Πολιτική Απορρήτου και Προστασία Δεδομένων


 
Είμαστε πολύ χαρούμενοι που δείξατε ενδιαφέρον για την επιχείρησή μας. Η προστασία δεδομένων αποτελεί ιδιαίτερα υψηλή προτεραιότητα στη διαχείριση της 17 Minute Languages. Η χρήση των σελίδων της 17 Minute Languages είναι δυνατή χωρίς την αποκάλυψη των προσωπικών δεδομένων. Ωστόσο, αν ένα υποκείμενο-χρήστης θέλει να χρησιμοποιήσει ειδικές επιχειρηματικές υπηρεσίες μέσω της ιστοσελίδας μας, τότε μπορεί να καταστεί αναγκαία η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Εάν η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων είναι απαραίτητη και δεν υπάρχει νομική βάση για την ενέργεια αυτή, γενικά λαμβάνουμε τη συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων.
 
Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, όπως το όνομα, η διεύθυνση, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ο αριθμός τηλεφώνου ενός προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα, πρέπει πάντοτε να συνάδουν με τον γενικό κανονισμό για την προστασία των δεδομένων (ΓΚΠΔ) και σύμφωνα με την ειδική για κάθε χώρα προστασία δεδομένων και τους κανονισμούς που ισχύουν για την 17 Minute Languages. Μέσω αυτής της δήλωσης προστασίας δεδομένων, η επιχείρησή μας θα ήθελε να ενημερώσει το ευρύ κοινό σχετικά με τη φύση, το πεδίο εφαρμογής και το σκοπό των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε και επεξεργαζόμαστε. Επιπλέον, τα πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα, ενημερώνονται μέσω αυτής της δήλωσης προστασίας δεδομένων, για τα δικαιώματα τα οποία έχουν.
 
Ως υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων, η 17 Minute Languages έχει εφαρμόσει πολυάριθμα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να εξασφαλίσει την πληρέστερη προστασία των προσωπικών δεδομένων που επεξεργάζονται μέσω αυτής της ιστοσελίδας. Ωστόσο, η διάδοση δεδομένων στο διαδίκτυο ενδέχεται κατά βάση να παρουσιάσει κενά ασφαλείας, επομένως δεν είναι εγγυημένη η απόλυτη προστασία. Για το λόγο αυτό, κάθε υποκείμενο δεδομένων είναι ελεύθερο να μεταφέρει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε εμάς μέσω εναλλακτικών μέσων, π.χ. μέσω τηλεφώνου.
 
Ορισμοί
 
Η δήλωση προστασίας δεδομένων της 17 Minute Languages βασίζεται στους όρους που χρησιμοποιεί ο ευρωπαϊκός νόμος σύμφωνα με την έγκριση του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ). Η δήλωση προστασίας δεδομένων πρέπει να είναι ευανάγνωστη και κατανοητή στο το ευρύ κοινό, καθώς και για τους πελάτες και τους επιχειρηματικούς εταίρους μας. Για να το διασφαλίσουμε αυτό, θα θέλαμε να εξηγήσουμε πρώτα την ορολογία που χρησιμοποιούμε.
 
Σε αυτήν τη δήλωση προστασίας δεδομένων χρησιμοποιούμε, μεταξύ άλλων, τους ακόλουθους όρους:
 
α) Προσωπικά δεδομένα
 
Ως «προσωπικά δεδομένα» νοούνται οι πληροφορίες που αφορούν ένα φυσικό πρόσωπο που έχει τακτοποιηθεί ή μπορεί να προσδιοριστεί ("πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα"). Ένα αναγνωρίσιμο φυσικό πρόσωπο είναι ένα πρόσωπο το οποίο μπορεί να αναγνωριστεί, άμεσα ή έμμεσα, κυρίως με αναφορά σε ένα χαρακτηριστικό όπως ένα όνομα, ένας αναγνωριστικός αριθμός, δεδομένα θέσης, ένας ηλεκτρονικός κωδικός, ένας ή περισσότεροι παράγοντες που σχετίζονται με τη φυσική, φυσιολογική, γενετική, πνευματική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα αυτού του φυσικού προσώπου.
 
β) Το υποκείμενο των δεδομένων
 
Το υποκείμενο των δεδομένων είναι οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο που προσδιορίζεται ή μπορεί να προσδιοριστεί και τα προσωπικά του δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία από τον υπεύθυνο επεξεργασίας.
 
γ) Επεξεργασία
 
Ως επεξεργασία νοείται κάθε πράξη ή σύνολο πράξεων που εκτελούνται σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, είτε αυτοματοποιημένα είτε όχι, όπως συλλογή, καταγραφή, οργάνωση, διαμόρφωση, αποθήκευση, προσαρμογή ή τροποποίηση, ανάκτηση, διαπραγμάτευση, χρήση, γνωστοποίηση μέσω μετάδοσης, διάδοσης ή άλλης διάθεσης, κατά σειρά ή συνδυαστικά, περιορισμού, διαγραφής ή καταστροφής.
 
δ) Περιορισμός της επεξεργασίας
 
Περιορισμός της επεξεργασίας είναι η επισήμανση των αποθηκευμένων προσωπικών δεδομένων με σκοπό τον περιορισμό της επεξεργασίας τους στο μέλλον.
 
ε) Προφίλ
 
Προφίλ σημαίνει κάθε μορφή αυτοματοποιημένης επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συνίσταται στη χρήση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για την αξιολόγηση ορισμένων προσωπικών δεδομένων που αφορούν ένα φυσικό πρόσωπο, ιδίως για την ανάλυση ή την πρόβλεψη τομέων που αφορούν την απόδοση του φυσικού προσώπου στην εργασία, την οικονομική κατάσταση, την υγεία, τις προσωπικές προτιμήσεις , τα συμφέροντα, την αξιοπιστία, τη συμπεριφορά, την τοποθεσία ή τις κινήσεις.
 
στ) Ψευδώνυμο
 
Η ψευδωνύμοποίηση είναι η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων κατά τρόπον ώστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα να μην μπορούν πλέον να αποδίδονται σε ένα συγκεκριμένο υποκείμενο των δεδομένων χωρίς τη χρήση πρόσθετων πληροφοριών. Υπό την προϋπόθεση ότι αυτές οι πρόσθετες πληροφορίες κρατούνται χωριστά και υπόκεινται σε τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι τα προσωπικά δεδομένα δεν αποδίδονται σε αναγνωρισμένο ή αναγνωρίσιμο φυσικό πρόσωπο.
 
ζ) Ελεγκτής ή ελεγκτής υπεύθυνος για την επεξεργασία
 
Ο ελεγκτής επεξεργασίας ή ο υπεύθυνος επεξεργασίας είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, ο οργανισμός ή άλλος φορέας ο οποίος, μόνος του ή από κοινού με άλλους, καθορίζει τους σκοπούς και τα μέσα επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Όταν οι σκοποί και τα μέσα αυτής της επεξεργασίας καθορίζονται από το δίκαιο της Ένωσης ή του κράτους μέλους, ο υπεύθυνος της επεξεργασίας και τα ειδικά κριτήρια για το διορισμό του μπορούν να προβλεφθούν από το δίκαιο της Ένωσης ή των κρατών μελών.
 
η) Επεξεργαστής
 
Ο επεξεργαστής είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του υπεύθυνου επεξεργασίας.
 
ι) Παραλήπτης
 
Ο παραλήπτης είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, οργανισμός ή άλλος φορέας, στον οποίο αποκαλύπτονται τα προσωπικά δεδομένα, ανεξάρτητα αν πρόκειται για τρίτο πρόσωπο ή όχι. Ωστόσο, οι δημόσιες αρχές που ενδέχεται να λαμβάνουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο ειδικής έρευνας σύμφωνα με το δίκαιο της ευρωπαϊκής ένωσης ή των κρατών μελών δεν θεωρούνται δικαιούχοι. Η επεξεργασία αυτών των δεδομένων από τις εν λόγω δημόσιες αρχές πρέπει να είναι σύμφωνη με τους ισχύοντες κανόνες περί της προστασίας δεδομένων και σύμφωνα με τους σκοπούς της επεξεργασίας.
 
ια) Τρίτο πρόσωπο
 
Το τρίτο πρόσωπο είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, οργανισμός ή φορέας εκτός από το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας, ο επεξεργαστής και τα πρόσωπα τα οποία, υπό την άμεση εξουσία του υπεύθυνου επεξεργασίας ή του επεξεργαστή, έχουν εξουσιοδότηση επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
 
ιβ) Συγκατάθεση
 
Η συγκατάθεση του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα είναι οποιαδήποτε ελεύθερη, συγκεκριμένη, ενημερωμένη και σαφής ένδειξη των επιθυμιών του υποκειμένου των δεδομένων με την οποία αυτός, με δήλωση ή με σαφή καταφατική ενέργεια, συμφωνεί με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που τον αφορούν.
 
2. Όνομα και διεύθυνση του ελεγκτή
 
Ο υπεύθυνος επεξεργασίας σύμφωνα με τους Κανονισμούς Γενικής Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ), άλλοι νόμοι περί προστασίας δεδομένων που ισχύουν στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες διατάξεις σχετικά με την προστασία των δεδομένων είναι:
17 Minute Languages, Udo Gollub, Kühbachstr. 9, 81543 München, Γερμανία, Τηλέφωνο: + 49-89-52033479, Email: https://www.17-minute-languages.com/gr/faq, Ιστοσελίδα: www.17-minute-languages.com
 
3. Cookies
 
Οι σελίδες στο διαδίκτυο της 17 Minute Languages χρησιμοποιούν cookies. Τα cookies είναι αρχεία κειμένου που είναι αποθηκευμένα σε ένα σύστημα υπολογιστή μέσω ενός περιηγητή στο διαδίκτυο.
 
Πολλές ιστοσελίδες στο διαδίκτυο και διακομιστές χρησιμοποιούν cookies. Πολλά cookies περιέχουν ένα λεγόμενο αναγνωριστικό cookie. Το αναγνωριστικό cookie είναι ένα και μοναδικό. Αποτελείται από μια συμβολοσειρά χαρακτήρων μέσω της οποίας οι σελίδες του Διαδικτύου και οι διακομιστές μπορούν να αναγνωρίζουν το συγκεκριμένο πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο, στο οποίο αποθηκεύτηκε το cookie. Αυτό επιτρέπει στους ιστότοπους και τους διακομιστές να διαφοροποιούν το μεμονωμένο πρόγραμμα περιήγησης των υποκειμένων δεδομένων από άλλα προγράμματα περιήγησης στο διαδίκτυο που περιέχουν άλλα cookies. Ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο μπορεί να αναγνωριστεί και να τακτοποιηθεί χρησιμοποιώντας το μοναδικό αναγνωριστικό cookie.
 
Μέσω της χρήσης των cookies, η 17 Minute Languages, μπορεί να παρέχει στους χρήστες αυτής της ιστοσελίδας περισσότερες φιλικές προς το χρήστη υπηρεσίες που δεν θα ήταν δυνατές χωρίς τη χρήση των cookies.
 
