Gizlilik Koruması


 
Gizlilik Politikası
 
İşletmemize ilgi gösterdiğiniz için çok memnunuz. Verilerin korunması 17 Minute Languages yönetimi için özellikle yüksek bir önceliğe sahiptir. Kişisel veriler belirtilmeden 17 Minute Languages'in internet sayfalarının kullanımı mümkündür; ancak bir veri sahibi web sitemiz aracılığıyla özel kurumsal hizmetleri kullanmak isterse, kişisel verilerin işlenmesi gerekli olabilir. Kişisel verilerin işlenmesi gerekliyse ve bu tür bir işlem için yasal bir dayanak yoksa, genellikle veri sahibinden onay alırız.
 
Bir veri sahibinin adı, adresi, e-posta adresi veya telefon numarası gibi kişisel verilerin işlenmesi her zaman Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) ve 17 Minute Languages için geçerli olan ülkeye özgü veri koruma düzenlemelerine uygun olacaktır. Bu veri koruma beyanı aracılığıyla kuruluşumuz, topladığımız, kullandığımız ve işlediğimiz kişisel verilerin niteliği, kapsamı ve amacı hakkında genel kamuoyunu bilgilendirmek istemektedir. Ayrıca, veri sahipleri, bu veri koruma beyanı aracılığıyla, sahip oldukları haklar konusunda bilgilendirilir.
 
Denetleyici olarak 17 Minute Languages, bu web sitesi aracılığıyla işlenen kişisel verilerin en eksiksiz şekilde korunmasını sağlamak için çok sayıda teknik ve organizasyonel önlem uygulamıştır. Ancak, internet tabanlı veri aktarımlarında prensip olarak güvenlik açıkları olabilir, bu nedenle mutlak koruma garanti edilemeyebilir. Bu nedenle, her veri sahibi kişisel verilerini bize alternatif yollarla, örneğin telefonla aktarmakta serbesttir.
 
Tanımlar
 
17 Minute Languages'in veri koruma beyanı, Genel Veri Koruma Yönetmeliği'nin (GDPR) kabulü için Avrupa yasa koyucusu tarafından kullanılan terimlere dayanmaktadır. Veri koruma beyanımız, müşterilerimiz ve iş ortaklarımızın yanı sıra genel kamuoyu için de okunaklı ve anlaşılır olmalıdır. Bunu sağlamak için öncelikle kullanılan terminolojiyi açıklamak istiyoruz.
 
Bu veri koruma beyanında, diğerlerinin yanı sıra aşağıdaki terimleri kullanıyoruz:
 
a) Kişisel veriler
 
Kişisel veriler, tanımlanmış veya tanımlanabilir bir gerçek kişiye ("veri sahibi") ilişkin her türlü bilgi anlamına gelir. Tanımlanabilir bir gerçek kişi, özellikle bir isim, kimlik numarası, konum verileri, çevrimiçi bir tanımlayıcı gibi bir tanımlayıcıya veya söz konusu gerçek kişinin fiziksel, fizyolojik, genetik, zihinsel, ekonomik, kültürel veya sosyal kimliğine özgü bir veya daha fazla faktöre atıfta bulunarak doğrudan veya dolaylı olarak tanımlanabilen kişidir.
 
b) Veri sahibi
 
Veri sahibi, kişisel verileri işlemeden sorumlu kontrolör tarafından işlenen kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişidir.
 
c) İşleme
 
İşleme, toplama, kaydetme, düzenleme, yapılandırma, depolama, uyarlama veya değiştirme, geri alma, danışma, kullanma, iletim yoluyla ifşa etme, yayma veya başka bir şekilde kullanıma sunma, hizalama veya birleştirme, kısıtlama, silme veya imha gibi otomatik yollarla olsun veya olmasın, kişisel veriler veya kişisel veri kümeleri üzerinde gerçekleştirilen herhangi bir işlem veya işlemler dizisidir.
 
d) İşlemenin kısıtlanması
 
İşlemenin kısıtlanması, saklanan kişisel verilerin gelecekte işlenmesini sınırlandırmak amacıyla işaretlenmesidir.
 
e) Profilleme
 
Profilleme, bir gerçek kişiyle ilgili belirli kişisel hususları değerlendirmek, özellikle söz konusu gerçek kişinin işteki performansı, ekonomik durumu, sağlığı, kişisel tercihleri, ilgi alanları, güvenilirliği, davranışı, konumu veya hareketleriyle ilgili hususları analiz etmek veya tahmin etmek için kişisel verilerin kullanılmasından oluşan kişisel verilerin her türlü otomatik işlenmesi anlamına gelir.
 
f) Takma ad verme
 
Takma ad verme, kişisel verilerin, söz konusu ek bilgilerin ayrı olarak tutulması ve kişisel verilerin kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye atfedilmemesini sağlamak için teknik ve organizasyonel önlemlere tabi olması koşuluyla, kişisel verilerin ek bilgi kullanılmadan artık belirli bir veri sahibiyle ilişkilendirilemeyeceği şekilde işlenmesidir.
 
g) İşlemeden sorumlu kontrolör veya denetleyici
 
İşlemeden sorumlu kontrolör veya denetleyici, kişisel verilerin işlenmesinin amaçlarını ve araçlarını tek başına veya başkalarıyla birlikte belirleyen gerçek veya tüzel kişi, kamu otoritesi, ajans veya diğer organdır; bu tür işlemenin amaçlarının ve araçlarının Birlik veya Üye Devlet hukuku tarafından belirlendiği durumlarda, denetleyici veya atanması için belirli kriterler Birlik veya Üye Devlet hukuku tarafından sağlanabilir.
 
h) İşlemci
 
İşlemci, veri sorumlusu adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi, kamu kurumu, kuruluş veya diğer organdır.
 
i) Alıcı
 
Alıcı, üçüncü taraf olsun veya olmasın, kişisel verilerin ifşa edildiği gerçek veya tüzel kişi, kamu otoritesi, ajans veya başka bir organdır. Ancak, Birlik veya Üye Devlet hukuku uyarınca belirli bir soruşturma çerçevesinde kişisel verileri alabilen kamu makamları alıcı olarak kabul edilmeyecektir; bu verilerin söz konusu kamu makamları tarafından işlenmesi, işleme amaçlarına göre geçerli veri koruma kurallarına uygun olacaktır.
 
j) Üçüncü taraf
 
Üçüncü kişi, veri sahibi, veri sorumlusu, veri işleyen ve veri sorumlusu veya veri işleyenin doğrudan yetkisi altında kişisel verileri işlemeye yetkili kişiler dışında kalan gerçek veya tüzel kişi, kamu kurumu, kuruluşu veya organıdır.
 
k) Rıza
 
Veri sahibinin rızası, veri sahibinin bir beyanla veya açık bir olumlu eylemle kendisiyle ilgili kişisel verilerin işlenmesini kabul ettiğini belirttiği isteklerinin özgürce verilmiş, belirli, bilgilendirilmiş ve açık bir göstergesidir.
 
2. Kontrolörün Adı ve Adresi
 
Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR), Avrupa Birliği Üye Devletlerinde geçerli olan diğer veri koruma yasaları ve veri korumayla ilgili diğer hükümlerin amaçları doğrultusunda denetleyici: 17 Minute Languages, Udo Gollub, Kühbachstr. 9, 81543 Münih, Almanya, Telefon: +49-89-52033479, E-posta: https://www.17-minute-languages.com/en/faq, Web sitesi: www.17-minute-languages.com
 
3. Çerezler
 
17 Minute Languages'in internet sayfalarında çerezler kullanılmaktadır. Çerezler, bir İnternet tarayıcısı aracılığıyla bir bilgisayar sisteminde depolanan metin dosyalarıdır.
 
Birçok internet sitesi ve sunucusu çerez kullanır. Birçok çerez, çerez kimliği olarak adlandırılan bir kimlik içerir. Çerez kimliği, çerezin benzersiz bir tanımlayıcısıdır. İnternet sayfalarının ve sunucularının çerezin depolandığı belirli İnternet tarayıcısına atanabileceği bir karakter dizisinden oluşur. Bu, ziyaret edilen İnternet sitelerinin ve sunucularının, veri sahibinin bireysel tarayıcısını diğer çerezleri içeren diğer İnternet tarayıcılarından ayırt etmesini sağlar. Belirli bir İnternet tarayıcısı, benzersiz çerez kimliği kullanılarak tanınabilir ve tanımlanabilir.
 
Çerezlerin kullanımı sayesinde 17 Minute Languages, bu web sitesinin kullanıcılarına çerez ayarı olmadan mümkün olmayacak daha kullanıcı dostu hizmetler sağlayabilir.
 
