné osoby a tyto osobní údaje uloží. Google ukládá doporučení subjektu údajů Google +1 subjektu údajů a zveřejňuje jej v souladu s podmínkami přijatými subjektem údajů. Doporučení Google + 1 vydané subjektem údajů na tomto webu bude následně použito společně s dalšími osobními údaji, jako je například název účtu Google +1 použitý subjektem údajů a fotografie uložené v těchto údajích v jiných službách Google. Například výsledky vyhledávače vyhledávače Google, účet Google dotyčné osoby nebo na jiných místech, například na webových stránkách nebo v souvislosti s reklamami, uložené a zpracované. Google je také schopen propojit návštěvu tohoto webu s dalšími osobními údaji uloženými společností Google. Google také zaznamenává tyto osobní údaje s cílem zlepšit nebo optimalizovat různé služby Google.
 
Google vždy dostává prostřednictvím tlačítka Google+ informace o tom, že dotyčná osoba navštívila náš web, pokud je dotyčná osoba přihlášena do Google+ současně s přístupem na náš web; K tomu dochází bez ohledu na to, zda dotyčná osoba klepne na tlačítko Google+ nebo ne.
 
Pokud subjekt údajů nechce, aby byly osobní údaje předávány do Googlu, mohou takovému přenosu zabránit tak, že se odhlásí ze svého účtu Google+ před vyvoláním našich webových stránek.
 
Další informace a příslušné předpisy společnosti Google o ochraně údajů naleznete na adrese https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/. Další informace od společnosti Google o tlačítku Google +1 naleznete na adrese https://developers.google.com/+/web/buttons-policy.
 
16. Pravidla ochrany údajů pro aplikaci a používání Google AdWords
 
Řadič integroval Google AdWords na tento web. Google AdWords je internetová reklamní služba, která inzerentům umožňuje umisťovat reklamy do výsledků vyhledávače Google i do reklamní sítě Google. Google AdWords umožňuje inzerentovi předem definovat určitá klíčová slova, pomocí kterých se reklama zobrazí ve výsledcích vyhledávače Google pouze tehdy, když uživatel vyhledávací modul použije k získání výsledku vyhledávání podle klíčových slov. V reklamní síti Google jsou reklamy distribuovány na tematických webech pomocí automatického algoritmu a při zohlednění dříve definovaných klíčových slov.
 
Google AdWords provozuje společnost Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.
 
Účelem Google AdWords je inzerovat náš web zobrazováním reklamy související se zájmem na webových stránkách společností třetích stran a ve výsledcích vyhledávače vyhledávače Google a zobrazováním reklamy třetích stran na našem webu.
 
Pokud se subjekt údajů dostane na naši webovou stránku prostřednictvím reklamy Google, společnost Google vloží do informačního systému subjektu údajů tzv. Konverzní cookie. Jaké soubory cookie jsou již vysvětleny výše. Konverzní cookie ztratí platnost po třiceti dnech a nepoužívá se k identifikaci dotyčné osoby. Pokud cookie dosud nevypršela, použije se konverzní cookie k určení, zda byly na naše webové stránky zpřístupněny určité podstránky, například nákupní košík ze systému online obchodu. Konverzní soubor cookie umožňuje nám i společnosti Google pochopit, zda subjekt údajů, který přišel na náš web prostřednictvím prodeje reklamy AdWords, tj. Dokončil nebo zrušil nákup zboží.
 
Údaje a informace shromážděné pomocí převáděcího souboru cookie používá společnost Google ke generování statistik návštěvnosti našich webových stránek. Tyto statistiky návštěv jsme zase používali k určení celkového počtu uživatelů, kteří nám byli předáni prostřednictvím reklam AdWords, tj. K určení úspěchu nebo neúspěchu příslušné reklamy AdWords a k optimalizaci našich reklam AdWords pro budoucnost . Naše společnost ani další inzerenti Google AdWords nedostávají od společnosti Google informace, které by mohly být použity k identifikaci subjektu údajů.
 
Konverzní cookie se používá k ukládání osobních údajů, jako jsou například webové stránky navštívené subjektem údajů. Pokaždé, když navštívíte náš web, jsou osobní údaje, včetně IP adresy internetového připojení, které používá subjekt údajů, předány společnosti Google ve Spojených státech amerických. Tyto osobní údaje jsou společností Google ukládány ve Spojených státech amerických. Google může sdílet tyto osobní údaje shromážděné v rámci technického procesu s třetími stranami.
 
Dotčená osoba může kdykoli zabránit nastavením cookies na naší webové stránce, jak již bylo popsáno výše, prostřednictvím odpovídajícího nastavení použitého internetového prohlížeče, a tak trvale proti nastavení cookies cookies. Takové nastavení použitého internetového prohlížeče by také bránilo Googlu v nastavení konverzního souboru cookie v systému informačních technologií dotyčné osoby. Kromě toho lze cookie, které již nastavil Google AdWords, kdykoli smazat prostřednictvím internetového prohlížeče nebo jiných softwarových programů.
 