Μέσω των cookies, οι πληροφορίες και οι προσφορές στον ιστότοπo μας μπορούν να βελτιστοποιηθούν με γνώμονα τον χρήστη. Τα cookies μας επιτρέπουν, όπως προαναφέρθηκε, να αναγνωρίσουμε τους χρήστες του ιστοτόπου μας. Ο σκοπός αυτής της αναγνώρισης είναι να διευκολύνει τους χρήστες να χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα μας. Ο χρήστης της ιστοσελίδας που χρησιμοποιεί cookies, δεν χρειάζεται π.χ. να εισάγει δεδομένα πρόσβασης κάθε φορά που εισέρχεται στον ιστότοπο, διότι αυτό αναλαμβάνεται από την ιστοσελίδα και τα cookies και αποθηκεύεται έτσι στο υπολογιστικό σύστημα του χρήστη. Ένα άλλο παράδειγμα είναι τα cookies ενός καλαθιού αγορών σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Το ηλεκτρονικό κατάστημα θυμάται τα προϊόντα που ο πελάτης έχει τοποθετήσει στο εικονικό καλάθι αγορών μέσω ενός cookie.
 
Το υποκείμενο-χρήστης μπορεί, ανά πάσα στιγμή, να εμποδίσει τη ρύθμιση των cookies της ιστοσελίδας μας μέσω αντίστοιχης ρύθμισης στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιεί και συνεπώς μπορεί να αρνηθεί οριστικά τη ρύθμιση των cookies. Επιπλέον, τα ήδη ορισθέντα cookies μπορούν να διαγραφούν οποιαδήποτε στιγμή μέσω του προγράμματος περιήγησης στο διαδίκτυο ή άλλων προγραμμάτων λογισμικού. Αυτό είναι δυνατό σε όλα τα δημοφιλή προγράμματα περιήγησης στο διαδίκτυο. Εάν το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα απενεργοποιεί τη ρύθμιση των cookies στο χρησιμοποιούμενο πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο, δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν όλες οι λειτουργίες του ιστοτόπου μας.
 
4. Συλλογή γενικών δεδομένων και πληροφοριών
 
Ο ιστότοπος της 17 Minute Languages συλλέγει μια σειρά γενικών δεδομένων και πληροφοριών όταν ένα υποκείμενο ή αυτοματοποιημένο σύστημα χρησιμοποιεί τον ιστότοπο μας. Αυτά τα γενικά δεδομένα και πληροφορίες αποθηκεύονται στα αρχεία καταγραφής διακομιστή. Η συλλογή μπορεί να είναι: (1) οι τύποι και οι εκδόσεις των προγραμμάτων περιήγησης που χρησιμοποιούνται, (2) το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείται από το σύστημα πρόσβασης, (3) ο ιστότοπος από τον οποίο φθάνει ένα σύστημα πρόσβασης στην ιστοσελίδα μας (λεγόμενες παραπομπές), (4) προτεινόμενοι σύνδεσμοι, (5) η ημερομηνία και η ώρα πρόσβασης στον δικτυακό τόπο, (6) η διεύθυνση πρωτοκόλλου ίντερνετ (διεύθυνση IP), (7) ο πάροχος υπηρεσιών διαδικτύου του συστήματος πρόσβασης και (8) τυχόν άλλα παρόμοια δεδομένα και πληροφορίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε περίπτωση επίθεσης στο σύστημα τεχνολογίας των πληροφοριών μας.
 
Όταν χρησιμοποιείτε αυτά τα γενικά δεδομένα και πληροφορίες, η 17 Minute Languages, δεν εξάγει συμπεράσματα σχετικά με το υποκείμενο-χρήστη. Αυτές οι πληροφορίες είναι απαραίτητες για την: (1) σωστή προβολή του περιεχομένου του ιστότοπου μας, (2) βελτίωση του περιεχομένου του ιστοτόπου μας καθώς και της διαφήμισης του, (3) διασφάλιση της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας των συστημάτων πληροφορικής και τεχνολογίας του ιστότοπου , και (4) παροχή στις αρχές επιβολής του νόμου τις απαραίτητες πληροφορίες για ποινική δίωξη σε περίπτωση επιθέσεων στον κυβερνοχώρο. Ως εκ τούτου, η 17 Minute Languages αναλύει στατιστικά ανώνυμα δεδομένα και πληροφορίες, με στόχο την αύξηση της προστασίας και της ασφάλειας των δεδομένων της επιχείρησής μας και την εξασφάλιση βέλτιστου επιπέδου προστασίας των προσωπικών δεδομένων που επεξεργαζόμαστε. Τα ανώνυμα δεδομένα των αρχείων καταγραφής διακομιστών αποθηκεύονται χωριστά από όλα τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται από ένα υποκείμενο-χρήστη.
 
5. Εγγραφή στην ιστοσελίδα μας
 
Το υποκείμενο-χρήστης έχει τη δυνατότητα να εγγραφεί στον ιστότοπο του υπεύθυνου επεξεργασίας με την επίδειξη προσωπικών δεδομένων. Ποια προσωπικά δεδομένα αποκαλύπτονται στον ελεγκτή καθορίζεται από την αντίστοιχη φόρμα εισόδου που συμπληρώνεται για την εγγραφή. Τα προσωπικά δεδομένα που εισάγονται από το υποκείμενο των δεδομένων συλλέγονται και αποθηκεύονται αποκλειστικά για εσωτερική χρήση από τον υπεύθυνο επεξεργασίας και για δικούς του σκοπούς. Ο ελεγκτής μπορεί να ζητήσει τη μεταφορά από έναν ή περισσότερους επεξεργαστές (π.χ. υπηρεσία αποστολής δεμάτων) που χρησιμοποιεί επίσης προσωπικά δεδομένα για εσωτερικό σκοπό, τα οποία αποδίδονται στον υπεύθυνο επεξεργασίας.
 
Με την εγγραφή στον δικτυακό τόπο του υπεύθυνου επεξεργασίας, αποθηκεύεται επίσης η διεύθυνση IP-που έχει εκχωρηθεί από τον πάροχο υπηρεσιών διαδικτύου (ΠΥΔ) και η ημερομηνία υποβολής των δεδομένων από την ώρα της εγγραφής. Η αποθήκευση αυτών των δεδομένων πραγματοποιείται με βάση το γεγονός ότι αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να αποφευχθεί η κατάχρηση των υπηρεσιών μας και, εάν κριθεί απαραίτητο, να καταστεί δυνατή η διερεύνηση των διαπραχθέντων αδικημάτων. Ως εκ τούτου, η αποθήκευση αυτών των δεδομένων είναι απαραίτητη για τη διασφάλιση του ελεγκτή. Τα δεδομένα αυτά δεν μεταβιβάζονται σε τρίτους εκτός εάν υπάρχει νόμιμη υποχρέωση διαβίβασης των δεδομένων ή εάν η μεταφορά εξυπηρετεί το σκοπό ποινικής δίωξης.
 
Η καταχώριση του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα, με την εθελοντική αποκάλυψη προσωπικών δεδομένων, αποσκοπεί στο να επιτρέψει στον υπεύθυνο επεξεργασίας να προσφέρει στο υποκείμενο-χρήστη περιεχόμενο ή υπηρεσίες που μπορούν να προσφέρονται μόνο σε εγγεγραμμένους χρήστες λόγω της φύσης του συγκεκριμένου θέματος. Τα εγγεγραμμένα πρόσωπα είναι ελεύθερα να αλλάζουν ανά πάσα στιγμή τα προσωπικά δεδομένα που έχουν καθοριστεί κατά την εγγραφή ή να τα διαγράψουν εντελώς από το απόθεμα δεδομένων του ελεγκτή.
 
Ο υπεύθυνος επεξεργασίας πρέπει ανά πάσα στιγμή να παρέχει πληροφορίες, κατόπιν αιτήματος, σε κάθε υποκείμενο-χρήστη σχετικά με τα αποθηκευμένα προσωπικά δεδομένα και σχετικά με το ίδιο το υποκείμενο-χρήστη. Επιπλέον, ο υπεύθυνος επεξεργασίας διορθώνει ή διαγράφει προσωπικά δεδομένα κατόπιν αιτήματος ή επιθυμίας του υποκειμένου-χρήστη, εφόσον δεν έχουν οριστεί νομικές υποχρεώσεις αποθήκευσης. Το σύνολο των υπαλλήλων του υπεύθυνου της ελεγκτικής υπηρεσίας είναι διαθέσιμο σε αυτή την περίπτωση στον χρήστη ως πρόσωπο επικοινωνίας.
 
6. Συνδρομή στα ενημερωτικά μας δελτία
 
Στην ιστοσελίδα της 17 Minute Languages, δίνεται η δυνατότητα στους χρήστες να εγγραφούν στο ενημερωτικό δελτίο της επιχείρησής μας. Η φόρμα εισόδου που χρησιμοποιείται για το σκοπό αυτό καθορίζει ποια προσωπικά δεδομένα μεταδίδονται, καθώς και όταν το ενημερωτικό δελτίο καθορίζεται από τον ελεγκτή.
 
Η 17 Minute Languages ενημερώνει τακτικά τους πελάτες και τους επιχειρηματικούς συνεργάτες της μέσω ενός ενημερωτικού δελτίου για τις προσφορές της επιχείρησης. Το ενημερωτικό δελτίο της επιχείρησης μπορεί να παραληφθεί από το υποκείμενο-χρήστη των δεδομένων εάν (1) το υποκείμενο-χρήστης των δεδομένων έχει έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και (2) το υποκείμενο-χρήστης των δεδομένων αιτηθεί την αποστολή του ενημερωτικού δελτίου. Ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επιβεβαίωσης θα αποστέλλεται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που καταχωρήθηκε από ένα υποκείμενο-χρήστη των δεδομένων για πρώτη φορά για αποστολή ενημερωτικών δελτίων, για νομικούς λόγους, στη διαδικασία διπλής συμμετοχής. Αυτό το ηλεκτρονικό μήνυμα επιβεβαίωσης χρησιμοποιείται για να αποδείξει εάν ο κάτοχος της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ως πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα είναι εξουσιοδοτημένος να λαμβάνει το ενημερωτικό δελτίο.
 
Κατά την εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο, αποθηκεύουμε επίσης τη διεύθυνση IP του συστήματος υπολογιστών που έχει καταχωρήσει ο πάροχος υπηρεσιών διαδικτύου (ΠΥΔ) και που χρησιμοποιείται από το υποκείμενο των δεδομένων κατά τη στιγμή της εγγραφής, καθώς και την ημερομηνία και ώρα της εγγραφής. Η συλλογή των δεδομένων αυτών είναι απαραίτητη προκειμένου να γίνει αντιληπτή η (ενδεχόμενη) κατάχρηση της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ενός υποκειμένου-χρήστη των δεδομένων σε μελλοντική ημερομηνία και συνεπώς εξυπηρετεί το σκοπό της νομικής προστασίας του υπεύθυνου επεξεργασίας.
 
Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται στο πλαίσιο εγγραφής στο ενημερωτικό δελτίο θα χρησιμοποιηθούν μόνο για την αποστολή του ενημερωτικού δελτίου μας. Επιπλέον, οι συνδρομητές του ενημερωτικού δελτίου μπορούν να ενημερώνονται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, εφόσον αυτό είναι απαραίτητο για τη λειτουργία της υπηρεσίας ενημερωτικών δελτίων ή για μια σχετική καταχώριση, όπως θα συνέβαινε σε περίπτωση τροποποίησης της προσφοράς ενημερωτικών δελτίων, ή σε περίπτωση αλλαγής των τεχνικών συνθηκών. Δεν θα υπάρξει μεταφορά προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται από την υπηρεσία ενημερωτικών δελτίων σε τρίτους. Η εγγραφή στο ενημερωτικό μας δελτίο μπορεί να τερματιστεί από το υποκείμενο-χρήστη των δεδομένων ανά πάσα στιγμή. Η συγκατάθεση για την αποθήκευση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, την οποία έχει υποβάλει το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα για την αποστολή του ενημερωτικού δελτίου, μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή. Για τους σκοπούς της ανάκλησης της συγκατάθεσης, υπάρχει αντίστοιχος σύνδεσμος σε κάθε ενημερωτικό δελτίο. Είναι επίσης δυνατό να καταργήσετε την εγγραφή από το ενημερωτικό δελτίο ανά πάσα στιγμή απευθείας στον ιστότοπο του ελεγκτή ή να το γνωστοποιήσετε στον υπεύθυνο επεξεργασίας με διαφορετικό τρόπο.
 
7. Παρακολούθηση ενημερωτικών δελτίων
 
Το ενημερωτικό δελτίο της 17 Minute Languages περιέχει τα λεγόμενα pixel παρακολούθησης. Ένα pixel παρακολούθησης είναι ένα μικροσκοπικό γραφικό ενσωματωμένο σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τα οποία αποστέλλονται σε μορφή HTML για να επιτρέπουν την καταγραφή και την ανάλυση των αρχείων καταγραφής. Αυτό επιτρέπει μια στατιστική ανάλυση της καταγραφής της επιτυχίας ή αποτυχίας των διαδικτυακών καμπανιών μάρκετινγκ. Με βάση το ενσωματωμένο pixel παρακολούθησης, η 17 Minute Languages μπορεί να δει αν και πότε ένα e-mail άνοιξε από ένα υποκείμενο-χρήστη των δεδομένων και ποιοι σύνδεσμοι στο e-mail ζητήθηκαν από τα άτομα δεδομένων.
 
Αυτά τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται από τα pixel παρακολούθησης που περιέχονται στα ενημερωτικά δελτία αποθηκεύονται και αναλύονται από τον ελεγκτή προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η αποστολή του ενημερωτικού δελτίου καθώς και να προσαρμοστεί το περιεχόμενο των μελλοντικών ενημερωτικών δελτίων καλύτερα στα συμφέροντα του υποκειμένου-χρήστη των δεδομένων. Αυτά τα προσωπικά δεδομένα δεν μεταβιβάζονται σε τρίτους. Τα υποκείμενα των δεδομένων-χρήστες έχουν ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα να ανακαλούν την αντίστοιχη δήλωση συγκατάθεσης που εκδίδεται μέσω της διαδικασίας διπλής συμμετοχής. Μετά την ανάκληση, αυτά τα προσωπικά δεδομένα θα διαγραφούν από τον ελεγκτή. Η 17 Minute Languages θεωρεί αυτόματα μια απόσυρση από την παραλαβή του ενημερωτικού δελτίου ως ανάκληση.
 
8. Δυνατότητα επικοινωνίας μέσω της ιστοσελίδας
 
Ο ιστότοπος της 17 Minute Languages περιέχει πληροφορίες που επιτρέπουν την γρήγορη ηλεκτρονική επικοινωνία με την επιχείρησή μας καθώς και άμεση επικοινωνία μαζί μας, η οποία περιλαμβάνει επίσης μια γενική διεύθυνση του λεγόμενου ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου). Εάν ένα υποκείμενο δεδομένων-χρήστης επικοινωνεί με τον ελεγκτή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή μέσω μιας φόρμας επικοινωνίας, τα προσωπικά δεδομένα που διαβιβάζονται από το υποκείμενο δεδομένων αποθηκεύονται αυτόματα. Αυτά τα προσωπικά δεδομένα που διαβιβάζονται με εθελοντική ενέργεια από ένα υποκείμενο των δεδομένων στον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων αποθηκεύονται για τον σκοπό της επεξεργασίας ή επικοινωνίας με το υποκείμενο των δεδομένων-χρήστη. Δεν γίνεται μεταφορά αυτών των προσωπικών δεδομένων σε τρίτους.
 
9. Κατάργηση και αποκλεισμός των προσωπικών δεδομένων
 
Ο υπεύθυνος επεξεργασίας επεξεργάζεται και αποθηκεύει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του υποκειμένου των δεδομένων μόνο για το χρονικό διάστημα που είναι αναγκαίο για την επίτευξη του σκοπού της αποθήκευσης ή εφόσον αυτό επιτρέπετε από την ευρωπαϊκή νομοθεσία ή άλλες νομοθεσίες, νόμους ή κανονισμούς στους οποίους είναι υπόχρεος ο υπεύθυνος επεξεργασίας.
 
Εάν ο σκοπός αποθήκευσης δεν έχει προσδιοριστεί ή εάν λήξει η προθεσμία αποθήκευσης που έχει ορίσει ο ευρωπαϊκός νόμος ή άλλος αρμόδιος νομοθέτης, τα προσωπικά δεδομένα συνήθως αποκλείονται ή διαγράφονται σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις.
 
10. Δικαιώματα του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα
 
α) Δικαίωμα επιβεβαίωσης
 
Κάθε υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό νόμο να λαμβάνει από τον υπεύθυνο της επεξεργασίας την επιβεβαίωση ως προς το εάν επεξεργάζονται ή όχι δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν. Εάν ένα υποκείμενο των δεδομένων-χρήστης επιθυμεί να κάνει χρήση αυτού του δικαιώματος επιβεβαίωσης, μπορεί ανά πάσα στιγμή να επικοινωνήσει με οποιονδήποτε υπάλληλο του υπεύθυνου επεξεργασίας.
 
β) Δικαίωμα πρόσβασης
 
Κάθε υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα που του έχει χορηγηθεί από τον ευρωπαϊκό νόμο ώστε να αποκτά από τον ελεγκτή δωρεάν πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά του δεδομένα που έχουν αποθηκευτεί ανά πάσα στιγμή και ένα αντίγραφο αυτών των πληροφοριών. Επιπλέον, οι ευρωπαϊκές οδηγίες και κανονισμοί παρέχουν στο υποκείμενο των δεδομένων-χρήστη πρόσβαση στις ακόλουθες πληροφορίες:
Τους σκοπούς της επεξεργασίας των δεδομένων·
Τις κατηγορίες των σχετικών προσωπικών δεδομένων·
Τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών στους οποίους έχουν διαβιβαστεί ή πρόκειται να αποκαλυφθούν τα προσωπικά δεδομένα, ιδίως οι αποδέκτες σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς ·
Όπου είναι δυνατόν, την προβλεπόμενη περίοδο για την οποία θα αποθηκεύονται τα προσωπικά δεδομένα ή εάν δεν είναι δυνατόν, τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό της εν λόγω περιόδου ·
Την ύπαρξη του δικαιώματος να ζητείται από τον υπεύθυνο της επεξεργασίας η διόρθωση ή η διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή τον περιορισμό της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σχετικά με το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα ή να αντιταχθεί στην επεξεργασία αυτή ·
Την ύπαρξη του δικαιώματος υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή·
Όταν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν συλλέγονται από το υποκείμενο των δεδομένων, να ζητήσει τις διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με την πηγή τους·
Την ύπαρξη αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της μορφοποίησης, που αναφέρεται στο άρθρο 22 παράγραφοι 1 και 4 του ΓΚΠΔ και τουλάχιστον στις περιπτώσεις αυτές, σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη λογική καθώς και τη σημασία και τις προβλεπόμενες συνέπειες επεξεργασίας για το υποκείμενο των δεδομένων-χρήστη.
 
Επιπλέον, το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να λαμβάνει πληροφορίες σχετικά με το εάν μεταβιβάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτη χώρα ή σε διεθνή οργανισμό. Σε αυτή την περίπτωση, το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να ενημερώνεται για τις κατάλληλες προϋποθέσεις σχετικά με τη μεταφορά.
 
Εάν ένα υποκείμενο των δεδομένων επιθυμεί να κάνει χρήση αυτού του δικαιώματος πρόσβασης, μπορεί οποτεδήποτε να επικοινωνήσει με οποιονδήποτε υπάλληλο του υπεύθυνου επεξεργασίας.
 
γ) Δικαίωμα διόρθωσης
 
Κάθε υποκείμενο των δεδομένων-χρήστης έχει το δικαίωμα βάσει του ευρωπαϊκού νόμου να λαμβάνει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, τη διόρθωση ανακριβών προσωπικών δεδομένων που τον αφορούν. Λαμβάνοντας υπόψη τους σκοπούς της επεξεργασίας, το υποκείμενο των δεδομένων-χρήστης έχει το δικαίωμα να έχει συμπληρώσει ατελή προσωπικά δεδομένα, συμπεριλαμβανομένης της αίτησης συμπληρωματικής δήλωσης.
 
Εάν ένα υποκείμενο των δεδομένων χρήστης επιθυμεί να ασκήσει αυτό το δικαίωμα διόρθωσης, αυτός ή αυτή μπορεί ανά πάσα στιγμή να επικοινωνήσει με οποιονδήποτε υπάλληλο του υπεύθυνου επεξεργασίας.
 
δ) Δικαίωμα διαγραφής (Δικαίωμα να ξεχαστεί)
 
Κάθε πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα έχει το δικαίωμα βάσει του ευρωπαϊκού νόμου να ζητήσει από τον υπεύθυνο της επεξεργασίας τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων που τον αφορούν χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και ο υπεύθυνος επεξεργασίας υποχρεούται να διαγράψει τα προσωπικά δεδομένα χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση όταν ένας από τους ακόλουθους λόγους ισχύει, εφόσον η επεξεργασία δεν είναι απαραίτητη:
Τα προσωπικά δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν σε άλλη επεξεργασία.
Το υποκείμενο των δεδομένων-χρήστης αποσύρει τη συγκατάθεση στην οποία βασίζεται η επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) του ΓΚΠΔ ή του άρθρου 9 παράγραφος 2 στοιχείο α) του ΓΚΠΔ και εφόσον δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για την επεξεργασία.
Το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα αμφισβητεί τη μετάδοση των δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 1 του ΓΚΠΔ και δεν υπάρχουν επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για τη μετάδοση ή το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα αντικρούει τη μετάδοση σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 2 του ΓΚΠΔ.
Τα προσωπικά δεδομένα έχουν υποστεί επεξεργασία παράνομα.
Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να διαγραφούν για τη συμμόρφωση με μια νομική υποχρέωση δικαίου της Ένωσης ή του κράτους μέλους στην οποία υπόκειται ο υπεύθυνος επεξεργασίας.
Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συλλέχθηκαν για την προσφορά υπηρεσιών στην κοινωνία της πληροφορικής όπως αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 του ΓΚΠΔ.
 
Εάν ισχύει ένας από τους προαναφερθέντες λόγους και ένα υποκείμενο των δεδομένων-χρήστης επιθυμεί να ζητήσει τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων που έχουν αποθηκευτεί από την 17 Minute Languages, μπορεί οποτεδήποτε να επικοινωνήσει με οποιονδήποτε υπάλληλο του υπεύθυνου επεξεργασίας. Ένας υπάλληλος της 17 Minute Languages πρέπει να εξασφαλίσει αμέσως ότι η αίτηση διαγραφής θα τηρηθεί αμέσως.
 