Bir çerez aracılığıyla, web sitemizdeki bilgiler ve teklifler kullanıcı göz önünde bulundurularak optimize edilebilir. Çerezler, daha önce de belirtildiği gibi, web sitesi kullanıcılarımızı tanımamızı sağlar. Bu tanımanın amacı, kullanıcıların web sitemizi kullanmasını kolaylaştırmaktır. Örneğin, çerezleri kullanan web sitesi kullanıcısı, web sitesine her eriştiğinde erişim verilerini girmek zorunda değildir, çünkü bu web sitesi tarafından devralınır ve çerez böylece kullanıcının bilgisayar sisteminde saklanır. Bir başka örnek de çevrimiçi bir mağazadaki alışveriş sepetinin çerezidir. Online mağaza, bir müşterinin sanal alışveriş sepetine yerleştirdiği ürünleri bir çerez aracılığıyla hatırlar.
 
Veri sahibi, istediği zaman, kullanılan İnternet tarayıcısının ilgili bir ayarı aracılığıyla web sitemiz aracılığıyla çerezlerin ayarlanmasını önleyebilir ve böylece çerezlerin ayarlanmasını kalıcı olarak reddedebilir. Ayrıca, önceden ayarlanmış çerezler bir İnternet tarayıcısı veya diğer yazılım programları aracılığıyla herhangi bir zamanda silinebilir. Bu, tüm popüler İnternet tarayıcılarında mümkündür. İlgili kişi kullanılan İnternet tarayıcısında çerez ayarını devre dışı bırakırsa, web sitemizin tüm işlevleri tamamen kullanılamayabilir.
 
4. Genel veri ve bilgilerin toplanması
 
17 Minute Languages web sitesi, bir veri öznesi veya otomatik sistem web sitesini çağırdığında bir dizi genel veri ve bilgi toplar. Bu genel veriler ve bilgiler sunucu günlük dosyalarında saklanır. Toplananlar (1) kullanılan tarayıcı türleri ve sürümleri, (2) erişen sistem tarafından kullanılan işletim sistemi, (3) erişen sistemin web sitemize ulaştığı web sitesi (yönlendiriciler olarak adlandırılır), (4) alt web siteleri, (5) İnternet sitesine erişim tarihi ve saati, (6) İnternet protokol adresi (IP adresi), (7) erişen sistemin İnternet servis sağlayıcısı ve (8) bilgi teknolojisi sistemlerimize saldırı durumunda kullanılabilecek diğer benzer veriler ve bilgiler olabilir.
 
Bu genel veri ve bilgileri kullanırken, 17 Minute Languages veri sahibi hakkında herhangi bir sonuca varmaz. Aksine, bu bilgiler (1) web sitemizin içeriğini doğru bir şekilde sunmak, (2) web sitemizin içeriğini ve reklamlarını optimize etmek, (3) bilgi teknolojisi sistemlerimizin ve web sitesi teknolojimizin uzun vadeli uygulanabilirliğini sağlamak ve (4) bir siber saldırı durumunda kolluk kuvvetlerine cezai kovuşturma için gerekli bilgileri sağlamak için gereklidir. Bu nedenle, 17 Minute Languages, işletmemizin veri korumasını ve veri güvenliğini artırmak ve işlediğimiz kişisel veriler için optimum düzeyde koruma sağlamak amacıyla anonim olarak toplanan verileri ve bilgileri istatistiksel olarak analiz eder. Sunucu günlük dosyalarının anonim verileri, bir veri konusu tarafından sağlanan tüm kişisel verilerden ayrı olarak saklanır.
 
5. Web sitemize kayıt
 
Veri konusu, kişisel verilerin belirtilmesiyle kontrolörün web sitesine kaydolma olanağına sahiptir. Hangi kişisel verilerin kontrolöre iletileceği, kayıt için kullanılan ilgili giriş maskesi tarafından belirlenir. Veri sahibi tarafından girilen kişisel veriler, yalnızca kontrolör tarafından dahili kullanım için ve kendi amaçları için toplanır ve saklanır. Kontrolör, kişisel verileri kontrolöre atfedilebilecek dahili bir amaç için de kullanan bir veya daha fazla işlemciye (örneğin bir paket servisi) aktarılmasını talep edebilir.
 
Denetleyicinin web sitesine kaydolduğunuzda, İnternet servis sağlayıcısı (ISP) tarafından atanan ve veri sahibi tarafından kullanılan IP adresi, kayıt tarihi ve saati de saklanır. Bu verilerin saklanması, hizmetlerimizin kötüye kullanılmasını önlemenin ve gerekirse işlenen suçları araştırmayı mümkün kılmanın tek yolunun bu olduğu arka planda gerçekleşir. Bu verilerin saklanması, kontrolörün güvenliğini sağlamak için gereklidir. Bu veriler, verilerin aktarılması için yasal bir zorunluluk olmadıkça veya aktarım cezai kovuşturma amacına hizmet etmiyorsa üçüncü taraflara aktarılmaz.
 
Kişisel verilerin gönüllü olarak belirtilmesiyle veri sahibinin kaydı, denetleyicinin veri sahibine söz konusu konunun niteliği nedeniyle yalnızca kayıtlı kullanıcılara sunulabilecek içerik veya hizmetleri sunmasını sağlamayı amaçlamaktadır. Kayıtlı kişiler, kayıt sırasında belirtilen kişisel verileri istedikleri zaman değiştirmekte veya kontrolörün veri stokundan tamamen sildirmekte serbesttir.
 
Veri sorumlusu, herhangi bir zamanda, her bir veri sahibine, talep üzerine, veri sahibi hakkında hangi kişisel verilerin saklandığına dair bilgi sağlayacaktır. Buna ek olarak, veri sorumlusu, yasal depolama yükümlülükleri olmadığı sürece, veri sahibinin talebi veya göstergesi üzerine kişisel verileri düzeltecek veya silecektir. Veri sorumlusunun çalışanlarının tamamı, bu bağlamda ilgili kişi için irtibat kişileri olarak mevcuttur.
 
6. Haber bültenlerimize abonelik
 
17 Minute Languages web sitesinde, kullanıcılara işletmemizin haber bültenine abone olma fırsatı verilmektedir. Bu amaçla kullanılan giriş maskesi, hangi kişisel verilerin iletileceğini ve haber bülteninin kontrolörden ne zaman sipariş edileceğini belirler.
 
17 Minute Languages, kurumsal teklifler hakkında bir haber bülteni aracılığıyla müşterilerini ve iş ortaklarını düzenli olarak bilgilendirir. İşletmenin haber bülteni yalnızca (1) ilgili kişinin geçerli bir e-posta adresine sahip olması ve (2) ilgili kişinin haber bülteni gönderimi için kayıt yaptırması halinde ilgili kişi tarafından alınabilir. Bir veri sahibi tarafından haber bülteni gönderimi için ilk kez kaydedilen e-posta adresine, yasal nedenlerle, çift katılım prosedüründe bir onay e-postası gönderilecektir. Bu onay e-postası, veri sahibi olarak e-posta adresi sahibinin haber bültenini almaya yetkili olup olmadığını kanıtlamak için kullanılır.
 
Bültene kayıt sırasında, İnternet servis sağlayıcısı (ISP) tarafından atanan ve kayıt sırasında veri sahibi tarafından kullanılan bilgisayar sisteminin IP adresini ve ayrıca kayıt tarihini ve saatini de saklarız. Bu verilerin toplanması, daha sonraki bir tarihte bir veri sahibinin e-posta adresinin (olası) kötüye kullanımını anlamak için gereklidir ve bu nedenle denetleyicinin yasal koruma amacına hizmet eder.
 
Bültene kayıt kapsamında toplanan kişisel veriler yalnızca bültenimizi göndermek için kullanılacaktır. Buna ek olarak, haber bülteni aboneleri, haber bülteni hizmetinin veya söz konusu bir kaydın çalışması için gerekli olduğu sürece, haber bülteni teklifinde değişiklik yapılması veya teknik koşullarda bir değişiklik olması durumunda olduğu gibi, e-posta yoluyla bilgilendirilebilir. Haber bülteni hizmeti tarafından toplanan kişisel veriler üçüncü taraflara aktarılmayacaktır. Haber bültenimize abonelik, veri sahibi tarafından herhangi bir zamanda sonlandırılabilir. Veri sahibinin haber bülteninin gönderilmesi için verdiği kişisel verilerin saklanmasına ilişkin onay, herhangi bir zamanda iptal edilebilir. İznin iptali amacıyla, her haber bülteninde ilgili bir bağlantı bulunur. Haber bülteni aboneliğinden herhangi bir zamanda doğrudan kontrolörün web sitesinden çıkmak veya bunu kontrolöre farklı bir şekilde iletmek de mümkündür.
 
7. Bülten İzleme
 
17 Minute Languages haber bülteni izleme pikselleri içerir. İzleme pikseli, günlük dosyası kaydını ve analizini mümkün kılmak için HTML formatında gönderilen bu tür e-postalara yerleştirilmiş minyatür bir grafiktir. Bu, çevrimiçi pazarlama kampanyalarının başarı veya başarısızlığının istatistiksel analizine olanak sağlar. Gömülü izleme pikseline dayanarak, 17 Minute Languages bir e-postanın bir veri sahibi tarafından açılıp açılmadığını ve ne zaman açıldığını ve e-postadaki hangi bağlantıların veri sahipleri tarafından çağrıldığını görebilir.
 