Subjekt údajů má dále možnost vznést námitky proti zájmově orientované reklamě Google. Za tímto účelem musí subjekt údajů přistoupit na odkaz www.google.de/settings/ads z každého internetového prohlížeče, který používá, a provést tam požadovaná nastavení.
 
Další informace a příslušné předpisy společnosti Google o ochraně údajů naleznete na adrese https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.
 
17. Pravidla ochrany údajů pro aplikaci a použití YouTube
 
Řadič má na tomto webu integrované součásti YouTube. YouTube je internetový video portál, který umožňuje vydavatelům videí bezplatně zveřejňovat videoklipy a dalším uživatelům je zdarma prohlížet, hodnotit a komentovat. YouTube umožňuje publikování všech typů videí, a proto lze prostřednictvím internetového portálu vyvolat kompletní filmové a televizní programy, ale také hudební videa, upoutávky nebo videa vytvořená samotnými uživateli.
 
YouTube provozuje společnost YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. YouTube, LLC je dceřinou společností společnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.
 
Pokaždé, když je přístupná jedna z jednotlivých stránek této webové stránky, která je ovládána řadičem a do které byla integrována komponenta YouTube (video YouTube), je příslušný komponent YouTube automaticky aktivován internetový prohlížeč v informačním systému dotyčné osoby. vyzváni ke stažení reprezentace odpovídající komponenty YouTube z YouTube. Další informace o YouTube naleznete na adrese https://www.youtube.com/yt/about/de/. V rámci tohoto technického procesu jsou YouTube a Google informovány o tom, kterou konkrétní podstránku našeho webu subjekt údajů navštíví.
 
Pokud je subjekt údajů přihlášen na YouTube současně, YouTube rozpozná konkrétní podstránku našeho webu, kterou subjekt údajů navštíví vyvoláním podstránky obsahující video YouTube. Tyto informace shromažďují YouTube a Google a přiřazují se k příslušnému účtu YouTube dotyčné osoby.
 
YouTube a Google vždy dostávají prostřednictvím komponenty YouTube informace o tom, že subjekt údajů navštívil náš web, pokud je subjekt údajů přihlášen na YouTube současně s přístupem na náš web; k tomu dochází bez ohledu na to, zda dotyčná osoba klikne na video YouTube nebo ne. Pokud subjekt údajů nechce, aby se tyto informace přenášely na YouTube a Google, může zabránit přenosu odhlášením ze svého účtu YouTube před přístupem na naše webové stránky.
 
Předpisy o ochraně údajů zveřejněné společností YouTube, které jsou k dispozici na adrese https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/, poskytují informace o shromažďování, zpracovávání a používání osobních údajů společností YouTube a Google.
 
18.1 Způsob platby: Pravidla ochrany údajů pro PayPal jako způsob platby
 
Řadič má na tomto webu integrované komponenty PayPal. PayPal je poskytovatel platebních služeb online. Platby jsou zpracovávány prostřednictvím tzv. PayPal účtů, které představují virtuální soukromé nebo obchodní účty. PayPal má také možnost zpracování virtuálních plateb prostřednictvím kreditní karty, pokud uživatel nemá účet PayPal. Účet PayPal je spravován prostřednictvím e-mailové adresy, proto neexistuje klasické číslo účtu. PayPal umožňuje iniciovat online platby třetím stranám nebo přijímat platby. PayPal také působí jako správce a nabízí služby ochrany kupujících.
 
Evropská provozní společnost PayPal je PayPal (Europe) S.à.r.l. & Cie. S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Lucemburk, Lucembursko.
 
Pokud dotyčná osoba vybere jako způsob platby během procesu objednávání v našem internetovém obchodě „PayPal“, budou data dotyčné osoby automaticky předána do PayPal. Výběrem této možnosti platby subjekt údajů souhlasí s přenosem osobních údajů potřebných ke zpracování platby.
 
Osobní údaje přenášené na PayPal jsou obvykle křestní jméno, příjmení, adresa, e-mailová adresa, IP adresa, telefonní číslo, číslo mobilního telefonu nebo jiná data, která jsou nezbytná pro zpracování platby. Pro zpracování kupní smlouvy jsou nezbytné i osobní údaje týkající se příslušné objednávky.
 
Účelem přenosu dat je zpracovat platby a zabránit podvodům. Správce bude přenášet osobní údaje PayPal zejména v případě oprávněného zájmu o převod. Osobní údaje vyměněné mezi PayPal a osobou odpovědnou za zpracování mohou být předány PayPal agenturám poskytujícím úvěry. Účelem tohoto přenosu je ověření totožnosti a důvěryhodnosti.
 
PayPal může předat osobní údaje přidruženým společnostem a poskytovatelům služeb nebo subdodavatelům, pokud je to nezbytné pro splnění smluvních závazků nebo pokud mají být údaje zpracovány v objednávce.
 