Όταν ο υπεύθυνος επεξεργασίας έχει δημοσιοποιήσει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και υποχρεούται να διαγράψει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 1 του ΓΚΠΔ, τότε ο υπεύθυνος της επεξεργασίας, λαμβάνοντας υπόψη την διαθέσιμη τεχνολογία και το κόστος εφαρμογής, λαμβάνει εύλογα μέτρα, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών μέτρων ώστε οι υπεύθυνοι επεξεργασίας που επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα, να λάβουν υπόψη τους ότι το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα έχει ζητήσει τη διαγραφή από τους εν λόγω ελεγκτές οποιουδήποτε συνδέσμου ή αντιγραφής ή αναπαραγωγής αυτών των προσωπικών δεδομένων, εφόσον δεν απαιτείται επεξεργασία. Οι υπάλληλοι της 17 Minute Languages θα οργανώσουν την κατάλληλη διαδικασία σε μεμονωμένες περιπτώσεις.
 
ε) Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας
 
Κάθε υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα όπως του έχει χορηγηθεί από τον ευρωπαϊκό νόμο ώστε να ζητήσει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων , όταν ισχύει ένα από τα ακόλουθα:
Η ακρίβεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αμφισβητείται από το υποκείμενο των δεδομένων-χρήστη, για μια περίοδο που επιτρέπει στον ελεγκτή να επαληθεύει την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων.
Η επεξεργασία είναι παράνομη και το υποκείμενο των δεδομένων αντιτίθεται στη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων και ζητεί αντί αυτού τον περιορισμό της χρήσης τους.
Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν χρειάζεται πλέον τα προσωπικά δεδομένα για σκοπούς επεξεργασίας, αλλά αυτά απαιτούνται από το υποκείμενο των δεδομένων για τη σύσταση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών υποθέσεων.
Το υποκείμενο των δεδομένων-χρήστης έχει αντιταχθεί στη επεξεργασία των δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 1 του ΓΚΠΔ και αναμένεται η επαλήθευση του κατά πόσον οι θεμιτοί λόγοι του υπεύθυνου επεξεργασίας υπερισχύουν εκείνων του υποκειμένου των δεδομένων.
 
Εάν πληρούνται ένας από τους προαναφερθέντες όρους και ένα υποκείμενο των δεδομένων επιθυμεί να ζητήσει τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που είναι αποθηκευμένα από την 17 Minute Languages, μπορεί ανά πάσα στιγμή να επικοινωνήσει με οποιονδήποτε υπάλληλο. Ο υπάλληλος της 17 Minute Languages θα φροντίσει για τον περιορισμό της επεξεργασίας.
 
στ) Δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα
 
Κάθε υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό νόμο να λαμβάνει τα προσωπικά δεδομένα που τον αφορούν, τα οποία παρέχονται στον υπεύθυνο επεξεργασίας, σε διαρθρωμένη, ευρέως χρησιμοποιούμενη και μηχανικά αναγνώσιμη μορφή. Έχει το δικαίωμα να διαβιβάσει τα δεδομένα αυτά σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας χωρίς να παρεμποδίζει τον υπεύθυνο επεξεργασίας στον οποίο έχουν παρασχεθεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, εφόσον η επεξεργασία βασίζεται σε συναίνεση σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) του ΓΚΠΔ ή του άρθρου 9 παράγραφος 2 στοιχείο α) του ΓΚΠΔ ή με συμμόρφωση σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) του ΓΚΠΔ και η επεξεργασία πραγματοποιείται με αυτοματοποιημένα μέσα, εφ 'όσον η επεξεργασία δεν είναι απαραίτητη για την εκτέλεση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή για την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στον υπεύθυνο επεξεργασίας.
 
Επιπλέον, κατά την άσκηση του δικαιώματός του για την πρόσβαση στα δεδομένα σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 1 του ΓΚΠΔ, το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα έχει το δικαίωμα να διαβιβάζει απευθείας τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα από έναν υπεύθυνο επεξεργασίας σε άλλο, εφόσον αυτό είναι τεχνικά εφικτό και όταν το πράττει δεν επηρεάζονται αρνητικά τα δικαιώματα και οι ελευθερίες των άλλων.
 
Προκειμένου να διεκδικήσει το δικαίωμα πρόσβασης των δεδομένων, το υποκείμενο των δεδομένων-χρήστης, μπορεί ανά πάσα στιγμή να επικοινωνήσει με οποιονδήποτε υπάλληλο της 17 Minute Languages ..
 
ζ) Δικαίωμα ένστασης
 
Κάθε πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα έχει το δικαίωμα να διαμαρτυρηθεί για προσωπικούς λόγους σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό νόμο, ανά πάσα στιγμή, για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που το αφορούν, το οποίο βασίζεται στο στοιχείο ε) ή στ) ) του άρθρου 6 παράγραφος 1 του ΓΚΠΔ. Αυτό ισχύει και για τα χαρακτηριστικά που βασίζονται στις διατάξεις αυτές.
 
Η 17 Minute Languages δεν θα επεξεργάζεται πλέον τα προσωπικά δεδομένα σε περίπτωση αντίρρησης, εκτός εάν μπορούμε να αποδείξουμε επιτακτικούς θεμιτούς λόγους επεξεργασίας που υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και ελευθεριών του υποκειμένου των δεδομένων ή για τη δημιουργία, την άσκηση ή την υπεράσπιση νομικής υπόθεσης.
 
Εάν η 17 Minute Languages επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα για σκοπούς άμεσης εμπορικής προώθησης, το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να αντιταχθεί ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που τον αφορούν και χρησιμοποιούνται για τέτοιο σκοπό. Αυτό ισχύει και για τον προσδιορισμό του προφίλ του, στο βαθμό που σχετίζεται με την απευθείας εμπορική προώθηση. Εάν το υποκείμενο των δεδομένων αντιταχθεί στην 17 Minute Languages στην επεξεργασία για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ, η 17 Minute Languages δεν θα επεξεργάζεται πλέον τα προσωπικά δεδομένα για τους σκοπούς αυτούς.
 
Επιπλέον, το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα, για προσωπικούς λόγους, να αντιταχθεί στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν και χρησιμοποιούνται για με επιστημονικό, ιστορικό, ερευνητικό σκοπό ή για στατιστικούς σκοπούς σύμφωνα με το άρθρο 89, Παράγραφος 1, του ΓΚΠΔ. Εκτός εάν η επεξεργασία είναι αναγκαία για την εκτέλεση καθήκοντος που απαιτείται για λόγους δημοσίου συμφέροντος.
 
Για να ασκήσει το δικαίωμα ένστασης, το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί να επικοινωνήσει με οποιονδήποτε υπάλληλο της 17 Minute Languages. Επιπλέον, το υποκείμενο των δεδομένων είναι ελεύθερο στο πλαίσιο της χρήσης των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας και ανεξάρτητα από την οδηγία 2002/58 / ΕΚ, να χρησιμοποιήσει το δικαίωμά του να αντιταχθεί στα αυτοματοποιημένα μέσα χρησιμοποιώντας τεχνικά μέσα.
 
η) Αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας προφίλ
 
Κάθε πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα έχει το δικαίωμα βάση του ευρωπαϊκού νόμου να μην συναινεί σε απόφαση βασιζόμενη αποκλειστικά στην αυτοματοποιημένη επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας προφίλ, η οποία επιφέρει έννομα αποτελέσματα για τον ίδιο ή επηρεάζει σημαντικά τον ίδιο ή την ίδια, εφόσον η απόφαση (1) δεν είναι αναγκαία για τη σύναψη ή την εκτέλεση σύμβασης μεταξύ του υποκειμένου των δεδομένων και ενός υπευθύνου επεξεργασίας ή (2) δεν επιτρέπεται από το δίκαιο της ευρωπαϊκής ένωσης ή του κράτους μέλους στην οποία υπόκειται ο υπεύθυνος επεξεργασίας και ο οποίος προβλέπει επίσης τη λήψη κατάλληλων μέτρων για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων και των ελευθεριών και των έννομων συμφερόντων του υποκειμένου των δεδομένων ή (3) δεν βασίζεται στη ρητή συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων.
 
Εάν η απόφαση (1) είναι αναγκαία για τη σύναψη ή την εκτέλεση σύμβασης μεταξύ του υποκειμένου των δεδομένων και ενός υπευθύνου δεδομένων ή (2) βασίζεται στη ρητή συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων, η 17 Minute Languages εφαρμόζει τα κατάλληλα μέτρα ώστε να διασφαλίζει τα δικαιώματα, τις ελευθερίες και τα έννομα συμφέροντα του υποκειμένου των δεδομένων, τουλάχιστον το δικαίωμα να αποκτά την ανθρώπινη παρέμβαση του υπεύθυνου επεξεργασίας, να εκφράζει την άποψή του και να αμφισβητεί την απόφαση.
 
Εάν το υποκείμενο των δεδομένων επιθυμεί να ασκήσει τα δικαιώματα του σχετικά με την αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων, μπορεί οποτεδήποτε να επικοινωνήσει με οποιονδήποτε υπάλληλο της 17 Minute Languages.
 
θ) Δικαίωμα απόσυρσης της συγκατάθεσης της προστασίας δεδομένων
 
Κάθε υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα που του έχει χορηγηθεί από τον ευρωπαϊκό νόμο να αποσύρει τη συναίνεσή του για την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων ανά πάσα στιγμή.
 
Εάν το υποκείμενο των δεδομένων επιθυμεί να ασκήσει το δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης, μπορεί οποτεδήποτε να επικοινωνήσει με οποιονδήποτε υπάλληλο της 17 Minute Languages.
 
11. Προστασία των δεδομένων για τους συνεργάτες μας, τις αιτήσεις τους και τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων
 
Ο υπεύθυνος επεξεργασίας συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των αιτούντων για τους σκοπούς της επεξεργασίας κατά τη διαδικασίας υποβολής μιας αίτησης.
Η επεξεργασία μπορεί επίσης να πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά.
Αυτό συμβαίνει κυρίως όταν ο υποψήφιος συνεργάτης υποβάλλει στον υπεύθυνο της επεξεργασίας αντίστοιχα έγγραφα αίτησης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω της συμπλήρωσης μιας έντυπης φόρμας στην ιστοσελίδα.
Εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας συνάψει σύμβαση εργασίας με έναν συνεργάτη ή αιτούντα, τα υποβληθέντα δεδομένα θα αποθηκευτούν για την επεξεργασία της εργασιακής σχέσης σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις.
Εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν συνάψει σύμβαση εργασίας με τον πιθανό συνεργάτη ή τον αιτούντα, τα έγγραφα αίτησης διαγράφονται αυτομάτως δύο μήνες μετά την κοινοποίηση της απόφασης άρνησης, υπό την προϋπόθεση ότι κανένα άλλο νόμιμο συμφέρον του υπεύθυνου επεξεργασίας δεν αντιτίθεται στη διαγραφή.
Άλλο έννομο συμφέρον σε σχέση με αυτό είναι, π.χ., όταν είναι απαραίτητη η απόδειξη κάποιων στοιχείων σε μια διαδικασία στο πλαίσιο του γενικού νόμου περί προστασίας των δικαιωμάτων.(Γ.Ν.Π.Δ.).
 
12. Προστασία δεδομένων σχετικά με την εφαρμογή και χρήση του Facebook
 
Σε αυτή την ιστοσελίδα, ο ελεγκτής έχει ενσωματωμένα στοιχεία της επιχείρησης του Facebook. Το Facebook είναι ένα κοινωνικό δίκτυο.
 