Haber bültenlerinde bulunan izleme piksellerinde toplanan bu tür kişisel veriler, haber bülteninin gönderimini optimize etmek ve gelecekteki haber bültenlerinin içeriğini veri sahibinin ilgi alanlarına daha iyi uyarlamak için kontrolör tarafından saklanır ve analiz edilir. Bu kişisel veriler üçüncü taraflara aktarılmayacaktır. Veri sahipleri, istedikleri zaman, çift-opt-in prosedürü aracılığıyla verilen ilgili ayrı onay beyanını iptal etme hakkına sahiptir. İptalin ardından bu kişisel veriler kontrolör tarafından silinecektir. 17 Minute Languages, haber bültenini almaktan vazgeçmeyi otomatik olarak bir iptal olarak kabul eder.
 
8. Web sitesi üzerinden iletişim imkanı
 
17 Minute Languages web sitesi, işletmemizle hızlı bir elektronik iletişimin yanı sıra bizimle doğrudan iletişim kurmayı sağlayan ve aynı zamanda elektronik posta (e-posta adresi) olarak adlandırılan genel bir adresi de içeren bilgiler içerir. Bir veri öznesi e-posta veya bir iletişim formu aracılığıyla denetleyiciyle iletişime geçerse, veri öznesi tarafından iletilen kişisel veriler otomatik olarak kaydedilir. Bir veri sahibi tarafından veri denetleyicisine gönüllü olarak iletilen bu tür kişisel veriler, veri sahibinin işlenmesi veya iletişim kurulması amacıyla saklanır. Bu kişisel verilerin üçüncü taraflara aktarılması söz konusu değildir.
 
9. Kişisel verilerin rutin olarak silinmesi ve engellenmesi
 
Veri sorumlusu, veri sahibinin kişisel verilerini yalnızca saklama amacına ulaşmak için gerekli olan süre boyunca veya Avrupa yasa koyucusu veya diğer yasa koyucular tarafından veri sorumlusunun tabi olduğu yasa veya yönetmeliklerde izin verildiği ölçüde işleyecek ve saklayacaktır.
 
Saklama amacı uygulanamazsa veya Avrupa yasa koyucusu veya başka bir yetkili yasa koyucu tarafından öngörülen bir saklama süresi sona ererse, kişisel veriler yasal gerekliliklere uygun olarak rutin olarak engellenir veya silinir.
 
10. Veri sahibinin hakları Veri sahibinin hakları
 
a) Teyit hakkı
 
Her veri sahibi, Avrupa yasa koyucusu tarafından kendisine tanınan, kendisiyle ilgili kişisel verilerin işlenip işlenmediğine ilişkin teyidi kontrolörden alma hakkına sahiptir. Bir veri sahibi bu teyit hakkından yararlanmak isterse, herhangi bir zamanda kontrolörün herhangi bir çalışanıyla iletişime geçebilir.
 
b) Bilgiye erişim hakkı
 
Her bir veri sahibi, Avrupa yasa koyucusu tarafından tanınan, kontrolörden herhangi bir zamanda saklanan kişisel verileri hakkında ücretsiz bilgi ve bu bilgilerin bir kopyasını alma hakkına sahiptir. Ayrıca, Avrupa direktifleri ve yönetmelikleri veri sahibine aşağıdaki bilgilere erişim hakkı tanımaktadır:
işlemenin amaçları;
ilgili kişisel veri kategorileri;
özellikle üçüncü ülkelerdeki veya uluslararası kuruluşlardaki alıcılar olmak üzere, kişisel verilerin ifşa edildiği veya edileceği alıcılar veya alıcı kategorileri;
mümkün olduğu durumlarda, kişisel verilerin saklanacağı öngörülen süre veya mümkün değilse, bu süreyi belirlemek için kullanılan kriterler;
kişisel verilerin düzeltilmesini veya silinmesini veya veri sahibi ile ilgili kişisel verilerin işlenmesinin kısıtlanmasını kontrolörden talep etme veya bu tür bir işlemeye itiraz etme hakkının varlığı;
bir denetim makamına şikayette bulunma hakkının varlığı;
kişisel verilerin veri sahibinden toplanmadığı durumlarda, bu verilerin kaynağına ilişkin mevcut her türlü bilgi;
GVKY Madde 22(1) ve (4)'te atıfta bulunulan profil oluşturma da dahil olmak üzere otomatik karar vermenin varlığı ve en azından bu durumlarda, ilgili mantık hakkında anlamlı bilgilerin yanı sıra söz konusu işlemenin veri sahibi için önemi ve öngörülen sonuçları.
 
Ayrıca, veri sahibi, kişisel verilerin üçüncü bir ülkeye veya uluslararası bir kuruluşa aktarılıp aktarılmadığına ilişkin bilgi edinme hakkına sahip olacaktır. Böyle bir durumda, veri sahibi aktarımla ilgili uygun güvenceler hakkında bilgilendirilme hakkına sahip olacaktır.
 
Bir veri sahibi bu erişim hakkından yararlanmak isterse, herhangi bir zamanda kontrolörün herhangi bir çalışanıyla iletişime geçebilir.
 
c) Düzeltme hakkı
 
Her veri sahibi, Avrupa yasa koyucusu tarafından tanınan, kendisiyle ilgili yanlış kişisel verilerin düzeltilmesini gecikmeksizin kontrolörden talep etme hakkına sahip olacaktır. İşleme amaçları göz önünde bulundurularak, veri sahibi, ek bir beyan verilmesi de dahil olmak üzere, eksik kişisel verilerin tamamlanmasını sağlama hakkına sahip olacaktır.
 
Bir veri sahibi bu düzeltme hakkını kullanmak isterse, herhangi bir zamanda kontrolörün herhangi bir çalışanıyla iletişime geçebilir.
 
d) Silme hakkı (Unutulma hakkı)
 
Her veri sahibi, Avrupa yasa koyucusu tarafından tanınan, kontrolörden kendisiyle ilgili kişisel verilerin gereksiz gecikme olmaksızın silinmesini talep etme hakkına sahiptir ve kontrolör, aşağıdaki gerekçelerden birinin geçerli olduğu durumlarda, işleme gerekli olmadığı sürece kişisel verileri gereksiz gecikme olmaksızın silmekle yükümlüdür:
Kişisel verilerin toplandıkları veya başka bir şekilde işlendikleri amaçlarla ilgili olarak artık gerekli olmaması.
Veri sahibi, GDPR'nin 6(1) maddesinin (a) bendine veya GDPR'nin 9(2) maddesinin (a) bendine göre işlemenin dayandığı rızayı geri çekerse ve işleme için başka bir yasal gerekçe yoksa.
Veri sahibi GDPR Madde 21(1) uyarınca işlemeye itiraz ediyorsa ve işleme için ağır basan meşru gerekçeler yoksa veya veri sahibi GDPR Madde 21(2) uyarınca işlemeye itiraz ediyorsa.
Kişisel veriler hukuka aykırı olarak işlenmişse.
Kişisel veriler, kontrolörün tabi olduğu Birlik veya Üye Devlet hukukundaki yasal bir yükümlülüğe uymak için silinmelidir.
Kişisel veriler, GDPR Madde 8(1)'de atıfta bulunulan bilgi toplumu hizmetlerinin sunulmasıyla ilgili olarak toplanmıştır.
 
Yukarıda belirtilen nedenlerden biri geçerliyse ve bir veri sahibi 17 Minute Languages tarafından saklanan kişisel verilerinin silinmesini talep etmek isterse, istediği zaman kontrolörün herhangi bir çalışanıyla iletişime geçebilir. 17 Minute Languages'in bir çalışanı, silme talebinin derhal yerine getirilmesini sağlayacaktır.
 
Kontrolörün kişisel verileri kamuya açık hale getirdiği ve Madde 17(1) uyarınca kişisel verileri silmekle yükümlü olduğu durumlarda, kontrolör, mevcut teknolojiyi ve uygulama maliyetini dikkate alarak, kişisel verileri işleyen diğer kontrolörleri, veri sahibinin söz konusu kontrolörler tarafından söz konusu kişisel verilere yönelik her türlü bağlantının veya bunların kopyasının veya çoğaltılmasının silinmesini talep ettiği konusunda bilgilendirmek için teknik önlemler de dahil olmak üzere makul adımları atacaktır. 17 Minute Languages'in bir çalışanı, münferit durumlarda gerekli önlemleri ayarlayacaktır.
 
e) İşlemeyi kısıtlama hakkı
 
Her bir veri sahibi, aşağıdakilerden birinin geçerli olduğu durumlarda, Avrupa yasa koyucusu tarafından kontrolörden işleme faaliyetinin kısıtlanmasını talep etme hakkına sahip olacaktır:
Kişisel verilerin doğruluğuna veri sahibi tarafından itiraz edilmesi ve kontrolörün kişisel verilerin doğruluğunu teyit etmesine olanak tanıyan bir süre tanınması.
İşlemenin hukuka aykırı olması ve veri sahibinin kişisel verilerin silinmesine karşı çıkması ve bunun yerine kullanımlarının kısıtlanmasını talep etmesi.
Kontrolörün işleme amaçları doğrultusunda kişisel verilere artık ihtiyaç duymaması, ancak yasal taleplerin oluşturulması, uygulanması veya savunulması için veri sahibi tarafından gerekli olması.
Veri sahibi, GDPR Madde 21(1) uyarınca, kontrolörün meşru gerekçelerinin veri sahibinin gerekçelerini geçersiz kılıp kılmadığının doğrulanmasını bekleyerek işlemeye itiraz etti.
 