Subjekt údajů má možnost kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů z PayPal. Zrušení nemá vliv na osobní údaje, které musí být zpracovány, použity nebo předány pro (smluvní) zpracování plateb.
 
Aktuální předpisy PayPal o ochraně dat najdete na https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.
 
18.2 Způsob platby: Ustanovení o ochraně údajů o Stripe jako způsobu platby
 
Pokud si vyberete způsob platby od poskytovatele platebních služeb Stripe, bude platba zpracována prostřednictvím poskytovatele platebních služeb Stripe Payments Europe Ltd, blok 4, Harcourt Center, Harcourt Road, Dublin 2, Irsko, kterému poskytneme informace, které jste poskytli během procesu objednávání, spolu s informacemi o Předejte svou objednávku (jméno, adresa, číslo účtu, směrovací číslo banky, případně číslo kreditní karty, částka faktury, měna a číslo transakce). Vaše data budou předána pouze za účelem zpracování plateb s poskytovatelem platebních služeb Stripe Payments Europe Ltd. Více informací o ochraně dat Stripe naleznete na adrese URL https://stripe.com/de/terms
 
19. Právní základ pro zpracování
 
Čl. 6 jsem osvětlil. GDPR slouží naší společnosti jako právní základ pro operace zpracování, kde získáváme souhlas pro konkrétní zpracování. Je-li zpracování osobních údajů nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž je subjekt údajů stranou, jako je tomu například u operací zpracování, které jsou nezbytné pro dodání zboží nebo poskytnutí jakékoli jiné služby nebo protiplnění, je zpracování založeno na Čl. 6 jsem osvětlil. b GDPR. Totéž platí pro takové operace zpracování, které jsou nezbytné k provedení předsmluvních opatření, například v případě dotazů na naše produkty nebo služby. Pokud naše společnost podléhá zákonné povinnosti, která vyžaduje zpracování osobních údajů, jako je například plnění daňových povinností, je zpracování založeno na čl. 6 písm. c GDPR. Ve vzácných případech může být zpracování osobních údajů nezbytné k ochraně životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby. To by například nastalo, kdyby byl návštěvník naší společnosti zraněn a jeho jméno, věk, údaje o zdravotním pojištění nebo jiné důležité informace musely být předány lékaři, nemocnici nebo jiné třetí straně. Pak by zpracování bylo založeno na čl. 6, který jsem osvětlil. d GDPR. Nakonec by mohly být operace zpracování založeny na čl. 6 písm. f GDPR. Operace zpracování, na které se nevztahuje žádný z výše uvedených právních základů, jsou založeny na tomto právním základě, je-li zpracování nezbytné k ochraně oprávněných zájmů naší společnosti nebo třetí strany za předpokladu, že je nepřeváží zájmy, základní práva a svobody subjektu údajů. Takové operace zpracování jsou nám povoleny zejména proto, že byly výslovně zmíněny evropským zákonodárcem. V tomto ohledu zastával názor, že legitimní zájem lze předpokládat, pokud je subjekt údajů zákazníkem odpovědné osoby (47. bod odůvodnění 2 věta 2 GDPR).
 
20.Právní zájmy na zpracování, které sleduje správce nebo třetí strana
 
Je zpracování osobních údajů na základě článku 6 rozsvíceno. f GDPR je náš legitimní zájem na provádění našeho podnikání ve prospěch všech našich zaměstnanců a našich akcionářů.
 
21. Doba, po kterou jsou osobní údaje ukládány
 
Kritériem pro dobu uchovávání osobních údajů je příslušné zákonné období uchovávání. Po uplynutí této lhůty budou příslušná data běžně vymazána za předpokladu, že již není třeba plnit nebo iniciovat smlouvu.
 
22. právní nebo smluvní předpisy pro poskytování osobních údajů; Nutnost uzavření smlouvy; Povinnost subjektu údajů poskytovat osobní údaje; možné důsledky neposkytnutí
 
Informujeme vás, že poskytnutí osobních údajů je částečně vyžadováno zákonem (např. Daňové předpisy) nebo může také vyplývat ze smluvních předpisů (např. Informace o smluvní straně). Někdy může být nutné uzavřít smlouvu, že nám subjekt údajů poskytne osobní údaje, které musíme následně zpracovat. Dotčená osoba je například povinna nám poskytnout osobní údaje, pokud naše společnost s nimi uzavře smlouvu. Neposkytnutí osobních údajů by mělo za následek, že smlouva nebude s dotyčnou osobou uzavřena. Předtím, než subjekt údajů poskytne osobní údaje, musí subjekt údajů kontaktovat jednoho z našich zaměstnanců. Náš zaměstnanec případ od případu vyjasňuje, zda je poskytnutí osobních údajů vyžadováno zákonem nebo smlouvou nebo zda je vyžadováno pro uzavření smlouvy, zda existuje povinnost poskytnout osobní údaje a důsledky neposkytnutí osobních údajů.
 
23. Existence automatizovaného rozhodování
 
Jako odpovědná společnost nepoužíváme automatické rozhodování ani profilování.