Ένα κοινωνικό δίκτυο είναι ένα μέρος για κοινωνικές γνωριμίες στο Διαδίκτυο, μια διαδικτυακή κοινότητα, η οποία συνήθως επιτρέπει στους χρήστες να επικοινωνούν μεταξύ τους και να αλληλεπιδρούν σε έναν εικονικό χώρο. Ένα κοινωνικό δίκτυο μπορεί να χρησιμεύσει ως πλατφόρμα για την ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών ή να επιτρέψει στην κοινότητα του διαδικτύου να παρέχει προσωπικές ή επιχειρηματικές πληροφορίες. Το Facebook επιτρέπει στους χρήστες του κοινωνικού δικτύου να συμπεριλάβουν τη δημιουργία ιδιωτικών προφίλ, να ανεβάσουν φωτογραφίες και να δικτυωθούν μέσω αιτημάτων φιλίας.
 
Η εταιρεία εκμετάλλευσης του Facebook είναι το Meta Platforms, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Ηνωμένες Πολιτείες. Αν κάποιος ζει εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών ή του Καναδά, ο ελεγκτής είναι το Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Δουβλίνο 2, Ιρλανδία.
 
Με κάθε πρόσκληση σε μία από τις μεμονωμένες σελίδες αυτής της ιστοσελίδας στο διαδίκτυο, η οποία λειτουργεί από τον ελεγκτή και στην οποία ενσωματώνετε ένα στοιχείο του Facebook (plug-ins), το πρόγραμμα περιήγησης ιστού στο σύστημα τεχνολογίας πληροφοριών του υποκειμένου, θα σας ζητηθεί αυτόματα να κάνετε λήψη της αντίστοιχης συνιστώσας του Facebook από το Facebook μέσω του στοιχείου Facebook. Μια επισκόπηση όλων των προσθηκών Facebook μπορεί να αποκτηθεί από τη διεύθυνση https://developers.facebook.com/docs/plugins/. Κατά τη διάρκεια αυτής της τεχνικής διαδικασίας, το Facebook ενημερώνεται για το συγκεκριμένο υπο-ιστοτόπο της ιστοσελίδας μας που επισκέφθηκε το υποκείμενο των δεδομένων.
 
Εάν το άτομο που έχει συνδεθεί ταυτόχρονα στο Facebook, το Facebook ανιχνεύει με κάθε πρόσκληση στον ιστοτόπο μας από το υποκείμενο των δεδομένων - και για όλη τη διάρκεια της παραμονής τους στον ιστότοπό μας - ποιόν συγκεκριμένο υποστότοπο του διαδικτύου μιας σελίδας επισκέφθηκε το υποκείμενο των δεδομένων. Αυτές οι πληροφορίες συλλέγονται μέσω του στοιχείου Facebook και σχετίζονται με τον αντίστοιχο λογαριασμό Facebook του υποκειμένου των δεδομένων. Εάν το υποκείμενο των δεδομένων κάνει κλικ σε ένα από τα κουμπιά Facebook ενσωματωμένα στον ιστότοπό μας, π.χ. το κουμπί "Μου αρέσει" ή αν το άτομο υποβάλει ένα σχόλιο, τότε το Facebook αντιστοιχεί αυτές τις πληροφορίες με τον προσωπικό λογαριασμό χρήστη του χρήστη στο Facebook και αποθηκεύει προσωπικά δεδομένα.
 
Το Facebook λαμβάνει πάντοτε, μέσω του στοιχείου Facebook, πληροφορίες σχετικά με μια επίσκεψη στον ιστότοπό μας από το υποκείμενο των δεδομένων, κάθε φορά που συνδέεται ταυτόχρονα το άτομο στο Facebook κατά τη διάρκεια της πλοήγησης στην ιστοσελίδα μας. Αυτό συμβαίνει ανεξάρτητα από το αν το υποκείμενο των δεδομένων κάνει κλικ στο στοιχείο Facebook ή όχι.Εάν μια τέτοια διαβίβαση πληροφοριών στο Facebook δεν είναι επιθυμητή για το υποκείμενο των δεδομένων, τότε αυτός ή αυτή μπορεί να αποτρέψει αυτό αν αποσυνδεθεί από το λογαριασμό του στο Facebook πριν από την πραγματοποίηση πλοήγησης στον ιστότοπό μας.
 
Η κατευθυντήρια γραμμή προστασίας δεδομένων που δημοσιεύτηκε από το Facebook, η οποία διατίθεται στη διεύθυνση https://facebook.com/about/privacy/, παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση προσωπικών δεδομένων από το Facebook. Επιπλέον, εκεί εξηγείται ποιες είναι οι επιλογές ρύθμισης που προσφέρει το Facebook για την προστασία της ιδιωτικής ζωής του υποκειμένου των δεδομένων. Επιπλέον, διατίθενται διάφορες επιλογές διαμόρφωσης που επιτρέπουν την εξάλειψη της μετάδοσης δεδομένων στο Facebook. Αυτές οι εφαρμογές μπορούν να χρησιμοποιηθούν από το υποκείμενο των δεδομένων για την εξάλειψη της μετάδοσης δεδομένων στο Facebook.
 
13. Προβλέψεις προστασίας δεδομένων για την εφαρμογή και τη χρήση του Google Analytics (με ανώνυμη λειτουργία)
 
Σε αυτόν τον ισόρροπο, ο ελεγκτής έχει ενσωματώσει το στοιχείο του Google Analytics (με ανώνυμη λειτουργία). Το Google Analytics είναι μια υπηρεσία ανάλυσης ιστού. Οι αναλύσεις ιστού είναι η συλλογή και η ανάλυση δεδομένων σχετικά με τη συμπεριφορά των επισκεπτών στους ιστότοπους. Μια υπηρεσία ανάλυσης ιστού συλλέγει, μεταξύ άλλων, δεδομένα σχετικά με τον ιστότοπο από τον οποίο έφθασε ένα άτομο (η αποκαλούμενη παραπομπή), ποιες υποσελίδες επισκέφθηκε ή πόσο συχνά και για ποια διάρκεια προβάλλεται μια δευτερεύουσα σελίδα. Οι αναλύσεις ιστού χρησιμοποιούνται κυρίως για τη βελτιστοποίηση μιας ιστοσελίδας και για τη διεξαγωγή ανάλυσης κόστους / οφέλους της διαφήμισης μέσω διαδικτύου.
 
Ο φορέας εκμετάλλευσης του στοιχείου Google Analytics είναι η Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Ηνωμένες Πολιτείες.
 
Για τις αναλύσεις ιστού μέσω του Google Analytics, ο ελεγκτής χρησιμοποιεί την εφαρμογή "_gat.anonymizeIp". Μέσω αυτής της εφαρμογής, η διεύθυνση IP της σύνδεσης στο διαδίκτυο του υποκειμένου των δεδομένων περιορίζεται από την Google και ανωνυμοποιείται κατά την πρόσβαση στους ιστοτόπους μας ενός χρήστη από ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από ένα άλλο συμβαλλόμενο κράτος που υπόκειται στην συμφωνία περί του Ευρωπαϊκού οικονομικού χώρου.
 
Ο σκοπός του στοιχείου Google Analytics είναι να αναλύσει την επισκεψιμότητα στον ιστότοπό μας. Η Google χρησιμοποιεί τα δεδομένα και τις πληροφορίες που συλλέγονται μεταξύ άλλων για να αξιολογήσει τη χρήση του δικτυακού μας τόπου και για να παρέχει online αναφορές που δείχνουν τις δραστηριότητες στους ιστότοπούς μας και άλλες υπηρεσίες σχετικά με τη χρήση του ιστότοπού μας για εμάς.
 
Το Google Analytics τοποθετεί ένα cookie στο σύστημα τεχνολογίας πληροφοριών του υποκειμένου των δεδομένων. Ο ορισμός των cookies εξηγείται παραπάνω. Με τη ρύθμιση του cookie, η Google έχει τη δυνατότητα να αναλύσει τη χρήση του ιστοτόπου μας. Με κάθε περιήγηση σε μία από τις μεμονωμένες σελίδες αυτής της τοποθεσίας στο διαδίκτυο, η οποία λειτουργεί από τον ελεγκτή και στην οποία ενσωματώθηκε ένα στοιχείο του Google Analytics, ο περιηγητής του διαδικτύου στο σύστημα τεχνολογίας πληροφοριών του υποκειμένου δεδομένων θα υποβάλλει αυτόματα δεδομένα στην Google Analytics που εξυπηρετούν στη διαφήμιση μέσω διαδικτύου και στη διευθέτηση και τον απολογισμό της Google. Κατά τη διάρκεια αυτής της τεχνικής διαδικασίας, η επιχείρηση Google αποκτά γνώσεις προσωπικών πληροφοριών, όπως η διεύθυνση IP του υποκειμένου των δεδομένων, η οποία χρησιμεύει στην Google, μεταξύ άλλων, για να κατανοήσει την προέλευση των επισκεπτών και των κλικ,και στη συνέχεια να γίνει ο απολογισμός.
 
Το cookie χρησιμοποιείται για την αποθήκευση προσωπικών πληροφοριών, όπως ο χρόνος πρόσβασης, ο ιστότόπος από τον οποίο έγινε η πρόσβαση και η συχνότητα των επισκέψεων του ιστοτόπου μας από το υποκείμενο των δεδομένων. Με κάθε επίσκεψη στον ιστότοπο μας, τέτοια προσωπικά δεδομένα, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP της πρόσβασης στο διαδίκτυο που χρησιμοποιείται από το υποκείμενο των δεδομένων, θα διαβιβάζονται στη Google στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Αυτά τα προσωπικά δεδομένα αποθηκεύονται από την Google στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Η Google μπορεί να μεταβιβάσει αυτά τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται μέσω της τεχνικής διαδικασίας σε τρίτους.
 
Το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί, όπως προαναφέρθηκε, να εμποδίσει τη ρύθμιση των cookies μέσω του ιστότοπού μας ανά πάσα στιγμή μέσω μιας αντίστοιχης προσαρμογής του χρησιμοποιούμενου προγράμματος περιήγησης και συνεπώς να αρνείται οριστικά τη χρήση των cookies. Μια τέτοια προσαρμογή στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείται θα εμπόδιζε επίσης το Google Analytics να ορίσει ένα cookie στο σύστημα τεχνολογίας πληροφοριών του υποκειμένου των δεδομένων. Επιπλέον, τα cookies που έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί από το Google Analytics ενδέχεται να διαγραφούν ανά πάσα στιγμή μέσω ενός προγράμματος περιήγησης ιστού ή άλλων προγραμμάτων λογισμικού.
 