Yukarıda belirtilen koşullardan biri karşılanırsa ve bir veri sahibi 17 Minute Languages tarafından saklanan kişisel verilerinin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etmek isterse, herhangi bir zamanda kontrolörün herhangi bir çalışanıyla iletişime geçebilir. 17 Minute Languages çalışanı işlemin kısıtlanmasını ayarlayacaktır.
 
f) Veri taşınabilirliği hakkı
 
Her veri sahibi, Avrupa yasa koyucusu tarafından tanınan, bir kontrolöre sağlanan ve kendisiyle ilgili olan kişisel verileri yapılandırılmış, yaygın olarak kullanılan ve makine tarafından okunabilir bir formatta alma hakkına sahiptir. İşleme GDPR'nin 6(1) maddesinin (a) bendi veya GDPR'nin 9(2) maddesinin (a) bendi uyarınca rızaya dayalı olduğu sürece, kişisel verilerin sağlandığı kontrolör tarafından engellenmeksizin bu verileri başka bir kontrolöre iletme hakkına sahip olacaktır, veya GDPR'nin 6(1) maddesinin (b) bendi uyarınca bir sözleşmeye dayalı olarak ve işleme, kamu yararına yürütülen bir görevin yerine getirilmesi veya kontrolöre verilen resmi yetkinin kullanılması için gerekli olmadığı sürece otomatik yollarla gerçekleştirilir.
 
Ayrıca, GDPR Madde 20(1) uyarınca veri taşınabilirliği hakkını kullanırken, veri sahibi, teknik olarak mümkün olduğunda ve bunu yapmak başkalarının hak ve özgürlüklerini olumsuz etkilemediğinde, kişisel verilerin doğrudan bir kontrolörden diğerine aktarılmasını sağlama hakkına sahip olacaktır.
 
Veri taşınabilirliği hakkını ileri sürmek için, ilgili kişi herhangi bir zamanda 17 Minute Languages'in herhangi bir çalışanıyla iletişime geçebilir.
 
g) İtiraz etme hakkı
 
Her bir veri sahibi, Avrupa yasa koyucusu tarafından, kendi özel durumuyla ilgili gerekçelerle, herhangi bir zamanda, GDPR'nin 6(1) maddesinin (e) veya (f) bendine dayalı olarak kendisiyle ilgili kişisel verilerin işlenmesine itiraz etme hakkına sahip olacaktır. Bu aynı zamanda bu hükümlere dayalı profilleme için de geçerlidir.
 
17 Minute Languages, veri sahibinin çıkarlarını, haklarını ve özgürlüklerini geçersiz kılan veya yasal taleplerin oluşturulması, uygulanması veya savunulması için işleme için zorlayıcı meşru gerekçeler gösteremediğimiz sürece, itiraz durumunda kişisel verileri artık işlemeyecektir.
 
Eğer 17 Minute Languages kişisel verileri doğrudan pazarlama amacıyla işliyorsa, veri sahibi bu tür pazarlama için kendisiyle ilgili kişisel verilerin işlenmesine istediği zaman itiraz etme hakkına sahip olacaktır. Bu, söz konusu doğrudan pazarlama ile ilgili olduğu ölçüde profil oluşturma için de geçerlidir. Eğer veri sahibi 17 Minute Languages'a doğrudan pazarlama amaçları için verilerin işlenmesine itiraz ederse, 17 Minute Languages kişisel verileri artık bu amaçlar için işlemeyecektir.
 
Ayrıca, veri sahibi, özel durumuyla ilgili gerekçelere dayanarak, kamu yararı nedeniyle yürütülen bir görevin yerine getirilmesi için gerekli olmadığı sürece, GDPR Madde 89(1) uyarınca bilimsel veya tarihi araştırma amaçları veya istatistiksel amaçlar için 17 Minute Languages tarafından kendisiyle ilgili kişisel verilerin işlenmesine itiraz etme hakkına sahiptir.
 
İtiraz hakkını kullanmak için, veri sahibi 17 Minute Languages'in herhangi bir çalışanıyla iletişime geçebilir. Buna ek olarak, veri sahibi, bilgi toplumu hizmetlerinin kullanımı bağlamında ve 2002/58/EC sayılı Direktife bakılmaksızın, teknik özellikler kullanılarak otomatik yollarla itiraz etme hakkını kullanmakta serbesttir.
 
h) Profil oluşturma da dahil olmak üzere otomatik bireysel karar verme
 
Her veri sahibi, Avrupa yasa koyucusu tarafından tanınan, kendisiyle ilgili yasal etkiler doğuran veya benzer şekilde kendisini önemli ölçüde etkileyen, profil oluşturma da dahil olmak üzere, yalnızca otomatik işlemeye dayalı bir karara tabi olmama hakkına sahiptir, karar (1) girilmesi için gerekli olmadığı sürece, veya veri sahibi ile bir veri kontrolörü arasındaki bir sözleşmenin ifası için gerekliyse veya (2) kontrolörün tabi olduğu ve ayrıca veri sahibinin hak ve özgürlüklerini ve meşru menfaatlerini korumak için uygun önlemleri belirleyen Birlik veya Üye Devlet yasası tarafından yetkilendirilmemişse veya (3) veri sahibinin açık rızasına dayanmıyorsa.
 
Karar (1) veri sahibi ile bir veri denetleyicisi arasında bir sözleşmenin yapılması veya ifası için gerekliyse veya (2) veri sahibinin açık rızasına dayanıyorsa, 17 Minute Languages, veri sahibinin hak ve özgürlüklerini ve meşru menfaatlerini, en azından denetleyici tarafında insan müdahalesi alma, görüşünü ifade etme ve karara itiraz etme hakkını korumak için uygun önlemleri uygulayacaktır.
 
Veri sahibi, otomatik bireysel karar verme ile ilgili haklarını kullanmak isterse, istediği zaman 17 Minute Languages'in herhangi bir çalışanıyla iletişime geçebilir.
 
i) Veri koruma iznini geri çekme hakkı
 
Her veri sahibi, Avrupa yasa koyucusu tarafından kendisine tanınan kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin rızasını istediği zaman geri çekme hakkına sahip olacaktır.
 
Veri sahibi rızasını geri çekme hakkını kullanmak isterse, herhangi bir zamanda 17 Minute Languages'in herhangi bir çalışanıyla iletişime geçebilir.
 
11. İştirakçiler, başvurular ve başvuru prosedürleri için veri koruma
 
Veri sorumlusu, başvuru prosedürünün işlenmesi amacıyla iştirakçilerin ve başvuru sahiplerinin kişisel verilerini toplayacak ve işleyecektir.
 
İşleme elektronik olarak da gerçekleştirilebilir.
 
Bu, özellikle bir bağlı kuruluşun veya başvuru sahibinin ilgili başvuru belgelerini e-posta yoluyla veya web sitesindeki bir web formu aracılığıyla kontrolöre göndermesi durumunda geçerlidir.
 
Veri sorumlusu bir iştirakçi veya başvuru sahibi ile bir iş sözleşmesi imzalarsa, sunulan veriler iş ilişkisinin yasal gerekliliklere uygun olarak işlenmesi amacıyla saklanacaktır.
 
Veri sorumlusu tarafından bağlı kuruluş veya başvuru sahibi ile herhangi bir iş sözleşmesi imzalanmazsa, başvuru belgeleri, veri sorumlusunun diğer meşru menfaatlerinin silinmeye karşı olmaması koşuluyla, ret kararının bildirilmesinden iki ay sonra otomatik olarak silinecektir.
 
Bu ilişkideki diğer meşru menfaat, örneğin Genel Eşit Muamele Yasası (AGG) kapsamındaki bir prosedürde ispat yüküdür.
 
12. Facebook'un uygulanması ve kullanımına ilişkin veri koruma hükümleri
 
Bu web sitesinde denetleyici, Facebook kuruluşunun bileşenlerini entegre etmiştir. Facebook bir sosyal ağdır.
 