Επιπλέον, το υποκείμενο των δεδομένων έχει τη δυνατότητα να αντιτίθεται σε μια συλλογή δεδομένων που γίνεται από το Google Analytics, η οποία σχετίζεται με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, καθώς και στην επεξεργασία αυτών των δεδομένων από την Google και στην πιθανότητα να αποκλείσει οποιαδήποτε τέτοια ενέργεια. Για το σκοπό αυτό, το υποκείμενο των δεδομένων πρέπει να κατεβάσει μια πρόσθετη επέκταση στη διεύθυνση https://tools.google.com/dlpage/gaoptout και να το εγκαταστήσει. Αυτό η πρόσθετη επέκταση του Google Analytics μέσω JavaScript, λέει ότι οποιαδήποτε δεδομένα και πληροφορίες σχετικά με τις επισκέψεις των σελίδων στο διαδίκτυο ενδέχεται να μην μεταδοθούν στο Google Analytics. Η εγκατάσταση των πρόσθετων προγραμμάτων περιήγησης θεωρείται ως αντίρρηση από την Google. Εάν το σύστημα περιήγησης του υποκειμένου δεδομένων διαγραφεί, διαμορφωθεί ή εγκατασταθεί αργότερα, τότε το υποκείμενο δεδομένων πρέπει να εγκαταστήσει εκ νέου την επέκταση του προγράμματος περιήγησης για να απενεργοποιήσει το Google Analytics.Εάν η επέκταση του προγράμματος περιήγησης έχει απεγκατασταθεί από το άτομο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα ή από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που αποδίδεται στη σφαίρα αρμοδιότητάς του ή είναι απενεργοποιημένο, είναι δυνατή η εκτέλεση της επανεγκατάστασης ή επανενεργοποίησης των πρόσθετων προγραμμάτων περιήγησης.
 
Περισσότερες πληροφορίες και οι ισχύουσες διατάξεις περί προστασίας δεδομένων της Google μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση https://www.google.com/intl/el/policies/privacy/ και στη διεύθυνση http://www.google.com/analytics/terms/us. html. Το Google Analytics εξηγείται περαιτέρω στην παρακάτω διεύθυνση https://www.google.com/analytics/.
 
14. Διατάξεις περί προστασίας των δεδομένων σχετικά με την εφαρμογή και χρήση του επαναληπτικού μάρκετινγκ της Google
 
Σε αυτόν τον ιστότοπο, ο ελεγκτής έχει ενσωματώσει τις υπηρεσίες επαναληπτικού μάρκετινγκ της Google. Το επαναληπτικό μάρκετινγκ της Google αποτελεί χαρακτηριστικό του Google AdWords, το οποίο επιτρέπει σε μια επιχείρηση να προβάλλει διαφήμιση σε χρήστες του διαδικτύου που έχουν προηγουμένως περιηγηθεί στον ιστότοπο της επιχείρησης. Επομένως, η ενσωμάτωση του επαναληπτικού μάρκετινκ της Google επιτρέπει σε μια επιχείρηση να δημιουργεί διαφημίσεις με βάση το χρήστη και συνεπώς να εμφανίζει σχετικές διαφημίσεις σε ενδιαφερόμενους χρήστες του διαδικτύου.
 
Η εταιρεία που λειτουργεί με τις υπηρεσίες επαναληπτικού μάρκετινγκ της Google είναι το Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Ηνωμένες Πολιτείες.
 
Ο σκοπός του επαναληπτικού της Google είναι η εισαγωγή διαφήμισης σχετικής με το ενδιαφέρον του χρήστη. Το επαναληπτικό μάρκετινγκ της Google μας επιτρέπει να προβάλλουμε διαφημίσεις στην σελίδα της Google ή σε άλλους ιστότοπους, οι οποίοι βασίζονται σε ατομικές ανάγκες και ανταποκρίνονται στα συμφέροντα των χρηστών του Διαδικτύου.
 
Το επαναληπτικό μάρκετινγκ της Google ορίζει ένα cookie στο σύστημα περιήγησης του υποκειμένου των δεδομένων. Ο ορισμός των cookies εξηγείται παραπάνω. Με τη ρύθμιση του cookie, επιτρέπεται στην Google η αναγνώριση του επισκέπτη του ιστότοπού μας αν περιηγείται σε διαδοχικές ιστοσελίδες, οι οποίες είναι επίσης μέλη του δικτύου διαφήμισης της Google. Με κάθε περιήγηση σε έναν ιστότοπο στον οποίο έχει ενσωματωθεί η υπηρεσία μέσω του επαναληπτικού μάρκετινγκ της Google, το πρόγραμμα περιήγησης ιστού του υποκειμένου δεδομένων συνδέεται αυτόματα με την Google. Κατά τη διάρκεια αυτής της τεχνικής διαδικασίας, η Google λαμβάνει προσωπικά στοιχεία, όπως η διεύθυνση IP ή η συμπεριφορά πλοήγησης του χρήστη, τα οποία η Google χρησιμοποιεί, μεταξύ άλλων, για την εισαγωγή διαφημίσεων σχετικών με το ενδιαφέρον.
 
Το cookie χρησιμοποιείται για την αποθήκευση προσωπικών πληροφοριών, π.χ. των σελίδων του διαδικτύου που επισκέπτεται το υποκείμενο των δεδομένων. Κάθε φορά που επισκέπτεστε τις ιστοσελίδες μας, τα προσωπικά δεδομένα, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP της πρόσβασης στο διαδίκτυο που χρησιμοποιείται από το υποκείμενο των δεδομένων, διαβιβάζονται στη Google στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Αυτά τα προσωπικά δεδομένα αποθηκεύονται από την Google στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Η Google μπορεί να μεταβιβάσει αυτά τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται μέσω της τεχνικής διαδικασίας σε τρίτους.
 
Το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί, όπως προαναφέρθηκε, να εμποδίσει τη ρύθμιση των cookies μέσω του ιστότοπού μας ανά πάσα στιγμή μέσω μιας αντίστοιχης επέκτασης του χρησιμοποιούμενου προγράμματος περιήγησης και συνεπώς να αρνείται οριστικά τη ρύθμιση των cookies. Μια τέτοια προσαρμογή στο πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο που χρησιμοποιείται θα εμπόδιζε επίσης τη Google να θέσει ένα cookie στο σύστημα περιήγησης του υποκειμένου των δεδομένων. Επιπλέον, τα cookie που χρησιμοποιούνται ήδη από την Google ενδέχεται να διαγραφούν ανά πάσα στιγμή μέσω ενός προγράμματος περιήγησης ιστού ή άλλων προγραμμάτων λογισμικού.
 
Επιπλέον, το υποκείμενο των δεδομένων έχει τη δυνατότητα να αντιταχθεί στη διαφήμιση βάσει ενδιαφέροντος από την Google. Για το σκοπό αυτό, το υποκείμενο των δεδομένων πρέπει να ανατρέξει στον σύνδεσμο www.google.de/settings/ads και να πραγματοποιήσει τις επιθυμητές ρυθμίσεις σε κάθε πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο που χρησιμοποιείται από το υποκείμενο των δεδομένων.
 
Περισσότερες πληροφορίες και οι ισχύουσες διατάξεις περί προστασίας δεδομένων της Google θα βρείτε στη διεύθυνση https://www.google.com/intl/el/policies/privacy/.
 
15. Διατάξεις προστασίας δεδομένων σχετικά με την εφαρμογή και τη χρήση του Google+
 
Σε αυτόν τον ιστότοπο, ο ελεγκτής έχει ενσωματώσει την επιλογή Google+ ως στοιχείο. Το Google+ είναι ένα λεγόμενο κοινωνικό δίκτυο. Ένα κοινωνικό δίκτυο είναι ένας χώρος κοινωνικής γνωριμίας στο διαδίκτυο, μια διαδικτυακή κοινότητα, η οποία συνήθως επιτρέπει στους χρήστες να επικοινωνούν μεταξύ τους και να αλληλεπιδρούν σε έναν εικονικό χώρο. Ένα κοινωνικό δίκτυο μπορεί να χρησιμεύσει ως πλατφόρμα για την ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών ή να επιτρέψει στην κοινότητα του διαδικτύου να παρέχει προσωπικές ή επιχειρηματικές πληροφορίες. Το Google+ επιτρέπει στους χρήστες του κοινωνικού δικτύου να συμπεριλαμβάνουν τη δημιουργία ιδιωτικών προφίλ, να ανεβάζουν φωτογραφίες και να δικτυώνονται μέσω αιτημάτων φίλων.
 
Η εταιρεία που λειτουργεί ως Google+ είναι η Google Inc., 1600 Αμφιθέατρο Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ.
 
Με κάθε πλοήγηση σε μία από τις μεμονωμένες σελίδες αυτού του ιστότοπου, η οποία λειτουργεί από τον ελεγκτή και στην οποία έχει ενσωματωθεί η επιλογή Google+, ο περιηγητής ιστού στο σύστημα τεχνολογίας πληροφοριών του υποκειμένου δεδομένων κατεβάζει αυτόματα μια επιλογή του Google+ της Google μέσω του αντίστοιχου στοιχείου του κουμπιού Google+. Κατά τη διάρκεια αυτής της τεχνικής διαδικασίας, η Google γνωρίζει ποια συγκεκριμένη υποσέλιδα του ιστοτόπου μας επισκέφθηκε το υποκείμενο των δεδομένων. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Google+ διατίθενται στη διεύθυνση https://developers.google.com/+/.
 
Αν το άτομο από το οποίο γίνεται η περιήγηση είναι ταυτόχρονα συνδεδεμένο με το Google+, η Google αναγνωρίζει με κάθε πλοήγηση στον ιστότοπό μας από το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα και για όλη τη διάρκεια της παραμονής του στον ιστότοπό μας, ποιες συγκεκριμένες υποσελίδες επισκέφθηκε το υποκείμενο των δεδομένων. Αυτές οι πληροφορίες συλλέγονται μέσω της επιλογής Google+ και η Google τις συνδέει με τον αντίστοιχο λογαριασμό Google+ που σχετίζεται με το υποκείμενο των δεδομένων.
 
Εάν το υποκείμενο των δεδομένων κάνει κλικ στο κουμπί Google+ που είναι ενσωματωμένο στον ιστότοπό μας και συνεπώς δίνει μια εντολή για το Google+ 1, τότε η Google αναθέτει αυτές τις πληροφορίες στον προσωπικό λογαριασμό Google+ του υποκειμένου και αποθηκεύει τα προσωπικά δεδομένα.
 
Η Google αποθηκεύει την πρόθεση του Google+ 1 του υποκειμένου των δεδομένων και την καθιστά διαθέσιμη στο κοινό σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που έχει αποδεχθεί το υποκείμενο των δεδομένων.
 
Στη συνέχεια, μια σύσταση Google+ 1 που παρέχεται από το υποκείμενο των δεδομένων σε αυτόν τον ιστότοπο μαζί με άλλα προσωπικά δεδομένα, όπως το όνομα λογαριασμού Google+ που χρησιμοποιείται από το άτομο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα και από την αποθηκευμένη φωτογραφία, αποθηκεύονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία σε άλλες υπηρεσίες της Google, τα αποτελέσματα της μηχανής αναζήτησης Google, του λογαριασμού Google του υποκειμένου των δεδομένων ή σε άλλα μέρη, π.χ. σε σελίδες στο διαδίκτυο ή σε σελίδες σχετικές με τις διαφημίσεις.
 
Η Google είναι επίσης σε θέση να συνδέσει την επίσκεψη σε αυτόν τον ιστότοπο με άλλα προσωπικά δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στο Google. Η Google καταγράφει περαιτέρω αυτές τις προσωπικές πληροφορίες με σκοπό τη βελτίωση ή τελειοποίηση των διαφόρων υπηρεσιών της Google.
 
Μέσω του κουμπιού Google+, η Google λαμβάνει πληροφορίες ότι το υποκείμενο των δεδομένων επισκέφθηκε τον ιστότοπό μας, εάν το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα κατά τη στιγμή της πλοήγησης στον ιστοτόπο μας έχει συνδεθεί στο Google+. Αυτό συμβαίνει ανεξάρτητα από το αν το άτομο που κάνει περιήγηση κάνει ή δεν κάνει κλικ στο κουμπί Google+.
 
Εάν το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα δεν επιθυμεί να διαβιβάσει προσωπικά δεδομένα στην Google, μπορεί να εμποδίσει τη μετάδοση αυτών, κάνοντας έξοδο από τον λογαριασμό του στο Google+ προτού κάνει πλοήγηση στον ιστότοπό μας.
 
Περισσότερες πληροφορίες και οι διατάξεις περί προστασίας δεδομένων της Google θα βρείτε στη διεύθυνση https://www.google.com/intl/el/policies/privacy/. Περισσότερες αναφορές της Google σχετικά με την επιλογή Google+ 1 μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση https://developers.google.com/+/web/buttons-policy.
 
16. Κανονισμοί για την προστασία των δεδομένων σχετικά με την εφαρμογή και χρήση του Google-AdWords
 
Σε αυτόν τον ιστότοπο, ο ελεγκτής έχει ενσωματώσει το Google AdWords. Το Google AdWords είναι μια υπηρεσία διαφήμισης στο διαδίκτυο που επιτρέπει στον διαφημιζόμενο να τοποθετεί διαφημίσεις στα αποτελέσματα της μηχανής αναζήτησης της Google και στο δίκτυο διαφήμισης της Google. Το Google AdWords επιτρέπει σε έναν διαφημιζόμενο να προκαθορίσει συγκεκριμένες λέξεις-κλειδιά, με τη βοήθεια των οποίων, εμφανίζεται μόνο μια διαφήμιση στα αποτελέσματα αναζήτησης της Google, όταν ο χρήστης χρησιμοποιεί τη μηχανή αναζήτησης για να ανακτήσει ένα αποτέλεσμα αναζήτησης που σχετίζεται με λέξεις-κλειδιά. Στο δίκτυο διαφήμισης της Google, οι διαφημίσεις διανέμονται σε σχετικές ιστοσελίδες χρησιμοποιώντας έναν αυτόματο αλγόριθμο, λαμβάνοντας υπόψη τις λέξεις-κλειδιά που έχουν οριστεί προηγουμένως.
 
Η εταιρεία παροχής υπηρεσιών Google AdWords είναι η Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ.
 
Σκοπός του Google AdWords είναι η προώθηση του ιστότοπού μας με τη συμπερίληψη σχετικής διαφήμισης στους ιστότοπους τρίτων προσώπων και στα αποτελέσματα των μηχανών αναζήτησης της μηχανής αναζήτησης της Google και η εισαγωγή διαφημίσεων τρίτων στον ιστότοπό μας.
 
Εάν ένα υποκείμενο δεδομένων φτάσει στον ιστότοπό μας μέσω μιας διαφήμισης της Google, ένα αρχείο cookie μετατροπής κατατίθεται στο σύστημα τεχνολογίας πληροφοριών του υποκειμένου των δεδομένων μέσω της Google. Ο ορισμός των cookies εξηγείται παραπάνω. Ένα cookie μετατροπής χάνει την εγκυρότητά του μετά από 30 ημέρες και δεν χρησιμοποιείται για την αναγνώριση του υποκειμένου των δεδομένων. Εάν το cookie δεν έχει λήξει, το cookie μετατροπής χρησιμοποιείται για να ελέγξει αν κάποιες υποσελίδες, π.χ. το καλάθι αγορών από ένα ηλεκτρονικό κατάστημά, κλήθηκαν στον ιστότοπό μας. Μέσω του cookie μετατροπής, τόσο η Google όσο και ο υπεύθυνος επεξεργασίας μπορούν να κατανοήσουν εάν ένα άτομο που έφτασε σε μια διαφήμιση του AdWords στον ιστότοπό μας πραγματοποίησε πωλήσεις, δηλαδή ολοκλήρωσε ή ακύρωσε την πώληση αγαθών.
 
Τα δεδομένα και οι πληροφορίες που συλλέγονται μέσω της χρήσης του cookie μετατροπής χρησιμοποιούνται από την Google για τη δημιουργία στατιστικών για τον ιστότοπό μας. Αυτά τα στατιστικά στοιχεία επίσκεψης χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό του συνολικού αριθμού χρηστών, στους οποίους έχουν εμφανιστεί διαφημίσεις μέσω του AdWords, ώστε να διαπιστωθεί η επιτυχία ή η αποτυχία κάθε διαφήμισης του AdWords και να βελτιστοποιηθούν στο μέλλον οι διαφημίσεις μας στο AdWords. Ούτε η εταιρεία μας ούτε άλλοι διαφημιζόμενοι του Google AdWords, λαμβάνουν πληροφορίες από την Google, με τις οποίες θα μπορούσαν να εντοπίσουν το υποκείμενο των δεδομένων.
 
Το cookie μετατροπής αποθηκεύει προσωπικά δεδομένα, π.χ. τις σελίδες του διαδικτύου που επισκέπτεται το υποκείμενο των δεδομένων. Κάθε φορά που επισκέπτεστε τις ιστοσελίδες μας, τα προσωπικά δεδομένα, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP της πρόσβασης στο διαδίκτυο που χρησιμοποιείται από το υποκείμενο των δεδομένων, διαβιβάζονται στη Google στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Αυτά τα προσωπικά δεδομένα αποθηκεύονται από την Google στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Η Google μπορεί να μεταβιβάσει αυτά τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται μέσω της τεχνικής διαδικασίας σε τρίτους.
 
Το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί, ανά πάσα στιγμή, να εμποδίσει τη ρύθμιση των cookies στον ιστότοπό μας, όπως προαναφέρθηκε, μέσω μιας αντίστοιχης ρύθμισης του χρησιμοποιούμενου προγράμματος περιήγησης στο διαδίκτυο και συνεπώς να αρνηθεί οριστικά τη ρύθμιση των cookies. Μια τέτοια ρύθμιση του προγράμματος περιήγησης στο Διαδίκτυο θα εμπόδιζε επίσης τη Google να τοποθετήσει ένα cookie μετατροπής στο σύστημα τεχνολογίας πληροφοριών του υποκειμένου των δεδομένων. Επιπλέον, ένα cookie που έχει οριστεί από το Google AdWords μπορεί να διαγραφεί ανά πάσα στιγμή μέσω του προγράμματος περιήγησης στο Internet ή άλλων προγραμμάτων λογισμικού.
 
Το υποκείμενο των δεδομένων έχει τη δυνατότητα να αντιταχθεί στη διαφήμιση που βασίζεται στο ενδιαφέρον της Google. Επομένως, το υποκείμενο των δεδομένων πρέπει να πραγματοποιήσει πρόσβαση από κάθε ένα από τα προγράμματα περιήγησης που χρησιμοποιεί στη διεύθυνση www.google.de/settings/ads και να ορίσει τις επιθυμητές ρυθμίσεις.
 
Περισσότερες πληροφορίες και τις ισχύουσες διατάξεις περί προστασίας δεδομένων της Google θα βρείτε στη διεύθυνση https://www.google.com/intl/el/policies/privacy/.
 
17.Κανονισμοί για την προστασία των δεδομένων σχετικά με την εφαρμογή και τη χρήση του YouTube
 
Σε αυτή την ιστοσελίδα, ο ελεγκτής έχει ενσωματωμένα στοιχεία του YouTube. Το YouTube είναι μια δικτυακή πύλη βίντεο που επιτρέπει στους εκδότες και σε άλλους χρήστες βίντεο να δημοσιεύσουν δωρεάν βίντεο , παρέχοντας επίσης δωρεάν προβολή, ανασκόπηση και σχολιασμό τους. Το YouTube σάς επιτρέπει να δημοσιεύετε όλα τα είδη των βίντεο, ώστε να μπορείτε να έχετε πρόσβαση τόσο σε πλήρεις ταινίες όσο και σε τηλεοπτικές εκπομπές, καθώς και σε μουσικά βίντεο, τρέιλερ και βίντεο που πραγματοποιούνται από χρήστες μέσω της διαδικτυακής πύλης.
 
Η εταιρεία που εκμεταλλεύεται το YouTube είναι το YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ. Το YouTube, LLC, είναι θυγατρική της Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ.
 
Με κάθε πλοήγηση σε μια από τις μεμονωμένες σελίδες αυτής της τοποθεσίας στο διαδίκτυο, η οποία λειτουργεί από τον υπεύθυνο επεξεργασίας και στην οποία έχει ενσωματωθεί ένα στοιχείο YouTube (βίντεο YouTube), ζητείται αυτόματα από τον περιηγητή του συστήματος πληροφορικής του υποκειμένου των δεδομένων να κατεβάσετε μια οθόνη του αντίστοιχου στοιχείου του YouTube. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το YouTube στη διεύθυνση https://www.youtube.com/yt/about/en/. Κατά τη διάρκεια αυτής της τεχνικής διαδικασίας, το YouTube και η Google αποκτούν γνώση της συγκεκριμένης δευτερεύουσας σελίδας του ιστοτόπου μας, την οποία επισκέφθηκε το υποκείμενο των δεδομένων.
 
Εάν το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα είναι συνδεδεμένο στο YouTube, το YouTube αναγνωρίζει με κάθε περιήγηση σε μια δευτερεύουσα σελίδα που περιέχει ένα βίντεο στο YouTube, ποια συγκεκριμένη σελίδα του ιστοτόπου μας επισκέφθηκε το υποκείμενο των δεδομένων. Αυτές οι πληροφορίες συλλέγονται από το YouTube και την Google και αντιστοιχίζονται στον λογαριασμό YouTube του υποκειμένου των δεδομένων.
 
Το YouTube και η Google λαμβάνουν πληροφορίες μέσω της συνιστώσας YouTube που έχει επισκεφθεί τον ιστότοπός μας το υποκείμενο των δεδομένων, εάν το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα κατά τη στιγμή της πλοήγησης στον ιστότοπό μας έχει συνδεθεί στο YouTube. Αυτό συμβαίνει ανεξάρτητα από το αν το άτομο κάνει κλικ σε ένα βίντεο του YouTube ή όχι. Εάν μια τέτοια διαβίβαση αυτών των πληροφοριών στο YouTube και στη Google δεν είναι επιθυμητή από το υποκείμενο των δεδομένων, η διάδοση ενδέχεται να αποτραπεί, εάν το πρόσωπο στο οποίο ανήκουν τα δεδομένα αποσυνδεθεί από τον δικό του λογαριασμό στο YouTube, πριν γίνει η πλοήγηση στον ιστότοπό μας.
 
Οι διατάξεις περί προστασίας δεδομένων του YouTube, που διατίθενται στη διεύθυνση https://www.google.com/intl/el/policies/privacy/, παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση των προσωπικών δεδομένων από το YouTube και την Google.
 