Bir sosyal ağ, genellikle kullanıcıların birbirleriyle iletişim kurmasına ve sanal bir alanda etkileşime girmesine olanak tanıyan çevrimiçi bir topluluk olan İnternet'teki sosyal toplantılar için bir yerdir. Bir sosyal ağ, fikir ve deneyim alışverişi için bir platform olarak hizmet verebilir veya İnternet topluluğunun kişisel veya işle ilgili bilgiler sağlamasına olanak tanıyabilir. Facebook, sosyal ağ kullanıcılarının özel profiller oluşturmasına, fotoğraf yüklemesine ve arkadaşlık istekleri yoluyla ağ oluşturmasına olanak tanır.
 
Facebook'un işletme şirketi Meta Platforms, Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Amerika Birleşik Devletleri'dir. Bir kişi Amerika Birleşik Devletleri veya Kanada dışında yaşıyorsa, kontrolör Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, İrlanda'dır.
 
Denetleyici tarafından işletilen ve bir Facebook bileşeninin (Facebook eklentileri) entegre edildiği bu İnternet sitesinin münferit sayfalarından birine yapılan her çağrıda, veri sahibinin bilgi teknolojisi sistemindeki web tarayıcısından otomatik olarak Facebook bileşeni aracılığıyla Facebook'tan ilgili Facebook bileşeninin görüntüsünü indirmesi istenir. Tüm Facebook eklentilerine genel bir bakışa https://developers.facebook.com/docs/plugins/ adresinden erişilebilir. Bu teknik prosedür sırasında Facebook, web sitemizin hangi özel alt sitesinin veri sahibi tarafından ziyaret edildiğinden haberdar edilir.
 
Veri sahibi Facebook'ta aynı anda oturum açmışsa, Facebook, veri sahibi tarafından web sitemize yapılan her aramada - ve İnternet sitemizde kaldıkları süre boyunca - İnternet sayfamızın hangi belirli alt sitesinin veri sahibi tarafından ziyaret edildiğini tespit eder. Bu bilgiler Facebook bileşeni aracılığıyla toplanır ve veri sahibinin ilgili Facebook hesabıyla ilişkilendirilir. Veri sahibi, web sitemize entegre edilmiş Facebook düğmelerinden birine, örneğin "Beğen" düğmesine tıklarsa veya veri sahibi bir yorum gönderirse, Facebook bu bilgileri veri sahibinin kişisel Facebook kullanıcı hesabıyla eşleştirir ve kişisel verileri kaydeder.
 
Facebook, Facebook bileşeni aracılığıyla, web sitemize yapılan çağrı sırasında veri sahibi Facebook'ta aynı anda oturum açtığında, veri sahibinin web sitemizi ziyareti hakkında her zaman bilgi alır. Bu, veri sahibinin Facebook bileşenine tıklayıp tıklamadığına bakılmaksızın gerçekleşir. Facebook'a böyle bir bilgi aktarımı veri sahibi için istenmiyorsa, web sitemize çağrı yapılmadan önce Facebook hesabından çıkış yaparak bunu önleyebilir.
 
Facebook tarafından yayınlanan ve https://facebook.com/about/privacy/ adresinde bulunan veri koruma kılavuzu, kişisel verilerin Facebook tarafından toplanması, işlenmesi ve kullanılması hakkında bilgi vermektedir. Ayrıca burada Facebook'un veri sahibinin gizliliğini korumak için hangi ayar seçeneklerini sunduğu açıklanmaktadır. Buna ek olarak, Facebook'a veri aktarımının ortadan kaldırılmasına izin vermek için farklı yapılandırma seçenekleri sunulmaktadır. Bu uygulamalar, veri sahibi tarafından Facebook'a veri aktarımını ortadan kaldırmak için kullanılabilir.
 
13. Google Analytics'in uygulanması ve kullanımına ilişkin veri koruma hükümleri (anonimleştirme işleviyle)
 
Bu web sitesinde, denetleyici Google Analytics bileşenini (anonimleştirici işleviyle) entegre etmiştir. Google Analytics bir web analiz hizmetidir. Web analizi, web sitelerine gelen ziyaretçilerin davranışları hakkında verilerin toplanması, bir araya getirilmesi ve analiz edilmesidir. Bir web analiz hizmeti, diğerlerinin yanı sıra, bir kişinin geldiği web sitesi (yönlendiren olarak adlandırılır), hangi alt sayfaların ziyaret edildiği veya bir alt sayfanın ne sıklıkta ve ne kadar süreyle görüntülendiği hakkında veri toplar. Web analitiği temel olarak bir web sitesinin optimizasyonu ve İnternet reklamcılığının maliyet-fayda analizini yapmak için kullanılır.
 
Google Analytics bileşeninin operatörü Google Inc, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Amerika Birleşik Devletleri'dir.
 
Google Analytics aracılığıyla web analizi için denetleyici "_gat. _anonymizeIp" uygulamasını kullanır. Bu uygulama sayesinde veri sahibinin internet bağlantısının IP adresi Google tarafından kısaltılır ve web sitelerimize bir Avrupa Birliği Üye Devletinden veya Avrupa Ekonomik Alanı Anlaşmasına Taraf başka bir Devletten erişildiğinde anonimleştirilir.
 
Google Analytics bileşeninin amacı, web sitemizdeki trafiği analiz etmektir. Google, toplanan verileri ve bilgileri, diğerlerinin yanı sıra, web sitemizin kullanımını değerlendirmek ve web sitelerimizdeki etkinlikleri gösteren çevrimiçi raporlar sağlamak ve bizim için İnternet sitemizin kullanımıyla ilgili diğer hizmetleri sağlamak için kullanır.
 
Google Analytics, veri sahibinin bilgi teknolojisi sistemine bir çerez yerleştirir. Çerezlerin tanımı yukarıda açıklanmıştır. Çerezin ayarlanması ile Google'ın internet sitemizin kullanımını analiz etmesi sağlanır. Denetleyici tarafından işletilen ve bir Google Analytics bileşeninin entegre edildiği bu İnternet sitesinin münferit sayfalarından birine yapılan her çağrıda, veri sahibinin bilgi teknolojisi sistemindeki İnternet tarayıcısı, çevrimiçi reklamcılık ve Google'a komisyonların ödenmesi amacıyla Google Analytics bileşeni aracılığıyla otomatik olarak veri gönderecektir. Bu teknik prosedür sırasında, Google şirketi, diğerlerinin yanı sıra, ziyaretçilerin ve tıklamaların kaynağını anlamak ve daha sonra komisyon ödemeleri oluşturmak için Google'a hizmet eden veri sahibinin IP adresi gibi kişisel bilgiler hakkında bilgi edinir.
 
Çerez, erişim zamanı, erişimin yapıldığı konum ve veri sahibi tarafından web sitemizin ziyaret sıklığı gibi kişisel bilgileri saklamak için kullanılır. İnternet sitemize yapılan her ziyarette, veri sahibi tarafından kullanılan İnternet erişiminin IP adresi de dahil olmak üzere bu tür kişisel veriler Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Google'a iletilecektir. Bu kişisel veriler Google tarafından Amerika Birleşik Devletleri'nde saklanır. Google, teknik prosedür aracılığıyla toplanan bu kişisel verileri üçüncü taraflara aktarabilir.
 
Veri sahibi, yukarıda belirtildiği gibi, kullanılan web tarayıcısının ilgili bir ayarlaması yoluyla web sitemiz aracılığıyla çerezlerin ayarlanmasını istediği zaman önleyebilir ve böylece çerezlerin ayarlanmasını kalıcı olarak reddedebilir. Kullanılan internet tarayıcısında böyle bir ayarlama, Google Analytics'in veri sahibinin bilgi teknolojisi sistemine bir çerez yerleştirmesini de önleyecektir. Ayrıca, Google Analytics tarafından halihazırda kullanılmakta olan çerezler, bir web tarayıcısı veya diğer yazılım programları aracılığıyla herhangi bir zamanda silinebilir.
 
Ayrıca, veri sahibi, bu web sitesinin kullanımıyla ilgili olarak Google Analytics tarafından oluşturulan verilerin toplanmasına ve bu verilerin Google tarafından işlenmesine itiraz etme ve bunları engelleme şansına sahiptir. Bu amaçla, ilgili kişi https://tools.google.com/dlpage/gaoptout bağlantısı altında bir tarayıcı eklentisi indirmeli ve yüklemelidir. Bu tarayıcı eklentisi, bir JavaScript aracılığıyla Google Analytics'e, İnternet sayfalarının ziyaretleriyle ilgili herhangi bir veri ve bilginin Google Analytics'e iletilmeyebileceğini söyler. Tarayıcı eklentilerinin yüklenmesi Google tarafından bir itiraz olarak kabul edilir. İlgili kişinin bilgi teknolojisi sistemi daha sonra silinir, biçimlendirilir veya yeni yüklenirse, ilgili kişi Google Analytics'i devre dışı bırakmak için tarayıcı eklentilerini yeniden yüklemelidir. Tarayıcı eklentisi veri sahibi veya yetki alanlarına atfedilebilecek başka bir kişi tarafından kaldırılmışsa veya devre dışı bırakılmışsa, tarayıcı eklentilerinin yeniden yüklenmesi veya yeniden etkinleştirilmesi mümkündür.
 
Daha fazla bilgi ve Google'ın geçerli veri koruma hükümleri https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ ve http://www.google.com/analytics/terms/us.html altında bulunabilir. Google Analytics, https://www.google.com/analytics/ bağlantısı altında daha ayrıntılı olarak açıklanmaktadır.
 
14. Google Remarketing'in uygulanması ve kullanımına ilişkin veri koruma hükümleri
 
Bu web sitesinde, denetleyici Google Remarketing hizmetlerini entegre etmiştir. Google Yeniden Pazarlama, bir işletmenin daha önce işletmenin İnternet sitesinde bulunan İnternet kullanıcılarına reklam göstermesine olanak tanıyan Google AdWords'ün bir özelliğidir. Google Remarketing'in entegrasyonu bu nedenle bir işletmenin kullanıcı tabanlı reklamlar oluşturmasına ve böylece ilgilenen İnternet kullanıcılarına alakalı reklamlar göstermesine olanak tanır.
 
Google Yeniden Pazarlama hizmetlerinin işletmeci şirketi Google Inc, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Amerika Birleşik Devletleri'dir.
 
Google Yeniden Pazarlama'nın amacı, ilgiyle alakalı reklamların eklenmesidir. Google Yeniden Pazarlama, Google ağında veya diğer web sitelerinde, bireysel ihtiyaçlara dayanan ve İnternet kullanıcılarının ilgi alanlarıyla eşleşen reklamlar göstermemize olanak tanır.
 
Google Remarketing, veri sahibinin bilgi teknolojisi sistemine bir çerez yerleştirir. Çerezlerin tanımı yukarıda açıklanmıştır. Çerezin ayarlanmasıyla Google, web sitemizin ziyaretçisinin, aynı zamanda Google reklam ağının bir üyesi olan ardışık web sayfalarını çağırması durumunda tanınmasını sağlar. Hizmetin Google Remarketing tarafından entegre edildiği bir İnternet sitesine yapılan her çağrıda, veri sahibinin web tarayıcısı otomatik olarak Google ile özdeşleşir. Bu teknik prosedür sırasında Google, IP adresi veya kullanıcının gezinme davranışı gibi kişisel bilgileri alır ve bunları diğerlerinin yanı sıra ilgi alanına uygun reklamların eklenmesi için kullanır.
 
Çerez, kişisel bilgileri, örneğin veri sahibi tarafından ziyaret edilen İnternet sayfalarını saklamak için kullanılır. İnternet sayfalarımızı her ziyaret ettiğimizde, veri sahibi tarafından kullanılan İnternet erişiminin IP adresi de dahil olmak üzere kişisel veriler Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Google'a iletilir. Bu kişisel veriler Google tarafından Amerika Birleşik Devletleri'nde saklanır. Google, teknik prosedür aracılığıyla toplanan bu kişisel verileri üçüncü taraflara aktarabilir.
 
Veri sahibi, yukarıda belirtildiği gibi, kullanılan web tarayıcısının ilgili bir ayarlaması yoluyla web sitemiz aracılığıyla çerezlerin ayarlanmasını istediği zaman önleyebilir ve böylece çerezlerin ayarlanmasını kalıcı olarak reddedebilir. Kullanılan internet tarayıcısında böyle bir ayarlama, Google'ın veri sahibinin bilgi teknolojisi sistemine bir çerez yerleştirmesini de önleyecektir. Buna ek olarak, Google tarafından halihazırda kullanılmakta olan çerezler, bir web tarayıcısı veya diğer yazılım programları aracılığıyla herhangi bir zamanda silinebilir.
 
Ayrıca, veri sahibi Google tarafından ilgi alanına dayalı reklamcılığa itiraz etme olanağına sahiptir. Bu amaçla, veri sahibi www.google.de/settings/ads bağlantısını çağırmalı ve veri sahibi tarafından kullanılan her İnternet tarayıcısında istenen ayarları yapmalıdır.
 
Daha fazla bilgi ve Google'ın güncel veri koruma hükümleri https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ adresinden alınabilir.
 
15. Google+ uygulaması ve kullanımı hakkında veri koruma hükümleri
 
Bu web sitesinde, denetleyici Google+ düğmesini bir bileşen olarak entegre etmiştir. Google+ sözde bir sosyal ağdır. Bir sosyal ağ, genellikle kullanıcıların birbirleriyle iletişim kurmasına ve sanal bir alanda etkileşime girmesine olanak tanıyan çevrimiçi bir topluluk olan İnternet üzerindeki sosyal bir buluşma yeridir. Bir sosyal ağ, fikir ve deneyim alışverişi için bir platform olarak hizmet verebilir veya İnternet topluluğunun kişisel veya işle ilgili bilgiler sağlamasına olanak tanıyabilir. Google+, sosyal ağ kullanıcılarının özel profiller oluşturmasına, fotoğraf yüklemesine ve arkadaşlık istekleri yoluyla ağ oluşturmasına olanak tanır.
 
Google+'ın işletmeci şirketi Google Inc, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, UNITED STATES'dir.
 
Denetleyici tarafından işletilen ve bir Google+ düğmesinin entegre edildiği bu web sitesinin münferit sayfalarından birine yapılan her çağrıda, veri sahibinin bilgi teknolojisi sistemindeki İnternet tarayıcısı, ilgili Google+ düğmesi bileşeni aracılığıyla Google'ın ilgili Google+ düğmesinin bir görüntüsünü otomatik olarak indirir. Bu teknik prosedür sırasında Google, web sitemizin hangi alt sayfasının veri sahibi tarafından ziyaret edildiğinden haberdar olur. Google+ hakkında daha ayrıntılı bilgi https://developers.google.com/+/ adresinde mevcuttur.
 
Veri sahibi aynı zamanda Google+'da oturum açmışsa, Google, veri sahibi tarafından web sitemize yapılan her aramada ve İnternet sitemizde kaldığı süre boyunca, İnternet sayfamızın hangi belirli alt sayfalarının veri sahibi tarafından ziyaret edildiğini tanır. Bu bilgiler Google+ düğmesi aracılığıyla toplanır ve Google bunu veri sahibiyle ilişkili ilgili Google+ hesabıyla eşleştirir.
 
Veri sahibi web sitemize entegre edilmiş Google+ düğmesine tıklarsa ve böylece bir Google+ 1 önerisi verirse, Google bu bilgileri veri sahibinin kişisel Google+ kullanıcı hesabına atar ve kişisel verileri depolar. Google, veri sahibinin Google+ 1 tavsiyesini, veri sahibi tarafından bu konuda kabul edilen hüküm ve koşullara uygun olarak kamuya açık hale getirerek saklar. Daha sonra, veri sahibi tarafından bu web sitesinde verilen bir Google+ 1 önerisi, veri sahibi tarafından kullanılan Google+ hesap adı ve saklanan fotoğraf gibi diğer kişisel verilerle birlikte, Google arama motorunun arama motoru sonuçları, veri sahibinin Google hesabı veya başka yerlerde, örneğin İnternet sayfalarında veya reklamlarla ilgili olarak diğer Google hizmetlerinde saklanır ve işlenir. Google ayrıca bu web sitesine yapılan ziyareti Google'da depolanan diğer kişisel verilerle ilişkilendirebilir. Google ayrıca bu kişisel bilgileri çeşitli Google hizmetlerini iyileştirmek veya optimize etmek amacıyla kaydeder.
 
Google, Google+ düğmesi aracılığıyla, web sitemize yapılan çağrı sırasında veri sahibi Google+'da oturum açmışsa, veri sahibinin web sitemizi ziyaret ettiği bilgisini alır. Bu, veri sahibinin Google+ düğmesine tıklayıp tıklamadığına bakılmaksızın gerçekleşir.
 
Veri sahibi kişisel verilerini Google'a iletmek istemezse, web sitemizi aramadan önce Google+ hesabından çıkış yaparak bu iletimi engelleyebilir.
 
Daha fazla bilgi ve Google'ın veri koruma hükümleri https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ adresinden alınabilir. Google+ 1 düğmesi hakkında Google'dan daha fazla referans https://developers.google.com/+/web/buttons-policy adresinden edinilebilir.
 
16. Google-AdWords uygulaması ve kullanımı hakkında veri koruma hükümleri
 
Bu web sitesinde, denetleyici Google AdWords'ü entegre etmiştir. Google AdWords, reklamverenin Google arama motoru sonuçlarına ve Google reklam ağına reklam yerleştirmesine olanak tanıyan bir İnternet reklamcılığı hizmetidir. Google AdWords, bir reklamverenin, kullanıcı anahtar kelimeyle alakalı bir arama sonucunu almak için arama motorunu kullandığında, yalnızca Google'ın arama sonuçlarında bir reklamın görüntüleneceği belirli anahtar kelimeleri önceden tanımlamasına olanak tanır. Google Reklam Ağı'nda reklamlar, önceden tanımlanmış anahtar kelimeler dikkate alınarak otomatik bir algoritma kullanılarak ilgili web sayfalarına dağıtılır.
 