18.1 Μέθοδος πληρωμής: Διατάξεις προστασίας των δεδομένων σχετικά με τη χρήση του PayPal ως μέθοδο πληρωμής
 
Σε αυτόν τον ιστότοπο, ο ελεγκτής έχει ενσωματωμένα στοιχεία του PayPal. Το PayPal είναι ένας πάροχος υπηρεσιών πληρωμών στο διαδίκτυο. Οι πληρωμές πραγματοποιούνται μέσω λεγόμενων λογαριασμών PayPal, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν εικονικούς ιδιωτικούς ή επιχειρηματικούς λογαριασμούς. Το PayPal μπορεί επίσης να επεξεργαστεί εικονικές πληρωμές μέσω πιστωτικών καρτών όταν ο χρήστης δεν έχει λογαριασμό PayPal. Ένας λογαριασμός PayPal διαχειρίζεται μέσω μιας διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, γι 'αυτό δεν υπάρχουν οι κλασικοί αριθμοί λογαριασμού. Το PayPal καθιστά δυνατή την πραγματοποίηση πληρωμών μέσω διαδικτύου σε τρίτους ή τη λήψη πληρωμών. Το PayPal δέχεται επίσης τις λειτουργίες του διαχειριστή και προσφέρει υπηρεσίες προστασίας αγοραστών.
 
Η ευρωπαϊκή εταιρεία διαχείρισης του PayPal είναι η PayPal (Europe) S.à.rl & Cie SCA, 22-24 Boulevard Royal, 2449 Λουξεμβούργο, Λουξεμβούργο.
 
Εάν το υποκείμενο δεδομένων επιλέξει το "PayPal" ως μέθοδο πληρωμής στο ηλεκτρονικό κατάστημα κατά τη διάρκεια της παραγγελίας, μεταδίδουμε αυτόματα τα δεδομένα του υποκειμένου-χρήστη στην PayPal. Επιλέγοντας αυτή τη μέθοδο πληρωμής, το υποκείμενο των δεδομένων συμφωνεί με τη διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων που απαιτούνται για την επεξεργασία των πληρωμών.
 
Τα προσωπικά δεδομένα που διαβιβάζονται στην PayPal είναι συνήθως το όνομα, το επώνυμο, η διεύθυνση, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η διεύθυνση IP, ο αριθμός τηλεφώνου, ο αριθμός κινητού τηλεφώνου ή άλλα δεδομένα απαραίτητα για την επεξεργασία των πληρωμών. Η επεξεργασία της σύμβασης αγοράς απαιτεί επίσης τα προσωπικά δεδομένα που σχετίζονται με την αντίστοιχη εντολή.
 
Η διαβίβαση των δεδομένων αποσκοπεί στην επεξεργασία πληρωμών και την πρόληψη της απάτης. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας θα μεταφέρει προσωπικά δεδομένα στην PayPal, ιδίως εάν υπάρχει νόμιμο ενδιαφέρον για τη μετάδοση. Τα προσωπικά δεδομένα που ανταλλάσσονται μεταξύ της PayPal και του υπεύθυνου επεξεργασίας για την επεξεργασία των δεδομένων θα διαβιβάζονται από την PayPal σε οργανισμούς οικονομικών πιστώσεων. Η διαβίβαση αυτή προορίζεται για ελέγχους ταυτότητας και πιστοληπτικής ικανότητας.
 
Η PayPal θα μεταβιβάσει, εάν είναι απαραίτητο, τα προσωπικά δεδομένα σε θυγατρικές και παρόχους υπηρεσιών ή υπεργολάβους, στο μέτρο που αυτό είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων ή για την επεξεργασία δεδομένων με τη σειρά.
 
Το υποκείμενο των δεδομένων έχει τη δυνατότητα να ανακαλέσει τη συγκατάθεση για το χειρισμό των προσωπικών δεδομένων ανά πάσα στιγμή από την PayPal. Η ανάκληση δεν επηρεάζει τα προσωπικά δεδομένα που πρέπει να υποβάλλονται σε επεξεργασία, χρήση ή μετάδοση σύμφωνα με τη (συμβατική) επεξεργασία πληρωμής.
 
Οι ισχύουσες διατάξεις περί προστασίας δεδομένων της PayPal μπορούν να ανακτηθούν στη διεύθυνση https://www.paypal.com/us/webapps/mpp/ua/privacy-full.
 
18.2 Μέθοδος πληρωμής: Διατάξεις προστασίας των δεδομένων σχετικά με τη χρήση του Stripe ως μέθοδο πληρωμής
 
Σε αυτόν τον ιστότοπο, ο ελεγκτής έχει ενσωματωμένα στοιχεία του Stripe. Εάν επιλέξετε το Stripe ως μέθοδο πληρωμής, η πληρωμή γίνεται μέσω της χρήσης του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών Stripe Payments Europe Ltd., Block 4, Harcourt Centre, Harcourt Road, Dublin 2, Ιρλανδία, στον οποίο θα πρέπει να στείλουμε τα στοιχεία σας και πληροφορίες σχετικά με την παραγγελία σας μαζί με κάποιες πληροφορίες προσωπικών δεδομένων (όνομα, διεύθυνση, αριθμός λογαριασμού, κωδικός τράπεζας και κατά περίπτωση: αριθμός πιστωτικής κάρτας, ποσό τιμολογίου, νόμισμα και αριθμός συναλλαγής).
 
Τα δεδομένα σας θα μεταβιβαστούν μόνο για το σκοπό της επεξεργασίας της πληρωμής στον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών Stripe Payments Europe Ltd..
 
Οι ισχύουσες διατάξεις περί προστασίας των δεδομένων της Stripe Payments Europe Ltd. μπορούν να ανακτηθούν στη διεύθυνση https://stripe.com/de/terms
 
19. Νομική βάση για τη μεταποίηση
 
Το άρθρο.6 παράγραφος 1 στοιχείο α) του ένα ΓΚΠΔ χρησιμεύει ως νομική βάση των εργασιών επεξεργασίας για τις οποίες λαμβάνουμε τη συγκατάθεση για συγκεκριμένο σκοπό επεξεργασίας.
 
Εάν η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι απαραίτητη για την εκτέλεση μιας σύμβασης στην οποία συμμετέχει το υποκείμενο των δεδομένων, όπως π.χ. στην περίπτωση που οι εργασίες επεξεργασίας είναι απαραίτητες για την προσφορά αγαθών ή για την παροχή οποιασδήποτε άλλης υπηρεσίας.
 
Η επεξεργασία τότε γίνεται βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) του ΓΚΠΔ.
 
Το ίδιο ισχύει και για τις εργασίες επεξεργασίας που είναι απαραίτητες για τη διεξαγωγή των ενδεικτικών μελετών, για παράδειγμα στην περίπτωση των ερευνών που αφορούν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας.
 
Η εταιρεία μας υπόκειται σε νομική υποχρέωση βάσει της οποίας γίνεται η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως για την εκπλήρωση φορολογικών υποχρεώσεων, η επεξεργασία βασίζεται στο άρθρο. 6 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του ΓΚΠΔ.
 
Σε σπάνιες περιπτώσεις, η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μπορεί να είναι απαραίτητη για την προστασία των ζωτικών συμφερόντων του υποκειμένου των δεδομένων ή άλλου φυσικού προσώπου. Αυτό θα συνέβαινε, για παράδειγμα, εάν ένας επισκέπτης τραυματίστηκε από την επίσκεψη του στην ιστοσελίδα μας τότε το όνομα, η ηλικία, τα δεδομένα ασφάλισης υγείας ή άλλες ζωτικές πληροφορίες θα έπρεπε να μεταβιβαστούν σε γιατρό, νοσοκομείο ή άλλο τρίτο μέρος.
 
Τότε, η επεξεργασία των δεδομένων θα βασίζεται στο άρθρο. 6 παράγραφος 1 στοιχείο δ) του ΓΚΠΔ. Τέλος, οι εργασίες επεξεργασίας θα μπορούσαν να βασίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο ζ) του ΓΚΠΔ. Αυτή η νομική βάση χρησιμοποιείται για εργασίες επεξεργασίας που δεν καλύπτονται από κανένα από τους προαναφερθέντες νομικούς λόγους, εφόσον η επεξεργασία είναι αναγκαία για τους σκοπούς των νόμιμων συμφερόντων που επιδιώκονται από την εταιρεία μας ή από τρίτο πρόσωπο, εκτός εάν τα συμφέροντα υπερισχύουν των συμφερόντων ή των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών του υποκειμένου των δεδομένων, που απαιτούν προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
 
Τέτοιες διαδικασίες επεξεργασίας είναι επιτρεπτές επειδή έχουν αναφερθεί ρητά από τον ευρωπαϊκό νόμο περί του ΓΚΠΔ. Θεωρείτε ότι θα μπορούσε να γίνει δεκτό έννομο συμφέρον εάν το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα είναι πελάτης του υπεύθυνου επεξεργασίας (Ορισμός 47 της πρότασης 2 του ΓΚΠΔ).
 
20. Τα έννομα συμφέροντα που επιδιώκονται από τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή από τρίτο πρόσωπο
 
Όταν η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα βασίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) του ΓΚΠΔ τότε το νόμιμο συμφέρον μας είναι η διεξαγωγή εργασιών υπέρ της ευημερίας όλων των εργαζομένων και των μετόχων μας.
 
21. Περίοδος για την οποία αποθηκεύονται τα προσωπικά δεδομένα
 
Τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό της περιόδου αποθήκευσης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι η αντίστοιχη περίοδος υποχρεωτικής κατοχής. Μετά τη λήξη της περιόδου αυτής, τα αντίστοιχα δεδομένα διαγράφονται κανονικά, εφόσον δεν είναι πλέον απαραίτητα για την ολοκλήρωση μιας σύμβασης ή την έναρξη μιας σύμβασης.
 
22. Παροχή προσωπικών δεδομένων μετά υποχρεωτική ή συμβατική απαίτηση. Απαιτούμενη απαίτηση για σύναψη σύμβασης. Υποχρέωση του υποκειμένου των δεδομένων να παρέχει τα προσωπικά δεδομένα. πιθανές συνέπειες της παράλειψης παροχής τέτοιων δεδομένων
 
Διευκρινίζουμε ότι η παροχή προσωπικών δεδομένων απαιτείται εν μέρει από το νόμο (π.χ. φορολογικοί κανονισμοί) ή μπορεί επίσης να προκύψει από τις συμβατικές διατάξεις (π.χ. πληροφορίες σχετικά με τους όρους σύμβασης). Μερικές φορές μπορεί να χρειαστεί να συμφωνήσετε με τη διάταξη ότι το υποκείμενο των δεδομένων μας παρέχει προσωπικά δεδομένα, τα οποία πρέπει στη συνέχεια να υποβληθούν σε επεξεργασία από εμάς. Το υποκείμενο των δεδομένων είναι, για παράδειγμα, υποχρεωμένο να μας παράσχει προσωπικά δεδομένα όταν η εταιρεία μας υπογράφει σύμβαση μαζί του. Η μη παροχή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα θα έχει ως συνέπεια να μην μπορεί να συναφθεί η σύμβαση με το υποκείμενο των δεδομένων.
 
Πριν από την παροχή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από το υποκείμενο των δεδομένων, το υποκείμενο των δεδομένων πρέπει να επικοινωνήσει με οποιονδήποτε υπάλληλο. Ο υπάλληλος εξηγεί στο υποκείμενο των δεδομένων κατά πόσον η παροχή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα απαιτείται από το νόμο ή τη σύμβαση ή είναι αναγκαία για τη σύναψη της σύμβασης, αν υπάρχει υποχρέωση παροχής των προσωπικών δεδομένων και των συνεπειών της μη παροχής των προσωπικών δεδομένων.
 
23. Ύπαρξη αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων
 
Ως υπεύθυνη εταιρεία, δεν χρησιμοποιούμε αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων ή δημιουργία προφίλ.