Google AdWords'ün işletme şirketi Google Inc, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, UNITED STATES'dir.
 
Google AdWords'ün amacı, üçüncü tarafların web sitelerinde ve arama motoru Google'ın arama motoru sonuçlarında ilgili reklamların yer alması ve web sitemize üçüncü taraf reklamlarının eklenmesi yoluyla web sitemizin tanıtımıdır.
 
Bir veri sahibi web sitemize bir Google reklamı aracılığıyla ulaşırsa, veri sahibinin bilgi teknolojisi sistemine Google aracılığıyla bir dönüşüm çerezi dosyalanır. Çerezlerin tanımı yukarıda açıklanmıştır. Bir dönüşüm çerezi 30 gün sonra geçerliliğini kaybeder ve veri sahibini tanımlamak için kullanılmaz. Çerezin süresi dolmamışsa, dönüşüm çerezi, belirli alt sayfaların, örneğin bir çevrimiçi mağaza sisteminden alışveriş sepetinin web sitemizde çağrılıp çağrılmadığını kontrol etmek için kullanılır. Dönüşüm çerezi sayesinde hem Google hem de kontrolör, web sitemizdeki bir AdWords reklamına ulaşan bir kişinin satış yapıp yapmadığını, yani bir mal satışını gerçekleştirip gerçekleştirmediğini veya iptal edip etmediğini anlayabilir.
 
Dönüşüm çerezinin kullanımı yoluyla toplanan veriler ve bilgiler, Google tarafından web sitemiz için ziyaret istatistikleri oluşturmak için kullanılır. Bu ziyaret istatistikleri, her bir AdWords reklamının başarısını veya başarısızlığını tespit etmek ve gelecekte AdWords reklamlarımızı optimize etmek için AdWords reklamları aracılığıyla sunulan toplam kullanıcı sayısını belirlemek için kullanılır. Ne şirketimiz ne de diğer Google AdWords reklamverenleri, Google'dan veri sahibini tanımlayabilecek bilgiler almaz.
 
Dönüşüm çerezi, kişisel bilgileri, örneğin veri sahibi tarafından ziyaret edilen İnternet sayfalarını saklar. İnternet sayfalarımızı her ziyaret ettiğimizde, veri sahibi tarafından kullanılan İnternet erişiminin IP adresi de dahil olmak üzere kişisel veriler Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Google'a iletilir. Bu kişisel veriler Google tarafından Amerika Birleşik Devletleri'nde saklanır. Google, teknik prosedür aracılığıyla toplanan bu kişisel verileri üçüncü taraflara aktarabilir.
 
Veri sahibi, istediği zaman, yukarıda belirtildiği gibi, kullanılan İnternet tarayıcısının ilgili bir ayarı aracılığıyla web sitemiz tarafından çerezlerin ayarlanmasını önleyebilir ve böylece çerezlerin ayarlanmasını kalıcı olarak reddedebilir. Kullanılan İnternet tarayıcısının böyle bir ayarı, Google'ın veri sahibinin bilgi teknolojisi sistemine bir dönüşüm çerezi yerleştirmesini de önleyecektir. Ayrıca, Google AdWords tarafından ayarlanan bir çerez, İnternet tarayıcısı veya diğer yazılım programları aracılığıyla herhangi bir zamanda silinebilir.
 
Veri sahibi, Google'ın ilgi alanına dayalı reklamlarına itiraz etme olanağına sahiptir. Bu nedenle, veri sahibi kullanımdaki tarayıcıların her birinden www.google.de/settings/ads bağlantısına erişmeli ve istenen ayarları yapmalıdır.
 
Daha fazla bilgi ve Google'ın geçerli veri koruma hükümleri https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ adresinden alınabilir.
 
16.2 Hotjar'ın uygulanması ve kullanımı hakkında veri koruma hükümleri
 
Kullanıcılarımızın ihtiyaçlarını daha iyi anlamak ve bu hizmeti ve deneyimi optimize etmek için Hotjar kullanıyoruz. Hotjar, kullanıcılarımızın deneyimini daha iyi anlamamıza yardımcı olan bir teknoloji hizmetidir (örneğin, hangi sayfalarda ne kadar zaman harcadıkları, hangi bağlantıları tıklamayı seçtikleri, kullanıcıların neleri sevip neleri sevmedikleri vb. Hotjar, kullanıcılarımızın davranışları ve cihazları hakkında veri toplamak için çerezler ve diğer teknolojileri kullanır (özellikle cihazın IP adresi (yalnızca anonimleştirilmiş biçimde yakalanır ve saklanır), cihaz ekran boyutu, cihaz türü (benzersiz cihaz tanımlayıcıları), tarayıcı bilgileri, coğrafi konum (yalnızca ülke), web sitemizi görüntülemek için kullanılan tercih edilen dil). Hotjar bu bilgileri takma isimlendirilmiş bir kullanıcı profilinde saklar. Ne Hotjar ne de biz bu bilgileri hiçbir zaman bireysel kullanıcıları tanımlamak veya bireysel bir kullanıcı hakkında daha fazla veri ile eşleştirmek için kullanmayacağız. Daha fazla ayrıntı için lütfen Hotjar'ın https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy adresindeki gizlilik politikasına bakın. Bir kullanıcı profili oluşturulmasını, Hotjar'ın sitemizi kullanımınızla ilgili verileri depolamasını ve Hotjar'ın diğer web sitelerinde izleme çerezleri kullanmasını https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out adresini takip ederek devre dışı bırakabilirsiniz.
 
17. YouTube'un uygulanması ve kullanımı hakkında veri koruma hükümleri
 
Bu web sitesinde, denetleyici YouTube bileşenlerini entegre etmiştir. YouTube, video yayıncılarının video klipleri ve diğer kullanıcıları ücretsiz olarak ayarlamasına olanak tanıyan ve aynı zamanda ücretsiz görüntüleme, inceleme ve yorum yapma olanağı sağlayan bir İnternet video portalıdır. YouTube her türlü videoyu yayınlamanıza izin verir, böylece hem tam filmlere hem de TV yayınlarına, ayrıca müzik videolarına, fragmanlara ve kullanıcılar tarafından yapılan videolara İnternet portalı üzerinden erişebilirsiniz.
 
YouTube'un işletme şirketi YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, UNITED STATES'dir. YouTube, LLC, Google Inc. 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ'nin bir yan kuruluşudur.
 
Denetleyici tarafından işletilen ve bir YouTube bileşeninin (YouTube videosu) entegre edildiği bu İnternet sitesinin münferit sayfalarından birine yapılan her çağrıda, veri sahibinin bilgi teknolojisi sistemindeki İnternet tarayıcısından otomatik olarak ilgili YouTube bileşeninin bir görüntüsünü indirmesi istenir. YouTube hakkında daha fazla bilgi https://www.youtube.com/yt/about/en/ adresinden edinilebilir. Bu teknik prosedür sırasında YouTube ve Google, web sitemizin hangi belirli alt sayfasının veri sahibi tarafından ziyaret edildiği hakkında bilgi sahibi olur.
 
Veri sahibi YouTube'da oturum açmışsa, YouTube, bir YouTube videosu içeren bir alt sayfaya yapılan her çağrıda, veri sahibi tarafından İnternet sitemizin hangi belirli alt sayfasının ziyaret edildiğini tanır. Bu bilgiler YouTube ve Google tarafından toplanır ve veri sahibinin ilgili YouTube hesabına atanır.
 
YouTube ve Google, YouTube bileşeni aracılığıyla, web sitemize yapılan çağrı sırasında veri sahibi YouTube'da oturum açmışsa, veri sahibinin web sitemizi ziyaret ettiği bilgisini alacaktır; bu, kişinin bir YouTube videosuna tıklayıp tıklamadığına bakılmaksızın gerçekleşir. Bu bilgilerin YouTube ve Google'a iletilmesi veri sahibi için istenmiyorsa, web sitemize çağrı yapılmadan önce veri sahibi kendi YouTube hesabından çıkış yaparsa, iletim engellenebilir.
 
YouTube'un https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ adresinde bulunan veri koruma hükümleri, kişisel verilerin YouTube ve Google tarafından toplanması, işlenmesi ve kullanılması hakkında bilgi sağlar.
 
18.1 Ödeme Yöntemi: PayPal'ın ödeme işlemcisi olarak kullanılmasına ilişkin veri koruma hükümleri
 
Bu web sitesinde, denetleyici PayPal'ın entegre bileşenlerine sahiptir. PayPal bir çevrimiçi ödeme hizmeti sağlayıcısıdır. Ödemeler, sanal özel veya ticari hesapları temsil eden PayPal hesapları aracılığıyla işlenir. PayPal, bir kullanıcının PayPal hesabı olmadığında kredi kartları aracılığıyla sanal ödemeleri de işleyebilir. Bir PayPal hesabı bir e-posta adresi üzerinden yönetilir, bu nedenle klasik hesap numaraları yoktur. PayPal, üçüncü taraflara çevrimiçi ödemeleri tetiklemeyi veya ödeme almayı mümkün kılar. PayPal ayrıca mütevelli işlevlerini kabul eder ve alıcı koruma hizmetleri sunar.
 
PayPal'ın Avrupa'daki işletme şirketi PayPal (Europe) S.à.r.l. & Cie. S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Lüksemburg, Lüksemburg'dur.
 
Veri sahibi, sipariş işlemi sırasında çevrimiçi mağazada ödeme seçeneği olarak "PayPal" ı seçerse, veri sahibinin verilerini otomatik olarak PayPal'a iletiriz. Bu ödeme seçeneğini seçerek, veri sahibi ödeme işlemi için gerekli kişisel verilerin aktarılmasını kabul eder.
 
PayPal'a iletilen kişisel veriler genellikle ad, soyad, adres, e-posta adresi, IP adresi, telefon numarası, cep telefonu numarası veya ödeme işlemleri için gerekli diğer verilerdir. Satın alma sözleşmesinin işlenmesi, ilgili siparişle bağlantılı olan bu tür kişisel verileri de gerektirir.
 
Verilerin iletimi, ödeme işleme ve dolandırıcılığın önlenmesine yöneliktir. Kontrolör, özellikle iletimde meşru bir menfaat sağlanırsa, kişisel verileri PayPal'a aktaracaktır. Verilerin işlenmesi için PayPal ve kontrolör arasında değiş tokuş edilen kişisel veriler, PayPal tarafından ekonomik kredi kuruluşlarına iletilecektir. Bu iletim, kimlik ve kredibilite kontrolleri için tasarlanmıştır.
 
PayPal, gerekirse, kişisel verileri, sözleşmeden doğan yükümlülükleri yerine getirmek veya siparişte işlenecek veriler için gerekli olduğu ölçüde bağlı kuruluşlara ve hizmet sağlayıcılara veya alt yüklenicilere aktaracaktır.
 
Veri sahibi, PayPal'dan istediği zaman kişisel verilerin işlenmesi için verdiği izni iptal etme imkanına sahiptir. İptalin, (sözleşmeye dayalı) ödeme işlemine uygun olarak işlenmesi, kullanılması veya iletilmesi gereken kişisel veriler üzerinde herhangi bir etkisi olmayacaktır.
 
PayPal'ın geçerli veri koruma hükümlerine https://www.paypal.com/us/webapps/mpp/ua/privacy-full adresinden ulaşılabilir.
 
18.2 Ödeme Yöntemi: Stripe'ın ödeme işlemcisi olarak kullanımına ilişkin veri koruma hükümleri
 
Bu web sitesinde, kontrolör Stripe'ın entegre bileşenlerine sahiptir. Ödeme yöntemi olarak Stripe'ı seçerseniz, ödeme, sipariş sürecinde sağlanan bilgilerin bir parçası olarak verilerinizi siparişinizle ilgili bilgilerle (ad, adres, hesap numarası, banka kodu, varsa: kredi kartı numarası, fatura tutarı, para birimi ve işlem numarası) birlikte göndermek istediğimiz Ödeme hizmeti sağlayıcısı Stripe Payments Europe Ltd., Blok 4, Harcourt Centre, Harcourt Road, Dublin 2, İrlanda kullanılarak işlenir.
 
Verileriniz yalnızca ödeme hizmeti sağlayıcısı Stripe Payments Europe Ltd. ile ödeme işleme amacıyla aktarılacaktır.
 
Stripe Payments Europe Ltd. şirketinin geçerli veri koruma hükümlerine https://stripe.com/de/terms adresinden ulaşabilirsiniz.
 
19. İşleme için yasal dayanak
 
Madde. 6(1) lit. a GDPR, belirli bir işleme amacı için onay aldığımız işleme operasyonları için yasal dayanak olarak hizmet eder. Kişisel verilerin işlenmesi, veri sahibinin taraf olduğu bir sözleşmenin ifası için gerekliyse, örneğin işleme operasyonları malların tedariki veya başka bir hizmetin sağlanması için gerekli olduğunda olduğu gibi, işleme GDPR Madde 6 (1) lit. b'ye dayanır. Aynı durum, örneğin ürünlerimiz veya hizmetlerimizle ilgili sorular söz konusu olduğunda, sözleşme öncesi önlemlerin alınması için gerekli olan işleme faaliyetleri için de geçerlidir. Şirketimiz, vergi yükümlülüklerinin yerine getirilmesi gibi kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olduğu yasal bir yükümlülüğe tabi ise, işleme GDPR Madde 6(1) c bendine dayanır. 6(1) lit. c GDPR'ye dayanmaktadır. Nadir durumlarda, kişisel verilerin işlenmesi, veri sahibinin veya başka bir gerçek kişinin hayati çıkarlarını korumak için gerekli olabilir. Örneğin, bir ziyaretçinin şirketimizde yaralanması ve adının, yaşının, sağlık sigortası verilerinin veya diğer hayati bilgilerin bir doktora, hastaneye veya başka bir üçüncü tarafa iletilmesi gerektiğinde durum böyle olacaktır. Bu durumda işleme, GD Madde 6(1) d bendine dayanacaktır. 6(1) lit. d GDPR. Son olarak, işleme faaliyetleri GDPR Madde 6(1) f bendine dayandırılabilir. Bu yasal dayanak, yukarıda belirtilen yasal dayanaklardan herhangi birinin kapsamına girmeyen işleme operasyonları için, şirketimiz veya üçüncü bir tarafça izlenen meşru menfaatlerin amaçları için işlemenin gerekli olması durumunda, söz konusu menfaatlerin kişisel verilerin korunmasını gerektiren veri sahibinin menfaatleri veya temel hak ve özgürlükleri tarafından geçersiz kılınması haricinde kullanılır. Bu tür işleme faaliyetlerine özellikle izin verilmektedir çünkü bunlar Avrupa yasa koyucusu tarafından özellikle belirtilmiştir. Veri sahibinin kontrolörün müşterisi olması durumunda meşru bir menfaatin varsayılabileceğini düşünmüştür (Resital 47 Cümle 2 GDPR).
 
20. Veri sorumlusu veya üçüncü bir tarafça gözetilen meşru menfaatler
 
Kişisel verilerin işlenmesinin GDPR Madde 6(1) lit. f'ye dayandığı durumlarda meşru menfaatimiz, işimizi tüm çalışanlarımızın ve hissedarlarımızın refahı lehine yürütmektir.
 
21. Kişisel verilerin işlendiği süre Kişisel verilerin saklanacağı süre
 
Kişisel verilerin saklanma süresini belirlemek için kullanılan kriter, ilgili yasal saklama süresidir. Bu sürenin sona ermesinden sonra, ilgili veriler, sözleşmenin yerine getirilmesi veya bir sözleşmenin başlatılması için artık gerekli olmadığı sürece rutin olarak silinir.
 
22. Yasal veya sözleşmesel gereklilik olarak kişisel verilerin sağlanması; Bir sözleşme yapmak için gerekli gereklilik; Veri sahibinin kişisel verileri sağlama yükümlülüğü; bu tür verilerin sağlanmamasının olası sonuçları
 
Kişisel verilerin sağlanmasının kısmen kanunen gerekli olduğunu (örneğin vergi düzenlemeleri) veya sözleşme hükümlerinden de kaynaklanabileceğini (örneğin sözleşme ortağı hakkında bilgi) açıklığa kavuşturuyoruz. Bazen bir sözleşmenin imzalanması için veri sahibinin bize daha sonra tarafımızdan işlenmesi gereken kişisel verileri sağlaması gerekebilir. Örneğin, şirketimiz kendisiyle bir sözleşme imzaladığında veri sahibi bize kişisel verilerini sağlamakla yükümlüdür. Kişisel verilerin sağlanmaması, veri sahibi ile sözleşmenin akdedilememesi sonucunu doğuracaktır. Kişisel veriler veri sahibi tarafından sağlanmadan önce, veri sahibi herhangi bir çalışanla iletişime geçmelidir. Çalışan, kişisel verilerin sağlanmasının kanun veya sözleşme gereği olup olmadığını veya sözleşmenin imzalanması için gerekli olup olmadığını, kişisel verileri sağlama yükümlülüğü olup olmadığını ve kişisel verilerin sağlanmamasının sonuçlarını veri sahibine açıklar.
 
23. Otomatik karar vermenin varlığı Otomatik karar vermenin varlığı
 
Sorumlu bir şirket olarak, otomatik karar verme veya profilleme kullanmıyoruz.